Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 anatomia ca abdomen terme pral.n m ca ventre sin. compl.n m         es abdomen es vientre       en abdomen en belly en venter      TA abdomen      
2 anatomia ca acetàbul terme pral.n m ca cavitat cotiloide sin. compl.n f         es acetábulo es cavidad cotiloidea       en acetabulum en cotyloid cavity       TA acetabulum      
3 anatomia ca acromi terme pral.n m ca acròmion sin. compl.n m         es acromion        en acromion        TA acromion      
4 anatomia ca adenohipòfisi terme pral.n f          es adenohipófisis        en adenohypophysis        TA adenohypophysis TA lobus anterior     
5 anatomia ca adherència intertalàmica terme pral.n f ca comissura grisa intertalàmica sin. compl.n f         es adhesión intertalámica        en adhesio interthalamica        TA adhesio interthalamica      
6 anatomia ca adminicle de la línia alba terme pral.n m          es adminículo de la línea alba        en adminiculum lineae albae        TA adminiculum lineae albae      
7 anatomia ca aixella terme pral.n f ca axil·la sin. compl.n f ca cavitat axil·lar sin. compl.n f ca fossa axil·lar sin. compl.n f       es axila es fosa axilar       en armpit en axilla en axillary fossa      TA axilla      
8 anatomia ca ala de l'ili terme pral.n f          es ala del ilion        en wing of ilium        TA ala ossis ilii      
9 anatomia ca ala de la crista galli terme pral.n f          es ala de la crista galli        en ala cristae galli        TA ala cristae galli      
10 anatomia ca ala del nas terme pral.n f          es ala de la nariz        en wing of nose        TA ala nasi      
11 anatomia ca ala del sacre terme pral.n f          es ala del sacro        en ala of sacrum        TA ala sacralis      
12 anatomia ca ala del vòmer terme pral.n f          es ala del vómer        en wing of vomer        TA ala vomeris      
13 anatomia ca ala major de l'esfenoide terme pral.n f          es ala mayor del esfenoides        en greater wing of sphenoid bone        TA ala major ossis sphenoidalis      
14 anatomia ca ala menor de l'esfenoide terme pral.n f          es ala menor del esfenoides        en lesser wing of sphenoid bone        TA ala minor ossis sphenoidalis      
15 anatomia ca alvèol dental terme pral.n m ca cavitat alveolar sin. compl.n f         es alveolo dental es alvéolo dental       en dental alveolus        TA alveolus dentalis      
16 anatomia ca alvèol pulmonar terme pral.n m          es alveolo pulmonar es alvéolo pulmonar       en pulmonary alveolus              
17 anatomia ca amfiartrosi terme pral.n f ca articulació amfiartrodial sin. compl.n f         es anfiartrosis        en amphiarthrosis        TA amphiarthrosis      
18 anatomia ca amígdala cerebel·losa terme pral.n f          es amígdala cerebelosa        en tonsil of cerebellum        TA tonsilla cerebelli TA paraflocculus ventralis     
19 anatomia ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl ca amígdala de Luschka sin. compl.n f        es adenoides es amígdala de Luschka es amígdala faríngea      en adenoids en Luschka's tonsil en pharyngeal tonsil      TA tonsilla pharyngealis      
20 anatomia ca amígdala lingual terme pral.n f ca amígdala accessòria sin. compl.n f         es amígdala accesoria es amígdala lingual       en accessory tonsil en lingual tonsil       TA tonsilla lingualis      
21 anatomia ca amígdala palatina terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f         es amígdala palatina        en palatine tonsil        TA tonsilla palatina      
22 anatomia ca amígdala tubària terme pral.n f ca amígdala de Gerlach sin. compl.n f         es amígdala tubárica        en tubal tonsil        TA tonsilla tubaria      
23 anatomia ca ampul·la de la trompa uterina terme pral.n f          es ampolla de la trompa uterina        en ampulla of uterine tube        TA ampulla tubae uterinae      
24 anatomia ca ampul·la del conducte deferent terme pral.n f          es ampolla del conducto deferente        en ampulla of vas deferens        TA ampulla ductus deferentis      
25 anatomia ca ampul·la del conducte lacrimal terme pral.n f          es ampolla del conductillo lagrimal        en ampulla of lacrimal canaliculus        TA ampulla canaliculi lacrimalis      
26 anatomia ca ampul·la dels conductes semicirculars terme pral.n f          es ampolla de los conductos semicirculares        en ampulla of semicircular canals              
27 anatomia ca ampul·la hepatopancreàtica terme pral.n f ca ampul·la de Vater sin. compl.n f         es ampolla de Vater es ampolla hepatopancreática       en ampulla of Vater en hepatopancreatic ampulla       TA ampulla hepatopancreatica TA ampulla biliaropancreatica     
28 anatomia ca ampul·la membranosa dels conductes semicirculars terme pral.n f          es ampolla membranosa de los conductos semicirculares        en membranaceous ampulla of semicircular canals              
29 anatomia ca ampul·la òssia dels conductes semicirculars terme pral.n f          es ampolla ósea de los conductos semicirculares        en osseous ampulla of semicircular canals              
30 anatomia ca ampul·la rectal terme pral.n f          es ampolla rectal        en rectal ampulla        TA ampulla recti      
31 anatomia ca anastomosi terme pral.n f          es anastomosis        en anastomosis              
32 anatomia ca anastomosi arteriovenosa terme pral.n f          es anastomosis arteriovenosa        en anastomosis arteriovenosa        TA anastomosis arteriolovenularis TA anastomosis arteriovenosa     
33 anatomia ca anell terme pral.n m          es anillo        en ring              
34 anatomia ca anell conjuntival terme pral.n m          es anillo conjuntival        en conjunctival ring        TA anulus conjunctivae      
35 anatomia ca anell de l'iris terme pral.n m          es anillo del iris        en ring of iris              
36 anatomia ca anell femoral terme pral.n m          es anillo femoral        en femoral ring        TA anulus femoralis      
37 anatomia ca anell inguinal profund terme pral.n m          es anillo inguinal profundo        en deep inguinal ring        TA anulus inguinalis profundus      
38 anatomia ca anell inguinal superficial terme pral.n m          es anillo inguinal superficial        en superficial inguinal ring        TA anulus inguinalis superficialis      
39 anatomia ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m         es anillo de Zinn es anillo tendinoso común       en common tendinous ring en Zinn's ring       TA anulus tendineus communis      
40 anatomia ca anell timpànic terme pral.n m          es anillo timpánico        en tympanic ring        TA anulus tympanicus      
41 anatomia ca anell umbilical terme pral.n m          es anillo umbilical        en umbilical ring        TA anulus umbilicalis      
42 anatomia ca angle bucal terme pral.n m          es ángulo bucal        en buccal angle        TA angulus oris      
43 anatomia ca angle cervicodiafisial terme pral.n m          es ángulo cervicodiafisario        en cervical-diaphyseal angle              
44 anatomia ca angle còlic dret terme pral.n m ca angle hepàtic sin. compl.n m         es ángulo cólico derecho es ángulo hepático       en hepatic angle en right colic angle             
45 anatomia ca angle còlic esquerre terme pral.n m ca angle esplènic sin. compl.n m         es ángulo cólico izquierdo es ángulo esplénico       en left colic angle en splenic angle             
46 anatomia ca angle de l'acromi terme pral.n m          es ángulo del acromion        en acromial angle        TA angulus acromialis      
47 anatomia ca angle de l'escàpula terme pral.n m          es ángulo de la escápula        en angle of scapula              
48 anatomia ca angle de l'estern terme pral.n m ca angle de Louis sin. compl.n m ca angle de Ludwig sin. compl.n m        es ángulo de Louis es ángulo de Ludwig es ángulo del esternón      en Louis' angle en Ludwig's angle en sternal angle      TA angulus sterni      
49 anatomia ca angle de l'ull terme pral.n m          es ángulo del ojo        en angle of eye              
50 anatomia ca angle de la costella terme pral.n m          es ángulo de la costilla        en costal angle        TA angulus costae      
51 anatomia ca angle de la mandíbula terme pral.n m ca angle gonial sin. compl.n m         es ángulo de la mandíbula es ángulo del gonión       en angle of mandible en gonial angle       TA angulus mandibulae      
52 anatomia ca angle del pubis terme pral.n m ca angle subpúbic sin. compl.n m         es ángulo del pubis es ángulo subpubiano       en angle of pubis en subpubic angle       TA angulus subpubicus      
53 anatomia ca angle duodenojejunal terme pral.n m          es ángulo duodenoyeyunal        en duodenojejunal angle              
54 anatomia ca angle iridocorneal terme pral.n m          es ángulo iridocorneal        en iridocorneal angle        TA angulus iridocornealis      
55 anatomia ca angle pontocerebel·lós terme pral.n m          es ángulo pontocerebeloso        en cerebellopontine angle              
56 anatomia ca annexos oculars terme pral.n m pl          es anexos oculares        en accessory visual structures        TA structurae pertinentes      
57 anatomia ca antehèlix terme pral.n f ca antihèlix sin. compl.n f         es antehélix es antihélix       en anthelix en antihelix       TA antihelix      
58 anatomia ca antitrague terme pral.n m          es antitrago        en antitragus        TA antitragus      
59 anatomia ca antre terme pral.n m          es antro        en antrum              
60 anatomia ca antre mastoïdal terme pral.n m ca antre timpànic sin. compl.n m ca cavitat mastoïdal sin. compl.n f        es antro mastoideo es antro timpánico es cavidad mastoidea      en mastoid antrum en mastoid cavity en tympanic antrum      TA antrum mastoideum      
61 anatomia ca antre pilòric terme pral.n m ca antre gàstric sin. compl.n m         es antro gástrico es antro pilórico       en gastric antrum en pyloric antrum       TA antrum pyloricum      
62 anatomia ca anus terme pral.n m          es ano        en anus        TA anus      
63 anatomia ca aparell digestiu terme pral.n m          es aparato digestivo        en digestive apparatus        TA systema digestorium      
64 anatomia ca aparell genital terme pral.n m          es aparato genital        en genital apparatus        TA systema genitalia      
65 anatomia ca aparell lacrimal terme pral.n m          es aparato lagrimal        en lacrimal apparatus        TA apparatus lacrimalis      
66 anatomia ca aparell respiratori terme pral.n m          es aparato respiratorio        en respiratory apparatus en respiratory system       TA sistema respiratorium      
67 anatomia ca aparell tegumentari terme pral.n m          es aparato tegumentario        en tegumentary apparatus              
68 anatomia ca aparell urinari terme pral.n m          es aparato urinario        en urinary apparatus        TA systema urinarium      
69 anatomia ca apèndix terme pral.n m          es orejuela        en auricle              
70 anatomia ca apèndix auricular terme pral.n m          es orejuela auricular        en auricular appendix        TA aurícula atrii      
71 anatomia ca apèndix de l'epidídim terme pral.n m ca hidàtide pediculada sin. compl.n f         es apéndice del epidídimo es hidátide pediculada       en appendix of epididymis        TA appendix epididymidis      
72 anatomia ca apèndix del testicle terme pral.n m ca hidàtide sèssil sin. compl.n f         es apéndice del testículo es hidátide sésil       en appendix testis en sessile hydatid       TA appendix testis      
73 anatomia ca apèndix epiploic terme pral.n m ca apèndix omental sin. compl.n m         es apéndice epiploico es apéndice omental       en epiploic appendix en omental appendix       TA appendices omentales TA appendices adiposae coli TA appendices epiploicae    
74 anatomia ca apèndix fibrós del fetge terme pral.n m          es apéndice fibroso del hígado        en fibrous appendix of liver        TA appendix fibrosa hepatis      
75 anatomia ca apèndix vermiforme terme pral.n m ca apèndix sin. compl.n m         es apéndice es apéndice vermiforme       en appendix en vermiform appendix       TA appendix vermiformis      
76 anatomia ca apèndix vesiculós terme pral.n m          es apéndice vesiculoso        en appendix vesiculosa        TA appendices vesiculosae      
77 anatomia ca apèndix xifoide terme pral.n m ca apòfisi xifoide sin. compl.n f ca xifoide sin. compl.n m        es apéndice xifoides es apófisis xifoides es xifoides      en xiphoid en xiphoid appendix en xiphoid process      TA processus xiphoideus      
78 anatomia ca àpex terme pral.n m ca vèrtex sin. compl.n m         es ápex es vértice       en apex en vertex             
79 anatomia ca àpex del cor terme pral.n m ca vèrtex del cor sin. compl.n m         es vértice del corazón        en apex of heart en vertex cordis       TA apex cordis      
80 anatomia ca apòfisi terme pral.n f          es apófisis        en apophysis en process       TA apophysis      
81 anatomia ca apòfisi accessòria de les lumbars terme pral.n f          es apófisis accesoria de las vértebras lumbares        en accessory process of lumbar vertebra        TA processus accessorius vertebrae lumbalis      
82 anatomia ca apòfisi alveolar de la mandíbula terme pral.n f          es apófisis alveolar de la mandíbula        en alveolar process of mandible        TA pars alveolaris      
83 anatomia ca apòfisi alveolar del maxil·lar terme pral.n f          es apófisis alveolar del maxilar        en alveolar process of maxilla        TA processus alveolaris maxillae      
84 anatomia ca apòfisi anterior del martell terme pral.n f ca apòfisi llarga del martell sin. compl.n f         es apófisis anterior del martillo es apófisis larga del martillo       en anterior process of malleus        TA processus anterior mallei      
85 anatomia ca apòfisi articular inferior terme pral.n f          es apófisis articular inferior        en inferior articular process        TA processus articularis inferior vertebrae TA zygapophysis inferior     
86 anatomia ca apòfisi articular superior terme pral.n f          es apófisis articular superior        en superior articular process        TA processus articularis superior vertebrae TA zygapophysis superior     
87 anatomia ca apòfisi clinoide anterior terme pral.n f          es apófisis clinoides anterior        en anterior clinoid process        TA processus clinoideus anterior      
88 anatomia ca apòfisi cocleariforme terme pral.n f          es apófisis cocleariforme        en cochleariform process        TA processus cochleariformis      
89 anatomia ca apòfisi condília terme pral.n f          es apófisis condílea        en condylar process        TA processus condylaris      
90 anatomia ca apòfisi coracoide terme pral.n f          es apófisis coracoides        en coracoid process        TA processus coracoideus      
91 anatomia ca apòfisi coronoide terme pral.n f          es apófisis coronoides        en coronoid process        TA processus coronoideus      
92 anatomia ca apòfisi costiforme terme pral.n f          es apófisis costal        en costal process        TA processus costiformis TA processus costalis     
93 anatomia ca apòfisi crista galli terme pral.n f          es apófisis crista galli        en crista galli        TA crista galli      
94 anatomia ca apòfisi esfenoïdal terme pral.n f          es apófisis esfenoidal        en sphenoid process        TA processus sphenoidalis      
95 anatomia ca apòfisi espinosa terme pral.n f          es apófisis espinosa        en spinous process        TA processus spinosus      
96 anatomia ca apòfisi estiloide terme pral.n f ca porció hioïdal de l'os temporal sin. compl.n f         es apófisis estiloides        en styloid process        TA processus styloideus      
97 anatomia ca apòfisi etmoïdal terme pral.n f          es apófisis etmoidal        en ethmoidal process        TA processus ethmoidalis      
98 anatomia ca apòfisi frontal terme pral.n f          es apófisis frontal        en frontal process        TA processus frontalis      
99 anatomia ca apòfisi geniana terme pral.n f ca espina mentoniana sin. compl.n f         es apófisis geniana es espina mentoniana       en genial apophysis en mental spine             
100 anatomia ca apòfisi jugular terme pral.n f          es apófisis yugular        en jugular process        TA processus jugularis      
101 anatomia ca apòfisi lacrimal terme pral.n f          es apófisis lagrimal        en lacrimal process        TA processus lacrimalis      
102 anatomia ca apòfisi lateral del martell terme pral.n f ca apòfisi curta del martell sin. compl.n f         es apófisis corta del martillo es apófisis lateral del martillo       en lateral process of malleus        TA processus lateralis mallei      
103 anatomia ca apòfisi lenticular terme pral.n f          es apófisis lenticular        en lenticular process        TA processus lenticularis      
104 anatomia ca apòfisi mamil·lar terme pral.n f          es apófisis mamilar        en mamillary process        TA processus mammillaris      
105 anatomia ca apòfisi mastoide terme pral.n f          es apófisis mastoides        en mastoid process        TA processus mastoideus      
106 anatomia ca apòfisi maxil·lar terme pral.n f          es apófisis maxilar        en maxillary process        TA processus maxillaris      
107 anatomia ca apòfisi muscular del cartílag aritenoide terme pral.n f          es apófisis muscular del cartílago aritenoides        en muscular process of arytenoid        TA processus muscularis artilaginis arytenoideae      
108 anatomia ca apòfisi orbitària terme pral.n f          es apófisis orbitaria        en orbital process        TA processus orbitalis      
109 anatomia ca apòfisi palatina terme pral.n f          es apófisis palatina        en palatine process        TA processus palatinus      
110 anatomia ca apòfisi piramidal de l'os palatí terme pral.n f          es apófisis piramidal del hueso palatino        en pyramidal process of palatine bone        TA processus pyramidalis ossis palatini      
111 anatomia ca apòfisi posterior de l'astràgal terme pral.n f          es apófisis posterior del astrágalo        en posterior process of talus        TA processus posterior tali      
112 anatomia ca apòfisi pterigoespinosa terme pral.n f ca apòfisi de Civinini sin. compl.n f ca procés pterigoespinós sin. compl.n m        es apófisis de Civinini es apófisis pterigoespinosa es proceso pterigoespinoso      en Civinini's process en pterygospinous process       TA processus pterygospinosus      
113 anatomia ca apòfisi pterigoide terme pral.n f          es apófisis pterigoides        en pterygoid process        TA processus pterygoideus      
114 anatomia ca apòfisi temporal terme pral.n f          es apófisis temporal        en temporal process        TA processus temporalis      
115 anatomia ca apòfisi transversa terme pral.n f          es apófisis transversa        en transverse process        TA processus transversus      
116 anatomia ca apòfisi unciforme terme pral.n f          es apófisis unciforme        en uncinate process        TA processus uncinatus      
117 anatomia ca apòfisi vaginal terme pral.n f ca procés vaginal sin. compl.n m         es apófisis vaginal        en vaginal process        TA processus vaginalis      
118 anatomia ca apòfisi vocal del cartílag aritenoide terme pral.n f ca apòfisi anterointerna del cartílag aritenoide sin. compl.n f         es apófisis vocal del cartílago aritenoides        en vocal process of arytenoid        TA processus vocalis cartilaginis arytenoideae      
119 anatomia ca apòfisi zigomàtica del maxil·lar terme pral.n f          es apófisis cigomática del maxilar        en zygomatic process of maxilla        TA processus zygomaticus maxillae      
120 anatomia ca apòfisi zigomàtica del temporal terme pral.n f          es apófisis cigomática del temporal        en zygomatic process of temporal bone        TA processus zygomaticus ossis temporalis      
121 anatomia ca aponeurosi terme pral.n f          es aponeurosis        en aponeurosis        TA aponeurosis      
122 anatomia ca aponeurosi bicipital terme pral.n f ca lacertus fibrosus sin. compl.n m         es aponeurosis bicipital es lacertus fibrosus       en bicipital aponeurosis en lacertus fibrosus       TA aponeurosis musculi bicipitis brachii TA aponeurosis bicipitalis TA lacertus fibrosus    
123 anatomia ca aponeurosi epicranial terme pral.n f ca galea aponeuròtica sin. compl.n f         es aponeurosis epicraneal es galea aponeurótica       en epicranial aponeurosis en galea aponeurotica       TA galea aponeurotica TA aponeurosis epicranialis     
124 anatomia ca aponeurosi lingual terme pral.n f          es aponeurosis lingual        en lingual aponeurosis        TA aponeurosis linguae      
125 anatomia ca aponeurosi palatina terme pral.n f          es aponeurosis palatina        en palatine aponeurosis        TA aponeurosis palatina      
126 anatomia ca aponeurosi palmar terme pral.n f          es aponeurosis palmar        en palmar aponeurosis        TA aponeurosis palmaris      
127 anatomia ca aponeurosi plantar terme pral.n f          es aponeurosis plantar        en plantar aponeurosis        TA aponeurosis plantaris      
128 anatomia ca aponeurosi temporal terme pral.n f          es aponeurosis temporal        en temporal aponeurosis        TA fascia temporalis      
129 anatomia ca aqüeducte terme pral.n m          es acueducto        en aqueduct              
130 anatomia ca aqüeducte cerebral terme pral.n m ca aqüeducte de Silvi sin. compl.n m ca aqüeducte mesencefàlic sin. compl.n m        es acueducto cerebral es acueducto de Silvio es acueducto mesencefálico      en aqueduct of mesencephalon en aqueduct of Sylvius en cerebral aqueduct      TA aquaeductus mesencephali TA aquaeductus cerebri     
131 anatomia ca aqüeducte del cargol terme pral.n m ca aqüeducte coclear sin. compl.n m ca aqüeducte de la còclea sin. compl.n m ca conducte perilimfàtic sin. compl.n m       es acueducto coclear es conducto perilinfático       en cochlear aqueduct en perylimphatic duct       TA aquaeductus cochleae      
132 anatomia ca aqüeducte del vestíbul terme pral.n m          es acueducto del vestíbulo        en aqueduct of vestibule        TA aquaeductus vestibuli      
133 anatomia ca aracnoide terme pral.n f ca membrana aracnoide sin. compl.n f         es aracnoides es membrana aracnoidea       en arachnoid en arachnoid membrane       TA arachnoidea mater      
134 anatomia ca arbre bronquial terme pral.n m          es árbol bronquial        en bronchial tree        TA arbor bronchialis      
135 anatomia ca arc alveolar terme pral.n m          es arco alveolar        en alveolar arch        TA arcus alveolaris      
136 anatomia ca arc anastomòtic terme pral.n m          es arco anastomótico        en anastomotic arch              
137 anatomia ca arc anterior de l'atles terme pral.n m          es arco anterior del atlas        en anterior arch of atlas        TA arcus anterior atlantis      
138 anatomia ca arc costal terme pral.n m          es arco costal        en costal arch        TA arcus costalis      
139 anatomia ca arc dental inferior terme pral.n m ca arcada dental inferior sin. compl.n f         es arco dental inferior es arco dental mandibular       en lower dental arcade en mandibular dental arcade       TA arcus dentalis mandibularis TA arcus dentalis inferior     
140 anatomia ca arc dental superior terme pral.n m ca arcada dental superior sin. compl.n f         es arco dental maxilar es arco dental superior       en maxillary dental arcade en upper dental arcade       TA arcus dentalis maxillaris TA arcus dentalis superior     
141 anatomia ca arc palatofaringi terme pral.n m ca arc faringopalatí sin. compl.n m ca arc posterior del paladar sin. compl.n m        es arco faringopalatino es arco palotofaríngeo es arco posterior del paladar      en palatopharyngeal arch en pharyngopalatine arch       TA arcus palatopharyngeus TA plica posterior faucium     
142 anatomia ca arc palatoglòs terme pral.n m ca arc glossopalatí sin. compl.n m ca pilar anterior del paladar sin. compl.n m        es arco glosopalatino es arco palatogloso       en glossopalatine arch en palatoglossal arch       TA arcus palatoglossus TA plica anterior faucium     
143 anatomia ca arc palmar terme pral.n m          es arco palmar        en palmar arch              
144 anatomia ca arc palpebral terme pral.n m          es arco palpebral        en palpebral arch              
145 anatomia ca arc plantar profund terme pral.n m          es arco plantar profundo        en deep plantar arch        TA arcus plantaris profundus      
146 anatomia ca arc plantar superficial terme pral.n m          es arco plantar superficial        en superficial plantar arch        TA arcus plantaris superficialis      
147 anatomia ca arc posterior de l'atles terme pral.n m          es arco posterior del atlas        en posterior arch of atlas        TA arcus posterior atlantis      
148 anatomia ca arc púbic terme pral.n m          es arco pubiano        en pubic arch        TA arcus pubicus      
149 anatomia ca arc superciliar terme pral.n m          es arco superciliar        en superciliary arch        TA arcus superciliaris      
150 anatomia ca arc tendinós terme pral.n m          es arco tendinoso        en tendinous arch        TA arcus tendineus      
151 anatomia ca arc vertebral terme pral.n m          es arco vertebral        en vertebral arch        TA arcus vertebrae      
152 anatomia ca arc zigomàtic terme pral.n m          es arco cigomático        en zygomatic arch        TA arcus zygomaticus      
153 anatomia ca àrea coclear terme pral.n f          es área coclear        en cochlear area        TA area cochlearis TA area cochleae     
154 anatomia ca àrea cribrosa de la papil·la renal terme pral.n f          es área cribosa de la papila renal        en cribriform area of renal papilla        TA area cribrosa papillae renalis      
155 anatomia ca àrea gàstrica terme pral.n f          es área gástrica        en gastric area        TA areae gastricae      
156 anatomia ca àrea postrema terme pral.n f          es área postrema        en area postrema        TA area postrema      
157 anatomia ca àrea preòptica terme pral.n f          es área preóptica        en preoptic area        TA area preoptica      
158 anatomia ca àrea subcallosa terme pral.n f ca àrea paraolfactòria de Broca sin. compl.n f         es área paraolfatoria de Broca es área subcallosa       en parolfactory area of Broca en subcallosal area       TA area subcallosa      
159 anatomia ca àrea vestibular terme pral.n f ca àrea acústica sin. compl.n f         es área acústica es área vestibular       en acoustic area en vestibular area       TA area vestibularis      
160 anatomia ca arèola mamària terme pral.n f ca arèola papil·lar sin. compl.n f         es areola mamaria        en areola        TA areola mammae      
161 anatomia ca arrel terme pral.n f          es raíz        en root              
162 anatomia ca arrel anterior del nervi espinal terme pral.n f ca arrel motora del nervi espinal sin. compl.n f ca arrel ventral del nervi espinal sin. compl.n f        es raíz anterior del nervio espinal es raíz motora del nervio espinal es raíz ventral del nervio espinal      en anterior root of spinal nerve en motor root of spinal nerve en ventral root of spinal nerve      TA radix anterior      
163 anatomia ca arrel coclear terme pral.n f          es raíz coclear        en cochlear root              
164 anatomia ca arrel de l'ungla terme pral.n f          es raíz de la uña        en root of nail              
165 anatomia ca arrel de la dent terme pral.n f          es raíz dental        en root of tooth        TA radix dentis      
166 anatomia ca arrel de la llengua terme pral.n f          es raíz de la lengua        en root of tongue        TA radix linguae      
167 anatomia ca arrel del nas terme pral.n f          es raíz de la nariz        en root of nose        TA radix nasi      
168 anatomia ca arrel del pèl terme pral.n f          es raíz del pelo        en root of hair              
169 anatomia ca arrel dorsal del nervi espinal terme pral.n f ca arrel posterior del nervi espinal sin. compl.n f ca arrel sensitiva del nervi espinal sin. compl.n f        es raíz dorsal del nervio espinal es raíz posterior del nervio espinal es raíz sensitiva del nervio espinal      en dorsal root of spinal nerve en posterior root of spinal nerve en sensory root of spinal nerve      TA radix posterior      
170 anatomia ca arrel espinal terme pral.n f          es raíz espinal        en spinal root        TA radix spinalis TA pars spinalis     
171 anatomia ca arrel vestibular terme pral.n f          es raíz vestibular        en vestibular root              
172 anatomia ca artèria terme pral.n f          es arteria        en artery        TA arteria      
173 anatomia ca artèria alveolar inferior terme pral.n f          es arteria alveolar inferior        en inferior alveolar artery        TA arteria alveolaris inferior      
174 anatomia ca artèria angular terme pral.n f          es arteria angular        en angular artery        TA arteria angularis      
175 anatomia ca artèria aorta terme pral.n f ca aorta sin. compl.n f         es aorta es arteria aorta       en aorta en arteria aorta       TA aorta      
176 anatomia ca artèria apendicular terme pral.n f          es arteria apendicular        en appendicular artery        TA arteria appendicularis      
177 anatomia ca artèria arcuada terme pral.n f ca artèria arcuada metatarsiana sin. compl.n f         es arteria arqueada es arteria arqueada metatarsiana       en arcuate artery        TA arteria arcuata      
178 anatomia ca artèria arcuada del ronyó terme pral.n f ca artèria arciforme del ronyó sin. compl.n f         es arteria arqueada del riñón        en arcuate artery of kidney        TA arteriae arcuatae renis      
179 anatomia ca artèria auricular posterior terme pral.n f          es arteria auricular posterior        en posterior auricular artery        TA arteria auricularis posterior      
180 anatomia ca artèria axil·lar terme pral.n f          es arteria axilar        en axillary artery        TA arteria axillaris      
181 anatomia ca artèria basilar terme pral.n f ca tronc basilar sin. compl.n m         es arteria basilar es tronco basilar       en basilar artery en basilar trunk       TA arteria basilaris      
182 anatomia ca artèria braquial terme pral.n f ca artèria humeral sin. compl.n f         es arteria braquial es arteria humeral       en brachial artery        TA arteria brachialis      
183 anatomia ca artèria braquial profunda terme pral.n f ca artèria humeral profunda sin. compl.n f         es arteria braquial profunda es arteria humeral profunda       en deep brachial artery        TA arteria profunda brachii      
184 anatomia ca artèria bronquial terme pral.n f          es arteria bronquial        en bronchial artery        TA ramus bronchiales      
185 anatomia ca artèria bucal terme pral.n f ca artèria del buccinador sin. compl.n f         es arteria bucal es arteria del buccinador       en buccal artery en buccinator artery       TA arteria buccalis      
186 anatomia ca artèria caròtide comuna terme pral.n f ca artèria caròtide sin. compl.n f ca artèria caròtide primitiva sin. compl.n f ca caròtide sin. compl.n f       es arteria carótida es arteria carótida común es carótida      en carotid en carotid artery en common carotid artery      TA arteria carotis communis      
187 anatomia ca artèria caròtide externa terme pral.n f          es arteria carótida externa        en external carotid artery        TA arteria carotis externa      
188 anatomia ca artèria caròtide interna terme pral.n f          es arteria carótida interna        en internal carotid artery        TA arteria carotis interna      
189 anatomia ca artèria central de la retina terme pral.n f          es arteria central de la retina        en central artery of retina        TA arteria centralis retinae      
190 anatomia ca artèria cerebel·losa anteroinferior terme pral.n f          es arteria cerebelosa anteroinferior        en arteria inferior cerebellar artery        TA arteria inferior anterior cerebelli      
191 anatomia ca artèria cerebel·losa posteroinferior terme pral.n f          es arteria cerebelosa posteroinferior        en posterior inferior cerebellar artery        TA arteria inferior posterior cerebelli      
192 anatomia ca artèria cerebel·losa superior terme pral.n f          es arteria cerebelosa superior        en superior cerebellar artery        TA arteria superior cerebelli      
193 anatomia ca artèria cerebral anterior terme pral.n f          es arteria cerebral anterior        en anterior cerebral artery        TA arteria cerebri anterior      
194 anatomia ca artèria cerebral mitjana terme pral.n f          es arteria cerebral media        en middle cerebral artery        TA arteria cerebri media      
195 anatomia ca artèria cerebral posterior terme pral.n f          es arteria cerebral posterior        en posterior cerebral artery        TA arteria cerebri posterior      
196 anatomia ca artèria cervical ascendent terme pral.n f          es arteria cervical ascendente        en ascending cervical artery        TA arteria cervicalis ascendens      
197 anatomia ca artèria cervical profunda terme pral.n f          es arteria cervical profunda        en deep cervical artery        TA arteria cervicalis profunda      
198 anatomia ca artèria cervical transversa terme pral.n f ca artèria transversa del coll sin. compl.n f         es arteria cervical transversa es arteria transversa del cuello       en transverse artery of neck en transverse cervical artery       TA arteria transversa colli TA arteria transversa cervicis     
199 anatomia ca artèria ciliar terme pral.n f          es arteria ciliar        en ciliary artery              
200 anatomia ca artèria circumflexa terme pral.n f ca branca circumflexa sin. compl.n f         es rama circunfleja        en circumflex branch        TA ramus circumflexus      
201 anatomia ca artèria circumflexa de l'escàpula terme pral.n f          es arteria circunfleja de la escápula        en circumflex artery of scapula        TA arteria circumflexa scapulae      
202 anatomia ca artèria circumflexa femoral terme pral.n f          es arteria circunfleja femoral        en femoral circumflex artery              
203 anatomia ca artèria circumflexa humeral terme pral.n f          es arteria circumfleja humeral        en humeral circumflex artery              
204 anatomia ca artèria circumflexa ilíaca terme pral.n f          es arteria circunfleja ilíaca        en iliac circumflex artery              
205 anatomia ca artèria cística terme pral.n f          es arteria cística        en cystic artery        TA arteria cystica      
206 anatomia ca artèria còlica dreta terme pral.n f          es arteria cólica derecha        en right colic artery        TA arteria colica dextra      
207 anatomia ca artèria còlica esquerra terme pral.n f          es arteria cólica izquierda        en left colic artery        TA arteria colica sinistra      
208 anatomia ca artèria col·lateral terme pral.n f          es arteria colateral        en collateral artery              
209 anatomia ca artèria comunicant anterior terme pral.n f          es arteria comunicante anterior        en anterior communicating artery        TA arteria communicans anterior      
210 anatomia ca artèria comunicant posterior terme pral.n f          es arteria comunicante posterior        en posterior communicating artery        TA arteria communicans posterior      
211 anatomia ca artèria conjuntival terme pral.n f          es arteria conjuntival        en conjunctival artery              
212 anatomia ca artèria coroïdal anterior terme pral.n f          es arteria coroidea anterior        en anterior choroidal artery        TA arteria choroidea anterior      
213 anatomia ca artèria coronària dreta terme pral.n f          es arteria coronaria derecha        en right coronary artery        TA arteria coronaria dextra      
214 anatomia ca artèria coronària esquerra terme pral.n f          es arteria coronaria izquierda        en left coronary artery        TA arteria coronaria sinistra      
215 anatomia ca artèria cremastèrica terme pral.n f ca artèria espermàtica externa sin. compl.n f         es arteria cremastérica es arteria espermática externa       en cremasteric artery en external spermatic artery       TA arteria cremasterica      
216 anatomia ca artèria cubital terme pral.n f ca artèria ulnar terme pral.n f         es arteria cubital        en ulnar artery        TA arteria ulnaris      
217 anatomia ca artèria deferent terme pral.n f ca artèria del conducte deferent sin. compl.n f         es arteria deferente es arteria del conducto deferente       en artery of ductus deferens en deferential artery       TA arteria ductus deferentis      
218 anatomia ca artèria del bulb del penis terme pral.n f          es arteria del bulbo del pene        en artery of bulb of penis        TA arteria bulbi penis      
219 anatomia ca artèria del bulb del vestíbul vaginal terme pral.n f          es arteria del bulbo del vestíbulo vaginal        en artery of bulb of vestibule of vagina        TA arteria bulbi vestibuli      
220 anatomia ca artèria del conducte pterigoïdal terme pral.n f ca artèria vidiana sin. compl.n f         es arteria del conducto pterigoideo es arteria vidiana       en artery of pterygoid canal en vidian artery       TA arteria canalis pterygoidei      
221 anatomia ca artèria del lligament rodó de l'úter terme pral.n f          es arteria del ligamento redondo del útero        en artery of round ligament of uterus        TA arteria ligamenti teretis uteri      
222 anatomia ca artèria digital palmar comuna terme pral.n f          es arteria digital palmar común        en common palmar digital artery        TA arteriae digitales palmares communes      
223 anatomia ca artèria digital plantar comuna terme pral.n f          es arteria digital plantar común        en common plantar digital artery        TA arteriae digitales plantares communes      
224 anatomia ca artèria digital pròpia terme pral.n f ca artèria digital col·lateral sin. compl.n f         es arteria digital colateral es arteria digital propia       en collateral digital artery en proper digital artery             
225 anatomia ca artèria dorsal del clítoris terme pral.n f          es arteria dorsal del clítoris        en dorsal artery of clitoris        TA arteria dorsalis clitoridis      
226 anatomia ca artèria dorsal del nas terme pral.n f          es arteria dorsal de la nariz        en dorsal artery of nose        TA arteria dorsalis nasi      
227 anatomia ca artèria dorsal del penis terme pral.n f          es arteria dorsal del pene        en dorsal artery of penis        TA arteria dorsalis penis      
228 anatomia ca artèria dorsal del peu terme pral.n f ca artèria pèdia sin. compl.n f         es arteria dorsal del pie es arteria pedia       en dorsal artery of foot        TA arteria dorsalis pedis      
229 anatomia ca artèria epigàstrica inferior terme pral.n f ca artèria epigàstrica profunda sin. compl.n f         es arteria epigástrica inferior        en inferior epigastric artery        TA arteria epigastrica inferior      
230 anatomia ca artèria epigàstrica superficial terme pral.n f          es arteria epigástrica superficial        en superficial epigastric artery        TA arteria epigastrica superficialis      
231 anatomia ca artèria epigàstrica superior terme pral.n f          es arteria epigástrica superior        en superior epigastric artery        TA arteria epigastrica superior      
232 anatomia ca artèria episcleral terme pral.n f          es arteria epiescleral        en episcleral artery        TA arteriae episclerales      
233 anatomia ca artèria escapular descendent terme pral.n f ca artèria escapular dorsal sin. compl.n f         es arteria escapular descendente es arteria escapular dorsal       en descending scapular artery en dorsal scapular artery       TA ramus profundus TA arteria dorsalis scapulae     
234 anatomia ca artèria esfenopalatina terme pral.n f ca artèria nasopalatina sin. compl.n f         es arteria esfenopalatina es arteria nasopalatina       en nasopalatine artery en sphenopalatine artery       TA arteria sphenopalatina      
235 anatomia ca artèria espinal anterior terme pral.n f          es arteria espinal        en spinal artery        TA arteria spinalis anterior      
236 anatomia ca artèria espinal posterior terme pral.n f          es arteria espinal posterior        en posterior spinal artery        TA arteria spinalis posterior      
237 anatomia ca artèria esplènica terme pral.n f ca artèria lienal terme pral.n f         es arteria esplénica es arteria lienal       en arteria lienalis en splenic artery       TA arteria splenica TA arteria lienalis     
238 anatomia ca artèria estilomastoïdal terme pral.n f          es arteria estilomastoidea        en stylomastoid artery        TA arteria stylomastoidea      
239 anatomia ca artèria etmoïdal anterior terme pral.n f          es arteria etmoidal anterior        en anterior ethmoidal artery        TA arteria ethmoidalis anterior      
240 anatomia ca artèria etmoïdal posterior terme pral.n f          es arteria etmoidal posterior        en posterior ethmoidal artery        TA arteria ethmoidalis posterior      
241 anatomia ca artèria facial terme pral.n f ca artèria maxil·lar externa sin. compl.n f         es arteria facial        en facial artery        TA arteria facialis      
242 anatomia ca artèria facial transversa terme pral.n f          es arteria facial transversa        en transverse facial artery        TA arteria transversa faciei      
243 anatomia ca artèria faríngia ascendent terme pral.n f          es arteria faríngea ascendente        en ascending pharyngeal artery        TA arteria pharyngea ascendens      
244 anatomia ca artèria femoral terme pral.n f          es arteria femoral        en femoral artery        TA arteria femoralis      
245 anatomia ca artèria femoral profunda terme pral.n f          es arteria femoral profunda        en deep femoral artery        TA arteria profunda femoris      
246 anatomia ca artèria frènica inferior terme pral.n f ca artèria diafragmàtica inferior sin. compl.n f         es arteria diafragmática inferior es arteria frénica inferior       en inferior diaphragmatic artery en inferior phrenic artery       TA arteria phrenica inferior      
247 anatomia ca artèria frènica superior terme pral.n f          es arteria frénica superior        en superior phrenic artery        TA arteriae phrenicae superiores      
248 anatomia ca artèria gàstrica dreta terme pral.n f          es arteria gástrica derecha        en right gastric artery        TA arteria gastrica dextra      
249 anatomia ca artèria gàstrica esquerra terme pral.n f          es arteria gástrica izquierda        en left gastric artery        TA arteria gastrica sinistra      
250 anatomia ca artèria gastroduodenal terme pral.n f          es arteria gastroduodenal        en gastroduodenal artery        TA arteria gastroduodenalis      
251 anatomia ca artèria gastroepiploica dreta terme pral.n f          es arteria gastroepiploica derecha        en right gastroepiploic artery        TA arteria gastroomentalis dextra      
252 anatomia ca artèria gastroepiploica esquerra terme pral.n f          es arteria gastroepiploica izquierda        en left gastroepiploic artery        TA arteria gastroomentalis sinistra      
253 anatomia ca artèria genicular descendent terme pral.n f ca artèria anastomòtica magna sin. compl.n f         es arteria anastomótica magna es arteria descendente de la rodilla       en descending genicular artery        TA arteria descendens genus      
254 anatomia ca artèria glútia inferior terme pral.n f ca artèria ciàtica sin. compl.n f         es arteria glútea inferior        en inferior gluteal artery        TA arteria glutea inferior      
255 anatomia ca artèria glútia superior terme pral.n f          es arteria glútea superior        en superior gluteal artery        TA arteria glutea superior      
256 anatomia ca artèria helicina terme pral.n f          es arteria helicina        en helicine artery        TA arteriae helicinae      
257 anatomia ca artèria hemorroïdal mitjana terme pral.n f ca artèria rectal mitjana terme pral.n f         es arteria hemorroidal media es arteria rectal media       en medial hemorrhoidal artery en middle rectal artery       TA arteria rectalis media      
258 anatomia ca artèria hepàtica comuna terme pral.n f ca artèria hepàtica sin. compl.n f         es arteria hepática es arteria hepática común       en common hepatic artery en hepatic artery       TA arteria hepatica communis      
259 anatomia ca artèria hepàtica dreta terme pral.n f ca branca hepàtica dreta sin. compl.n f         es rama derecha        en right branch        TA ramus dexter      
260 anatomia ca artèria hepàtica esquerra terme pral.n f ca branca hepàtica esquerra sin. compl.n f         es rama izquierda        en left branch        TA ramus sinister      
261 anatomia ca artèria hepàtica pròpia terme pral.n f          es arteria hepática propia        en proper hepatic artery        TA arteria hepatic propria      
262 anatomia ca artèria hialoïdal terme pral.n f          es arteria hialoidea        en hyaloid artery        TA arteria hyaloidea      
263 anatomia ca artèria ileocòlica terme pral.n f          es arteria ileocólica        en ileocolic artery        TA arteria ileocolica      
264 anatomia ca artèria ilíaca comuna terme pral.n f ca artèria ilíaca primitiva sin. compl.n f         es arteria ilíaca común        en common iliac artery        TA arteria iliaca communis      
265 anatomia ca artèria ilíaca externa terme pral.n f          es arteria ilíaca externa        en external iliac artery        TA arteria iliaca externa      
266 anatomia ca artèria ilíaca interna terme pral.n f ca artèria hipogàstrica sin. compl.n f         es arteria hipogástrica es arteria ilíaca interna       en hypogastric artery en internal iliac artery       TA arteria iliaca interna      
267 anatomia ca artèria iliolumbar terme pral.n f          es arteria iliolumbar        en iliolumbar artery        TA arteria iliolumbalis      
268 anatomia ca artèria infraorbitària terme pral.n f          es arteria infraorbitaria        en infraorbital artery        TA arteria infraorbitalis      
269 anatomia ca artèria intercostal terme pral.n f          es arteria intercostal        en intercostal artery              
270 anatomia ca artèria interlobar del ronyó terme pral.n f          es arteria interlobular del riñón        en interlobar artery of kidney        TA arteriae interlobares      
271 anatomia ca artèria interlobel·lar hepàtica terme pral.n f          es arteria interlobulillar del hígado        en interlobular artery of liver        TA arteriae interlobulares hepatis      
272 anatomia ca artèria interòssia terme pral.n f          es arteria interósea        en interosseous artery              
273 anatomia ca artèria laberíntica terme pral.n f ca artèria auditiva interna sin. compl.n f         es arteria auditiva interna es arteria laberíntica       en internal auditory artery en labyrinthine artery       TA arteria labyrinthi      
274 anatomia ca artèria labial terme pral.n f          es arteria labial        en labial artery              
275 anatomia ca artèria lacrimal terme pral.n f          es arteria lagrimal        en lacrimal artery        TA arteria lacrimalis      
276 anatomia ca artèria laríngia inferior terme pral.n f          es arteria laríngea inferior        en inferior laryngeal artery        TA arteria laryngea inferior      
277 anatomia ca artèria laríngia superior terme pral.n f          es arteria laríngea superior        en superior laryngeal artery        TA arteria laryngea superior      
278 anatomia ca artèria lingual terme pral.n f          es arteria lingual        en lingual artery        TA arteria lingualis      
279 anatomia ca artèria lingual profunda terme pral.n f ca artèria profunda de la llengua sin. compl.n f ca artèria ranina sin. compl.n f        es arteria lingual profunda es arteria ranina       en deep lingual artery en ranine artery       TA arteria profunda linguae      
280 anatomia ca artèria lumbar terme pral.n f          es arteria lumbar        en lumbar artery        TA arteriae lumbales      
281 anatomia ca artèria mal·leolar externa terme pral.n f          es ramas maleolares laterales        en lateral malleolar branch        TA ramus malleolares laterales      
282 anatomia ca artèria mal·leolar interna terme pral.n f          es ramas maleolares mediales        en medial malleolar branch        TA ramas maleolares mediales      
283 anatomia ca artèria massetèrica terme pral.n f          es arteria masetérica        en masseteric artery        TA atreria masseterica      
284 anatomia ca artèria maxil·lar terme pral.n f ca artèria maxil·lar interna sin. compl.n f         es arteria maxilar        en maxillary artery        TA arteria maxillaris      
285 anatomia ca artèria meníngia anterior terme pral.n f          es arteria meníngea anterior        en anterior meningeal artery        TA ramus meningeus anterior      
286 anatomia ca artèria meníngia mitjana terme pral.n f          es arteria meníngea media        en middle meningeal artery        TA arteria meningea media      
287 anatomia ca artèria meníngia posterior terme pral.n f          es arteria meníngea posterior        en posterior meningeal artery        TA arteria meningea posterior      
288 anatomia ca artèria mentoniana terme pral.n f          es arteria mentoniana        en mental artery        TA ramus mentalis      
289 anatomia ca artèria mesentèrica inferior terme pral.n f          es arteria mesentérica inferior        en inferior mesenteric artery        TA arteria mesenterica inferior      
290 anatomia ca artèria mesentèrica superior terme pral.n f          es artèria mesentérica superior        en superior mesenteric artery        TA arteria mesenterica superior      
291 anatomia ca artèria metacarpiana dorsal terme pral.n f ca artèria interòssia dorsal de la mà sin. compl.n f         es arteria interósea dorsal de la mano es arteria metacarpiana dorsal       en dorsal metacarpal artery        TA arteriae metacarpales dorsales      
292 anatomia ca artèria metacarpiana palmar terme pral.n f ca artèria interòssia palmar sin. compl.n f         es arteria interósea palmar es arteria metacarpiana palmar       en palmar metacarpal artery        TA arteriae metacarpales palmares      
293 anatomia ca artèria metatarsiana dorsal terme pral.n f ca artèria interòssia dorsal del peu sin. compl.n f         es arteria interósea dorsal del pie es arteria metatarsiana dorsal       en dorsal metatarsal artery        TA arteriae metatarsales dorsales      
294 anatomia ca artèria metatarsiana plantar terme pral.n f ca artèria interòssia plantar sin. compl.n f         es arteria interósea plantar es arteria metatarsiana plantar       en plantar metatarsal artery        TA arteriae metatarsales plantares      
295 anatomia ca artèria nutrícia terme pral.n f          es arteria nutricia        en nutrient artery        TA arteria nutricia TA arteria nutriens     
296 anatomia ca artèria obturadora terme pral.n f          es arteria obturatriz        en obturator artery        TA arteria obturatoria      
297 anatomia ca artèria occipital terme pral.n f          es arteria occipital        en occipital artery        TA arteria occipitalis      
298 anatomia ca artèria oftàlmica terme pral.n f          es arteria oftálmica        en ophthalmic artery        TA arteria ophthalmica      
299 anatomia ca artèria ovàrica terme pral.n f          es arteria ovárica        en ovarian artery        TA arteria ovarica      
300 anatomia ca artèria palatina ascendent terme pral.n f          es arteria palatina ascendente        en ascending palatine artery        TA arteria palatina ascendens      
301 anatomia ca artèria palatina descendent terme pral.n f          es arteria palatina descendente        en descending palatine artery        TA arteria palatina descendens      
302 anatomia ca artèria palpebral terme pral.n f          es arteria palpebral        en palpebral artery              
303 anatomia ca artèria pancreàtica dorsal terme pral.n f          es arteria pancreatica dorsal        en dorsal pancreatic artery        TA arteria pancreatica dorsalis      
304 anatomia ca artèria pancreàtica major terme pral.n f          es arteria pancreática mayor        en greater pancreatic artery        TA arteria pancreatica magna      
305 anatomia ca artèria pancreatoduodenal terme pral.n f          es arteria pancreaticoduodenal        en pancreaticoduodenal artery              
306 anatomia ca artèria parietal terme pral.n f          es arteria parietal        en parietal artery              
307 anatomia ca artèria perforant terme pral.n f          es arteria perforante        en perforating artery        TA arteriae perforantes      
308 anatomia ca artèria pericardiofrènica terme pral.n f ca artèria diafragmàtica superior sin. compl.n f         es arteria diafragmática superior es arteria pericardiofrénica       en pericardiacophrenic artery en superior diaphragmatic artery       TA arteria pericardiacophrenica      
309 anatomia ca artèria perineal terme pral.n f          es arteria perineal        en perineal artery        TA arteria perinealis      
310 anatomia ca artèria peroneal terme pral.n f ca artèria fibular sin. compl.n f         es arteria fibular es arteria peronea       en fibular artery en peroneal artery       TA arteria fibularis TA arteria peronea     
311 anatomia ca artèria plantar externa terme pral.n f ca artèria plantar lateral sin. compl.n f         es arteria plantar lateral        en lateral plantar artery        TA arteria plantaris lateralis      
312 anatomia ca artèria plantar interna terme pral.n f ca artèria plantar medial sin. compl.n f         es arteria plantar medial        en medial plantar artery        TA arteria plantaris medialis      
313 anatomia ca artèria plantar profunda terme pral.n f          es arteria plantar profunda        en deep plantar artery        TA arteria plantaris profunda      
314 anatomia ca artèria poplítia terme pral.n f          es arteria poplítea        en popliteal artery        TA arteria poplitea      
315 anatomia ca artèria principal del dit polze terme pral.n f          es arteria principal del dedo pulgar        en principal artery of thumb        TA arteria princeps pollicis      
316 anatomia ca artèria profunda del clítoris terme pral.n f          es arteria profunda del clítoris        en deep artery of clitoris        TA arteria profunda clitoridis      
317 anatomia ca artèria profunda del penis terme pral.n f          es arteria profunda del pene        en deep artery of penis        TA arteria profunda penis      
318 anatomia ca artèria púdica externa terme pral.n f          es arteria pudenda externa        en external pudendal artery              
319 anatomia ca artèria púdica interna terme pral.n f          es arteria pudenda interna        en internal pudendal artery        TA arteria pudenda interna      
320 anatomia ca artèria pulmonar terme pral.n f          es arteria pulmonar        en pulmonary artery              
321 anatomia ca artèria radial terme pral.n f          es arteria radial        en radial artery        TA arteria radialis      
322 anatomia ca artèria radial del dit índex terme pral.n f          es arteria radial del dedo índice        en radial artery of index finger        TA arteria radialis indicis      
323 anatomia ca artèria rectal inferior terme pral.n f ca artèria hemorroïdal inferior sin. compl.n f         es arteria hemorroidal inferior es arteria rectal inferior       en inferior hemorrhoidal artery en inferior rectal artery       TA arteria rectalis inferior      
324 anatomia ca artèria rectal superior terme pral.n f ca artèria hemorroïdal superior sin. compl.n f         es arteria rectal superior        en superior rectal artery        TA arteria rectalis superior      
325 anatomia ca artèria recurrent terme pral.n f          es arteria recurrente        en recurrent artery              
326 anatomia ca artèria renal terme pral.n f          es arteria renal        en renal artery        TA arteria renalis      
327 anatomia ca artèria retroduodenal terme pral.n f          es arteria retroduodenal        en retroduodenal artery        TA arteriae retroduodenales      
328 anatomia ca artèria sacra mediana terme pral.n f          es arteria sacra media        en median sacral artery        TA arteria sacralis mediana      
329 anatomia ca artèria sigmoïdal terme pral.n f          es arteria sigmoidea        en sigmoid artery        TA arteriae sigmoideae      
330 anatomia ca artèria subclàvia terme pral.n f          es arteria subclavia        en subclavian artery        TA arteria subclavia      
331 anatomia ca artèria subcostal terme pral.n f          es arteria subcostal        en subcostal artery        TA arteria subcostalis      
332 anatomia ca artèria subescapular terme pral.n f          es arteria subescapular        en subscapular artery        TA arteria subscapularis      
333 anatomia ca artèria sublingual terme pral.n f          es arteria sublingual        en sublingual artery        TA arteria sublingualis      
334 anatomia ca artèria submentoniana terme pral.n f          es arteria submentoniana        en submental artery        TA arteria submentalis      
335 anatomia ca artèria supraescapular terme pral.n f ca artèria escapular transversa sin. compl.n f         es arteria escapular transversa es arteria supraescapular       en suprascapular artery en transverse scapular artery       TA arteria suprascapularis      
336 anatomia ca artèria supraorbitària terme pral.n f ca artèria frontal lateral sin. compl.n f         es arteria frontal lateral es arteria supraorbitaria       en supraorbital artery        TA arteria supraorbitalis      
337 anatomia ca artèria suprarenal inferior terme pral.n f ca artèria capsular inferior sin. compl.n f         es arteria capsular inferior es arteria suprarrenal inferior       en inferior capsular artery en inferior suprarenal artery       TA arteria suprarenalis inferior      
338 anatomia ca artèria suprarenal mitjana terme pral.n f ca artèria capsular mitjana sin. compl.n f         es arteria capsular media es arteria suprarrenal media       en middle capsular artery en middle suprarenal artery       TA arteria suprarenalis media      
339 anatomia ca artèria suprarenal superior terme pral.n f ca artèria capsular superior sin. compl.n f         es arteria capsular superior es arteria suprarrenal superior       en superior capsular artery en superior suprarenal artery       TA arteriae suprarenales superiores      
340 anatomia ca artèria supratroclear terme pral.n f ca artèria frontal medial sin. compl.n f         es arteria frontal medial es arteria supratroclear       en frontal artery en supratrochlear artery       TA arteria supratrochlearis      
341 anatomia ca artèria sural terme pral.n f ca artèria bessona sin. compl.n f         es arteria gemela es arteria sural       en sural artery        TA arteriae surales      
342 anatomia ca artèria temporal mitjana terme pral.n f          es arteria temporal media        en middle temporal artery        TA arteria temporalis media      
343 anatomia ca artèria temporal superficial terme pral.n f          es arteria temporal superficial        en superficial temporal artery        TA arteria temporalis superficialis      
344 anatomia ca artèria testicular terme pral.n f ca artèria espermàtica sin. compl.n f         es arteria espermática es arteria testicular       en spermatic artery en testicular artery       TA arteria testicularis      
345 anatomia ca artèria tibial anterior terme pral.n f          es arteria tibial anterior        en anterior tibial artery        TA arteria tibialis anterior      
346 anatomia ca artèria tibial posterior terme pral.n f          es arteria tibial posterior        en posterior tibial artery        TA arteria tibialis posterior      
347 anatomia ca artèria timpànica terme pral.n f          es arteria timpánica        en tympanic artery              
348 anatomia ca artèria tiroïdal inferior terme pral.n f          es arteria tiroidea inferior        en inferior thiroid artery        TA arteria thyroidea inferior      
349 anatomia ca artèria tiroïdal mitjana terme pral.n f          es arteria tiroidea ima        en thyroid ima artery        TA arteria thyroidea ima      
350 anatomia ca artèria tiroïdal superior terme pral.n f          es arteria tiroidea superior        en superior thyroid artery        TA arteria thyroidea superior      
351 anatomia ca artèria toràcica interna terme pral.n f ca artèria mamària interna sin. compl.n f         es arteria mamaria interna es arteria torácica interna       en internal mammary artery en internal thoracic artery       TA arteria thoracica interna      
352 anatomia ca artèria toràcica lateral terme pral.n f ca artèria mamària externa sin. compl.n f         es arteria mamaria externa es arteria torácica lateral       en external mammary artery en lateral thoracic artery       TA arteria thoracica lateralis      
353 anatomia ca artèria tòraco-dorsal terme pral.n f          es arteria toracodorsal        en thoracodorsal artery        TA arteria thoracodorsalis      
354 anatomia ca artèria toracoacromial terme pral.n f          es arteria toracoacromial        en thoracoacromial artery        TA arteria thoracoacromialis      
355 anatomia ca artèria umbilical terme pral.n f          es arteria umbilical        en umbilical artery        TA arteria umbilicalis      
356 anatomia ca artèria uretral terme pral.n f          es arteria uretral        en urethral artery        TA arteria urethralis      
357 anatomia ca artèria uterina terme pral.n f          es arteria uterina        en uterine artery        TA arteria uterina      
358 anatomia ca artèria vaginal terme pral.n f          es arteria vaginal        en vaginal artery        TA arteria vaginalis      
359 anatomia ca artèria vertebral terme pral.n f          es arteria vertebral        en vertebral artery        TA arteria vertebralis      
360 anatomia ca artèria vesical inferior terme pral.n f          es arteria vesical inferior        en inferior vesical artery        TA atreria vesicalis inferior      
361 anatomia ca artèria zigomaticoorbitària terme pral.n f          es arteria cigomaticoorbitaria        en zygomatico-orbital artery        TA arteria zygomaticoorbitalis      
362 anatomia ca artèries esofàgiques terme pral.n f pl ca branques esofàgiques sin. compl.n f pl         es ramas esofágicas        en oesophageal branches        TA rami oesophageales      
363 anatomia ca artèries estriades medials terme pral.n f pl          es arterias estriadas mediales        en medial striate arteries              
364 anatomia ca artèries gàstriques curtes terme pral.n f pl          es arterias gástricas cortas        en short gastric arteries        TA arteriae gastricae breves      
365 anatomia ca artèries ileals terme pral.n f pl          es arterias ileales        en ileal arteries        TA arteriae ileales      
366 anatomia ca artèries sacres laterals terme pral.n f pl          es arterias sacras laterales        en lateral sacral arteries        TA arteriae sacrales laterales      
367 anatomia ca artèries vesicals superiors terme pral.n f pl          es arterias vesicales superiores        en superior vesical arteries        TA arteriae vesicales superiores      
368 anatomia ca arteriola terme pral.n f          es arteriola        en arteriole        TA arteriola      
369 anatomia ca articulació terme pral.n f          es articulación        en articulation en joint             
370 anatomia ca articulació acromioclavicular terme pral.n f          es articulación acromioclavicular        en acromioclavicular articulation        TA articulatio acromioclavicularis      
371 anatomia ca articulació astragalocalcaneoescafoïdal terme pral.n f          es articulación astragalocalcaneoescafoidea es articulación astragalocalcaneonavicular       en talocalcaneonavicular articulation        TA articulatio talocalcaneonavicularis      
372 anatomia ca articulació atlantoaxial lateral terme pral.n f          es articulación atlantoaxial lateral        en lateral atlantoaxial articulation        TA articulatio atlantoaxialis lateralis      
373 anatomia ca articulació atlantoaxial mitjana terme pral.n f ca articulació atlantoodontoïdal sin. compl.n f         es articulación atlantoaxial media        en medial atlantoaxial articulation        TA articulatio atlantoaxialis mediana      
374 anatomia ca articulació atlantooccipital terme pral.n f          es articulación atlantooccipital        en atlanto-occipital articulation        TA articulatio atlantooccipitalis      
375 anatomia ca articulació bicondília terme pral.n f          es articulación bicondílea        en bicondylar articulation        TA articulatio bicondylaris      
376 anatomia ca articulació calcaneocuboïdal terme pral.n f          es articulación calcaneocuboidea        en calcaneocuboid articulation        TA articulatio calcaneocuboidea      
377 anatomia ca articulació carpiana terme pral.n f ca articulació intercarpiana sin. compl.n f         es articulación carpiana es articulación intercarpiana       en carpal articulation en intercarpal articulation       TA articulationes carpi TA articulationes intercarpales     
378 anatomia ca articulació carpometacarpiana terme pral.n f          es articulación carpometacarpiana        en carpometacarpal articulation        TA articulationes carpometacarpales      
379 anatomia ca articulació composta terme pral.n f          es articulación compuesta es complejo articular       en composite articulation        TA articulatio composita      
380 anatomia ca articulació condrocostal terme pral.n f          es articulación costocondral        en costochondral articulation        TA articulationes costochondrales      
381 anatomia ca articulació condrosternal terme pral.n f ca sincondrosi costosternal sin. compl.n f         es sincondrosis costo-esternal        en costosternal joint        TA synchondrosis costosternalis      
382 anatomia ca articulació costotransversa terme pral.n f          es articulación costotransversa        en costotransverse articulation        TA articulatio costotransversa      
383 anatomia ca articulació costovertebral terme pral.n f ca articulació del cap de la costella sin. compl.n f         es articulación costovertebral es articulación de la cabeza de la costilla       en articulation of head of rib en costovertebral articulation       TA articulationes costovertebrales      
384 anatomia ca articulació cricoaritenoïdal terme pral.n f          es articulación cricoaritenoidea        en cricoarytenoid articulation        TA articulatio cricoarytenoidea      
385 anatomia ca articulació cricotiroïdal terme pral.n f          es articulación cricotiroidea        en cricothyroid articulation        TA articulatio cricothyroidea      
386 anatomia ca articulació d'encaix recíproc terme pral.n f ca articulació sellar terme pral.n f         es articulación en silla de montar es articulación sillar       en saddle joint en sellar joint       TA articulatio sellaris      
387 anatomia ca articulació de frontissa terme pral.n f          es articulación trocoide        en pivot joint        TA articulatio trochoidea      
388 anatomia ca articulació de la mà terme pral.n f          es articulación de la mano        en articulation of hand        TA articulationes manus      
389 anatomia ca articulació del colze terme pral.n f          es articulación del codo        en articulation of elbow        TA articulatio cubiti      
390 anatomia ca articulació del genoll terme pral.n f ca articulació femorotibial sin. compl.n f ca articulació femorotibiorotular sin. compl.n f        es articulación de la rodilla es articulación femorotibial       en articulation of knee        TA articulatio genus      
391 anatomia ca articulació del maluc terme pral.n f ca articulació coxofemoral sin. compl.n f         es articulación coxofemoral es articulación de la cadera       en articulation of hip en coxofemoral articulation       TA articulatio coxae TA articulatio coxofemoralis     
392 anatomia ca articulació del peu terme pral.n f          es articulación del pie        en articulation of foot        TA articulationes pedis      
393 anatomia ca articulació del turmell terme pral.n f ca articulació talocrural sin. compl.n f         es articulación del tobillo es articulación talocrural       en talocrural articulation        TA articulatio talocruralis      
394 anatomia ca articulació dels ossets de l'orella terme pral.n f          es articulación de los huesecillos del oído        en articulation of auditory ossicles        TA articulationes ossiculorum auditus TA articulationes ossiculorum auditoriorum     
395 anatomia ca articulació escafocuneal terme pral.n f          es articulación cuneoescafoidea es articulación cuneonavicular       en cuneonavicular articulation        TA articulatio cuneonavicularis      
396 anatomia ca articulació escapulohumeral terme pral.n f ca articulació de l'espatlla sin. compl.n f ca articulació del muscle sin. compl.n f        es articulación del hombro es articulación escapulohumeral       en articulation of shoulder        TA articulatio humeri TA articulatio glenohumeralis     
397 anatomia ca articulació esferoïdal terme pral.n f ca enartrosi terme pral.n f         es articulación esferoidea es enartrosis       en enarthrosis en spheroidal articulation       TA articulatio spheroidea TA enarthrosis     
398 anatomia ca articulació esternoclavicular terme pral.n f ca articulació esternocostoclavicular sin. compl.n f         es articulación esternoclavicular es articulación esternocostoclavicular       en sternoclavicular articulation        TA articulatio sternoclavicularis      
399 anatomia ca articulació esternocostal terme pral.n f ca articulació condroesternal sin. compl.n f         es articulación condroesternal es articulación esternocostal       en chondrosternal articulation en sternocostal articulation       TA articulationes sternocostales      
400 anatomia ca articulació humerocubital terme pral.n f          es articulación humerocubital        en humeroulnar articulation        TA articulatio humeroulnaris      
401 anatomia ca articulació humeroradial terme pral.n f          es articulación humerorradial        en humeroradial articulation        TA articulatio humeroradialis      
402 anatomia ca articulació incudoestapedial terme pral.n f          es articulación incudoestapedia        en incudostapedial articulation        TA articulatio incudostapedialis      
403 anatomia ca articulació incudomal·leal terme pral.n f          es articulación incudomaleolar        en incudomalleolar articulation        TA articulatio incudomallearis      
404 anatomia ca articulació intercondral terme pral.n f          es articulación intercondral        en interchondral articulation        TA articulationes interchondrales      
405 anatomia ca articulació interfalàngica de la mà terme pral.n f          es articulación interfalángica de la mano        en interphalangeal joint of hand        TA articulationes interphalangeales manus      
406 anatomia ca articulació interfalàngica del peu terme pral.n f          es articulación interfalángica del pie        en interphalangeal joint of foot        TA articulationes interphalangeales pedis      
407 anatomia ca articulació intermetacarpiana terme pral.n f          es articulación intermetacarpiana        en intermetacarpal articulation        TA articulationes intermetacarpales      
408 anatomia ca articulació intermetatarsiana terme pral.n f          es articulación intermetatarsiana        en intermetatarsal articulation        TA articulationes intermetatarsales      
409 anatomia ca articulació intervertebral terme pral.n f          es articulación intervertebral        en vertebral articulation        TA juncturae columnae vertebralis      
410 anatomia ca articulació lumbosacra terme pral.n f          es articulación lumbosacra        en lumbosacral articulation        TA articulatio lumbosacralis      
411 anatomia ca articulació mediocarpiana terme pral.n f          es articulación mediocarpiana        en mediocarpal articulation        TA articulatio mediocarpalis      
412 anatomia ca articulació metacarpofalàngica terme pral.n f          es articulación metacarpofalángica        en metacarpophalangeal articulation        TA articulationes metacarpophalangeales      
413 anatomia ca articulació metatarsofalàngica terme pral.n f          es articulación metatarsofalángica        en metatarsophalangeal articulation        TA articulationes metatarsophalangeales      
414 anatomia ca articulació peroneotibial proximal terme pral.n f          es articulación tibioperonea        en tibiofibular joint        TA articulatio tibiofibularis      
415 anatomia ca articulació plana terme pral.n f ca artròdia sin. compl.n f         es articulación plana        en plane joint        TA articulatio plana TA artrodia     
416 anatomia ca articulació radiocarpiana terme pral.n f          es articulación radiocarpiana        en radiocarpal articulation        TA articulatio radiocarpalis      
417 anatomia ca articulació radiocubital distal terme pral.n f          es articulación radiocubital distal        en distal radioulnar joint        TA articulatio radioulnaris distalis      
418 anatomia ca articulació radiocubital proximal terme pral.n f          es articulación radiocubital proximal        en proximal radioulnar joint        TA articulatio radioulnaris proximalis      
419 anatomia ca articulació sacrococcígia terme pral.n f ca sincondrosi sacrococcígia sin. compl.n f         es articulación sacrococcígea es sincondrosis sacrococcígea       en sacrococcygeal articulation en sacrococcygeal syncondrosis       TA articulatio sacrococcygea      
420 anatomia ca articulació sacroilíaca terme pral.n f          es articulación sacroilíaca        en sacroiliac articulation        TA articulatio sacroiliaca      
421 anatomia ca articulació simple terme pral.n f          es articulación simple        en simple articulation        TA articulatio simplex      
422 anatomia ca articulació subastragalina terme pral.n f ca articulació astragalocalcània sin. compl.n f         es articulación astragalocalcánea es articulación subastragalina       en subtalar articulation        TA articulatio subtalaris TA articulatio talocalcanea     
423 anatomia ca articulació tarsometatarsiana terme pral.n f          es articulación tarsometatarsiana        en tarsometatarsal articulation        TA articulationes tarsometatarsales      
424 anatomia ca articulació temporomandibular terme pral.n f          es articulación temporomandibular        en temporomandibular articulation        TA articulatio temporomandibularis      
425 anatomia ca articulació transversa del tars terme pral.n f ca articulació mediotarsiana sin. compl.n f         es articulación mediotarsiana es articulación transversa del tarso       en transverse tarsal articulation        TA articulatio tarsi transversa      
426 anatomia ca articulació trocoïdal terme pral.n f ca articulació rotatòria sin. compl.n f ca trocoide sin. compl.n f        es articulación trocoide        en trochoidal articulation        TA articulatio trochoidea      
427 anatomia ca astràgal terme pral.n m          es astrágalo        en astragalus en talus       TA talus      
428 anatomia ca atles terme pral.n m          es atlas        en atlas        TA atlas      
429 anatomia ca avantbraç terme pral.n m          es antebrazo        en forearm        TA antebrachium      
430 anatomia ca axis terme pral.n m ca epistrofeu sin. compl.n m         es axis es epístrofe       en axis en epistropheus       TA axis      
431 anatomia ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m         es axón        en axon              
432 anatomia ca banya anterior de la medul·la espinal terme pral.n f          es asta anterior de la médula espinal es asta ventral de la médula espinal       en anterior horn of spinal cord en ventral horn of spinal cord       TA cornu anterius medullae spinalis      
433 anatomia ca banya de l'hioide terme pral.n f          es asta del hioides        en horn of hyoid              
434 anatomia ca banya de l'úter terme pral.n f          es cuerno del útero        en horn of uterus        TA cornu uteri      
435 anatomia ca banya del còccix terme pral.n f          es asta del cóccix        en coccygeal horn        TA cornu coccygeum      
436 anatomia ca banya del sacre terme pral.n f          es asta del sacro        en sacral horn        TA cornu sacrale      
437 anatomia ca banya posterior de la medul·la espinal terme pral.n f          es asta dorsal de la médula espinal es asta posterior de la médula espinal       en dorsal horn of spinal cord en posterior horn of spinal cord       TA cornu posterius medullae spinalis      
438 anatomia ca base del cervell terme pral.n f          es base del cerebro        en basis cerebri        TA pars basalis telencephali      
439 anatomia ca base del cor terme pral.n f          es base del corazón        en base of heart        TA basis cordis      
440 anatomia ca base del crani terme pral.n f          es base del cráneo        en base of cranium        TA basis cranii      
441 anatomia ca base del pulmó terme pral.n f          es base del pulmón        en base of lung        TA basis pulmonis      
442 anatomia ca basi terme pral.n m ca bàsion sin. compl.n m         es basión        en basion        TA basion      
443 anatomia ca bastonet de la retina terme pral.n m          es bastoncillo de la retina        en retinal rod en rod cell             
444 anatomia ca bec de l'esfenoide terme pral.n m          es pico del esfenoides        en sphenoidal rostrum        TA rostrum sphenoidale      
445 anatomia ca bec del cos callós terme pral.n m ca rostre del cos callós sin. compl.n m         es pico del cuerpo calloso es rostro del cuerpo calloso       en rostrum of corpus callosum        TA rostrum corporis callosi      
446 anatomia ca beina terme pral.n f          es vaina        en sheath              
447 anatomia ca beina carotídia terme pral.n f          es vaina carotídea        en carotid sheath        TA vagina carotica      
448 anatomia ca beina del globus ocular terme pral.n f ca càpsula de Tenon sin. compl.n f         es cápsula de Tenon es vaina del globo ocular       en sheath of eyeball en Tenon's capsule       TA vagina bulbi      
449 anatomia ca beina del nervi òptic terme pral.n f          es vaina del nervio óptico        en sheath of optic nerve        TA vagina externa nervi optici      
450 anatomia ca beina del recte de l'abdomen terme pral.n f          es vaina del recto del abdomen        en sheath of rectus abdominis muscle        TA vagina musculi recti abdominis      
451 anatomia ca beina del tendó del múscul extensor del dit auricular terme pral.n f          es vaina del tendón del músculo extensor del dedo meñique        en tendon sheath of the extensor digiti minimi muscle        TA vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi brevis      
452 anatomia ca beina del tendó del múscul extensor llarg del dit gros terme pral.n f          es vaina del tendón del músculo extensor largo del dedo gordo        en tendon sheath of the extensor hallucis longus muscle        TA vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi      
453 anatomia ca beina del tendó del múscul flexor llarg del dit polze terme pral.n f          es vaina del tendón del músculo flexor largo del dedo pulgar        en tendon sheath of the long flexor muscle of thumb        TA vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi      
454 anatomia ca beina del tendó del múscul tibial anterior terme pral.n f          es vaina del tendón del músculo tibial anterior        en tendon sheath of the tibialis anterior muscle        TA vagina tendinis musculi tibialis anterioris      
455 anatomia ca beina dels tendons del múscul extensor llarg dels dits del peu terme pral.n f          es vaina de los tendones del músculo extensor largo de los dedos del pie        en tendon sheath of the extensor digitorum longus muscle        TA vagina tendinum musculi extensoris digitorum longi      
456 anatomia ca beina dels tendons del múscul flexor llarg dels dits del peu terme pral.n f          es vaina de los tendones del músculo flexor largo de los dedos del pie        en tendon sheath of the flexor digitorum longus muscle        TA vagina tendinum musculi flexoris digitorum longi      
457 anatomia ca beina dels tendons dels dits de la mà terme pral.n f          es vaina de los tendones de los dedos de la mano        en tendon sheath of the fingers              
458 anatomia ca beina dels tendons dels músculs abductor llarg i extensor curt del dit polze terme pral.n f          es vaina de los tendones de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar        en tendon sheath of the long abductor and short extensor muscles of the thumb        TA vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis      
459 anatomia ca beina dels tendons dels músculs extensor dels dits i extensor del dit índex terme pral.n f          es vaina de los tendones de los músculos extensor de los dedos y extensor del dedo índice        en tendon sheath of the extensor digitorum and extensor indicis muscles        TA vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis      
460 anatomia ca beina fibrosa dels dits de la mà terme pral.n f          es vaina fibrosa de los dedos de la mano        en fibrous sheath of fingers        TA vaginae fibrosae digitorum manus      
461 anatomia ca beina fibrosa dels dits del peu terme pral.n f          es vaina fibrosa de los dedos del pie        en fibrous sheath of toes        TA vaginae fibrosae digitorum pedis      
462 anatomia ca beina plantar del tendó del múscul peroneal llarg terme pral.n f          es vaina plantar del tendón del músculo peroneo largo        en tendon sheath of the peroneus longus muscle        TA vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi TA vagina plantaris tendinis musculi peronei longi     
463 anatomia ca beina sinovial comuna dels músculs flexors terme pral.n f          es vaina sinovial común de los músculos flexores        en common synovial sheath for the flexor muscles              
464 anatomia ca beina sinovial comuna dels músculs peroneals terme pral.n f          es vaina sinovial común de los músculos peroneos        en common synovial sheath for the peroneal muscles        TA vagina communis tendinum musculorum fibularium TA vagina communis tendinum musculorum peroneorum     
465 anatomia ca beina sinovial del tendó del múscul extensor cubital del carp terme pral.n f          es vaina sinovial del tendón del músculo extensor cubital del carpo        en tendon sheath of the extensor carpi ulnaris muscle        TA vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris      
466 anatomia ca beina sinovial del tendó del múscul flexor llarg del dit gros terme pral.n f          es vaina sinovial del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo        en tendon sheath of the flexor hallucis longus muscle        TA vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi      
467 anatomia ca beina sinovial del tendó del múscul tibial posterior terme pral.n f          es vaina sinovial del tendón del músculo tibial posterior        en tendon sheath of the tibialis posterior muscle        TA vagina tendinis musculi tibialis posterioris      
468 anatomia ca beina sinovial dels tendons dels dits de la mà terme pral.n f          es vaina sinovial de los tendones de los dedos de la mano        en synovial sheath of the tendons of the fingers              
469 anatomia ca beina sinovial dels tendons dels dits del peu terme pral.n f          es vaina sinovial de los tendones de los dedos del pie        en synovial sheath of the tendons of the toes              
470 anatomia ca beina sinovial intertubercular terme pral.n f          es vaina sinovial intertubercular        en synovial sheath of intertubercular groove              
471 anatomia ca beina tendinosa terme pral.n f          es vaina tendinosa        en tendinous sheath        TA vagina tendinis      
472 anatomia ca bifurcació aòrtica terme pral.n f          es bifurcación aórtica        en bifurcation of aorta        TA bifurcatio aortae      
473 anatomia ca bifurcació del tronc pulmonar terme pral.n f          es bifurcación del tronco pulmonar        en bifurcation of pulmonary trunk        TA bifurcatio trunci pulmonalis      
474 anatomia ca bifurcació traqueal terme pral.n f          es bifurcación traqueal        en bifurcation of trachea        TA bifurcatio tracheae      
475 anatomia ca boca terme pral.n f ca cavitat bucal sin. compl.n f ca cavitat oral sin. compl.n f        es boca es cavidad bucal es cavidad oral      en buccal cavity en mouth en oral cavity      TA os      
476 anatomia ca bossa terme pral.n f          es bolsa        en bag              
477 anatomia ca bossa anserina terme pral.n f          es bolsa anserina        en anserine bursa        TA bursa anserina      
478 anatomia ca bossa bicipital terme pral.n f          es bolsa bicipital        en bicipital bursa        TA bursa bicipitoradialis      
479 anatomia ca bossa del calcani terme pral.n f ca bossa d'Aquil·les sin. compl.n f         es bolsa de Aquiles es bolsa del calcáneo       en bursa of Achilles en calcaneal bursa       TA bursa tendinis calcanei      
480 anatomia ca bossa del múscul coracobraquial terme pral.n f          es bolsa del músculo coracobraquial        en bursa of coracobrachial muscle        TA bursa musculi coracobrachialis      
481 anatomia ca bossa del múscul infraespinós terme pral.n f          es bolsa del músculo infraespinoso        en subtendinous bursa of infraspinatus muscle        TA bursa subtendinea musculi infraspinati      
482 anatomia ca bossa del múscul rodó major terme pral.n f          es bolsa del músculo redondo mayor        en subtendinous bursa of teres major muscle        TA bursa subtendinea musculi teretis majoris      
483 anatomia ca bossa del múscul sartori terme pral.n f          es bolsa del músculo sartorio        en subtendinous bursa of sartorius muscle        TA bursae subtendineae musculi sartorii      
484 anatomia ca bossa del múscul semimembranós terme pral.n f          es bolsa del músculo semimembranoso        en bursa of semimembranous muscle        TA bursa musculi semimembranosi      
485 anatomia ca bossa faríngia terme pral.n f          es bolsa faríngea        en pharyngeal bursa        TA bursa pharyngealis      
486 anatomia ca bossa iliopectínia terme pral.n f          es bolsa iliopectínea        en iliopectineal bursa        TA bursa iliopectinea      
487 anatomia ca bossa infrahioïdal terme pral.n f          es bolsa infrahioidea        en infrahyoid bursa        TA bursa infrahyoidea      
488 anatomia ca bossa infrarotular profunda terme pral.n f          es bolsa infrarrotuliana profunda        en deep infrapatellar bursa        TA bursa infrapatellaris profunda      
489 anatomia ca bossa intertendinosa de l'olècran terme pral.n f ca bossa de Monro sin. compl.n f         es bolsa de Monro es bolsa intratendinosa del olécranon       en intratendinous bursa of olecranon en Monro's bursa       TA bursa intratendinea olecrani      
490 anatomia ca bossa isquiàtica terme pral.n f          es bolsa isquiática        en ischiadic bursa              
491 anatomia ca bossa omental terme pral.n f          es bolsa omental        en omental bursa        TA bursa omentalis      
492 anatomia ca bossa prerotular terme pral.n f          es bolsa prerrotuliana        en prepatellar bursa              
493 anatomia ca bossa retrohioïdal terme pral.n f          es bolsa retrohioidea        en retrohyoid bursa        TA bursa retrohyoidea      
494 anatomia ca bossa serosa terme pral.n f ca bossa sinovial terme pral.n f         es bolsa mucosa es bolsa sinovial       en mucous bursa en synovial bursa       TA bursa synovialis      
495 anatomia ca bossa subacromial terme pral.n f          es bolsa subacromial        en subacromial bursa        TA bursa subacromialis      
496 anatomia ca bossa subcutània de l'olècran terme pral.n f          es bolsa subcutánea del olécranon        en subcutaneous bursa of olecranon        TA bursa subcutanea olecrani      
497 anatomia ca bossa subdeltoïdal terme pral.n f          es bolsa subdeltoidea        en subdeltoid bursa        TA bursa subdeltoidea      
498 anatomia ca bossa subtendinosa del múscul subescapular terme pral.n f          es bolsa subtendinosa del músculo subescapular        en subtendinous bursa of subscapularis muscle        TA bursa subtendinea musculi subscapularis      
499 anatomia ca bossa subtendinosa ilíaca terme pral.n f          es bolsa subtendinosa ilíaca        en subtendinous iliac bursa        TA bursa subtendinea iliaca      
500 anatomia ca bossa suprarotular terme pral.n f          es bolsa suprarrotuliana        en suprapatellar bursa        TA borsa suprapatellaris      
501 anatomia ca bossa trocantèrica del múscul gluti terme pral.n f          es bolsa trocantérica del músculo glúteo        en trochanteric bursa of gluteus muscle              
502 anatomia ca braç terme pral.n m          es brazo        en arm        TA brachium      
503 anatomia ca braç anterior de la càpsula interna terme pral.n m          es brazo anterior de la cápsula interna        en anterior limb of the internal capsule        TA crus anterius      
504 anatomia ca braç posterior de la càpsula interna terme pral.n m          es brazo posterior de la cápsula interna        en posterior limb of the internal capsule        TA crus posterius      
505 anatomia ca branca terme pral.n f          es rama        en branch en ramus             
506 anatomia ca branca anastomòtica terme pral.n f          es rama anastomótica        en ramus anastomoticus              
507 anatomia ca branca auricular del nervi vague terme pral.n f ca nervi d'Arnold sin. compl.n m         es nervio de Arnold es rama auricular del nervio vago       en Arnold's nerve en auricular branch of vagus nerve       TA ramus auricularis nervi vagi      
508 anatomia ca branca col·lateral terme pral.n f          es rama colateral        en collateral branch        TA ramus collateralis      
509 anatomia ca branca comunicant terme pral.n f          es rama comunicante        en communicating branch        TA ramus communicans      
510 anatomia ca branca de l'antehèlix terme pral.n f          es rama del antehélix        en crura of anthelix        TA crura antihelicis      
511 anatomia ca branca del pubis terme pral.n f          es rama del pubis        en pubic branch        TA ramus pubicus      
512 anatomia ca branca interganglionar terme pral.n f          es rama interganglionar        en interganglionic branch        TA rami interganglionares      
513 anatomia ca branca mandibular terme pral.n f          es rama mandibular        en ramus of mandible        TA ramus mandibulae      
514 anatomia ca branca muscular terme pral.n f          es rama muscular        en muscular branch        TA rami musculares      
515 anatomia ca branca perforant terme pral.n f          es rama perforante        en perforating branch        TA ramus perforans      
516 anatomia ca bregma terme pral.n m          es bregma        en bregma        TA bregma      
517 anatomia ca bronqui terme pral.n m          es bronquio        en bronchus        TA bronchi      
518 anatomia ca bronqui lobular terme pral.n m          es bronquio lobular        en lobar bronchus              
519 anatomia ca bronqui principal terme pral.n m          es bronquio principal        en primary bronchus              
520 anatomia ca bronqui segmentari terme pral.n m          es bronquio segmentario        en segmental bronchus              
521 anatomia ca bronqui subsegmentari terme pral.n m          es bronquios intrasegmentarios        en intrasegmental bronchi        TA bronchi intrasegmentales      
522 anatomia ca bronquíol terme pral.n m          es bronquiolo        en bronchiole        TA bronchioli      
523 anatomia ca bufeta terme pral.n f          es vejiga        en bladder              
524 anatomia ca bufeta urinària terme pral.n f          es vejiga urinaria        en urinary bladder        TA vesica urinaria      
525 anatomia ca bulb terme pral.n m          es bulbo        en bulb              
526 anatomia ca bulb de l'aorta terme pral.n m          es bulbo de la aorta        en bulb of aorta        TA bulbus aortae      
527 anatomia ca bulb de la banya posterior del ventricle lateral terme pral.n m          es bulbo del asta posterior del ventrículo lateral        en bulb of posterior horn of the lateral ventricle        TA bulbus cornu posterioris ventriculi lateralis      
528 anatomia ca bulb de la jugular terme pral.n m          es bulbo de la yugular        en bulb of jugular vein              
529 anatomia ca bulb del penis terme pral.n m          es bulbo del pene        en bulb of penis        TA bulbus penis      
530 anatomia ca bulb del vestíbul terme pral.n m          es bulbo del vestíbulo        en bulb of vestibule        TA bulbus vestibuli      
531 anatomia ca bulb duodenal terme pral.n m          es bulbo duodenal        en duodenal bulb        TA ampulla TA bulbus     
532 anatomia ca bulb olfactori terme pral.n m          es bulbo olfatorio        en olfactory bulb        TA bulbus olfactorius      
533 anatomia ca bulb pilós terme pral.n m          es bulbo piloso        en bulb of hair              
534 anatomia ca bulb raquidi terme pral.n m ca medul·la oblonga terme pral.n f         es bulbo raquídeo es médula oblonga       en medulla oblongata        TA medulla oblongata      
535 anatomia ca cabell terme pral.n m          es cabello        en hair        TA capilli      
536 anatomia ca tronc simpàtic terme pral.n m ca cadena simpàtica sin. compl.n f         es cadena simpática es tronco simpático       en sympathetic chain en sympathetic trunk       TA truncus sympathicus      
537 anatomia ca calcani terme pral.n m          es calcáneo        en calcaneus        TA calcaneum      
538 anatomia ca calze renal terme pral.n m          es cáliz renal        en renal calix              
539 anatomia ca cama terme pral.n f          es pierna        en leg        TA crus      
540 anatomia ca cambra aquosa terme pral.n f          es cámara acuosa        en aqueous chamber              
541 anatomia ca cambra ocular terme pral.n f          es cámara ocular        en chamber of eye        TA camerae bulbi      
542 anatomia ca cambra ocular anterior terme pral.n f          es cámara ocular anterior        en anterior chamber of eye        TA camera anterior bulbi oculi      
543 anatomia ca cambra ocular posterior terme pral.n f          es cámara ocular posterior        en posterior chamber of eye        TA camera posterior bulbi oculi      
544 anatomia ca cambra vítria terme pral.n f          es cámara vítrea        en vitreous chamber        TA camera postrema TA camera vitrea     
545 anatomia ca canal terme pral.n f          es canal es surco       en canal en sulcus             
546 anatomia ca canal basilar terme pral.n f ca clivus terme pral.n m         es canal basilar es clivus       en clivus        TA clivus      
547 anatomia ca canal de Guyon terme pral.n m          es canal cubital        en ulnar canal        TA canalis ulnaris      
548 anatomia ca canal radial terme pral.n f ca canal de torsió sin. compl.n f ca solc radial sin. compl.n m        es canal de torsión es canal radial es surco radial      en radial groove en radial sulcus en spiral sulcus      TA sulcus nervi radialis      
549 anatomia ca canalicle aberrant terme pral.n m          es conductillo aberrante        en aberrant ductule        TA ductuli aberrantes      
550 anatomia ca canalicle carotidotimpànic terme pral.n m ca conducte carotidotimpànic terme pral.n m         es conductillo carotidotimpánico        en caroticotympanic canal        TA canaliculi caroticotympanici      
551 anatomia ca canalicle de la corda del timpà terme pral.n m          es conductillo de la cuerda del tímpano        en canaliculus of chorda tympany        TA canaliculus chordae tympani      
552 anatomia ca canalicle eferent del testicle terme pral.n m          es conductillo eferente del testículo        en efferent ductule of testis        TA ductuli efferentes testis      
553 anatomia ca canalicle excretor de la glàndula lacrimal terme pral.n m          es conductillo excretor de la glándula lagrimal        en excretory ductule of lacrimal gland        TA ductuli excretorii glandulae lacrimalis      
554 anatomia ca canalicle mastoïdal terme pral.n m          es conductillo mastoideo        en mastoid canaliculus        TA canaliculus mastoideus      
555 anatomia ca cap terme pral.n m          es cabeza        en head        TA caput      
556 anatomia ca cap de l'astràgal terme pral.n m          es cabeza del astrágalo        en head of astragalus        TA caput talus      
557 anatomia ca cap de l'epidídim terme pral.n m          es cabeza del epidídimo        en head of epididymis        TA caput epididymidis      
558 anatomia ca cap de l'húmer terme pral.n m          es cabeza del húmero        en head of humerus        TA caput humeri      
559 anatomia ca cap de la costella terme pral.n m          es cabeza de la costilla        en head of rib        TA caput costae      
560 anatomia ca cap de la falange terme pral.n m          es cabeza de la falange        en head of phalanx        TA caput phalangis      
561 anatomia ca cap del cúbit terme pral.n m          es cabeza del cúbito        en head of ulna        TA caput ulnae      
562 anatomia ca cap del fèmur terme pral.n m          es cabeza del fémur        en head of femur        TA caput femoris      
563 anatomia ca cap del martell terme pral.n m          es cabeza del martillo        en head of malleus        TA caput mallei      
564 anatomia ca cap del nucli caudat terme pral.n m          es cabeza del núcleo caudado        en head of caudate nucleus        TA caput nuclei caudati      
565 anatomia ca cap del pàncrees terme pral.n m          es cabeza del páncreas        en head of pancreas        TA caput pancreatis      
566 anatomia ca cap del peroné terme pral.n m          es cabeza del peroné        en head of fibula        TA caput fibulae      
567 anatomia ca cap del radi terme pral.n m          es cabeza del radio        en head of radius        TA caput radii      
568 anatomia ca cap estapedial terme pral.n m ca cap de l'estrep sin. compl.n m         es cabeza del estribo        en head of the stapes        TA caput stapedis      
569 anatomia ca capa mucosa de la membrana timpànica terme pral.n f          es capa mucosa de la membrana timpánica        en mucous coat of tympanic cavity        TA tunica mucosa cavitatis tympanicae      
570 anatomia ca capil·lar limfàtic terme pral.n m          es capilar linfático        en lymphatic capillary        TA vas lymphocapillare      
571 anatomia ca càpsula terme pral.n f          es cápsula        en capsule              
572 anatomia ca càpsula adiposa terme pral.n f          es cápsula adiposa        en adipose capsule        TA capsula adiposa      
573 anatomia ca càpsula articular terme pral.n f ca càpsula sinovial sin. compl.n f         es cápsula articular es cápsula sinovial       en articular capsule en synovial capsule       TA capsula articularis      
574 anatomia ca càpsula del cristal·lí terme pral.n f          es cápsula del cristalino        en crystalline capsule        TA capsula lentis      
575 anatomia ca càpsula extrema terme pral.n f          es cápsula extrema        en extreme capsule        TA capsula extrema      
576 anatomia ca càpsula fibrosa terme pral.n f          es cápsula fibrosa        en fibrous capsule        TA capsula fibrosa      
577 anatomia ca càpsula glomerular terme pral.n f ca càpsula de Bowman sin. compl.n f         es cápsula de Bowman es cápsula glomerular       en Bowman's capsule en glomerular capsule             
578 anatomia ca càpsula interna terme pral.n f          es cápsula interna        en internal capsule        TA capsula interna      
579 anatomia ca càpsula prostàtica terme pral.n f          es cápsula prostática        en capsule of prostate        TA capsula prostatica      
580 anatomia ca cara terme pral.n f          es cara        en face        TA facies      
581 anatomia ca càrdies terme pral.n m          es cardias        en cardia        TA cardia TA pars cardialis     
582 anatomia ca carina traqueal terme pral.n f          es carina traqueal        en carina of trachea        TA carina tracheae      
583 anatomia ca carp terme pral.n m ca canell sin. compl.n m         es carpo es muñeca       en carpus en wrist       TA carpus      
584 anatomia ca cartílag terme pral.n m          es cartílago        en cartilage              
585 anatomia ca cartílag alar terme pral.n m          es cartílago alar        en alar cartilage              
586 anatomia ca cartílag aritenoide terme pral.n m          es cartílago aritenoides        en arytenoid cartilage        TA cartilago arytenoidea      
587 anatomia ca cartílag articular terme pral.n m          es cartílago articular        en articular cartilage              
588 anatomia ca cartílag auricular terme pral.n m          es cartílago auricular        en auricular cartilage        TA cartilago auriculae      
589 anatomia ca cartílag corniculat terme pral.n m ca cartílag de Santorini sin. compl.n m         es cartílago corniculado es cartílago de Santorini       en corniculate cartilage en Santorini's cartilage       TA cartilago corniculata      
590 anatomia ca cartílag costal terme pral.n m          es cartílago costal        en costal cartilage        TA cartilago costalis      
591 anatomia ca cartílag cricoide terme pral.n m          es cartílago cricoides        en cricoid cartilage        TA cartilago cricoidea      
592 anatomia ca cartílag cuneïforme terme pral.n m ca cartílag de Wrisberg sin. compl.n m         es cartílago cuneiforme es cartílago de Wrisberg       en cuneiform cartilage en Wrisberg's cartilage       TA cartilago cuneiformis      
593 anatomia ca cartílag de la laringe terme pral.n m          es cartílago laríngeo        en laryngeal cartilage        TA cartilagines et articulationes laryngis      
594 anatomia ca cartílag del conducte auditiu terme pral.n m          es cartílago del conducto auditivo        en cartilage of acoustic meatus        TA cartilago meatus acustici      
595 anatomia ca cartílag del septe nasal terme pral.n m ca cartílag septal sin. compl.n m         es cartílago del tabique nasal        en septal cartilage of nose        TA cartilago septi nasi      
596 anatomia ca cartílag epiglòtic terme pral.n m          es cartílago epiglótico        en epliglottic cartilage        TA cartilago epiglottica      
597 anatomia ca cartílag sesamoide de la laringe terme pral.n m          es cartílago sesamoideo de la laringe        en sesamoid cartilage of larynx        TA cartilago sesamoidea ligamenta cricopharyngei      
598 anatomia ca cartílag tiroide terme pral.n m          es cartílago tiroides        en thyroid cartilage        TA cartilago thyroidea      
599 anatomia ca cartílag traqueal terme pral.n m          es cartílago traqueal        en tracheal cartilage        TA cartilagines tracheales      
600 anatomia ca cartílag tritici terme pral.n m          es cartílago tritíceo        en triticeal cartilage en triticeous cartilage       TA cartilago triticea      
601 anatomia ca cartílag vomeronasal terme pral.n m ca cartílag de Jacobson sin. compl.n m         es cartílago de Jacobson es cartílago vomeronasal       en Jacobson's cartilage en vomeronasal cartilage       TA cartilago vomeronasalis      
602 anatomia ca carúncula himenal terme pral.n f          es carúncula himeneal        en hymenal caruncle        TA carunculae hymenales      
603 anatomia ca carúncula lacrimal terme pral.n f ca papil·la lacrimal sin. compl.n f         es carúncula lagrimal es papila lagrimal       en lacrimal caruncle en lacrimal papilla       TA caruncula lacrimalis      
604 anatomia ca carúncula sublingual terme pral.n f ca carúncula salival sin. compl.n f         es carúncula salivar es carúncula sublingual       en caruncula salivaris en sublingual caruncle       TA caruncula sublingualis      
605 anatomia ca cavitat terme pral.n f          es cavidad        en cavity        TA cavitates      
606 anatomia ca cavitat abdominal terme pral.n f          es cavidad abdominal        en abdominal cavity        TA cavitas abdominis      
607 anatomia ca cavitat articular terme pral.n f          es cavidad articular        en articular cavity        TA cavitas articularis      
608 anatomia ca cavitat cranial terme pral.n f          es cavidad craneal        en cranial cavity        TA cavitas cranii      
609 anatomia ca cavitat del pavelló de l'orella terme pral.n f          es cavidad del pabellón auricular        en cavity of concha        TA cavitas conchae TA cavum conchae     
610 anatomia ca cavitat del septe pel·lúcid terme pral.n f          es cavidad del septo pelúcido        en cavity of septum pellucidum        TA cavum septi pellucidi      
611 anatomia ca cavitat faríngia terme pral.n f          es cavidad faríngea        en pharyngeal cavity        TA cavitas pharyngis      
612 anatomia ca cavitat glenoide terme pral.n f          es cavidad glenoidea        en glenoid cavity        TA cavitas glenoidalis      
613 anatomia ca cavitat infraglòtica terme pral.n f          es cavidad infraglótica        en infraglottic cavity        TA cavitas infraglottica      
614 anatomia ca cavitat laríngia terme pral.n f          es cavidad laríngea        en laryngeal cavity        TA cavitas laryngis      
615 anatomia ca cavitat medul·lar terme pral.n f          es cavidad medular        en medullary cavity        TA cavitas medullaris      
616 anatomia ca cavitat pelviana terme pral.n f          es cavidad de la pelvis es cavidad pelviana       en pelvic cavity        TA cavitas pelvina TA cavitas pelvis     
617 anatomia ca cavitat pericàrdica terme pral.n f          es cavidad pericárdica        en pericardial cavity        TA cavitas pericardica      
618 anatomia ca cavitat peritoneal terme pral.n f          es cavidad peritoneal        en peritoneal cavity        TA cavitas peritonealis      
619 anatomia ca cavitat pleural terme pral.n f          es cavidad pleural        en pleural cavity        TA cavitas pleuralis      
620 anatomia ca cavitat pulpar terme pral.n f          es cavidad pulpar        en pulp cavity        TA cavitas dentis TA cavitas pulparis     
621 anatomia ca cavitat timpànica terme pral.n f ca caixa del timpà sin. compl.n f         es cavidad timpánica        en tympanic cavity        TA cavitas tympani      
622 anatomia ca cavitat trigèmina terme pral.n f          es cavidad trigeminal        en trigeminal cavity        TA cavum trigeminale      
623 anatomia ca cavitat uterina terme pral.n f          es cavidad uterina        en uterine cavity        TA cavitas uteri      
624 anatomia ca cec terme pral.n m          es ciego        en cecum        TA caecum      
625 anatomia ca cel·la terme pral.n f          es celdilla        en cell              
626 anatomia ca cella terme pral.n f          es ceja        en eyebrow        TA supercilium      
627 anatomia ca cel·la etmoïdal terme pral.n f          es celdilla etmoidal        en ethmoidal cell        TA cellulae ethmoidales      
628 anatomia ca cel·la mastoïdal terme pral.n f          es celdilla mastoidea        en mastoid cell        TA cellulae mastoideae      
629 anatomia ca cèl·lula terme pral.n f          es célula        en cell              
630 anatomia ca cement terme pral.n m          es cemento        en cement        TA cementum      
631 anatomia ca centre del perineu terme pral.n m ca cos perineal sin. compl.n m         es centro del periné es cuerpo perineal       en perineal body        TA corpus perineale TA centrum perinei     
632 anatomia ca centre frènic terme pral.n m ca centre tendinós terme pral.n m         es centro frénico es centro tendinoso       en phrenic center en tendinous center       TA centrum tendineum      
633 anatomia ca cercle arterial cerebral terme pral.n m ca polígon de Willis sin. compl.n m         es círculo arterial cerebral es polígono de Willis       en arterial circle of Willis en circle of Willis       TA circulus arteriosus cerebri      
634 anatomia ca cercle arterial de l'iris terme pral.n m          es círculo arterial del iris        en arterial circle of iris              
635 anatomia ca cercle vascular del nervi òptic terme pral.n m ca cercle arterial de Haller sin. compl.n m ca cercle de Haller sin. compl.n m        es círculo arterial de Haller es círculo de Haller es círculo vascular del nervio óptico      en circle of Haller en vascular circle of optic nerve       TA circulus vasculosus nervi optici      
636 anatomia ca cerebel terme pral.n m          es cerebelo        en cerebellum        TA cerebellum      
637 anatomia ca cervell terme pral.n m          es cerebro        en brain        TA cerebrum      
638 anatomia ca cèrvix uterina terme pral.n f ca coll uterí terme pral.n m         es cérvix uterino es cuello uterino       en cervix uteri en neck of uterus       TA cervix uteri      
639 anatomia ca cíngol terme pral.n m          es cíngulo        en cingule        TA cingulum      
640 anatomia ca cinta diagonal terme pral.n f ca banda de Broca sin. compl.n f         es banda de Broca es cintilla diagonal       en band of Broca en Broca's diagonal band       TA stria diagonalis      
641 anatomia ca cintura terme pral.n f          es cintura        en girdle              
642 anatomia ca cintura escapular terme pral.n f ca cintura pectoral terme pral.n f         es cintura escapular es cintura pectoral       en pectoral girdle en shoulder girdle       TA cingulum pectorale TA cingulum membri superioris     
643 anatomia ca cintura pelviana terme pral.n f          es cintura pelviana        en pelvic girdle        TA cingulum pelvicum TA cingulum membri inferioris     
644 anatomia ca circumvolució del cos callós terme pral.n f ca circomvolució cingular sin. compl.n f         es circunvolución cingulada es circunvolución del cíngulo es circunvolución del cuerpo calloso      en callosal gyrus en cingulate gyrus       TA gyrus cinguli      
645 anatomia ca circumferència articular terme pral.n f          es circunferencia articular        en articular circumference        TA circumferentia articularis      
646 anatomia ca circumvolució terme pral.n f          es circunvolución        en convolution en gyrus             
647 anatomia ca circumvolució angular terme pral.n f          es circunvolución angular        en angular gyrus        TA gyrus angularis      
648 anatomia ca circumvolució cerebral terme pral.n f ca plec cerebral sin. compl.n m         es circunvolución cerebral es giro cerebral       en cerebral gyrus en gyrus       TA gyri cerebri      
649 anatomia ca circumvolució de l'ínsula terme pral.n f          es circunvolución de la ínsula        en gyrus of insula        TA gyri insulae      
650 anatomia ca circumvolució dentada terme pral.n f ca fàscia dentada sin. compl.n f         es circunvolución dentada es fascia dentada       en dentate fascia en dentate gyrus       TA gyrus dentatus      
651 anatomia ca circumvolució frontal inferior terme pral.n f ca tercera circumvolució frontal sin. compl.n f         es circunvolución frontal inferior es tercera circunvolución frontal       en inferior frontal gyrus en third frontal gyrus       TA gyrus frontalis inferior      
652 anatomia ca circumvolució lingual terme pral.n f          es circunvolución lingual        en lingual gyrus        TA gyrus lingualis      
653 anatomia ca circumvolució orbitària terme pral.n f          es circunvolución orbitaria        en orbital gyrus        TA gyri orbitales      
654 anatomia ca circumvolució parahipocàmpica terme pral.n f          es circunvolución parahipocámpica        en parahippocampalis gyrus        TA gyrus parahippocampalis      
655 anatomia ca circumvolució postcentral terme pral.n f ca circumvolució parietal ascendent sin. compl.n f         es circunvolución parietal ascendente es circunvolución poscentral       en ascending parietal gyrus en postcentral gyrus       TA gyrus postcentralis      
656 anatomia ca circumvolució precentral terme pral.n f ca circumvolució frontal ascendent sin. compl.n f         es circunvolución frontal ascendente es circunvolución precentral       en anterior central gyrus en precentral gyrus       TA gyrus precentralis      
657 anatomia ca circumvolució recta terme pral.n f          es circunvolución recta        en gyrus rectus        TA gyrus rectus      
658 anatomia ca circumvolució supramarginal terme pral.n f          es circunvolución supramarginal        en supramarginal gyrus        TA gyrus supramarginalis      
659 anatomia ca circumvolució temporal superior terme pral.n f ca primera circumvolució temporal sin. compl.n f         es circunvolución temporal superior es primera circunvolución temporal       en first temporal gyrus en superior temporal gyrus       TA gyrus temporalis superior      
660 anatomia ca circumvolució temporal transversa terme pral.n f ca circumvolució de Heschl sin. compl.n f         es circunvolución de Heschl es circunvolución temporal transversa       en Heschl's gyrus en transverse temporal gyrus       TA gyri temporales transversi      
661 anatomia ca circumvolució temporooccipital terme pral.n f          es circunvolución temporooccipital        en occipitotemporal gyrus              
662 anatomia ca cissura terme pral.n f          es cisura        en fissure              
663 anatomia ca cissura horitzontal del pulmó dret terme pral.n f          es fisura horizontal del pulmón derecho        en horizontal fissure of right lung        TA fissura horizontalis pulmonis dextri      
664 anatomia ca cissura interhemisfèrica terme pral.n f ca fissura interhemisfèrica sin. compl.n f ca fissura longitudinal del cervell sin. compl.n f        es fisura interhemisférica es fisura longitudinal del cerebro       en longitudinal fissure of cerebrum        TA fissura longitudinalis cerebri      
665 anatomia ca cissura obliqua pulmonar terme pral.n f          es cisura oblicua del pulmón        en oblique fissure of lung        TA fissura obliqua      
666 anatomia ca cisterna terme pral.n f          es cisterna        en cistern        TA cisterna      
667 anatomia ca cisterna bulbocerebel·losa terme pral.n f ca cisterna magna sin. compl.n f         es cisterna bulbocerebelosa es cisterna magna       en cerebellomedullary cistern en great cistern       TA cisterna cerebellomedullaris posterior TA cisterna magna     
668 anatomia ca cisterna de la fossa lateral del cervell terme pral.n f ca cisterna de Silvi sin. compl.n f         es cisterna de la fosa lateral del cerebro es cisterna de Silvio       en cistern of lateral fossa of cerebrum en cistern of Sylvius       TA cisterna fossae lateralis cerebri      
669 anatomia ca cisterna interpeduncular terme pral.n f ca cisterna basal sin. compl.n f         es cisterna basal es cisterna interpeduncular       en basal cistern en interpeduncular cistern       TA cisterna interpeduncularis      
670 anatomia ca cisterna quiasmàtica terme pral.n f          es cisterna quiasmática        en chiasmatic cistern        TA cisterna chiasmatica      
671 anatomia ca cisterna quilífera terme pral.n f ca cisterna de Pecquet sin. compl.n f         es cisterna de Pecquet es cisterna del quilo       en cistern of Pecquet en cisterna chyli       TA cisterna chyli      
672 anatomia ca cisterna subaracnoïdal terme pral.n f          es cisterna subaracnoidea        en subarachnoidal cistern        TA cisternae subarachnoideae      
673 anatomia ca claustre terme pral.n m ca antemur sin. compl.n m         es antemuro es claustro       en claustrum        TA claustrum      
674 anatomia ca clavícula terme pral.n f          es clavícula        en clavicle        TA clavicula      
675 anatomia ca clítoris terme pral.n m          es clítoris        en clitoris        TA clitoris      
676 anatomia ca coana terme pral.n f          es coana        en choana        TA choana TA apertura nasalis posterior     
677 anatomia ca còccix terme pral.n m ca vèrtebra coccígia sin. compl.n f         es cóccix es vértebra coccígea       en coccygeal vertebra en coccyx       TA os coccygis TA coccyx     
678 anatomia ca còclea terme pral.n f ca cargol sin. compl.n m         es caracol es cóclea       en cochlea        TA cochlea      
679 anatomia ca colèdoc terme pral.n m ca conducte biliar sin. compl.n m ca conducte colèdoc sin. compl.n m        es colédoco es conducto biliar es conducto colédoco      en biliary duct en choledochous duct en choledochus      TA ductus choledochus TA ductus biliaris     
680 anatomia ca coll terme pral.n m          es cuello        en neck        TA collum TA cervix     
681 anatomia ca coll anatòmic de l'húmer terme pral.n m          es cuello anatómico del húmero        en anatomical neck of humerus        TA collum anatomicum humeri      
682 anatomia ca coll de l'astràgal terme pral.n m          es cuello del astrágalo        en neck of talus        TA collum tali      
683 anatomia ca coll de la bufeta terme pral.n m          es cuello de la vejiga        en neck of urinary bladder        TA cervix vesicae TA collum vesicae     
684 anatomia ca coll de la costella terme pral.n m          es cuello de la costilla        en neck of rib        TA collum costae      
685 anatomia ca coll de la dent terme pral.n m          es cuello del diente        en dental neck        TA cervix dentis      
686 anatomia ca coll de la vesícula biliar terme pral.n m          es cuello de la vesícula biliar        en neck of gallbladder        TA collum vesicae biliaris TA collum vesicae fellea     
687 anatomia ca coll del còndil de la mandíbula terme pral.n m          es cuello de la mandíbula        en neck of mandible        TA collum mandibulae      
688 anatomia ca coll del fèmur terme pral.n m          es cuello del fémur        en neck of femur        TA collum femoris      
689 anatomia ca coll del gland terme pral.n m          es cuello del glande        en neck of glans penis        TA collum glandis      
690 anatomia ca coll del martell terme pral.n m          es cuello del martillo        en neck of malleus        TA collum mallei      
691 anatomia ca coll del radi terme pral.n m          es cuello del radio        en neck of radius        TA collum radii      
692 anatomia ca coll quirúrgic de l'húmer terme pral.n m          es cuello quirúrgico del húmero        en surgical neck of humerus        TA collum chirurgicum humeri      
693 anatomia ca col·licle terme pral.n m          es colículo        en colliculus        TA colliculus      
694 anatomia ca col·licle facial terme pral.n m          es colículo facial        en facial colliculus        TA colliculus facialis      
695 anatomia ca col·licle inferior terme pral.n m ca tubercle quadrigeminat inferior sin. compl.n m         es colículo inferior es tubérculo cuadrigémino inferior       en inferior colliculus        TA colliculus inferior      
696 anatomia ca col·licle seminal terme pral.n m ca verumontà sin. compl.n m         es colículo seminal es veru montanum       en seminal colliculus en verumontanum       TA colliculus seminalis      
697 anatomia ca col·licle superior terme pral.n m ca tubercle quadrigeminat superior sin. compl.n m         es colículo superior es tubérculo cuadrigémino superior       en superior colliculus        TA colliculus superior      
698 anatomia ca còlon terme pral.n m          es colon        en colon        TA colon      
699 anatomia ca còlon ascendent terme pral.n m          es colon ascendente        en ascending colon        TA colon ascendens      
700 anatomia ca còlon descendent terme pral.n m          es colon descendente        en descending colon        TA colon descendens      
701 anatomia ca còlon sigmoide terme pral.n m          es colon sigmoide        en sigmoid colon        TA colon sigmoideum      
702 anatomia ca còlon transvers terme pral.n m          es colon transverso        en transverse colon        TA colon transversum      
703 anatomia ca columna anal terme pral.n f ca columna de Morgagni sin. compl.n f         es columna anal es columna de Morgagni       en anal column en column of Morgagni       TA columnae anales      
704 anatomia ca columna de Clarke terme pral.n f ca nucli toràcic terme pral.n m ca columna de Stilling sin. compl.n f ca columna toràcica sin. compl.n f ca nucli toràcic sin. compl.n m      es columna de Clarke es columna de Stilling es columna torácica es núcleo torácico     en Clarke's column en Stilling's column en thoracic nucleus      TA nucleus thoracicus posterior TA nucleus dorsalis     
705 anatomia ca columna de la vagina terme pral.n f          es columna de la vagina        en column of vagina        TA columnae rugarum      
706 anatomia ca columna del fòrnix terme pral.n f ca columna del trígon cerebral sin. compl.n f         es columna del fórnix es columna del trígono cerebral       en fornix column        TA columna fornicis      
707 anatomia ca columna grisa terme pral.n f          es columna gris        en gray column        TA columnae griseae      
708 anatomia ca columna renal terme pral.n f ca columna de Bertin sin. compl.n f         es columna de Bertin es columna renal       en column of Bertin en renal column       TA columnae renales      
709 anatomia ca columna vertebral terme pral.n f ca raquis sin. compl.n m         es columna vertebral es raquis       en rachis en vertebral column       TA columna vertebralis      
710 anatomia ca colze terme pral.n m          es codo        en elbow        TA cubitus      
711 anatomia ca comissura terme pral.n f          es comisura        en commissure        TA commissura      
712 anatomia ca comissura blanca terme pral.n f          es comisura blanca        en white commissure              
713 anatomia ca comissura del fòrnix terme pral.n f ca comissura de l'hipocamp sin. compl.n f         es comisura del fórnix es comisura del hipocampo       en commissure of fornix en hippocampal commissure       TA commissura fornicis      
714 anatomia ca comissura habenular terme pral.n f          es comisura habenular        en habenular commissure        TA commissura habenularum      
715 anatomia ca comissura labial terme pral.n f          es comisura labial        en commissure of lips        TA commissura labiorum      
716 anatomia ca comissura palpebral terme pral.n f          es comisura palpebral        en commissure of eyelids              
717 anatomia ca comissura palpebral lateral terme pral.n f          es rafe palpebral lateral        en lateral palpebral raphe        TA commissura lateralis palpebrarum      
718 anatomia ca comissura supraòptica dorsal terme pral.n f ca comissura de Meynert sin. compl.n f         es comisura de Meynert es comisura supraóptica dorsal       en dorsal supraoptic commissure en Meynert's commissure       TA commissura supraoptica dorsalis      
719 anatomia ca comissura supraòptica ventral terme pral.n f ca comissura de Gudden sin. compl.n f         es comisura de Gudden es comisura supraóptica ventral       en Gudden's commissure en ventral supraoptic commissure       TA commissura supraoptica ventralis      
720 anatomia ca comissura vulvar terme pral.n f          es comisura vulvar        en vulvar commissure              
721 anatomia ca con de la retina terme pral.n m          es cono de la retina        en cone cell              
722 anatomia ca con elàstic terme pral.n m          es cono elástico        en elastic cone        TA conus elasticus      
723 anatomia ca con medul·lar terme pral.n m ca con terminal sin. compl.n m         es cono medular es cono terminal       en medullary cone en terminal cone       TA conus medullaris      
724 anatomia ca conca de l'orella terme pral.n f          es concha de la oreja        en concha of auricle        TA concha auriculae      
725 anatomia ca còndil terme pral.n m          es cóndilo        en condyle        TA condylus      
726 anatomia ca còndil de l'húmer terme pral.n m          es cóndilo del húmero        en condyle of humerus        TA condylus humeri      
727 anatomia ca còndil de l'occipital terme pral.n m          es cóndilo del occipital        en occipital condyle        TA condylus occipitalis      
728 anatomia ca còndil de la mandíbula terme pral.n m          es cóndilo de la mandíbula        en condyle of mandible        TA caput mandibulae TA condylus mandibulae     
729 anatomia ca còndil del femur terme pral.n m ca còndil femoral sin. compl.n m         es cóndilo del femur es cóndilo femoral       en condyle of femur en femoral condyle             
730 anatomia ca articulació condília terme pral.n f ca articulació el·lipsoïdal sin. compl.n f ca condilartrosi sin. compl.n f        es articulación condílea es articulación elipsoidea es condilartrosis      en condylar articulation en condylarthrosis en ellipsoidal articulation      TA articulatio ellipsoidea      
731 anatomia ca conducte terme pral.n m ca canal sin. compl.n m         es canal es conducto       en duct              
732 anatomia ca conducte adductor terme pral.n m ca canal adductor sin. compl.n m ca conducte de Hunter sin. compl.n m        es conducto de Hunter es conducto del aductor       en adductor canal en Hunter's canal       TA canalis adductorius      
733 anatomia ca conducte alveolar terme pral.n m          es conducto alveolar        en alveolar duct        TA canales alveolares      
734 anatomia ca conducte anal terme pral.n m          es conducto anal        en anal canal        TA canalis analis      
735 anatomia ca conducte arteriós terme pral.n m ca conducte de Botal sin. compl.n m ca ductus arteriosus sin. compl.n m        es conducto arterioso es conducto de Botal       en arterial duct en duct of Botallo             
736 anatomia ca conducte auditiu extern terme pral.n m          es conducto auditivo externo        en external acoustic meatus        TA meatus acusticus externus      
737 anatomia ca conducte auditiu intern terme pral.n m          es conducto auditivo interno        en internal acoustic meatus        TA meatus acusticus internus      
738 anatomia ca conducte carotidi terme pral.n m          es conducto carotídeo        en carotid canal        TA canalis caroticus      
739 anatomia ca conducte central de la medul·la espinal terme pral.n m ca conducte de l'epèndima sin. compl.n m         es conducto central de la médula espinal        en central canal of spinal cord        TA canalis centralis medullae spinalis      
740 anatomia ca conducte cervical terme pral.n m          es conducto cervical        en cervical canal        TA canalis cervicis uteri      
741 anatomia ca conducte cístic terme pral.n m          es conducto cístico        en cystic duct        TA ductus cysticus      
742 anatomia ca conducte coclear terme pral.n m ca còclea membranosa sin. compl.n f         es cóclea membranosa es conducto coclear       en cochlear duct en membranous cochlea       TA ductus cochlearis      
743 anatomia ca forat condili posterior terme pral.n m ca conducte condili sin. compl.n m         es agujero condíleo posterior es conducto condíleo       en condylar canal en condyloid canal en condyloid foramen      TA canalis condylaris      
744 anatomia ca conducte de Hensen terme pral.n m ca ductus reuniens sin. compl.n m         es conducto de Hensen es conducto reuniens       en ductus reuniens en Hensen's duct       TA ductus reuniens      
745 anatomia ca conducte de l'epidídim terme pral.n m          es conducto del epidídimo        en duct of epididymis        TA ductus epididymidis      
746 anatomia ca conducte de l'hipoglòs terme pral.n m ca forat condili anterior sin. compl.n m         es agujero condíleo anterior es conducto del hipogloso       en hypoglossal canal        TA canalis nervi hypoglossi      
747 anatomia ca conducte deferent terme pral.n m          es conducto deferente        en deferent duct        TA ductus deferens      
748 anatomia ca conducte del múscul del martell terme pral.n m          es conducto para el músculo tensor del tímpano        en canal for tensor tympani        TA semicanalis musculi tensoris tympani      
749 anatomia ca conducte dental inferior terme pral.n m ca conducte mandibular sin. compl.n m         es conducto mandibular        en mandibular canal        TA canalis mandibulae      
750 anatomia ca conducte diploic terme pral.n m ca conducte de Breschet sin. compl.n m         es conducto de Breschet es conducto diploico       en Breschet's canal en diploic canal       TA canales diploici      
751 anatomia ca conducte ejaculador terme pral.n m          es conducto eyaculador        en ejaculatory duct        TA ductus ejaculatorius      
752 anatomia ca conducte endolimfàtic terme pral.n m          es conducto endolinfático        en endolymphatic duct        TA ductus endolymphaticus      
753 anatomia ca conducte espiral del modíol terme pral.n m ca canal de Rosenthal sin. compl.n m ca conducte gangliònic sin. compl.n m        es conducto espiral del modiolo es conducto ganglionar       en ganglionic canal en spiral canal of modiolus       TA canalis spiralis modioli      
754 anatomia ca conducte excretor de la vesícula seminal terme pral.n m          es conducto excretor de la vesícula seminal        en excretory duct of seminal vesicle        TA ductus excretorius glandulae vesiculosae      
755 anatomia ca conducte facial terme pral.n m ca aqüeducte de Fal·lopi sin. compl.n m ca conducte espiroide sin. compl.n m        es acueducto de Falopio es conducto espiroideo es conducto facial      en aqueduct of Fallopius en facial canal en spiroid canal      TA canalis facialis      
756 anatomia ca conducte femoral terme pral.n m ca conducte crural sin. compl.n m         es conducto femoral        en femoral canal        TA canalis femoralis      
757 anatomia ca conducte galactòfor terme pral.n m ca conducte lactífer sin. compl.n m ca conducte mamari sin. compl.n m        es conducto galactóforo es conducto lactífero es conducto mamario      en galactophorus duct en lactiferous duct en mammillary duct      TA ductus lactiferi      
758 anatomia ca conducte hapàtic esquerre terme pral.n m          es conducto hepático izquierdo        en left hepatic duct        TA ductus hepaticus sinister      
759 anatomia ca conducte hepàtic comú terme pral.n m          es conducto hepático común        en common hepatic duct        TA ductus communis hepatis      
760 anatomia ca conducte hepàtic dret terme pral.n m          es conducto hepático derecho        en right hepatic duct        TA ductus hepaticus dexter      
761 anatomia ca conducte hialoide terme pral.n m ca conducte de Cloquet sin. compl.n m         es conducto de Cloquet es conducto hialoideo       en Cloquet's canal en hyaloid canal       TA canalis hyaloideus      
762 anatomia ca conducte incisiu terme pral.n m          es conducto incisivo        en incisive duct        TA canalis incisivi      
763 anatomia ca conducte infraorbitari terme pral.n m          es conducto infraorbitario        en infraorbital canal        TA canalis infraorbitalis      
764 anatomia ca conducte inguinal terme pral.n m          es conducto inguinal        en inguinal canal        TA canalis inguinalis      
765 anatomia ca conducte lacrimal terme pral.n m ca canalicle lacrimal sin. compl.n m         es canalículo lagrimal es conducto lagrimal       en lacrimal canal en lacrimal duct       TA canaliculus lacrimalis      
766 anatomia ca conducte limfàtic dret terme pral.n m          es conducto linfático derecho        en right lymphatic duct        TA ductus lymphaticus dexter TA ductus thoracicus dexter     
767 anatomia ca conducte longitudinal de l'epoòfor terme pral.n m ca conducte de Gartner sin. compl.n m         es conducto de Gartner es conducto longitudinal del epoóforo       en Gartner's duct en longitudinal duct of epoöphoron       TA ductus longitudinalis epoophori      
768 anatomia ca conducte longitudinal del modíol terme pral.n m          es conducto longitudinal del modiolo        en longitudinal canal of modiolus        TA canales longitudinales modioli      
769 anatomia ca conducte mesonèfric terme pral.n m ca conducte de Wolff sin. compl.n m         es conducto de Wolff es conducto mesonéfrico       en duct of Wolff en mesonephric duct             
770 anatomia ca conducte musculotubari terme pral.n m ca conducte d'Eustaqui sin. compl.n m         es conducto de Eustaquio es conducto musculotubárico       en eustachian canal en musculo tubaric canal       TA canalis musculotubarius      
771 anatomia ca conducte nasolacrimal terme pral.n m ca conducte nasal sin. compl.n m         es conducto nasal es conducto nasolagrimal       en nasal duct en nasolacrimal duct       TA canalis nasolacrimalis      
772 anatomia ca conducte nutrici terme pral.n m ca conducte de Havers sin. compl.n m         es conducto nutricio        en nutrient canal        TA canalis nutricius TA canalis nutriens     
773 anatomia ca conducte obturador terme pral.n m          es conducto obturador        en obturator canal        TA canalis obturatorius      
774 anatomia ca conducte omfalomesentèric terme pral.n m ca conducte vitelí sin. compl.n m         es conducto onfalomesentérico es conducto vitelino       en omphalomesenteric duct en vitelline duct             
775 anatomia ca conducte palatí major terme pral.n m          es conducto palatino mayor        en great palatine canal        TA canalis palatinus major      
776 anatomia ca conducte palatí menor terme pral.n m ca conducte palatí accessori sin. compl.n m         es conducto palatino accesorio es conducto palatino menor       en accessory palatine canal en lesser palatine canal       TA canales palatini minores      
777 anatomia ca conducte palatovaginal terme pral.n m ca conducte pterigopalatí sin. compl.n m         es conducto palatovaginal es conducto pterigopalatino       en palatovaginal canal en pterygopalatine canal       TA canalis palatovaginalis      
778 anatomia ca conducte pancreàtic terme pral.n m ca conducte de Wirsung sin. compl.n m         es conducto de Wirsung es conducto pancreático       en duct of Wirsung en pancreatic duct       TA ductus pancreaticus      
779 anatomia ca conducte pancreàtic accessori terme pral.n m ca conducte de Santorini sin. compl.n m         es conducto de Santorini es conducto pancreático accesorio       en accessory pancreatic duct en duct of Santorini       TA ductus pancreaticus accessorius      
780 anatomia ca conducte paramesonèfric terme pral.n m ca conducte de Müller sin. compl.n m         es conducto de Müller es conducto paramesonéfrico       en duct of Müller en paramesonephric duct             
781 anatomia ca conducte parauretral terme pral.n m ca conducte de Schüller sin. compl.n m         es conducto de Schüller es conducto parauretral       en paraurethral duct en Schüller's duct       TA ductus paraurethrales      
782 anatomia ca conducte parotidi terme pral.n m ca conducte de Stenon sin. compl.n m ca conducte de Stensen sin. compl.n m        es conducto de Stenon es conducto de Stensen es conducto parotídeo      en duct of Steno en parotid duct en Stensen's duct      TA ductus parotideus      
783 anatomia ca conducte prostàtic terme pral.n m ca canalicle prostàtic sin. compl.n m         es conductillo prostático        en prostatic duct        TA ductuli prostatici      
784 anatomia ca conducte pterigoïdal terme pral.n m ca conducte vidià sin. compl.n m         es conducto pterigoideo es conducto vidiano       en pterygoid canal en vidian canal       TA canalis pterygoideus      
785 anatomia ca conducte púdic terme pral.n m ca conducte d'Alcock sin. compl.n m         es conducto de Alcock es conducto pudendo       en Alcock's canal en pudendal canal       TA canalis pudendalis      
786 anatomia ca conducte radicular terme pral.n m ca conducte pulpar sin. compl.n m         es conducto pulpar es conducto radicular       en pulp canal en root canal       TA canalis radicis dentis      
787 anatomia ca conducte raquidi terme pral.n m ca canal vertebral sin. compl.n m ca conducte vertebral sin. compl.n m        es canal vertebral es conducto raquídeo es conducto vertebral      en medullary canal en vertebral canal       TA canalis vertebralis      
788 anatomia ca conducte sacre terme pral.n m          es conducto sacro        en sacral canal        TA canalis sacralis      
789 anatomia ca conducte semicircular terme pral.n m          es conducto semicircular        en semicircular duct        TA ductus semicirculares      
790 anatomia ca conducte sublingual major terme pral.n m ca conducte de Rivinus sin. compl.n m         es conducto de Rivinus es conducto sublingual mayor       en duct of Rivinus en major sublingual duct       TA ductus sublingualis major      
791 anatomia ca conducte sublingual menor terme pral.n m          es conducto sublingual menor        en minor sublingual duct        TA ductus sublinguales minores      
792 anatomia ca conducte submandibular terme pral.n m ca conducte de Wharton sin. compl.n m         es conducto de Wharton es conducto submandibular       en submandibular duct en Wharton's duct       TA ductus submandibularis      
793 anatomia ca conducte timpànic terme pral.n m ca conducte de Jacobson sin. compl.n m         es conducto de Jacobson es conducto timpánico       en Jacobson's canal en tympanic canaliculus       TA canaliculus tympanicus      
794 anatomia ca conducte tiroglòs terme pral.n m          es conducto tirogloso        en thyroglossal duct        TA ductus thyroglossus      
795 anatomia ca conducte toràcic terme pral.n m ca conducte limfàtic esquerre sin. compl.n m         es conducto linfático izquierdo es conducto torácico       en left lymphatic duct en thoracic duct       TA ductus thoracicus      
796 anatomia ca conducte utriculosacular terme pral.n m          es conducto utriculosacular        en utriculosaccular duct        TA ductus utriculosaccularis      
797 anatomia ca conducte venós terme pral.n m ca conducte d'Aranzi sin. compl.n m         es conducto de Arancio es conducto venoso       en duct of Arantius en ductus venosus             
798 anatomia ca confluència dels sins terme pral.n f ca premsa d'Heròfil sin. compl.n f         es confluencia de los senos es prensa de Herófilo       en confluence of sinuses en torcular Herophili       TA confluens sinuum      
799 anatomia ca conjuntiva terme pral.n f          es conjuntiva        en conjunctive        TA tunica conjunctiva      
800 anatomia ca conjuntiva bulbar terme pral.n f          es conjuntiva bulbar        en bulbar conjunctiva        TA tunica conjunctiva bulbi      
801 anatomia ca conjuntiva palpebral terme pral.n f          es conjuntiva palpebral        en palpebral conjunctiva        TA tunica conjunctiva palpebrarum      
802 anatomia ca cor terme pral.n m          es corazón        en heart        TA cor      
803 anatomia ca corda terme pral.n f          es cuerda        en cord              
804 anatomia ca corda del timpà terme pral.n f          es cuerda del tímpano        en chorda tympani        TA chorda tympani      
805 anatomia ca cordó de la medul·la espinal terme pral.n m          es cordón de la médula espinal        en medullary cord        TA funiculi medullae spinalis      
806 anatomia ca cordó espermàtic terme pral.n m          es cordón espermático        en spermatic cord        TA funiculus spermaticus      
807 anatomia ca cordó umbilical terme pral.n m          es cordón umbilical        en umbilical cord              
808 anatomia ca cornet terme pral.n m ca conca sin. compl.n f         es concha es cornete       en concha              
809 anatomia ca cornet esfenoïdal terme pral.n m ca conca esfenoïdal sin. compl.n f ca cornet de Bertin sin. compl.n m        es concha esfenoidal es cornete esfenoidal       en sphenoidal concha        TA concha sphenoidalis      
810 anatomia ca cornet inferior terme pral.n m ca conca nasal inferior sin. compl.n f         es concha nasal inferior es cornete inferior       en inferior nasal concha        TA concha nasalis inferior      
811 anatomia ca cornet mitjà terme pral.n m ca conca nasal mitjana sin. compl.n f         es concha nasal media es cornete medio       en middle nasal concha        TA concha nasalis media      
812 anatomia ca cornet nasal suprem terme pral.n m ca conca nasal suprema sin. compl.n f ca cornet de Santorini sin. compl.n m        es concha nasal suprema es cornete nasal supremo       en supreme nasal concha        TA concha nasalis suprema      
813 anatomia ca cornet superior terme pral.n m ca conca nasal superior sin. compl.n f         es concha nasal superior es cornete superior       en superior nasal concha        TA concha nasalis superior      
814 anatomia ca còrnia terme pral.n f          es córnea        en cornea        TA cornea      
815 anatomia ca coroide terme pral.n f          es coroides        en choroid        TA choroidea      
816 anatomia ca corona ciliar terme pral.n f          es corona ciliar        en ciliary crown        TA corona ciliaris      
817 anatomia ca corona del gland terme pral.n f          es corona del glande        en corona of glans penis        TA corona glandis      
818 anatomia ca corona dental terme pral.n f          es corona dental        en dental crown        TA corona dentis      
819 anatomia ca corona radiada terme pral.n f          es corona radiada        en corona radiata        TA corona radiata      
820 anatomia ca corpuscle gustatiu terme pral.n m ca botó gustatiu sin. compl.n m ca bulb gustatiu sin. compl.n m ca calicle gustatiu sin. compl.n m       es botón gustativo es calículo gustativo es corpúsculo gustativo      en caliculus gustatorius en gustatory bud             
821 anatomia ca corpuscle renal terme pral.n m ca corpuscle de Malpighi sin. compl.n m         es corpúsculo de Malpighi es corpúsculo renal       en malpighian corpuscle en renal corpuscle             
822 anatomia ca corpuscle tàctil terme pral.n m ca corpuscle de Meissner sin. compl.n m         es corpúsculo de Meissner es corpúsculo táctil       en Meissner's corpuscle en tactile corpuscle             
823 anatomia ca cos terme pral.n m          es cuerpo        en body              
824 anatomia ca cos adipós de la galta terme pral.n m ca bola adiposa de Bichat sin. compl.n f         es bola adiposa de Bichat es cuerpo adiposo del carrillo       en adipose body of cheek en fatty ball of Bichat             
825 anatomia ca cos adipós infrapatel·lar terme pral.n m          es cuerpo adiposo infrarrotuliano        en infrapatellar fatty body        TA corpus adiposum infrapatellare      
826 anatomia ca cos adipós isquiorectal terme pral.n m          es cuerpo adiposo de la fosa isquiorrectal        en adipose body of ischiorectal fossa        TA corpus adiposum fossae ischioanalis      
827 anatomia ca cos adipós orbitari terme pral.n m          es cuerpo adiposo de la órbita        en adipose body of orbit        TA corpus adiposum orbitae      
828 anatomia ca cos callós terme pral.n m          es cuerpo calloso        en corpus callosum        TA corpus callosum      
829 anatomia ca cos carotidi terme pral.n m ca glom carotidi sin. compl.n m         es cuerpo carotídeo es glomo carotídeo       en carotid body en carotid glomus       TA glomus caroticum      
830 anatomia ca cos cavernós del clítoris terme pral.n m          es cuerpo cavernoso del clítoris        en cavernous body of clitoris        TA corpus cavernosum clitoridis      
831 anatomia ca cos cavernós del penis terme pral.n m          es cuerpo cavernoso del pene        en cavernous body of penis        TA corpus cavernosum penis      
832 anatomia ca cos ciliar terme pral.n m ca zona ciliar sin. compl.n f         es cuerpo ciliar es zona ciliar       en ciliary body en ciliary zone       TA corpus ciliare      
833 anatomia ca cos coccigi terme pral.n m ca glàndula coccígia sin. compl.n f         es cuerpo coccígeo es glándula coccígea       en coccigeal body en coccigeal gland       TA glomus coccygeum      
834 anatomia ca cos de l'estern terme pral.n m ca mesostern sin. compl.n m         es cuerpo del esternón es mesoesternón       en body of sternum en mesosternum       TA corpus sterni      
835 anatomia ca cos del fòrnix terme pral.n m ca cos psal·loide sin. compl.n m ca lira de David sin. compl.n f        es cuerpo del fórnix es lira de David       en body of fornix en lyra Davidis       TA corpus fornicis      
836 anatomia ca cos del pàncrees terme pral.n m          es cuerpo del páncreas        en body of pancreas        TA corpus pancreatis      
837 anatomia ca cos estriat terme pral.n m          es cuerpo estriado        en striate body        TA corpus striatum      
838 anatomia ca cos geniculat lateral terme pral.n m          es cuerpo geniculado lateral        en lateral geniculate body        TA corpus geniculatum laterale      
839 anatomia ca cos geniculat medial terme pral.n m          es cuerpo geniculado medial        en medial geniculate body        TA corpus geniculatum mediale      
840 anatomia ca cos luti terme pral.n m ca cos groc sin. compl.n m         es cuerpo amarillo es cuerpo lúteo       en yellow body        TA corpus luteum      
841 anatomia ca cos mamil·lar terme pral.n m ca tubercle mamil·lar de l'hipotàlem sin. compl.n m         es cuerpo mamilar es tubérculo mamilar del hipotálamo       en mamillary body en mamillary tubercle of hypothalamus       TA corpus mammillare      
842 anatomia ca cos paraaòrtic terme pral.n m ca cos de Zuckerkandl sin. compl.n m         es cuerpo de Zuckerkandl es cuerpo paraaórtico       en para-aortic body en Zuckerkandl's body       TA corpora paraaortica TA glomera aortica     
843 anatomia ca cos pineal terme pral.n m ca epífisi sin. compl.n f ca glàndula pineal sin. compl.n f        es cuerpo pineal es epífisis es glándula pineal      en epiphysis en pineal body en pineal gland      TA glandula pinealis TA corpus pineale     
844 anatomia ca cos trapezoide terme pral.n m          es cuerpo trapezoide        en trapezoid body        TA corpus trapezoideum      
845 anatomia ca cos uterí terme pral.n m          es cuerpo uterino        en corpus uteri        TA corpus uteri      
846 anatomia ca cos vertebral terme pral.n m          es cuerpo vertebral        en corpus vertebrale        TA corpus vertebrae      
847 anatomia ca cos vitri terme pral.n m ca cos hialoide sin. compl.n m         es cuerpo hialoideo es cuerpo vítreo       en hyaloid body en vitreous body       TA corpus vitreum      
848 anatomia ca costella terme pral.n f          es costilla        en rib        TA costae      
849 anatomia ca costella falsa terme pral.n f ca costella asternal sin. compl.n f         es costilla falsa        en false rib        TA costae spuriae      
850 anatomia ca costella flotant terme pral.n f          es costilla flotante        en floating rib        TA costae fluitantes      
851 anatomia ca costella veritable terme pral.n f ca costella esternal sin. compl.n f         es costilla verdadera        en true rib        TA costae verae      
852 anatomia ca coxal terme pral.n m          es coxal        en coxa        TA coxa      
853 anatomia ca crani terme pral.n m          es cráneo        en skull        TA cranium      
854 anatomia ca cresta terme pral.n f          es cresta        en crest en ridge       TA crista      
855 anatomia ca cresta ampul·lar terme pral.n f ca cresta acústica sin. compl.n f         es cresta acústica es cresta ampollar       en acoustic crest en ampullar crest       TA crista ampullaris      
856 anatomia ca cresta arcuada de l'aritenoide terme pral.n f          es cresta arcuada del cartílago aritenoides        en arcuate crest of arytenoid cartilage        TA crista arcuata cartilaginis arytenoideae      
857 anatomia ca cresta de la finestra coclear terme pral.n f ca cresta de la finestra rodona sin. compl.n f         es cresta de la ventana coclear        en crest of cochlear window        TA crista fenestrae cochleae      
858 anatomia ca cresta de la tuberositat major terme pral.n f ca cresta subtroquiteriana sin. compl.n f         es cresta del tubérculo mayor es cresta subtroquiteriana       en crest of greater tubercle        TA crista tuberculi majoris TA labium laterale     
859 anatomia ca cresta de la tuberositat menor terme pral.n f ca cresta subtroquiniana sin. compl.n f         es cresta del tubérculo menor es cresta subtroquiniana       en crest of lesser tubercle        TA crista tuberculi minoris TA labium medialis     
860 anatomia ca cresta del cap de la costella terme pral.n f          es cresta de la cabeza costal        en crest of little head of rib        TA crista capitis costae      
861 anatomia ca cresta del coll de la costella terme pral.n f          es cresta del cuello de la costilla        en crest of neck of rib        TA crista colli costae      
862 anatomia ca cresta del múscul supinador terme pral.n f          es cresta del músculo supinador        en supinator crest        TA crista musculi supinatoris      
863 anatomia ca cresta del pubis terme pral.n f          es cresta del pubis        en crest of pubis        TA crista pubica      
864 anatomia ca cresta esfenoïdal terme pral.n f          es cresta esfenoidal        en sphenoidal crest        TA crista sphenoidalis      
865 anatomia ca cresta espiral terme pral.n f          es cresta espiral        en spiral crest        TA crista basilaris TA crista spiralis     
866 anatomia ca cresta etmoïdal terme pral.n f          es cresta etmoidal        en ethmoid crest        TA crista ethmoidalis      
867 anatomia ca cresta frontal terme pral.n f          es cresta frontal        en frontal crest        TA crista frontalis      
868 anatomia ca cresta ilíaca terme pral.n f          es cresta ilíaca        en iliac crest        TA crista iliaca      
869 anatomia ca cresta infratemporal terme pral.n f ca cresta esfenotemporal sin. compl.n f         es cresta esfenotemporal es cresta infratemporal       en infratemporal crest        TA crista infratemporalis      
870 anatomia ca cresta intertrocanteriana terme pral.n f          es cresta intertrocantérea        en intertrochanteric crest        TA crista intertrochanterica      
871 anatomia ca cresta lacrimal terme pral.n f          es cresta lagrimal        en lacrimal crest              
872 anatomia ca cresta nasal terme pral.n f          es cresta nasal        en nasal crest        TA crista nasalis      
873 anatomia ca cresta obturadora terme pral.n f          es cresta obturatriz        en obturator crest        TA crista obturatoria      
874 anatomia ca cresta occipital terme pral.n f          es cresta occipital        en occipital crest              
875 anatomia ca cresta palatina terme pral.n f          es cresta palatina        en palatine crest        TA crista palatina      
876 anatomia ca cresta papil·lar terme pral.n f ca cresta dèrmica sin. compl.n f         es cresta de la piel es cresta epidérmica       en dermal ridge        TA cristae cutis      
877 anatomia ca cresta supracondília terme pral.n f          es cresta supracondílea        en supracondylar crest              
878 anatomia ca cresta supramastoïdal terme pral.n f ca línia temporal sin. compl.n f         es cresta supramastoidea es línia temporal       en supramastoid crest en temporal line       TA crista supramastoidea      
879 anatomia ca cresta supraventricular terme pral.n f          es cresta supraventricular        en supraventricular crest        TA crista supraventricularis      
880 anatomia ca cresta terminal de l'aurícula dreta terme pral.n f          es cresta terminal de la aurícula derecha        en terminal crest of right atrium        TA crista terminalis atrii dextri      
881 anatomia ca cresta transversa del conducte auditiu intern terme pral.n f ca cresta falciforme sin. compl.n f         es cresta falciforme es cresta transversa del conducto auditivo interno       en crista falciformis en transverse crest of internal auditory meatus       TA crista transversa meati acustici interni      
882 anatomia ca cresta turbinal de l'os palatí terme pral.n f          es cresta turbinal del palatino        en turbinal crest of palatine bone              
883 anatomia ca cresta turbinal del maxil·lar terme pral.n f          es cresta turbinal del maxilar        en turbinal crest of maxilla              
884 anatomia ca cresta uretral terme pral.n f          es cresta uretral        en urethral crest        TA crista urethralis      
885 anatomia ca cresta vestibular terme pral.n f          es cresta vestibular        en crest of vestibule        TA crista vestibuli      
886 anatomia ca cripta terme pral.n f          es cripta        en crypt              
887 anatomia ca cripta amigdalina terme pral.n f ca cripta tonsil·lar sin. compl.n f         es cripta amigdalina es cripta tonsilar       en tonsillar crypt        TA cryptae tonsillae      
888 anatomia ca cristal·lí terme pral.n m          es cristalino        en crystallin        TA lens      
889 anatomia ca crossa de l'aorta terme pral.n f ca arc de l'aorta sin. compl.n m         es arco de la aorta es cayado de la aorta       en arch of aorta        TA arcus aortae      
890 anatomia ca cua de cavall terme pral.n f          es cola de caballo        en cauda equina        TA cauda equina      
891 anatomia ca cua de l'epidídim terme pral.n f          es cola del epidídimo        en tail of epididymis        TA cauda epididymidis TA coni epididymidis     
892 anatomia ca cua de l'hèlix terme pral.n f          es cola del hélix        en cauda helicis        TA cauda helicis      
893 anatomia ca cua del nucli caudat terme pral.n f          es cola del núcleo caudado        en tail of caudate nucleus        TA cauda nuclei caudati      
894 anatomia ca cua del pàncrees terme pral.n f          es cola del páncreas        en tail of pancreas        TA cauda pancreatis      
895 anatomia ca cúbit terme pral.n m          es cúbito        en ulna        TA ulna      
896 anatomia ca cuboide terme pral.n m          es cuboides        en cuboid        TA os cuboideum      
897 anatomia ca cuixa terme pral.n f          es muslo        en thigh        TA femur      
898 anatomia ca culmen terme pral.n m          es culmen        en culmen        TA culmen      
899 anatomia ca cuny terme pral.n m ca os cuneïforme terme pral.n m         es cuña es hueso cuneiforme       en cuneiform bone        TA cuneus      
900 anatomia ca cúpula de la còclea terme pral.n f          es cúpula de la cóclea        en cupula of cochlea        TA cupula cochleae      
901 anatomia ca cúpula pleural terme pral.n f          es cúpula pleural        en cupula of pleura        TA cupula pleurae      
902 anatomia ca curvatura major de l'estómac terme pral.n f          es curvatura mayor del estómago        en greater curvature of stomach        TA curvatura major gastricae      
903 anatomia ca curvatura menor de l'estómac terme pral.n f          es curvatura menor del estómago        en lesser curvature of stomach        TA curvatura minor gastricae      
904 anatomia ca cúspide de les dents terme pral.n f          es cúspide de los dientes        en dental cusp        TA cuspis dentis      
905 anatomia ca decídua terme pral.n f ca membrana decídua sin. compl.n f         es decidua es membrana decidua       en decidua en decidual membrane             
906 anatomia ca declivi terme pral.n m          es declive        en slope        TA declive      
907 anatomia ca decussació del tegment terme pral.n f          es decusación del tegmento        en tegmental decussation        TA decussationes tegmentales      
908 anatomia ca decussació dels lemniscs terme pral.n f ca decussació sensitiva terme pral.n f         es decusación de los lemniscos es decusación sensitiva       en decussatio sensoria en decussation of medial lemnisci       TA decussatio lemnisci medialis      
909 anatomia ca decussació dels nervis troclears terme pral.n f          es decusación de los nervios trocleares        en decussation of trochlear nerves        TA decussatio fibrarum nervorum trochlearium      
910 anatomia ca decussació dels peduncles cerebel·losos superiors terme pral.n f          es decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores        en decussation of superior cerebellar peduncles        TA decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum      
911 anatomia ca decussació motora terme pral.n f ca decussació piramidal terme pral.n f         es decusación motora es decusación piramidal       en motor decussation en pyramidal decussation       TA decussatio pyramidum      
912 anatomia ca dendrita terme pral.n f          es dendrita        en dendrite              
913 anatomia ca dent terme pral.n f          es diente        en tooth        TA dentes      
914 anatomia ca dent canina terme pral.n f ca ullal sin. compl.n m         es colmillo es diente canino       en canine tooth en eye tooth       TA dens caninus      
915 anatomia ca dent de l'axis terme pral.n f ca apòfisi odontoide sin. compl.n f         es apófisis odontoides es diente del axis       en odontoid process        TA dens axis      
916 anatomia ca dent decídua terme pral.n f ca dent caduca sin. compl.n f ca dent de llet sin. compl.n f        es diente caduco es diente de leche es diente deciduo      en deciduous tooth en milk tooth       TA dentes decidui      
917 anatomia ca dent incisiva terme pral.n f          es diente incisivo        en incisor tooth        TA dens incisivus      
918 anatomia ca dent molar terme pral.n f ca queixal sin. compl.n m         es diente molar es muela       en molar en molar tooth       TA dens molaris      
919 anatomia ca dent permanent terme pral.n f          es diente permanente        en permanent tooth        TA dentes permanentes      
920 anatomia ca dent premolar terme pral.n f          es diente premolar        en premolar tooth        TA dens premolaris      
921 anatomia ca dentina terme pral.n f ca substància ebúrnia sin. compl.n f         es dentina es sustancia ebúrnea       en dentin en substantia eburnea       TA dentinum      
922 anatomia ca derma terme pral.n m ca dermis sin. compl.n f         es dermis        en dermis        TA dermis TA corium     
923 anatomia ca diàfisi terme pral.n f          es diáfisis        en diaphysis        TA diaphysis      
924 anatomia ca diafragma terme pral.n m ca múscul diafragma terme pral.n m ca múscul toracoabdominal sin. compl.n m        es diafragma es músculo diafragma       en diaphragm en diaphragmatic muscle       TA diaphragma      
925 anatomia ca diafragma de la sella turca terme pral.n m ca diafragma sellar sin. compl.n m ca tenda de la hipòfisi sin. compl.n f        es diafragma de la silla turca es tienda de la hipófisis       en diaphragm of sella turcica en tentorium of hypophysis       TA diaphragma sellae      
926 anatomia ca diafragma pelvià terme pral.n m          es diafragma pelviano        en pelvic diaphragm        TA diaphragma pelvis      
927 anatomia ca diafragma urogenital terme pral.n m          es diafragma urogenital        en urogenital diaphragm              
928 anatomia ca diartrosi terme pral.n f ca articulació diartrodial sin. compl.n f         es diartrosis        en diarthrosis        TA diarthrosis TA junctura synovialis TA articulatio    
929 anatomia ca diencèfal terme pral.n m          es diencéfalo        en diencephalon        TA diencephalon      
930 anatomia ca díploe terme pral.n m          es diploe        en diploë        TA diploe      
931 anatomia ca disc articular terme pral.n m ca disc interarticular sin. compl.n m         es disco articular es disco interarticular       en articular disk en interarticular disk       TA discus articularis      
932 anatomia ca disc interpúbic terme pral.n m          es disco interpúbico        en interpubic disk        TA discus interpubicus TA fibrocartilago interpubica     
933 anatomia ca disc intervertebral terme pral.n m          es disco intervertebral        en intervertebral disk        TA discus intervertebralis      
934 anatomia ca disc òptic terme pral.n m ca papil·la òptica terme pral.n f ca papil·la del nervi òptic sin. compl.n f        es disco óptico es papila del nervio óptico       en optic disc en optic papilla       TA discus nervi optici      
935 anatomia ca disc tàctil terme pral.n m ca corpuscle de Merkel sin. compl.n m ca disc de Merkel sin. compl.n m ca menisc tàctil sin. compl.n m       es corpúsculo de Merkel es disco de Merkel es disco táctil es menisco táctil     en Merkel's corpuscle en Merkel's disk en tactile meniscus            
936 anatomia ca dit terme pral.n m          es dedo        en finger of the hand en toe of the foot             
937 anatomia ca dit anular terme pral.n m ca dit de l'anell sin. compl.n m         es dedo anular        en ring finger        TA digitus anularis TA digitus quartus     
938 anatomia ca dit auricular terme pral.n m ca dit menut sin. compl.n m ca dit petit sin. compl.n m ca dit xic sin. compl.n m       es dedo auricular es dedo meñique       en little finger        TA digitus minimus TA digitus quintus     
939 anatomia ca dit del mig terme pral.n m ca dit del cor sin. compl.n m         es dedo del corazón es dedo medio       en middle finger        TA digitus medius TA digitus tertius     
940 anatomia ca dit gros del peu terme pral.n m          es dedo gordo del pie        en great toe        TA hallux TA digitus primus pedis     
941 anatomia ca dit índex terme pral.n m          es dedo índice        en forefinger en index finger       TA index TA digitus secundus     
942 anatomia ca dit petit del peu terme pral.n m          es dedo meñique del pie        en little toe        TA digitus minimus pedis TA digitus quintus pedis     
943 anatomia ca dit polze terme pral.n m ca dit gros sin. compl.n m         es dedo gordo es dedo pulgar       en first finger en thumb       TA pollex TA digitus primus     
944 anatomia ca diverticle terme pral.n m          es divertículo        en diverticulum              
945 anatomia ca diverticle de Meckel terme pral.n m          es divertículo de Meckel        en Meckel's diverticle              
946 anatomia ca dors de la llengua terme pral.n m          es dorso de la lengua        en dorsum of tongue        TA dorsum linguae      
947 anatomia ca dors de la mà terme pral.n m          es dorso de la mano        en dorsum of hand        TA dorsum manus      
948 anatomia ca dors del nas terme pral.n m          es dorso de la nariz        en dorsum of nose        TA dorsum nasi      
949 anatomia ca dors del penis terme pral.n m          es dorso del pene        en dorsum of penis        TA dorsum penis      
950 anatomia ca dors del peu terme pral.n m          es dorso del pie        en dorsum of foot        TA dorsum pedis TA regio dorsalis pedis     
951 anatomia ca duodè terme pral.n m          es duodeno        en duodenum        TA duodenum      
952 anatomia ca duramàter terme pral.n f ca paquimeninge sin. compl.n f         es duramadre es paquimeninge       en dura mater en pachymeninx       TA dura mater      
953 anatomia ca eminència terme pral.n f          es eminencia        en eminence        TA eminentia      
954 anatomia ca eminència arcuada terme pral.n f          es eminencia arqueada        en arcuate eminence        TA eminentia arcuata      
955 anatomia ca eminència col·lateral terme pral.n f          es eminencia colateral        en collateral eminence        TA eminentia collateralis      
956 anatomia ca eminència cruciforme terme pral.n f          es eminencia cruciforme        en cruciate eminence        TA eminentia cruciformis      
957 anatomia ca eminència de la conca terme pral.n f          es eminencia de la concha        en eminence of concha        TA eminentia conchae      
958 anatomia ca eminència de la fossa escafoïdal terme pral.n f          es eminencia de la fosa escafoidea        en eminence of scapha        TA eminentia scaphae      
959 anatomia ca eminència de la fossa triangular terme pral.n f          es eminencia de la fosa triangular        en eminence of triangular fossa        TA eminentia fossae triangularis      
960 anatomia ca eminència hipotènar terme pral.n f          es eminencia hipotenar        en hypothenar eminence        TA hypothenar TA eminentia hypothenaris     
961 anatomia ca eminència iliopectínia terme pral.n f ca eminència iliopúbica sin. compl.n f         es eminencia iliopectinia es eminencia iliopúbica       en iliopectineal eminence en iliopubic eminence       TA eminentia iliopubica      
962 anatomia ca eminència piramidal terme pral.n f ca piràmide del timpà sin. compl.n f         es eminencia piramidal es pirámide del tímpano       en pyramid of tympanum en pyramidal eminence       TA eminentia pyramidalis      
963 anatomia ca eminència tènar terme pral.n f ca tènar terme pral.n f         es eminencia tenar es tenar       en thenar en thenar eminence       TA thenar TA eminentia thenaris     
964 anatomia ca eminència teres terme pral.n f ca eminència facial sin. compl.n f ca eminència medial de la fossa romboide sin. compl.n f        es eminencia medial de la fosa romboidea es eminencia teres       en medial eminence of rhomboid fossa en teres eminence       TA eminentia medialis      
965 anatomia ca encèfal terme pral.n m          es encéfalo        en encephalon        TA encephalon      
966 anatomia ca enclusa terme pral.n f          es yunque        en anvil en incus       TA incus      
967 anatomia ca endocardi terme pral.n m          es endocardio        en endocardium        TA endocardium      
968 anatomia ca endocrani terme pral.n m          es endocráneo        en endocranium              
969 anatomia ca endolimfa terme pral.n f          es endolinfa        en endolymph        TA endolympha      
970 anatomia ca endometri terme pral.n m          es endometrio        en endometrium        TA endometrium      
971 anatomia ca endomisi terme pral.n m          es endomisio        en endomysium        TA endomysium      
972 anatomia ca endoneuri terme pral.n m ca epilemma sin. compl.n m         es endoneuro es epilema       en endoneurium en epilemma       TA endoneurium      
973 anatomia ca endoteli terme pral.n m          es endotelio        en endothelium              
974 anatomia ca engonal terme pral.n m          es ingle        en groin        TA inguen TA regio inguinalis     
975 anatomia ca epèndima terme pral.n m          es epéndimo        en ependyma        TA ependyma      
976 anatomia ca epicant terme pral.n m ca plec palpebronasal sin. compl.n m         es epicanto es pliegue palpebronasal       en epicanthus en palpebronasal fold       TA plica palpebronasalis      
977 anatomia ca epicardi terme pral.n m ca làmina visceral del pericardi serós terme pral.n f         es epicardio es lámina visceral del pericardio seroso       en epicardium en lamina visceralis pericardii       TA epicardium TA lamina visceralis     
978 anatomia ca epicòndil terme pral.n m          es epicóndilo        en epicondyle        TA epicondylus      
979 anatomia ca epicòndil lateral de l'húmer terme pral.n m          es epicóndilo lateral del húmero        en lateral epicondyle of humerus        TA epicondylus lateralis humeri      
980 anatomia ca epicòndil lateral del fèmur terme pral.n m          es epicóndilo lateral del fémur        en lateral epicondyle of femur        TA epicondylus lateralis femoris      
981 anatomia ca epicòndil medial de l'húmer terme pral.n m ca epitròclea sin. compl.n f         es epicóndilo medial del húmero es epitróclea       en epitrochlea en medial epicondyle of humerus       TA epicondylus medialis humeri      
982 anatomia ca epicòndil medial del fèmur terme pral.n m          es epicóndilo medial del fémur        en medial epicondyle of femur        TA epicondylus medialis femoris      
983 anatomia ca epidermis terme pral.n f          es epidermis        en epiderm en epidermis       TA epidermis      
984 anatomia ca epidídim terme pral.n m          es epidídimo        en epididymis        TA epididymis      
985 anatomia ca epigastri terme pral.n m          es epigastrio        en epigastrium        TA epigastrium TA fossa epigastrica TA regio epigastrica    
986 anatomia ca epiglotis terme pral.n f          es epiglotis        en epiglottis        TA epiglottis      
987 anatomia ca epineuri terme pral.n m          es epineuro        en epineurium        TA epineurium      
988 anatomia ca epipló terme pral.n m ca epíploon sin. compl.n m ca oment sin. compl.n m        es epiplón es omento       en epiploon en omentum             
989 anatomia ca epitàlem terme pral.n m          es epitálamo        en epithalamus        TA epithalamus      
990 anatomia ca epiteli corneal terme pral.n m ca epiteli anterior de la còrnia sin. compl.n m         es epitelio anterior de la córnea es epitelio corneal       en anterior epithelium of cornea en corneal epithelium             
991 anatomia ca epiteli del cristal·lí terme pral.n m          es epitelio del cristalino        en epithelium of lens        TA epithelium lentis      
992 anatomia ca epiteli pigmentari terme pral.n m          es epitelio pigmentario        en pigmentary epithelium        TA epithelium pigmentosum      
993 anatomia ca eponiqui terme pral.n m          es eponiquio        en eponychium        TA eponychium      
994 anatomia ca epoòfor terme pral.n m ca cos pampiniforme sin. compl.n m ca paraovari sin. compl.n m ca paroòfor sin. compl.n m       es cuerpo pampiniforme es epoóforo es paraovario      en epoophoron en pampiniform body en paraovarium      TA epoophoron      
995 anatomia ca escafoide terme pral.n m          es escafoides        en scaphoid bone        TA os scaphoideum      
996 anatomia ca escàpula terme pral.n f ca omòplat sin. compl.n m         es escápula es omoplato es omóplato      en omoplata en scapula       TA scapula      
997 anatomia ca escleròtica terme pral.n f ca esclera sin. compl.n f         es esclera es esclerótica       en sclera en sclerotic       TA sclera      
998 anatomia ca escorça terme pral.n f ca còrtex sin. compl.n m         es córtex es corteza       en cortex        TA cortex      
999 anatomia ca escorça cerebral terme pral.n f          es corteza cerebral        en cerebral cortex        TA cortex cerebelli      
1000 anatomia ca escorça de l'ovari terme pral.n f          es corteza del ovario        en cortex of ovary        TA cortex ovarii      
1001 anatomia ca escorça del cristal·lí terme pral.n f          es corteza del cristalino        en cortex lentis        TA cortex lentis      
1002 anatomia ca escorça del tim terme pral.n f          es corteza del timo        en cortex of thymus        TA cortex thymi      
1003 anatomia ca escorça renal terme pral.n f          es corteza renal        en cortex of kidney        TA cortex renalis      
1004 anatomia ca escotadura acetabular terme pral.n f ca escotadura cotiloïdal sin. compl.n f         es escotadura acetabular        en acetabular notch        TA incisura acetabularis TA incisura acetabuli     
1005 anatomia ca escotadura angular de l'estómac terme pral.n f ca escotadura gàstrica sin. compl.n f         es incisura angular del estómago es incisura pilórica       en angular notch of stomach en gastric notch       TA incisura angularis gastricae      
1006 anatomia ca escotadura anterior de l'orella externa terme pral.n f          es escotadura anterior de la oreja        en anterior incisure of the ear        TA incisura anterior auriculae      
1007 anatomia ca escotadura cardíaca del pulmó esquerre terme pral.n f          es escotadura cardíaca del pulmón izquierdo        en cardiac incisure of left lung        TA impressio cardiaca faciei diaphragmaticae hepatis      
1008 anatomia ca escotadura ciàtica major terme pral.n f          es escotadura ciática mayor        en greater incisure of isquium        TA incisura ischiadica major      
1009 anatomia ca escotadura ciàtica menor terme pral.n f          es escotadura ciática menor        en lesser incisure of ischium        TA incisura ischiadica minor      
1010 anatomia ca escotadura clavicular de l'estern terme pral.n f          es escotadura clavicular del esternón        en clavicular incisure of the sternum        TA incisura clavicularis      
1011 anatomia ca escotadura costal de l'estern terme pral.n f          es escotadura costal del esternón        en costal incisure of the sternum        TA incisura costales      
1012 anatomia ca escotadura cubital del radi terme pral.n f ca cavitat sigmoide del radi sin. compl.n f         es cavidad sigmoidea del radio es escotadura cubital del radio       en sigmoid cavity of radius en ulnar notch       TA incisura ulnaris      
1013 anatomia ca escotadura de l'escàpula terme pral.n f ca escotadura coracoïdal sin. compl.n f         es escotadura coracoidea es incisura de la escápula       en incisure of scapula        TA incisura scapulae      
1014 anatomia ca escotadura de la tenda del cerebel terme pral.n f          es escotadura de la tienda del cerebelo        en incisure of tentorium of cerebellum        TA incisura tentorii      
1015 anatomia ca escotadura del càrdies terme pral.n f          es incisura del cardias        en cardiac notch        TA incisura cardialis      
1016 anatomia ca escotadura del lligament rodó terme pral.n f          es incisura del ligamento redondo        en incisura ligamenti teretis        TA incisura ligamenti teretis      
1017 anatomia ca escotadura esfenopalatina terme pral.n f ca escotadura palatina sin. compl.n f         es escotadura esfenopalatina es escotadura palatina       en palatine incisure en sphenopalatine incisure       TA incisura sphenopalatina      
1018 anatomia ca escotadura etmoïdal del frontal terme pral.n f          es escotadura etmoidal del hueso frontal        en ethmoidal incisure of frontal bone        TA incisura ethmoidalis      
1019 anatomia ca escotadura frontal terme pral.n f          es escotadura frontal        en frontal incisure        TA foramen frontale TA incisura frontalis     
1020 anatomia ca escotadura interaritenoïdal terme pral.n f ca glotis intercartilaginosa sin. compl.n f ca rímula sin. compl.n f        es glotis intercartilaginosa es incisura interaritenoidea       en interarytenoid incisure en intercartilaginous glottis       TA incisura interarytenoidea      
1021 anatomia ca escotadura intertragal terme pral.n f ca escotadura de la conca sin. compl.n f         es escotadura de la concha es escotadura intertrágica       en intertragic incisure        TA incisura intertragiea      
1022 anatomia ca escotadura jugular de l'estern terme pral.n f ca escotadura interclavicular sin. compl.n f ca forqueta de l'estern sin. compl.n f        es incisura interclavicular es incisura yugular       en interclavicular incisure en sternal incisure       TA incisura jugularis      
1023 anatomia ca escotadura lacrimal del maxil·lar terme pral.n f          es escotadura lagrimal del maxilar        en lacrimal incisure of maxilla        TA incisura lacrimalis      
1024 anatomia ca escotadura mandibular terme pral.n f ca escotadura semilunar sin. compl.n f         es escotadura mandibular        en incisure of mandible        TA incisura mandibulae      
1025 anatomia ca escotadura nasal del maxil·lar terme pral.n f          es escotadura nasal del maxilar        en nasal incisure of maxilla        TA incisura nasalis      
1026 anatomia ca escotadura pancreàtica terme pral.n f          es incisura pancreática        en incisura pancreatis        TA incisura pancreatis      
1027 anatomia ca escotadura peroneal de la tíbia terme pral.n f          es incisura peroneal de la tibia        en fibular incisure of tibia        TA incisura fibularis      
1028 anatomia ca escotadura preoccipital terme pral.n f          es escotadura preoccipital        en preoccipital incisure        TA incisura preoccipitalis      
1029 anatomia ca escotadura pterigoïdal terme pral.n f          es escotadura pterigoidea es incisura pterigoidea       en pterygoid fissure en pterygoid notch       TA incisura pterygoidea      
1030 anatomia ca escotadura radial del cúbit terme pral.n f ca cavitat sigmoide menor del cúbit sin. compl.n f         es cavidad sigmoidea menor del cúbito es escotadura radial del cúbito       en radial incisure of ulna en sigmoid cavity of ulna       TA incisura radialis      
1031 anatomia ca escotadura terminal de l'orella terme pral.n f          es escotadura terminal de la oreja        en terminal incisure of the ear        TA incisura terminalis auricularis      
1032 anatomia ca escotadura timpànica terme pral.n f ca escotadura de Rivinus sin. compl.n f         es escotadura de Rivino es escotadura timpánica       en Rivinus'incisure en tympanic notch       TA incisura tympanica      
1033 anatomia ca escotadura tiroïdal terme pral.n f          es escotadura tiroidea        en thyroid incisure              
1034 anatomia ca escotadura troclear del cúbit terme pral.n f ca cavitat sigmoide major del cúbit sin. compl.n f         es cavidad sigmoidea mayor del cúbito es escotadura troclear del cúbito       en greater sigmoid cavity of ulna en radial notch en trochlear incisure of ulna      TA incisura trochlearis      
1035 anatomia ca escotadura vertebral terme pral.n f          es escotadura vertebral        en vertebral incisure              
1036 anatomia ca escrot terme pral.n m          es escroto        en scrotum        TA scrotum      
1037 anatomia ca esfenoide terme pral.n m          es esfenoides        en sphenoid bone        TA os sphenoidale      
1038 anatomia ca esfínter terme pral.n m ca múscul esfínter sin. compl.n m         es esfínter es músculo esfínter       en sphincter en sphincter muscle       TA musculus sphincter      
1039 anatomia ca esfínter del colèdoc terme pral.n m ca esfínter d'Oddi sin. compl.n m         es esfínter de Oddi es esfínter del colédoco       en Oddi's sphincter        TA musculus sphincter ampullae      
1040 anatomia ca esmalt dental terme pral.n m ca substància adamantina sin. compl.n f         es esmalte dental es sustancia adamantina       en adamantine substance en dental enamel       TA enmaleum      
1041 anatomia ca esòfag terme pral.n m          es esófago        en esophagus en gullet       TA oesophagus      
1042 anatomia ca espai de l'angle iridocorneal terme pral.n m ca espai de Fontana sin. compl.n m         es espacio de Fontana es espacio del ángulo iridocorneal       en Fontana's space en space of iridocorneal angle       TA spatia anguli iridocornealis      
1043 anatomia ca espai epidural terme pral.n m ca cavitat epidural sin. compl.n f         es cavidad epidural es espacio epidural       en epidural cavity en epidural space       TA spatium epidurale TA spatium peridurale     
1044 anatomia ca espai episcleral terme pral.n m ca espai de Tenon sin. compl.n m ca espai interfascial sin. compl.n m        es espacio de Tenon es espacio epiescleral es espacio interfascial      en episcleral space en interfascial space en Tenon's space      TA spatium episclerale      
1045 anatomia ca espai intercostal terme pral.n m          es espacio intercostal        en intercostal space        TA spatium intercostale      
1046 anatomia ca espai interossi terme pral.n m          es espacio interóseo        en interosseous space              
1047 anatomia ca espai perifaringi terme pral.n m ca espai retrofaringi sin. compl.n m         es espacio perifaríngeo es espacio retrofaríngeo       en peripharyngeal space en retropharyngeal space       TA spatium peripharyngeum      
1048 anatomia ca espai perilimfàtic terme pral.n m          es espacio perilinfático        en perilymphatic space        TA spatium perilymphaticum      
1049 anatomia ca espai perineal profund terme pral.n m          es espacio perineal profundo        en deep perineal space        TA saccus profundus perinei TA spatium profundum perinei     
1050 anatomia ca espai perineal superficial terme pral.n m          es espacio perineal superficial        en superficial perineal space        TA compartimentum superficiale perinei TA spatium superficiale perinei     
1051 anatomia ca espai retroperitoneal terme pral.n m          es espacio retroperitoneal        en retroperitoneal space        TA spatium retroperitoneale      
1052 anatomia ca espai retropúbic terme pral.n m ca espai de Retzius sin. compl.n m ca espai prevesical sin. compl.n m        es espacio de Retzius es espacio prevesical es espacio retropubiano      en prevesical space en retropubic space en Retzius space      TA spatium retropubicum      
1053 anatomia ca espai subaracnoïdal terme pral.n m ca cavitat subaracnoïdal sin. compl.n f         es cavidad subaracnoidea es espacio subaracnoideo       en subarachnoid cavity en subarachnoid space       TA spatium subarachnoideum TA spatium leptomeningeum     
1054 anatomia ca espai subdural terme pral.n m          es espacio subdural        en subdural space        TA spatium subdurale      
1055 anatomia ca espai zonular terme pral.n m ca conducte de Petit sin. compl.n m         es conducto de Petit es espacio zonular       en Petit's canal en zonular space       TA spatia zonularia      
1056 anatomia ca espatlla terme pral.n f ca muscle sin. compl.n m         es hombro        en shoulder              
1057 anatomia ca espina terme pral.n f          es espina        en spine              
1058 anatomia ca espina ciàtica terme pral.n f ca espina isquiàtica sin. compl.n f         es espina ciática        en ischial spine        TA spina ischiadica      
1059 anatomia ca espina de l'esfenoide terme pral.n f ca espina alar sin. compl.n f ca espina angular sin. compl.n f        es espina alar es espina angular es espina del esfenoides      en alar spine en angular spine en spine of sphenoid bone      TA spina ossis sphenoidalis      
1060 anatomia ca espina ilíaca terme pral.n f          es espina ilíaca        en iliac spine              
1061 anatomia ca espina nasal del frontal terme pral.n f          es espina nasal del hueso frontal        en nasal spine of frontal bone        TA spina nasalis ossis frontalis      
1062 anatomia ca espina palatina terme pral.n f          es espina palatina        en palatine spine        TA spinae palatinae      
1063 anatomia ca espina suprameatal terme pral.n f ca espina de Henle sin. compl.n f         es espina de Henle es espina suprameatal       en spine of Henle en suprameatal spine       TA spina suprameatica TA spina suprameatalis     
1064 anatomia ca espina tibial terme pral.n f          es eminencia intercondílea es espina tibial       en tibial spine        TA eminentia intercondylaris      
1065 anatomia ca espina timpànica terme pral.n f          es espina timpánica        en tympanic spine              
1066 anatomia ca espina troclear terme pral.n f          es espina troclear        en trochlear spine        TA spina trochlearis      
1067 anatomia ca esplancnocrani terme pral.n m          es esplacnocráneo        en splanchnocranium              
1068 anatomia ca espleni del cos callós terme pral.n m          es esplenio del cuerpo calloso        en splenium of the corpus callosum        TA splenium corporis callosi      
1069 anatomia ca esquelet terme pral.n m          es esqueleto        en skeleton              
1070 anatomia ca esquelet apendicular terme pral.n m          es esqueleto apendicular        en appendicular skeleton        TA skeleton appendiculare      
1071 anatomia ca esquelet axial terme pral.n m          es esqueleto axial        en axial skeleton        TA skeleton axiale      
1072 anatomia ca esquena terme pral.n f          es espalda        en back        TA dorsum      
1073 anatomia ca esquindilesi terme pral.n f          es esquindelesis        en schindylesis        TA schindylesis      
1074 anatomia ca estern terme pral.n m ca estèrnum sin. compl.n m         es esternón        en sternum        TA sternum      
1075 anatomia ca estómac terme pral.n m          es estómago        en stomach        TA gaster      
1076 anatomia ca estrat circular de la membrana timpànica terme pral.n m          es estrato circular de la membrana timpánica        en circular layer of tympanic membrane              
1077 anatomia ca estrat corni terme pral.n m          es estrato córneo        en horny layer              
1078 anatomia ca estrat ganglionar de la retina terme pral.n m          es estrato ganglionar de la retina        en ganglionic layer of retina        TA stratum ganglionicum retinae      
1079 anatomia ca estrep terme pral.n m          es estribo        en stape en stirrup       TA stapes      
1080 anatomia ca estret de la pelvis terme pral.n m          es estrecho de la pelvis        en pelvic strait        TA apertura pelvis      
1081 anatomia ca estria terme pral.n f          es estría        en streak en stripe             
1082 anatomia ca estria del martell terme pral.n f          es estría del martillo        en mallear stria