Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 conceptes generals ca accessibilitat terme pral.n f    es accesibilidad    fr accessibilité     en accessibility    
2 conceptes generals ca administració electrònica terme pral.n f    es administración electrónica es gobierno electrónico   fr administration électronique fr cyberadministration fr cybergouvernement   en e-administration en e-government en electronic administration en electronic government
3 conceptes generals ca administració pública terme pral.n f    es administración pública    fr administration publique     en public administration    
4 seguretat ca algorisme d'encriptació terme pral.n m    es algoritmo criptográfico es algoritmo de cifrado es algoritmo de encriptación  fr algorithme de chiffrement fr algorithme de cryptage    en cryptographic algorithm en encipherment algorithm en encryption algorithm  
5 conceptes generals ca analfabet digital | analfabeta digital terme pral.n m, f    es analfabeto digital    fr analphabète de l'informatique     en computer illiterate en digital illiterate   
6 qualitat i planificació estratègica ca anàlisi DAFO terme pral.n f    es análisis DAFO es análisis FODA   fr analyse AFOM fr analyse FFPM    en SWOT analysis en TOWS analysis   
7 anàlisi, millora i simplificació de processos ca anàlisi de procés terme pral.n f    es análisis de proceso    fr analyse de processus     en process analysis    
8 anàlisi, millora i simplificació de processos ca anàlisi funcional terme pral.n f    es análisis funcional    fr analyse fonctionnelle     en functional analysis    
9 infraestructures tecnològiques ca analògic -a terme pral.adj    es analógico    fr analogique     en analog    
10 procediment administratiu ca arxiu electrònic de documents terme pral.n m    es archivo electrónico de documentos    fr répertoire électronique des documents     en electronic document repository    
11 qualitat i planificació estratègica ca auditoria terme pral.n f    es auditoría    fr audit     en audit    
12 seguretat ca autenticació terme pral.n f    es autenticación    fr authentification     en authentication    
13 seguretat ca autenticitat terme pral.n f    es autenticidad    fr authenticité     en authenticity    
14 seguretat ca autoritat de certificació terme pral.n f    es autoridad de certificación    fr autorité de certification     en certification authority    
15 qualitat i planificació estratègica ca avaluació terme pral.n f    es evaluación    fr évaluation     en appraisal en evaluation   
16 qualitat i planificació estratègica ca benchmarking [en] terme pral.n m    es benchmarking    fr benchmarking     en benchmarking    
17 anàlisi, millora i simplificació de processos ca reenginyeria de processos terme pral.n f ca BPR siglan f   es BPR es reingeniería de procesos   fr BPR fr reconfiguration des processus fr refonte des processus administratifs fr réingénierie fr RDA en BPR en business process reengineering   
18 conceptes generals ca bretxa digital terme pral.n f ca fractura digital terme pral.n f   es brecha digital es fractura digital   fr fossé numérique fr fracture numérique    en digital ditch en digital divide   
19 seguretat ca cadena de certificats terme pral.n f    es cadena de certificados    fr chaîne de certificats     en certificate chain    
20 procediment administratiu ca càrrega administrativa terme pral.n f    es carga administrativa    fr charge administrative fr fardeau administratif    en administrative burden    
21 qualitat i planificació estratègica ca carta de serveis terme pral.n f    es carta de servicios    fr charte de service à la clientèle     en customer service charter    
22 tramitació electrònica ca catàleg de dades i documents electrònics terme pral.n m    es catálogo de datos y documentos electrónicos             
23 seguretat ca certificació terme pral.n f    es certificación    fr certification     en certification    
24 seguretat ca certificat terme pral.n m    es certificado    fr certificat     en certificate    
25 seguretat ca certificat electrònic terme pral.n m ca certificat digital sin. compl.n m   es certificado digital es certificado electrónico   fr certificat électronique fr certificat numérique fr digital certificate   en e-certificate en electronic certificate   
26 qualitat i planificació estratègica ca cicle de millora contínua terme pral.n m ca cicle de Deming sin. compl.n m ca cicle PDCA sin. compl.n m  es ciclo de Deming es ciclo de mejora continua es círculo PDCA  fr cycle de Deming fr cycle de Shewhart fr roue de Deming fr cycle PDCA  en Deming cycle en Deming wheel en PDCA cycle en Shewhart cycle
27 seguretat ca clau privada terme pral.n f    es clave privada    fr clé privée     en private key    
28 seguretat ca clau pública terme pral.n f    es clave pública    fr clé publique     en public key    
29 seguretat ca codi segur de verificació terme pral.n m ca CSV siglan f   es código seguro de verificación es CSV        en secure verification code en SVC   
30 qualitat i planificació estratègica ca competència terme pral.n f    es competencia    fr compétence     en competence    
31 seguretat ca compulsa electrònica terme pral.n f    es compulsa electrónica         en electronic authentication en electronic certification   
32 seguretat ca cessió de dades terme pral.n f ca comunicació de dades sin. compl.n f   es cesión de datos es comunicación de datos   fr cession des données fr communication de données    en communication of data en disclosure of data   
33 procediment administratiu ca comunicació prèvia terme pral.n f    es comunicación previa             
34 qualitat i planificació estratègica ca conformitat terme pral.n f    es conformidad    fr conformité     en conformity    
35 seguretat ca connexió segura terme pral.n f    es conexión segura    fr connexion protégée     en secure connection    
36 seguretat ca consentiment de la persona interessada terme pral.n m    es consentimiento del interesado    fr consentement de l'intéressé     en consent of the individual concerned    
37 procediment administratiu ca còpia autèntica terme pral.n f ca còpia autoritzada sin. compl.n f   es copia auténtica es copia autorizada es copia certificada  fr copie authentique fr copie certifiée conforme    en authentic copy en certified copy   
38 procediment administratiu ca còpia electrònica terme pral.n f    es copia electrónica    fr copie électronique     en electronic copy    
39 procediment administratiu ca cost administratiu terme pral.n m    es coste administrativo    fr coût administratif     en administrative cost    
40 seguretat ca dada de caràcter personal terme pral.n f    es dato de carácter personal    fr donnée à caractère personnel     en personal datum    
41 seguretat ca dada especialment protegida terme pral.n f    es dato especialmente protegido    fr donnée spécialement protégée     en specially protected datum    
42 procediment administratiu ca declaració responsable terme pral.n f    es declaración responsable    fr énoncé de responsabilité     en statement of responsibility    
43 seguretat ca desencriptació terme pral.n f ca desxifratge terme pral.n m   es desciframiento es desencriptación   fr déchiffrement fr décryptage    en decipherment en decryption   
44 infraestructures tecnològiques ca digital terme pral.adj    es digital    fr numérique     en digital    
45 infraestructures tecnològiques ca digitalització terme pral.n f ca conversió analògica-digital sin. compl.n f   es conversión analógica-digital es digitalización   fr conversion analogique-numérique fr numérisation    en analog-to-digital conversion en digitization en digitizing  
46 seguretat ca digitalització segura terme pral.n f    es digitalización segura         en certified digitization    
47 qualitat i planificació estratègica ca direcció estratègica terme pral.n f    es dirección estratégica    fr direction stratégique     en strategic management    
48 qualitat i planificació estratègica ca direcció per objectius terme pral.n f    es dirección por objetivos    fr direction par objectifs     en management by objectives    
49 seguretat ca document nacional d'identitat electrònic terme pral.n m ca DNI electrònic sin. compl.n m   es DNI electrónico es documento nacional de identidad electrónico        en electronic ID    
50 procediment administratiu ca document administratiu electrònic terme pral.n m    es documento administrativo electrónico    fr document administratif électronique     en electronic administrative document    
51 conceptes generals ca document electrònic terme pral.n m    es documento electrónico    fr document électronique fr document numérique    en e-document en electronic document   
52 seguretat ca dret a ser informat terme pral.n m ca dret a la informació sin. compl.n m   es derecho a ser informado es derecho de información   fr droit à l'information fr droit d'être informé    en right to be informed en right to information   
53 seguretat ca dret a la protecció de les dades personals terme pral.n m    es derecho a la protección de los datos personales    fr droit à la protection des données à caractère personnel     en right to the protection of personal data    
54 seguretat ca dret d'accés terme pral.n m    es derecho de acceso    fr droit d'accès     en access right en right of access   
55 seguretat ca dret de cancel·lació terme pral.n m    es derecho de cancelación    fr droit de révocation     en right of cancellation    
56 seguretat ca dret de rectificació terme pral.n m    es derecho de rectificación    fr droit de rectification     en right of rectification    
57 qualitat i planificació estratègica ca eficàcia terme pral.n f    es eficacia    fr efficacité     en effectiveness    
58 qualitat i planificació estratègica ca eficiència terme pral.n f    es eficiencia    fr efficience     en efficiency    
59 seguretat ca emmascarament terme pral.n m    es disociación de datos    fr masquage     en redaction    
60 seguretat ca encarregat del tractament | encarregada del tractament terme pral.n m, f    es encargado del tratamiento    fr préposé au traitement des données     en data processor    
61 qualitat i planificació estratègica ca entitat avaluadora terme pral.n f    es entidad de evaluación    fr autorité d'évaluation     en assessment entity    
62 seguretat ca entitat certificadora terme pral.n f ca entitat de certificació sin. compl.n f ca entitat emissora de certificats sin. compl.n f  es entidad certificadora es entidad de certificación es entidad emisora de certificados  fr autorité de certification fr tiers de certification    en certificate authority    
63 qualitat i planificació estratègica ca equip de millora terme pral.n m    es equipo de mejora    fr équipe d'amélioration     en improvement team    
64 qualitat i planificació estratègica ca excel·lència en la gestió terme pral.n f    es excelencia en la gestión    fr excellence en gestion     en excellence in management en management excellence en managerial excellence  
65 procediment administratiu ca expedient administratiu terme pral.n m    es expediente administrativo    fr dossier administratif     en administrative record    
66 procediment administratiu ca expedient electrònic terme pral.n m    es expediente electrónico         en e-dossier en electronic dossier   
67 anàlisi, millora i simplificació de processos ca externalització terme pral.n f    es externalización    fr externalisation     en outsourcing    
68 procediment administratiu ca factura electrònica terme pral.n f    es factura electrónica    fr note électronique     en e-bill en electronic bill   
69 anàlisi, millora i simplificació de processos ca família de processos terme pral.n f    es familia de procesos         en process family    
70 tramitació electrònica ca finestreta única terme pral.n f    es ventanilla única    fr guichet unique     en one-stop    
71 anàlisi, millora i simplificació de processos ca fitxa de procés terme pral.n f    es ficha de proceso    fr fiche de processus     en process sheet    
72 seguretat ca font de temps fiable terme pral.n f    es fuente de tiempo fiable    fr source de signaux horaires sécurisée     en trusted time source    
73 seguretat ca format de signatura terme pral.n m    es formato de firma    fr format de signature     en signature format    
74 tramitació electrònica ca formulari electrònic terme pral.n m    es formulario electrónico    fr formulaire électronique     en e-form en electronic form   
75 infraestructures tecnològiques ca frontal terme pral.n m    es frontal    fr frontal     en front end    
76 seguretat ca funció resum terme pral.n f ca funció hash sin. compl.n f   es función hash    fr fonction de condensation fr fonction de hachage    en hash function en hashing function   
77 qualitat i planificació estratègica ca gestió de la qualitat terme pral.n f    es gestión de la calidad    fr management de la qualité     en quality management    
78 anàlisi, millora i simplificació de processos ca gestió de processos de negoci terme pral.n f ca BPM siglan f   es gestión de procesos de negocio es BPM   fr gestion de processus d'affaires fr BPM    en business process management en BPM   
79 qualitat i planificació estratègica ca gestió del canvi terme pral.n f    es gestión del cambio    fr gestion du changement     en change management en management of change   
80 conceptes generals ca gestió del coneixement terme pral.n f    es gestión del conocimiento    fr gestion de la connaissance fr gestion du savoir    en knowledge management    
81 conceptes generals ca gestió electrònica terme pral.n f    es gestión electrónica    fr administration électronique fr gestion électronique    en e-management en electronic management   
82 anàlisi, millora i simplificació de processos ca gestió per processos terme pral.n f    es gestión por procesos    fr gestion par les processus     en process-based management    
83 conceptes generals ca índex electrònic terme pral.n m    es índice electrónico             
84 qualitat i planificació estratègica ca indicador terme pral.n m    es indicador    fr indicateur     en indicator    
85 qualitat i planificació estratègica ca gestió de la informació terme pral.n f ca infonomia terme pral.n f   es gestión de la información es infonomía   fr gestion de l'information     en information management    
86 procediment administratiu ca sol·licitud terme pral.n f ca instància sin. compl.n f   es instancia es solicitud   fr requête     en request    
87 seguretat ca integritat terme pral.n f    es integridad    fr intégrité     en integrity    
88 infraestructures tecnològiques ca interoperativitat terme pral.n f    es interoperabilidad    fr interopérabilité     en interoperability    
89 anàlisi, millora i simplificació de processos ca inventari de processos terme pral.n m    es inventario de procesos    fr inventaire des processus     en process inventory    
90 seguretat ca irrefutabilitat terme pral.n f    es irrefutabilidad    fr non-répudiation     en non-repudiation    
91 tramitació electrònica ca licitació electrònica terme pral.n f    es licitación electrónica    fr soumission électronique     en e-tendering en electronic tendering   
92 anàlisi, millora i simplificació de processos ca mapa de processos terme pral.n m    es mapa de procesos    fr cartographie des processus fr schématisation du processus    en process mapping    
93 seguretat ca marca de temps terme pral.n f    es marca de tiempo    fr estampille temporelle     en time stamp en timestamp   
94 qualitat i planificació estratègica ca matriu DAFO terme pral.n f    es matriz DAFO es matriz FODA   fr matrice AFOM fr matrice FFPM    en SWOT matrix en TOWS matrix   
95 anàlisi, millora i simplificació de processos ca mètode de costos estàndard terme pral.n m    es método de costes estándar    fr méthode des coûts standards     en standard cost method    
96 qualitat i planificació estratègica ca millora contínua terme pral.n f    es mejora continua    fr amélioration continue     en continual improvement    
97 qualitat i planificació estratègica ca millors pràctiques terme pral.n f pl    es mejores prácticas es prácticas óptimas   fr meilleures pratiques fr pratiques d'excellence    en best practices    
98 qualitat i planificació estratègica ca missió terme pral.n f    es misión    fr mission     en mission    
99 conceptes generals ca neutralitat tecnològica terme pral.n f    es neutralidad tecnológica    fr neutralité technologique     en technological neutrality    
100 procediment administratiu ca notificació terme pral.n f    es notificación    fr notification     en notification    
101 qualitat i planificació estratègica ca objectiu operatiu terme pral.n m ca objectiu específic sin. compl.n m   es objetivo operativo    fr objectif opérationnel     en operational goal en operational objective   
102 qualitat i planificació estratègica ca objectiu estratègic terme pral.n m    es objetivo estratégico    fr objectif stratégique     en strategic objective    
103 qualitat i planificació estratègica ca meta terme pral.n m ca objectiu general sin. compl.n m   es meta    fr but     en goal    
104 infraestructures tecnològiques ca oficina virtual terme pral.n f    es ciberoficina es oficina virtual   fr bureau virtuel     en virtual office    
105 seguretat ca passarel·la de pagament terme pral.n f    es pasarela de pago    fr passerelle de paiement     en payment gateway    
106 procediment administratiu ca persona física terme pral.n f    es persona física    fr personne physique     en natural person    
107 procediment administratiu ca persona interessada terme pral.n f ca interessat | interessada sin. compl.n m, f   es interesado es persona interesada   fr intéressé fr personne intéressée    en concerned individual en interested person   
108 procediment administratiu ca persona jurídica terme pral.n f    es persona jurídica    fr personne morale     en body corporate    
109 qualitat i planificació estratègica ca pla de millora terme pral.n m    es plan de mejora    fr plan d'amélioration     en improvement plan    
110 qualitat i planificació estratègica ca planificació estratègica terme pral.n f    es planificación estratégica    fr planification stratégique     en strategic planning    
111 qualitat i planificació estratègica ca planificació operativa terme pral.n f    es planificación operativa    fr planification des opérations fr planification opérationnelle    en operational planning    
112 infraestructures tecnològiques ca plataforma terme pral.n f    es plataforma    fr plate-forme     en platform    
113 seguretat ca política de privacitat terme pral.n f    es política de privacidad    fr politique de confidentialité     en privacy policy    
114 infraestructures tecnològiques ca portal terme pral.n m    es portal    fr portail     en portal    
115 seguretat ca prestador de serveis de certificació | prestadora de serveis de certificació terme pral.n m, f    es prestador de servicios de certificación    fr autorité de certification     en certificate service provider en certification service provider en electronic certification provider  
116 procediment administratiu ca principi de simplificació i racionalitat administrativa terme pral.n m    es principio de simplificación y racionalización administrativa             
117 procediment administratiu ca principi de transparència administrativa terme pral.n m    es principio de transparencia administrativa    fr principe de la transparence administrative     en principle of open government    
118 seguretat ca privacitat terme pral.n f ca confidencialitat sin. compl.n f ca privadesa sin. compl.n f  es confidencialidad es privacidad   fr confidentialité     en confidentiality en privacy   
119 conceptes generals ca procediment administratiu terme pral.n m    es procedimiento administrativo    fr procédure administrative     en administrative procedure    
120 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés terme pral.n m    es proceso    fr processus     en process    
121 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés de suport terme pral.n m    es proceso de soporte    fr processus de support     en support process    
122 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés estratègic terme pral.n m    es proceso estratégico    fr processus stratégique     en strategic process    
123 anàlisi, millora i simplificació de processos ca procés de negoci terme pral.n m ca procés operatiu sin. compl.n m   es proceso de negocio es proceso operativo   fr processus d'affaires fr processus opérationnel    en business process en enterprise process   
124 seguretat ca processament de dades terme pral.n m ca tractament de dades terme pral.n m   es procesamiento de datos es proceso de datos es tratamiento de datos  fr traitement de données     en data processing    
125 seguretat ca protecció de dades terme pral.n f    es protección de datos es securización de datos   fr sécurisationn des données     en data securement en data securisation   
126 qualitat i planificació estratègica ca quadre de comandament integral terme pral.n m ca QCI siglan m   es cuadro de mando integral es CMI   fr tableau de bord équilibré fr tableau de bord prospectif    en balance scorecard en balanced scoreboard en BSC  
127 qualitat i planificació estratègica ca qualitat terme pral.n f    es calidad    fr qualité     en quality    
128 qualitat i planificació estratègica ca queixa terme pral.n f    es queja    fr plainte     en complaint    
129 procediment administratiu ca registre electrònic terme pral.n m ca registre telemàtic sin. compl.n m   es registro electrónico es registro telemático   fr registre électronique     en electronic register    
130 procediment administratiu ca renúncia terme pral.n f    es renuncia    fr renonciation     en disclaimer en renunciation   
131 procediment administratiu ca requeriment terme pral.n m    es requerimiento    fr sommation     en summons    
132 procediment administratiu ca requisit terme pral.n m    es requisito    fr condition     en requirement    
133 seguretat ca responsable de fitxer terme pral.n m, f    es responsable de fichero    fr responsable de fichier     en controller of the file en data controller   
134 conceptes generals ca reusabilitat terme pral.n f    es reusabilidad    fr réutilisabilité     en reusability    
135 seguretat ca revocació d'un certificat terme pral.n f    es revocación de un certificado    fr révocation d'un certificat     en revocation of a certificate    
136 seguretat ca segell de certificació terme pral.n m    es etiqueta de certificación es sello de certificación   fr sceau de certification     en certification label en certification seal   
137 seguretat ca segell de temps terme pral.n m    es sello de tiempo    fr estampille temporelle     en time stamp en timestamp   
138 seguretat ca segell electrònic terme pral.n m    es sello electrónico    fr électroniquement inviolable     en electronically tamper-proof    
139 seguretat ca segellament de temps terme pral.n m    es sellado de tiempo    fr horodatage     en date and time stamping en timestamping   
140 seguretat ca seguretat terme pral.n f    es seguridad    fr sécurité     en safety    
141 conceptes generals ca servei administratiu electrònic terme pral.n m    es servicio administrativo electrónico    fr service administratif électronique     en government e-service    
142 seguretat ca protocol de transacció segura terme pral.n m ca SET siglan m   es norma de transacción electrónica segura es norma SET es protocolo SET  fr norme SET fr protocole SET    en secure electronic transaction standard en SET standard   
143 infraestructures tecnològiques ca seu electrònica terme pral.n f    es sede electrónica    fr siège électronique     en public service website    
144 seguretat ca signatura electrònica terme pral.n f    es firma electrónica    fr signature électronique     en e-signature en electronic signature   
145 seguretat ca signatura electrònica avançada terme pral.n f    es firma electrónica avanzada    fr signature électronique renforcée     en advanced electronic signature    
146 seguretat ca signatura electrònica reconeguda terme pral.n f    es firma electrónica reconocida    fr signature électronique reconnue     en recognized electronic signature    
147 seguretat ca signatura embolcallant terme pral.n f    es firma envolvente    fr signature enveloppante     en enveloping signature    
148 seguretat ca signatura separada terme pral.n f    es firma separada    fr signature détachée     en detached signature    
149 anàlisi, millora i simplificació de processos ca simplificació administrativa terme pral.n f    es simplificación administrativa    fr simplification administrative     en administrative simplification    
150 anàlisi, millora i simplificació de processos ca simplificació documental terme pral.n f    es simplificación documental    fr simplification documentaire     en document simplification    
151 seguretat ca sistema d'encriptació terme pral.n m    es sistema de cifrado es sistema de encriptación   fr système cryptographique fr système de chiffrement    en ciphersystem en cryptographic system en cryptosystem  
152 infraestructures tecnològiques ca sistema d'informació terme pral.n m    es sistema de información    fr système d'information     en information system    
153 infraestructures tecnològiques ca sistema de gestió documental terme pral.n m    es sistema de gestión de documentos es sistema de gestión documental   fr système d'archivage     en records system    
154 conceptes generals ca societat de la informació terme pral.n f ca societat del coneixement sin. compl.n f   es sociedad de la información es sociedad del conocimiento   fr société de l'information fr société du savoir    en information society en knowledge society   
155 anàlisi, millora i simplificació de processos ca subprocés terme pral.n m    es subproceso    fr sous-processus     en subprocess    
156 qualitat i planificació estratègica ca suggeriment terme pral.n m    es sugerencia    fr suggestion     en suggestion    
157 conceptes generals ca tecnologies de la informació i la comunicació terme pral.n f pl ca TIC siglan f pl   es tecnologías de la información y la comunicación es TIC   fr technologies de l'information et de la communication fr TIC    en information and communication technologies en ICT   
158 qualitat i planificació estratègica ca traçabilitat terme pral.n f    es trazabilidad    fr traçabilité     en traceability    
159 procediment administratiu ca tràmit administratiu terme pral.n m    es trámite administrativo    fr procédure administrative     en administrative procedure    
160 tramitació electrònica ca tràmit administratiu electrònic terme pral.n m ca tràmit electrònic terme pral.n m   es trámite administrativo electrónico es trámite electrónico   fr procédure administrative électronique fr procédure électronique    en e-procedure en electronic procedure   
161 tramitació electrònica ca transacció electrònica terme pral.n f    es transacción electrónica    fr transaction électronique     en e-transaction en electronic transaction   
162 conceptes generals ca usuari | usuària terme pral.n m, f    es usuario    fr usager fr utilisateur    en user    
163 infraestructures tecnològiques ca valisa electrònica terme pral.n f    es valija electrónica             
164 seguretat ca encriptació terme pral.n f ca xifratge terme pral.n m   es ciframiento es encriptación   fr chiffrement fr cryptage    en encipherment en encryption