Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 anatomia ca abdomen terme pral.n m ca ventre sin. compl.n m es abdomen  es vientre  en abdomen  en belly  en venter  TA abdomen  
2 anatomia ca acetàbul terme pral.n m ca cavitat cotiloide sin. compl.n f es acetábulo  es cavidad cotiloidea  en acetabulum  en cotyloid cavity  TA acetabulum  
3 anatomia ca acromi terme pral.n m ca acròmion sin. compl.n m es acromion  en acromion  TA acromion  
4 anatomia ca adenohipòfisi terme pral.n f es adenohipófisis  en adenohypophysis  TA adenohypophysis  TA lobus anterior  
5 anatomia ca amígdala faríngia terme pral.n f ca adenoides sin. compl.n f pl ca amígdala de Luschka sin. compl.n f es adenoides  es amígdala de Luschka  es amígdala faríngea  en adenoids  en Luschka's tonsil  en pharyngeal tonsil  TA tonsilla pharyngealis  
6 anatomia ca adherència intertalàmica terme pral.n f ca comissura grisa intertalàmica sin. compl.n f es adhesión intertalámica  en adhesio interthalamica  TA adhesio interthalamica  
7 anatomia ca adminicle de la línia alba terme pral.n m es adminículo de la línea alba  en adminiculum lineae albae  TA adminiculum lineae albae  
8 anatomia ca aixella terme pral.n f ca axil·la sin. compl.n f ca cavitat axil·lar sin. compl.n f ca fossa axil·lar sin. compl.n f es axila  es fosa axilar  en armpit  en axilla  en axillary fossa  TA axilla  
9 anatomia ca ala de l'ili terme pral.n f es ala del ilion  en wing of ilium  TA ala ossis ilii  
10 anatomia ca ala de la crista galli terme pral.n f es ala de la crista galli  en ala cristae galli  TA ala cristae galli  
11 anatomia ca retinacle rotular terme pral.n m ca ala de la ròtula sin. compl.n f es aleta de la rótula  es retináculo rotular  en patellar retinaculum  
12 anatomia ca ala del nas terme pral.n f es ala de la nariz  en wing of nose  TA ala nasi  
13 anatomia ca ala del sacre terme pral.n f es ala del sacro  en ala of sacrum  TA ala sacralis  
14 anatomia ca ala del vòmer terme pral.n f es ala del vómer  en wing of vomer  TA ala vomeris  
15 anatomia ca ala major de l'esfenoide terme pral.n f es ala mayor del esfenoides  en greater wing of sphenoid bone  TA ala major ossis sphenoidalis  
16 anatomia ca ala menor de l'esfenoide terme pral.n f es ala menor del esfenoides  en lesser wing of sphenoid bone  TA ala minor ossis sphenoidalis  
17 anatomia ca túnica albugínia terme pral.n f ca albugínia sin. compl.n f es albugínea  es túnica albugínea  en albuginea  en tunica albuginea  TA tunica albuginea  
18 anatomia ca alvèol dental terme pral.n m ca cavitat alveolar sin. compl.n f es alveolo dental  es alvéolo dental  en dental alveolus  TA alveolus dentalis  
19 anatomia ca alvèol pulmonar terme pral.n m es alveolo pulmonar  es alvéolo pulmonar  en pulmonary alveolus  
20 anatomia ca amfiartrosi terme pral.n f ca articulació amfiartrodial sin. compl.n f es anfiartrosis  en amphiarthrosis  TA amphiarthrosis  
21 anatomia ca amígdala lingual terme pral.n f ca amígdala accessòria sin. compl.n f es amígdala accesoria  es amígdala lingual  en accessory tonsil  en lingual tonsil  TA tonsilla lingualis  
22 anatomia ca amígdala cerebel·losa terme pral.n f es amígdala cerebelosa  en tonsil of cerebellum  TA tonsilla cerebelli  TA paraflocculus ventralis  
23 anatomia ca amígdala tubària terme pral.n f ca amígdala de Gerlach sin. compl.n f es amígdala tubárica  en tubal tonsil  TA tonsilla tubaria  
24 anatomia ca amígdala palatina terme pral.n f ca tonsil·la sin. compl.n f es amígdala palatina  en palatine tonsil  TA tonsilla palatina  
25 anatomia ca ampul·la de la trompa uterina terme pral.n f es ampolla de la trompa uterina  en ampulla of uterine tube  TA ampulla tubae uterinae  
26 anatomia ca ampul·la hepatopancreàtica terme pral.n f ca ampul·la de Vater sin. compl.n f es ampolla de Vater  es ampolla hepatopancreática  en ampulla of Vater  en hepatopancreatic ampulla  TA ampulla hepatopancreatica  TA ampulla biliaropancreatica  
27 anatomia ca ampul·la del conducte deferent terme pral.n f es ampolla del conducto deferente  en ampulla of vas deferens  TA ampulla ductus deferentis  
28 anatomia ca ampul·la del conducte lacrimal terme pral.n f es ampolla del conductillo lagrimal  en ampulla of lacrimal canaliculus  TA ampulla canaliculi lacrimalis  
29 anatomia ca ampul·la dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla de los conductos semicirculares  en ampulla of semicircular canals  
30 anatomia ca ampul·la membranosa dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla membranosa de los conductos semicirculares  en membranaceous ampulla of semicircular canals  
31 anatomia ca ampul·la òssia dels conductes semicirculars terme pral.n f es ampolla ósea de los conductos semicirculares  en osseous ampulla of semicircular canals  
32 anatomia ca ampul·la rectal terme pral.n f es ampolla rectal  en rectal ampulla  TA ampulla recti  
33 anatomia ca anastomosi terme pral.n f es anastomosis  en anastomosis  
34 anatomia ca anastomosi arteriovenosa terme pral.n f es anastomosis arteriovenosa  en anastomosis arteriovenosa  TA anastomosis arteriolovenularis  TA anastomosis arteriovenosa  
35 anatomia ca anell terme pral.n m es anillo  en ring  
36 anatomia ca anell conjuntival terme pral.n m es anillo conjuntival  en conjunctival ring  TA anulus conjunctivae  
37 anatomia ca anell de l'iris terme pral.n m es anillo del iris  en ring of iris  
38 anatomia ca limbe de la fossa oval terme pral.n m ca anell de Vieussens sin. compl.n m es anillo de Vieussens  es limbo de la fosa oval  en limbus fossae ovalis  en ring of Vieussens  TA limbus fossae ovalis  
39 anatomia ca anell tendinós comú terme pral.n m ca anell de Zinn sin. compl.n m es anillo de Zinn  es anillo tendinoso común  en common tendinous ring  en Zinn's ring  TA anulus tendineus communis  
40 anatomia ca anell femoral terme pral.n m es anillo femoral  en femoral ring  TA anulus femoralis  
41 anatomia ca anell inguinal profund terme pral.n m es anillo inguinal profundo  en deep inguinal ring  TA anulus inguinalis profundus  
42 anatomia ca anell inguinal superficial terme pral.n m es anillo inguinal superficial  en superficial inguinal ring  TA anulus inguinalis superficialis  
43 anatomia ca anell timpànic terme pral.n m es anillo timpánico  en tympanic ring  TA anulus tympanicus  
44 anatomia ca anell umbilical terme pral.n m es anillo umbilical  en umbilical ring  TA anulus umbilicalis  
45 anatomia ca angle bucal terme pral.n m es ángulo bucal  en buccal angle  TA angulus oris  
46 anatomia ca angle cervicodiafisial terme pral.n m es ángulo cervicodiafisario  en cervical-diaphyseal angle  
47 anatomia ca angle còlic dret terme pral.n m ca angle hepàtic sin. compl.n m es ángulo cólico derecho  es ángulo hepático  en hepatic angle  en right colic angle  
48 anatomia ca angle còlic esquerre terme pral.n m ca angle esplènic sin. compl.n m es ángulo cólico izquierdo  es ángulo esplénico  en left colic angle  en splenic angle  
49 anatomia ca angle de l'acromi terme pral.n m es ángulo del acromion  en acromial angle  TA angulus acromialis  
50 anatomia ca angle de l'escàpula terme pral.n m es ángulo de la escápula  en angle of scapula  
51 anatomia ca angle de l'estern terme pral.n m ca angle de Louis sin. compl.n m ca angle de Ludwig sin. compl.n m es ángulo de Louis  es ángulo de Ludwig  es ángulo del esternón  en Louis' angle  en Ludwig's angle  en sternal angle  TA angulus sterni  
52 anatomia ca angle de l'ull terme pral.n m es ángulo del ojo  en angle of eye  
53 anatomia ca angle de la costella terme pral.n m es ángulo de la costilla  en costal angle  TA angulus costae  
54 anatomia ca angle de la mandíbula terme pral.n m ca angle gonial sin. compl.n m es ángulo de la mandíbula  es ángulo del gonión  en angle of mandible  en gonial angle  TA angulus mandibulae  
55 anatomia ca angle del pubis terme pral.n m ca angle subpúbic sin. compl.n m es ángulo del pubis  es ángulo subpubiano  en angle of pubis  en subpubic angle  TA angulus subpubicus  
56 anatomia ca angle duodenojejunal terme pral.n m es ángulo duodenoyeyunal  en duodenojejunal angle  
57 anatomia ca angle iridocorneal terme pral.n m es ángulo iridocorneal  en iridocorneal angle  TA angulus iridocornealis  
58 anatomia ca angle pontocerebel·lós terme pral.n m es ángulo pontocerebeloso  en cerebellopontine angle  
59 anatomia ca annexos oculars terme pral.n m pl es anexos oculares  en accessory visual structures  TA structurae pertinentes  
60 anatomia ca antehèlix terme pral.n f ca antihèlix sin. compl.n f es antehélix  es antihélix  en anthelix  en antihelix  TA antihelix  
61 anatomia ca claustre terme pral.n m ca antemur sin. compl.n m es antemuro  es claustro  en claustrum  TA claustrum  
62 anatomia ca antitrague terme pral.n m es antitrago  en antitragus  TA antitragus  
63 anatomia ca antre terme pral.n m es antro  en antrum  
64 anatomia ca antre pilòric terme pral.n m ca antre gàstric sin. compl.n m es antro gástrico  es antro pilórico  en gastric antrum  en pyloric antrum  TA antrum pyloricum  
65 anatomia ca antre mastoidal terme pral.n m ca antre timpànic sin. compl.n m ca cavitat mastoidal sin. compl.n f es antro mastoideo  es antro timpánico  es cavidad mastoidea  en mastoid antrum  en mastoid cavity  en tympanic antrum  TA antrum mastoideum  
66 anatomia ca anus terme pral.n m es ano  en anus  TA anus  
67 anatomia ca artèria aorta terme pral.n f ca aorta sin. compl.n f es aorta  es arteria aorta  en aorta  en arteria aorta  TA aorta  
68 anatomia ca aparell digestiu terme pral.n m es aparato digestivo  en digestive apparatus  TA systema digestorium  
69 anatomia ca aparell genital terme pral.n m es aparato genital  en genital apparatus  TA systema genitalia  
70 anatomia ca aparell lacrimal terme pral.n m es aparato lagrimal  en lacrimal apparatus  TA apparatus lacrimalis  
71 anatomia ca aparell respiratori terme pral.n m es aparato respiratorio  en respiratory apparatus  en respiratory system  TA sistema respiratorium  
72 anatomia ca aparell tegumentari terme pral.n m es aparato tegumentario  en tegumentary apparatus  
73 anatomia ca aparell urinari terme pral.n m es aparato urinario  en urinary apparatus  TA systema urinarium  
74 anatomia ca apèndix terme pral.n m es orejuela  en auricle  
75 anatomia ca apèndix vermiforme terme pral.n m ca apèndix sin. compl.n m es apéndice  es apéndice vermiforme  en appendix  en vermiform appendix  TA appendix vermiformis  
76 anatomia ca apèndix auricular terme pral.n m es orejuela auricular  en auricular appendix  TA aurícula atrii  
77 anatomia ca apèndix de l'epidídim terme pral.n m ca hidàtide pediculada sin. compl.n f es apéndice del epidídimo  es hidátide pediculada  en appendix of epididymis  TA appendix epididymidis  
78 anatomia ca apèndix del testicle terme pral.n m ca hidàtide sèssil sin. compl.n f es apéndice del testículo  es hidátide sésil  en appendix testis  en sessile hydatid  TA appendix testis  
79 anatomia ca apèndix epiploic terme pral.n m ca apèndix omental sin. compl.n m es apéndice epiploico  es apéndice omental  en epiploic appendix  en omental appendix  TA appendices omentales  TA appendices adiposae coli  TA appendices epiploicae  
80 anatomia ca apèndix fibrós del fetge terme pral.n m es apéndice fibroso del hígado  en fibrous appendix of liver  TA appendix fibrosa hepatis  
81 anatomia ca apèndix vesiculós terme pral.n m es apéndice vesiculoso  en appendix vesiculosa  TA appendices vesiculosae  
82 anatomia ca apèndix xifoide terme pral.n m ca apòfisi xifoide sin. compl.n f ca xifoide sin. compl.n m es apéndice xifoides  es apófisis xifoides  es xifoides  en xiphoid  en xiphoid appendix  en xiphoid process  TA processus xiphoideus  
83 anatomia ca àpex terme pral.n m ca vèrtex sin. compl.n m es ápex  es vértice  en apex  en vertex  
84 anatomia ca àpex del cor terme pral.n m ca vèrtex del cor sin. compl.n m es vértice del corazón  en apex of heart  en vertex cordis  TA apex cordis  
85 anatomia ca apòfisi terme pral.n f es apófisis  en apophysis  en process  TA apophysis  
86 anatomia ca apòfisi accessòria de les lumbars terme pral.n f es apófisis accesoria de las vértebras lumbares  en accessory process of lumbar vertebra  TA processus accessorius vertebrae lumbalis  
87 anatomia ca apòfisi alveolar de la mandíbula terme pral.n f es apófisis alveolar de la mandíbula  en alveolar process of mandible  TA pars alveolaris  
88 anatomia ca apòfisi alveolar del maxil·lar terme pral.n f es apófisis alveolar del maxilar  en alveolar process of maxilla  TA processus alveolaris maxillae  
89 anatomia ca apòfisi anterior del martell terme pral.n f ca apòfisi llarga del martell sin. compl.n f es apófisis anterior del martillo  es apófisis larga del martillo  en anterior process of malleus  TA processus anterior mallei  
90 anatomia ca apòfisi vocal del cartílag aritenoide terme pral.n f ca apòfisi anterointerna del cartílag aritenoide sin. compl.n f es apófisis vocal del cartílago aritenoides  en vocal process of arytenoid  TA processus vocalis cartilaginis arytenoideae  
91 anatomia ca apòfisi articular inferior terme pral.n f es apófisis articular inferior  en inferior articular process  TA processus articularis inferior vertebrae  TA zygapophysis inferior  
92 anatomia ca apòfisi articular superior terme pral.n f es apófisis articular superior  en superior articular process  TA processus articularis superior vertebrae  TA zygapophysis superior  
93 anatomia ca apòfisi clinoide anterior terme pral.n f es apófisis clinoides anterior  en anterior clinoid process  TA processus clinoideus anterior  
94 anatomia ca apòfisi cocleariforme terme pral.n f es apófisis cocleariforme  en cochleariform process  TA processus cochleariformis  
95 anatomia ca apòfisi condília terme pral.n f es apófisis condílea  en condylar process  TA processus condylaris  
96 anatomia ca apòfisi coracoide terme pral.n f es apófisis coracoides  en coracoid process  TA processus coracoideus  
97 anatomia ca apòfisi coronoide terme pral.n f es apófisis coronoides  en coronoid process  TA processus coronoideus  
98 anatomia ca apòfisi costiforme terme pral.n f es apófisis costal  en costal process  TA processus costiformis  TA processus costalis  
99 anatomia ca apòfisi crista galli terme pral.n f es apófisis crista galli  en crista galli  TA crista galli  
100 anatomia ca apòfisi lateral del martell terme pral.n f ca apòfisi curta del martell sin. compl.n f es apófisis corta del martillo  es apófisis lateral del martillo  en lateral process of malleus  TA processus lateralis mallei  
101 anatomia ca apòfisi pterigoespinosa terme pral.n f ca apòfisi de Civinini sin. compl.n f ca procés pterigoespinós sin. compl.n m es apófisis de Civinini  es apófisis pterigoespinosa  es proceso pterigoespinoso  en Civinini's process  en pterygospinous process  TA processus pterygospinosus  
102 anatomia ca apòfisi esfenoidal terme pral.n f es apófisis esfenoidal  en sphenoid process  TA processus sphenoidalis  
103 anatomia ca apòfisi espinosa terme pral.n f es apófisis espinosa  en spinous process  TA processus spinosus  
104 anatomia ca apòfisi estiloide terme pral.n f ca porció hioidal de l'os temporal sin. compl.n f es apófisis estiloides  en styloid process  TA processus styloideus  
105 anatomia ca apòfisi etmoidal terme pral.n f es apófisis etmoidal  en ethmoidal process  TA processus ethmoidalis  
106 anatomia ca apòfisi frontal terme pral.n f es apófisis frontal  en frontal process  TA processus frontalis  
107 anatomia ca apòfisi geniana terme pral.n f ca espina mentoniana sin. compl.n f es apófisis geniana  es espina mentoniana  en genial apophysis  en mental spine  
108 anatomia ca apòfisi jugular terme pral.n f es apófisis yugular  en jugular process  TA processus jugularis  
109 anatomia ca apòfisi lacrimal terme pral.n f es apófisis lagrimal  en lacrimal process  TA processus lacrimalis  
110 anatomia ca apòfisi lenticular terme pral.n f es apófisis lenticular  en lenticular process  TA processus lenticularis  
111 anatomia ca apòfisi mamil·lar terme pral.n f es apófisis mamilar  en mamillary process  TA processus mammillaris  
112 anatomia ca apòfisi mastoide terme pral.n f es apófisis mastoides  en mastoid process  TA processus mastoideus  
113 anatomia ca apòfisi maxil·lar terme pral.n f es apófisis maxilar  en maxillary process  TA processus maxillaris  
114 anatomia ca apòfisi muscular del cartílag aritenoide terme pral.n f es apófisis muscular del cartílago aritenoides  en muscular process of arytenoid  TA processus muscularis artilaginis arytenoideae  
115 anatomia ca dent de l'axis terme pral.n f ca apòfisi odontoide sin. compl.n f es apófisis odontoides  es diente del axis  en odontoid process  TA dens axis  
116 anatomia ca apòfisi orbitària terme pral.n f es apófisis orbitaria  en orbital process  TA processus orbitalis  
117 anatomia ca apòfisi palatina terme pral.n f es apófisis palatina  en palatine process  TA processus palatinus  
118 anatomia ca apòfisi piramidal de l'os palatí terme pral.n f es apófisis piramidal del hueso palatino  en pyramidal process of palatine bone  TA processus pyramidalis ossis palatini  
119 anatomia ca apòfisi posterior de l'astràgal terme pral.n f es apófisis posterior del astrágalo  en posterior process of talus  TA processus posterior tali  
120 anatomia ca apòfisi pterigoide terme pral.n f es apófisis pterigoides  en pterygoid process  TA processus pterygoideus  
121 anatomia ca apòfisi temporal terme pral.n f es apófisis temporal  en temporal process  TA processus temporalis  
122 anatomia ca apòfisi transversa terme pral.n f es apófisis transversa  en transverse process  TA processus transversus  
123 anatomia ca apòfisi unciforme terme pral.n f es apófisis unciforme  en uncinate process  TA processus uncinatus  
124 anatomia ca apòfisi vaginal terme pral.n f ca procés vaginal sin. compl.n m es apófisis vaginal  en vaginal process  TA processus vaginalis  
125 anatomia ca apòfisi zigomàtica del maxil·lar terme pral.n f es apófisis cigomática del maxilar  en zygomatic process of maxilla  TA processus zygomaticus maxillae  
126 anatomia ca apòfisi zigomàtica del temporal terme pral.n f es apófisis cigomática del temporal  en zygomatic process of temporal bone  TA processus zygomaticus ossis temporalis  
127 anatomia ca aponeurosi terme pral.n f es aponeurosis  en aponeurosis  TA aponeurosis  
128 anatomia ca aponeurosi bicipital terme pral.n f ca lacertus fibrosus sin. compl.n m es aponeurosis bicipital  es lacertus fibrosus  en bicipital aponeurosis  en lacertus fibrosus  TA aponeurosis musculi bicipitis brachii  TA aponeurosis bicipitalis  TA lacertus fibrosus  
129 anatomia ca fàscia cremastèrica terme pral.n f ca aponeurosi cremasteriana sin. compl.n f ca aponeurosi de Cooper sin. compl.n f ca fàscia de Cooper sin. compl.n f es fascia cremastérica  en cremasteric fascia  TA fascia cremasterica  
130 anatomia ca aponeurosi epicranial terme pral.n f ca galea aponeuròtica sin. compl.n f es aponeurosis epicraneal  es galea aponeurótica  en epicranial aponeurosis  en galea aponeurotica  TA galea aponeurotica  TA aponeurosis epicranialis  
131 anatomia ca aponeurosi lingual terme pral.n f es aponeurosis lingual  en lingual aponeurosis  TA aponeurosis linguae  
132 anatomia ca aponeurosi palatina terme pral.n f es aponeurosis palatina  en palatine aponeurosis  TA aponeurosis palatina  
133 anatomia ca aponeurosi palmar terme pral.n f es aponeurosis palmar  en palmar aponeurosis  TA aponeurosis palmaris  
134 anatomia ca aponeurosi plantar terme pral.n f es aponeurosis plantar  en plantar aponeurosis  TA aponeurosis plantaris  
135 anatomia ca aponeurosi temporal terme pral.n f es aponeurosis temporal  en temporal aponeurosis  TA fascia temporalis  
136 anatomia ca aqüeducte terme pral.n m es acueducto  en aqueduct  
137 anatomia ca aqüeducte cerebral terme pral.n m ca aqüeducte de Silvi sin. compl.n m ca aqüeducte mesencefàlic sin. compl.n m es acueducto cerebral  es acueducto de Silvio  es acueducto mesencefálico  en aqueduct of mesencephalon  en aqueduct of Sylvius  en cerebral aqueduct  TA aquaeductus mesencephali  TA aquaeductus cerebri  
138 anatomia ca aqüeducte del cargol terme pral.n m ca aqüeducte coclear sin. compl.n m ca aqüeducte de la còclea sin. compl.n m ca conducte perilimfàtic sin. compl.n m es acueducto coclear  es conducto perilinfático  en cochlear aqueduct  en perylimphatic duct  TA aquaeductus cochleae  
139 anatomia ca conducte facial terme pral.n m ca aqüeducte de Fal·lopi sin. compl.n m ca conducte espiroide sin. compl.n m es acueducto de Falopio  es conducto espiroideo  es conducto facial  en aqueduct of Fallopius  en facial canal  en spiroid canal  TA canalis facialis  
140 anatomia ca aqüeducte del vestíbul terme pral.n m es acueducto del vestíbulo  en aqueduct of vestibule  TA aquaeductus vestibuli  
141 anatomia ca aracnoide terme pral.n f ca membrana aracnoide sin. compl.n f es aracnoides  es membrana aracnoidea  en arachnoid  en arachnoid membrane  TA arachnoidea mater  
142 anatomia ca arbre bronquial terme pral.n m es árbol bronquial  en bronchial tree  TA arbor bronchialis  
143 anatomia ca arc alveolar terme pral.n m es arco alveolar  en alveolar arch  TA arcus alveolaris  
144 anatomia ca arc anastomòtic terme pral.n m es arco anastomótico  en anastomotic arch  
145 anatomia ca arc anterior de l'atles terme pral.n m es arco anterior del atlas  en anterior arch of atlas  TA arcus anterior atlantis  
146 anatomia ca arc costal terme pral.n m es arco costal  en costal arch  TA arcus costalis  
147 anatomia ca lligament inguinal terme pral.n m ca arc crural sin. compl.n m es arco crural  es ligamento inguinal  en crural arch  en inguinal ligament  TA ligamentum inguinale  TA arcus inguinalis  
148 anatomia ca crossa de l'aorta terme pral.n f ca arc de l'aorta sin. compl.n m es arco de la aorta  es cayado de la aorta  en arch of aorta  TA arcus aortae  
149 anatomia ca arc dental inferior terme pral.n m ca arcada dental inferior sin. compl.n f es arco dental inferior  es arco dental mandibular  en lower dental arcade  en mandibular dental arcade  TA arcus dentalis mandibularis  TA arcus dentalis inferior  
150 anatomia ca arc dental superior terme pral.n m ca arcada dental superior sin. compl.n f es arco dental maxilar  es arco dental superior  en maxillary dental arcade  en upper dental arcade  TA arcus dentalis maxillaris  TA arcus dentalis superior  
151 anatomia ca arc palatofaringi terme pral.n m ca arc faringopalatí sin. compl.n m ca arc posterior del paladar sin. compl.n m es arco faringopalatino  es arco palotofaríngeo  es arco posterior del paladar  en palatopharyngeal arch  en pharyngopalatine arch  TA arcus palatopharyngeus  TA plica posterior faucium  
152 anatomia ca arc palatoglòs terme pral.n m ca arc glossopalatí sin. compl.n m ca pilar anterior del paladar sin. compl.n m es arco glosopalatino  es arco palatogloso  en glossopalatine arch  en palatoglossal arch  TA arcus palatoglossus  TA plica anterior faucium  
153 anatomia ca arc palmar terme pral.n m es arco palmar  en palmar arch  
154 anatomia ca arc palpebral terme pral.n m es arco palpebral  en palpebral arch  
155 anatomia ca arc plantar profund terme pral.n m es arco plantar profundo  en deep plantar arch  TA arcus plantaris profundus  
156 anatomia ca arc plantar superficial terme pral.n m es arco plantar superficial  en superficial plantar arch  TA arcus plantaris superficialis  
157 anatomia ca arc posterior de l'atles terme pral.n m es arco posterior del atlas  en posterior arch of atlas  TA arcus posterior atlantis  
158 anatomia ca arc púbic terme pral.n m es arco pubiano  en pubic arch  TA arcus pubicus  
159 anatomia ca arc superciliar terme pral.n m es arco superciliar  en superciliary arch  TA arcus superciliaris  
160 anatomia ca arc tendinós terme pral.n m es arco tendinoso  en tendinous arch  TA arcus tendineus  
161 anatomia ca arc vertebral terme pral.n m es arco vertebral  en vertebral arch  TA arcus vertebrae  
162 anatomia ca arc zigomàtic terme pral.n m es arco cigomático  en zygomatic arch  TA arcus zygomaticus  
163 anatomia ca àrea vestibular terme pral.n f ca àrea acústica sin. compl.n f es área acústica  es área vestibular  en acoustic area  en vestibular area  TA area vestibularis  
164 anatomia ca àrea coclear terme pral.n f es área coclear  en cochlear area  TA area cochlearis  TA area cochleae  
165 anatomia ca àrea cribrosa de la papil·la renal terme pral.n f es área cribosa de la papila renal  en cribriform area of renal papilla  TA area cribrosa papillae renalis  
166 anatomia ca àrea gàstrica terme pral.n f es área gástrica  en gastric area  TA areae gastricae  
167 anatomia ca àrea subcallosa terme pral.n f ca àrea paraolfactòria de Broca sin. compl.n f es área paraolfatoria de Broca  es área subcallosa  en parolfactory area of Broca  en subcallosal area  TA area subcallosa  
168 anatomia ca àrea postrema terme pral.n f es área postrema  en area postrema  TA area postrema  
169 anatomia ca àrea preòptica terme pral.n f es área preóptica  en preoptic area  TA area preoptica  
170 anatomia ca arèola mamària terme pral.n f ca arèola papil·lar sin. compl.n f es areola mamaria  en areola  TA areola mammae  
171 anatomia ca arrel terme pral.n f es raíz  en root  
172 anatomia ca arrel anterior del nervi espinal terme pral.n f ca arrel motora del nervi espinal sin. compl.n f ca arrel ventral del nervi espinal sin. compl.n f es raíz anterior del nervio espinal  es raíz motora del nervio espinal  es raíz ventral del nervio espinal  en anterior root of spinal nerve  en motor root of spinal nerve  en ventral root of spinal nerve  TA radix anterior  
173 anatomia ca arrel coclear terme pral.n f es raíz coclear  en cochlear root  
174 anatomia ca arrel de l'ungla terme pral.n f es raíz de la uña  en root of nail  
175 anatomia ca arrel de la dent terme pral.n f es raíz dental  en root of tooth  TA radix dentis  
176 anatomia ca arrel de la llengua terme pral.n f es raíz de la lengua  en root of tongue  TA radix linguae  
177 anatomia ca arrel del nas terme pral.n f es raíz de la nariz  en root of nose  TA radix nasi  
178 anatomia ca arrel del pèl terme pral.n f es raíz del pelo  en root of hair  
179 anatomia ca arrel dorsal del nervi espinal terme pral.n f ca arrel posterior del nervi espinal sin. compl.n f ca arrel sensitiva del nervi espinal sin. compl.n f es raíz dorsal del nervio espinal  es raíz posterior del nervio espinal  es raíz sensitiva del nervio espinal  en dorsal root of spinal nerve  en posterior root of spinal nerve  en sensory root of spinal nerve  TA radix posterior  
180 anatomia ca arrel espinal terme pral.n f es raíz espinal  en spinal root  TA radix spinalis  TA pars spinalis  
181 anatomia ca arrel vestibular terme pral.n f es raíz vestibular  en vestibular root  
182 anatomia ca artèria terme pral.n f es arteria  en artery  TA arteria  
183 anatomia ca artèria alveolar inferior terme pral.n f es arteria alveolar inferior  en inferior alveolar artery  TA arteria alveolaris inferior  
184 anatomia ca artèria genicular descendent terme pral.n f ca artèria anastomòtica magna sin. compl.n f es arteria anastomótica magna  es arteria descendente de la rodilla  en descending genicular artery  TA arteria descendens genus  
185 anatomia ca artèria angular terme pral.n f es arteria angular  en angular artery  TA arteria angularis  
186 anatomia ca tronc braquiocefàlic terme pral.n m ca artèria anònima sin. compl.n f ca artèria innominada sin. compl.n f es arteria anónima  es arteria innominada  es tronco braquiocefálico  en arteria anonyma  en brachiocephalic trunk  en innominate artery  TA truncus brachiocephalicus  
187 anatomia ca artèria apendicular terme pral.n f es arteria apendicular  en appendicular artery  TA arteria appendicularis  
188 anatomia ca artèria arcuada del ronyó terme pral.n f ca artèria arciforme del ronyó sin. compl.n f es arteria arqueada del riñón  en arcuate artery of kidney  TA arteriae arcuatae renis  
189 anatomia ca artèria arcuada terme pral.n f ca artèria arcuada metatarsiana sin. compl.n f es arteria arqueada  es arteria arqueada metatarsiana  en arcuate artery  TA arteria arcuata  
190 anatomia ca artèria laberíntica terme pral.n f ca artèria auditiva interna sin. compl.n f es arteria auditiva interna  es arteria laberíntica  en internal auditory artery  en labyrinthine artery  TA arteria labyrinthi  
191 anatomia ca artèria auricular posterior terme pral.n f es arteria auricular posterior  en posterior auricular artery  TA arteria auricularis posterior  
192 anatomia ca artèria axil·lar terme pral.n f es arteria axilar  en axillary artery  TA arteria axillaris  
193 anatomia ca artèria basilar terme pral.n f ca tronc basilar sin. compl.n m es arteria basilar  es tronco basilar  en basilar artery  en basilar trunk  TA arteria basilaris  
194 anatomia ca artèria sural terme pral.n f ca artèria bessona sin. compl.n f es arteria gemela  es arteria sural  en sural artery  TA arteriae surales  
195 anatomia ca artèria braquial terme pral.n f ca artèria humeral sin. compl.n f es arteria braquial  es arteria humeral  en brachial artery  TA arteria brachialis  
196 anatomia ca artèria braquial profunda terme pral.n f ca artèria humeral profunda sin. compl.n f es arteria braquial profunda  es arteria humeral profunda  en deep brachial artery  TA arteria profunda brachii  
197 anatomia ca artèria bronquial terme pral.n f es arteria bronquial  en bronchial artery  TA ramus bronchiales  
198 anatomia ca artèria bucal terme pral.n f ca artèria del buccinador sin. compl.n f es arteria bucal  es arteria del buccinador  en buccal artery  en buccinator artery  TA arteria buccalis  
199 anatomia ca artèria suprarenal inferior terme pral.n f ca artèria capsular inferior sin. compl.n f es arteria capsular inferior  es arteria suprarrenal inferior  en inferior capsular artery  en inferior suprarenal artery  TA arteria suprarenalis inferior  
200 anatomia ca artèria suprarenal mitjana terme pral.n f ca artèria capsular mitjana sin. compl.n f es arteria capsular media  es arteria suprarrenal media  en middle capsular artery  en middle suprarenal artery  TA arteria suprarenalis media  
201 anatomia ca artèria suprarenal superior terme pral.n f ca artèria capsular superior sin. compl.n f es arteria capsular superior  es arteria suprarrenal superior  en superior capsular artery  en superior suprarenal artery  TA arteriae suprarenales superiores  
202 anatomia ca artèria caròtide comuna terme pral.n f ca artèria caròtide sin. compl.n f ca artèria caròtide primitiva sin. compl.n f ca caròtide sin. compl.n f es arteria carótida  es arteria carótida común  es carótida  en carotid  en carotid artery  en common carotid artery  TA arteria carotis communis  
203 anatomia ca artèria caròtide externa terme pral.n f es arteria carótida externa  en external carotid artery  TA arteria carotis externa  
204 anatomia ca artèria caròtide interna terme pral.n f es arteria carótida interna  en internal carotid artery  TA arteria carotis interna  
205 anatomia ca tronc celíac terme pral.n m ca artèria celíaca sin. compl.n f es arteria celíaca  es tronco celíaco  en celiac artery  en celiac trunk  TA truncus coeliacus  
206 anatomia ca artèria central de la retina terme pral.n f es arteria central de la retina  en central artery of retina  TA arteria centralis retinae  
207 anatomia ca artèria cerebel·losa anteroinferior terme pral.n f es arteria cerebelosa anteroinferior  en arteria inferior cerebellar artery  TA arteria inferior anterior cerebelli  
208 anatomia ca artèria cerebel·losa posteroinferior terme pral.n f es arteria cerebelosa posteroinferior  en posterior inferior cerebellar artery  TA arteria inferior posterior cerebelli  
209 anatomia ca artèria cerebel·losa superior terme pral.n f es arteria cerebelosa superior  en superior cerebellar artery  TA arteria superior cerebelli  
210 anatomia ca artèria cerebral anterior terme pral.n f es arteria cerebral anterior  en anterior cerebral artery  TA arteria cerebri anterior  
211 anatomia ca artèria cerebral mitjana terme pral.n f es arteria cerebral media  en middle cerebral artery  TA arteria cerebri media  
212 anatomia ca artèria cerebral posterior terme pral.n f es arteria cerebral posterior  en posterior cerebral artery  TA arteria cerebri posterior  
213 anatomia ca artèria cervical ascendent terme pral.n f es arteria cervical ascendente  en ascending cervical artery  TA arteria cervicalis ascendens  
214 anatomia ca artèria cervical profunda terme pral.n f es arteria cervical profunda  en deep cervical artery  TA arteria cervicalis profunda  
215 anatomia ca artèria cervical transversa terme pral.n f ca artèria transversa del coll sin. compl.n f es arteria cervical transversa  es arteria transversa del cuello  en transverse artery of neck  en transverse cervical artery  TA arteria transversa colli  TA arteria transversa cervicis  
216 anatomia ca artèria glútia inferior terme pral.n f ca artèria ciàtica sin. compl.n f es arteria glútea inferior  en inferior gluteal artery  TA arteria glutea inferior  
217 anatomia ca artèria ciliar terme pral.n f es arteria ciliar  en ciliary artery  
218 anatomia ca artèria circumflexa terme pral.n f ca branca circumflexa sin. compl.n f es rama circunfleja  en circumflex branch  TA ramus circumflexus  
219 anatomia ca artèria circumflexa de l'escàpula terme pral.n f es arteria circunfleja de la escápula  en circumflex artery of scapula  TA arteria circumflexa scapulae  
220 anatomia ca artèria circumflexa femoral terme pral.n f es arteria circunfleja femoral  en femoral circumflex artery  
221 anatomia ca artèria circumflexa humeral terme pral.n f es arteria circumfleja humeral  en humeral circumflex artery  
222 anatomia ca artèria circumflexa ilíaca terme pral.n f es arteria circunfleja ilíaca  en iliac circumflex artery  
223 anatomia ca artèria cística terme pral.n f es arteria cística  en cystic artery  TA arteria cystica  
224 anatomia ca artèria còlica dreta terme pral.n f es arteria cólica derecha  en right colic artery  TA arteria colica dextra  
225 anatomia ca artèria còlica esquerra terme pral.n f es arteria cólica izquierda  en left colic artery  TA arteria colica sinistra  
226 anatomia ca artèria col·lateral terme pral.n f es arteria colateral  en collateral artery  
227 anatomia ca artèria comunicant anterior terme pral.n f es arteria comunicante anterior  en anterior communicating artery  TA arteria communicans anterior  
228 anatomia ca artèria comunicant posterior terme pral.n f es arteria comunicante posterior  en posterior communicating artery  TA arteria communicans posterior  
229 anatomia ca artèria conjuntival terme pral.n f es arteria conjuntival  en conjunctival artery  
230 anatomia ca artèria coroidal anterior terme pral.n f es arteria coroidea anterior  en anterior choroidal artery  TA arteria choroidea anterior  
231 anatomia ca artèria coronària dreta terme pral.n f es arteria coronaria derecha  en right coronary artery  TA arteria coronaria dextra  
232 anatomia ca artèria coronària esquerra terme pral.n f es arteria coronaria izquierda  en left coronary artery  TA arteria coronaria sinistra  
233 anatomia ca artèria cremastèrica terme pral.n f ca artèria espermàtica externa sin. compl.n f es arteria cremastérica  es arteria espermática externa  en cremasteric artery  en external spermatic artery  TA arteria cremasterica  
234 anatomia ca artèria cubital terme pral.n f ca artèria ulnar terme pral.n f es arteria cubital  en ulnar artery  TA arteria ulnaris  
235 anatomia ca artèria deferent terme pral.n f ca artèria del conducte deferent sin. compl.n f es arteria deferente  es arteria del conducto deferente  en artery of ductus deferens  en deferential artery  TA arteria ductus deferentis  
236 anatomia ca artèria del bulb del penis terme pral.n f es arteria del bulbo del pene  en artery of bulb of penis  TA arteria bulbi penis  
237 anatomia ca artèria del bulb del vestíbul vaginal terme pral.n f es arteria del bulbo del vestíbulo vaginal  en artery of bulb of vestibule of vagina  TA arteria bulbi vestibuli  
238 anatomia ca artèria del conducte pterigoidal terme pral.n f ca artèria vidiana sin. compl.n f es arteria del conducto pterigoideo  es arteria vidiana  en artery of pterygoid canal  en vidian artery  TA arteria canalis pterygoidei  
239 anatomia ca artèria del lligament rodó de l'úter terme pral.n f es arteria del ligamento redondo del útero  en artery of round ligament of uterus  TA arteria ligamenti teretis uteri  
240 anatomia ca artèria frènica inferior terme pral.n f ca artèria diafragmàtica inferior sin. compl.n f es arteria diafragmática inferior  es arteria frénica inferior  en inferior diaphragmatic artery  en inferior phrenic artery  TA arteria phrenica inferior  
241 anatomia ca artèria pericardiofrènica terme pral.n f ca artèria diafragmàtica superior sin. compl.n f es arteria diafragmática superior  es arteria pericardiofrénica  en pericardiacophrenic artery  en superior diaphragmatic artery  TA arteria pericardiacophrenica  
242 anatomia ca artèria digital pròpia terme pral.n f ca artèria digital col·lateral sin. compl.n f es arteria digital colateral  es arteria digital propia  en collateral digital artery  en proper digital artery  
243 anatomia ca artèria digital palmar comuna terme pral.n f es arteria digital palmar común  en common palmar digital artery  TA arteriae digitales palmares communes  
244 anatomia ca artèria digital plantar comuna terme pral.n f es arteria digital plantar común  en common plantar digital artery  TA arteriae digitales plantares communes  
245 anatomia ca artèria dorsal del clítoris terme pral.n f es arteria dorsal del clítoris  en dorsal artery of clitoris  TA arteria dorsalis clitoridis  
246 anatomia ca artèria dorsal del nas terme pral.n f es arteria dorsal de la nariz  en dorsal artery of nose  TA arteria dorsalis nasi  
247 anatomia ca artèria dorsal del penis terme pral.n f es arteria dorsal del pene  en dorsal artery of penis  TA arteria dorsalis penis  
248 anatomia ca artèria dorsal del peu terme pral.n f ca artèria pèdia sin. compl.n f es arteria dorsal del pie  es arteria pedia  en dorsal artery of foot  TA arteria dorsalis pedis  
249 anatomia ca artèria epiescleral terme pral.n f es arteria epiescleral  en episcleral artery  TA arteriae episclerales  
250 anatomia ca artèria epigàstrica inferior terme pral.n f ca artèria epigàstrica profunda sin. compl.n f es arteria epigástrica inferior  en inferior epigastric artery  TA arteria epigastrica inferior  
251 anatomia ca artèria epigàstrica superficial terme pral.n f es arteria epigástrica superficial  en superficial epigastric artery  TA arteria epigastrica superficialis  
252 anatomia ca artèria epigàstrica superior terme pral.n f es arteria epigástrica superior  en superior epigastric artery  TA arteria epigastrica superior  
253 anatomia ca artèria escapular descendent terme pral.n f ca artèria escapular dorsal sin. compl.n f es arteria escapular descendente  es arteria escapular dorsal  en descending scapular artery  en dorsal scapular artery  TA ramus profundus  TA arteria dorsalis scapulae  
254 anatomia ca artèria supraescapular terme pral.n f ca artèria escapular transversa sin. compl.n f es arteria escapular transversa  es arteria supraescapular  en suprascapular artery  en transverse scapular artery  TA arteria suprascapularis  
255 anatomia ca artèria esfenopalatina terme pral.n f ca artèria nasopalatina sin. compl.n f es arteria esfenopalatina  es arteria nasopalatina  en nasopalatine artery  en sphenopalatine artery  TA arteria sphenopalatina  
256 anatomia ca artèria testicular terme pral.n f ca artèria espermàtica sin. compl.n f es arteria espermática  es arteria testicular  en spermatic artery  en testicular artery  TA arteria testicularis  
257 anatomia ca artèria espinal anterior terme pral.n f es arteria espinal  en spinal artery  TA arteria spinalis anterior  
258 anatomia ca artèria espinal posterior terme pral.n f es arteria espinal posterior  en posterior spinal artery  TA arteria spinalis posterior  
259 anatomia ca artèria esplènica terme pral.n f ca artèria lienal terme pral.n f es arteria esplénica  es arteria lienal  en arteria lienalis  en splenic artery  TA arteria splenica  TA arteria lienalis  
260 anatomia ca artèria estilomastoidal terme pral.n f es arteria estilomastoidea  en stylomastoid artery  TA arteria stylomastoidea  
261 anatomia ca artèria etmoidal anterior terme pral.n f es arteria etmoidal anterior  en anterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis anterior  
262 anatomia ca artèria etmoidal posterior terme pral.n f es arteria etmoidal posterior  en posterior ethmoidal artery  TA arteria ethmoidalis posterior  
263 anatomia ca artèria facial terme pral.n f ca artèria maxil·lar externa sin. compl.n f es arteria facial  en facial artery  TA arteria facialis  
264 anatomia ca artèria facial transversa terme pral.n f es arteria facial transversa  en transverse facial artery  TA arteria transversa faciei  
265 anatomia ca artèria faríngia ascendent terme pral.n f es arteria faríngea ascendente  en ascending pharyngeal artery  TA arteria pharyngea ascendens  
266 anatomia ca artèria femoral terme pral.n f es arteria femoral  en femoral artery  TA arteria femoralis  
267 anatomia ca artèria femoral profunda terme pral.n f es arteria femoral profunda  en deep femoral artery  TA arteria profunda femoris  
268 anatomia ca artèria peroneal terme pral.n f ca artèria fibular sin. compl.n f es arteria fibular  es arteria peronea  en fibular artery  en peroneal artery  TA arteria fibularis  TA arteria peronea  
269 anatomia ca artèria frènica superior terme pral.n f es arteria frénica superior  en superior phrenic artery  TA arteriae phrenicae superiores  
270 anatomia ca artèria supraorbitària terme pral.n f ca artèria frontal lateral sin. compl.n f es arteria frontal lateral  es arteria supraorbitaria  en supraorbital artery  TA arteria supraorbitalis  
271 anatomia ca artèria supratroclear terme pral.n f ca artèria frontal medial sin. compl.n f es arteria frontal medial  es arteria supratroclear  en frontal artery  en supratrochlear artery  TA arteria supratrochlearis  
272 anatomia ca artèria gàstrica dreta terme pral.n f es arteria gástrica derecha  en right gastric artery  TA arteria gastrica dextra  
273 anatomia ca artèria gàstrica esquerra terme pral.n f es arteria gástrica izquierda  en left gastric artery  TA arteria gastrica sinistra  
274 anatomia ca artèria gastroduodenal terme pral.n f es arteria gastroduodenal  en gastroduodenal artery  TA arteria gastroduodenalis  
275 anatomia ca artèria gastroepiploica dreta terme pral.n f es arteria gastroepiploica derecha  en right gastroepiploic artery  TA arteria gastroomentalis dextra  
276 anatomia ca artèria gastroepiploica esquerra terme pral.n f es arteria gastroepiploica izquierda  en left gastroepiploic artery  TA arteria gastroomentalis sinistra  
277 anatomia ca artèria glútia superior terme pral.n f es arteria glútea superior  en superior gluteal artery  TA arteria glutea superior  
278 anatomia ca artèria helicina terme pral.n f es arteria helicina  en helicine artery  TA arteriae helicinae  
279 anatomia ca artèria rectal inferior terme pral.n f ca artèria hemorroidal inferior sin. compl.n f es arteria hemorroidal inferior  es arteria rectal inferior  en inferior hemorrhoidal artery  en inferior rectal artery  TA arteria rectalis inferior  
280 anatomia ca artèria hemorroidal mitjana terme pral.n f ca artèria rectal mitjana terme pral.n f es arteria hemorroidal media  es arteria rectal media  en medial hemorrhoidal artery  en middle rectal artery  TA arteria rectalis media  
281 anatomia ca artèria rectal superior terme pral.n f ca artèria hemorroidal superior sin. compl.n f es arteria rectal superior  en superior rectal artery  TA arteria rectalis superior  
282 anatomia ca artèria hepàtica comuna terme pral.n f ca artèria hepàtica sin. compl.n f es arteria hepática  es arteria hepática común  en common hepatic artery  en hepatic artery  TA arteria hepatica communis  
283 anatomia ca artèria hepàtica dreta terme pral.n f ca branca hepàtica dreta sin. compl.n f es rama derecha  en right branch  TA ramus dexter  
284 anatomia ca artèria hepàtica esquerra terme pral.n f ca branca hepàtica esquerra sin. compl.n f es rama izquierda  en left branch  TA ramus sinister  
285 anatomia ca artèria hepàtica pròpia terme pral.n f es arteria hepática propia  en proper hepatic artery  TA arteria hepatic propria  
286 anatomia ca artèria hialoidal terme pral.n f es arteria hialoidea  en hyaloid artery  TA arteria hyaloidea  
287 anatomia ca artèria ilíaca interna terme pral.n f ca artèria hipogàstrica sin. compl.n f es arteria hipogástrica  es arteria ilíaca interna  en hypogastric artery  en internal iliac artery  TA arteria iliaca interna  
288 anatomia ca artèria ileocòlica terme pral.n f es arteria ileocólica  en ileocolic artery  TA arteria ileocolica  
289 anatomia ca artèria ilíaca comuna terme pral.n f ca artèria ilíaca primitiva sin. compl.n f es arteria ilíaca común  en common iliac artery  TA arteria iliaca communis  
290 anatomia ca artèria ilíaca externa terme pral.n f es arteria ilíaca externa  en external iliac artery  TA arteria iliaca externa  
291 anatomia ca artèria iliolumbar terme pral.n f es arteria iliolumbar  en iliolumbar artery  TA arteria iliolumbalis  
292 anatomia ca artèria infraorbitària terme pral.n f es arteria infraorbitaria  en infraorbital artery  TA arteria infraorbitalis  
293 anatomia ca artèria intercostal terme pral.n f es arteria intercostal  en intercostal artery  
294 anatomia ca artèria interlobar del ronyó terme pral.n f es arteria interlobular del riñón  en interlobar artery of kidney  TA arteriae interlobares  
295 anatomia ca artèria interlobel·lar hepàtica terme pral.n f es arteria interlobulillar del hígado  en interlobular artery of liver  TA arteriae interlobulares hepatis  
296 anatomia ca artèria interòssia terme pral.n f es arteria interósea  en interosseous artery  
297 anatomia ca artèria metacarpiana dorsal terme pral.n f ca artèria interòssia dorsal de la mà sin. compl.n f es arteria interósea dorsal de la mano  es arteria metacarpiana dorsal  en dorsal metacarpal artery  TA arteriae metacarpales dorsales  
298 anatomia ca artèria metatarsiana dorsal terme pral.n f ca artèria interòssia dorsal del peu sin. compl.n f es arteria interósea dorsal del pie  es arteria metatarsiana dorsal  en dorsal metatarsal artery  TA arteriae metatarsales dorsales  
299 anatomia ca artèria metacarpiana palmar terme pral.n f ca artèria interòssia palmar sin. compl.n f es arteria interósea palmar  es arteria metacarpiana palmar  en palmar metacarpal artery  TA arteriae metacarpales palmares  
300 anatomia ca artèria metatarsiana plantar terme pral.n f ca artèria interòssia plantar sin. compl.n f es arteria interósea plantar  es arteria metatarsiana plantar  en plantar metatarsal artery  TA arteriae metatarsales plantares  
301 anatomia ca artèria labial terme pral.n f es arteria labial  en labial artery  
302 anatomia ca artèria lacrimal terme pral.n f es arteria lagrimal  en lacrimal artery  TA arteria lacrimalis  
303 anatomia ca artèria laríngia inferior terme pral.n f es arteria laríngea inferior  en inferior laryngeal artery  TA arteria laryngea inferior  
304 anatomia ca artèria laríngia superior terme pral.n f es arteria laríngea superior  en superior laryngeal artery  TA arteria laryngea superior  
305 anatomia ca artèria lingual terme pral.n f es arteria lingual  en lingual artery  TA arteria lingualis  
306 anatomia ca artèria lingual profunda terme pral.n f ca artèria profunda de la llengua sin. compl.n f ca artèria ranina sin. compl.n f es arteria lingual profunda  es arteria ranina  en deep lingual artery  en ranine artery  TA arteria profunda linguae  
307 anatomia ca artèria lumbar terme pral.n f es arteria lumbar  en lumbar artery  TA arteriae lumbales  
308 anatomia ca artèria mal·leolar externa terme pral.n f es ramas maleolares laterales  en lateral malleolar branch  TA ramus malleolares laterales  
309 anatomia ca artèria mal·leolar interna terme pral.n f es ramas maleolares mediales  en medial malleolar branch  TA ramas maleolares mediales  
310 anatomia ca artèria toràcica lateral terme pral.n f ca artèria mamària externa sin. compl.n f es arteria mamaria externa  es arteria torácica lateral  en external mammary artery  en lateral thoracic artery  TA arteria thoracica lateralis  
311 anatomia ca artèria toràcica interna terme pral.n f ca artèria mamària interna sin. compl.n f es arteria mamaria interna  es arteria torácica interna  en internal mammary artery  en internal thoracic artery  TA arteria thoracica interna  
312 anatomia ca artèria massetèrica terme pral.n f es arteria masetérica  en masseteric artery  TA atreria masseterica  
313 anatomia ca artèria maxil·lar terme pral.n f ca artèria maxil·lar interna sin. compl.n f es arteria maxilar  en maxillary artery  TA arteria maxillaris  
314 anatomia ca artèria meníngia anterior terme pral.n f es arteria meníngea anterior  en anterior meningeal artery  TA ramus meningeus anterior  
315 anatomia ca artèria meníngia mitjana terme pral.n f es arteria meníngea media  en middle meningeal artery  TA arteria meningea media  
316 anatomia ca artèria meníngia posterior terme pral.n f es arteria meníngea posterior  en posterior meningeal artery  TA arteria meningea posterior  
317 anatomia ca artèria mentoniana terme pral.n f es arteria mentoniana  en mental artery  TA ramus mentalis  
318 anatomia ca artèria mesentèrica inferior terme pral.n f es arteria mesentérica inferior  en inferior mesenteric artery  TA arteria mesenterica inferior  
319 anatomia ca artèria mesentèrica superior terme pral.n f es artèria mesentérica superior  en superior mesenteric artery  TA arteria mesenterica superior  
320 anatomia ca artèria nutrícia terme pral.n f es arteria nutricia  en nutrient artery  TA arteria nutricia  TA arteria nutriens  
321 anatomia ca artèria obturadora terme pral.n f es arteria obturatriz  en obturator artery  TA arteria obturatoria  
322 anatomia ca artèria occipital terme pral.n f es arteria occipital  en occipital artery  TA arteria occipitalis  
323 anatomia ca artèria oftàlmica terme pral.n f es arteria oftálmica  en ophthalmic artery  TA arteria ophthalmica  
324 anatomia ca artèria ovàrica terme pral.n f es arteria ovárica  en ovarian artery  TA arteria ovarica  
325 anatomia ca artèria palatina ascendent terme pral.n f es arteria palatina ascendente  en ascending palatine artery  TA arteria palatina ascendens  
326 anatomia ca artèria palatina descendent terme pral.n f es arteria palatina descendente  en descending palatine artery  TA arteria palatina descendens  
327 anatomia ca artèria palpebral terme pral.n f es arteria palpebral  en palpebral artery  
328 anatomia ca artèria pancreàtica dorsal terme pral.n f es arteria pancreatica dorsal  en dorsal pancreatic artery  TA arteria pancreatica dorsalis  
329 anatomia ca artèria pancreàtica major terme pral.n f es arteria pancreática mayor  en greater pancreatic artery  TA arteria pancreatica magna  
330 anatomia ca artèria pancreatoduodenal terme pral.n f es arteria pancreaticoduodenal  en pancreaticoduodenal artery  
331 anatomia ca artèria parietal terme pral.n f es arteria parietal  en parietal artery  
332 anatomia ca artèria perforant terme pral.n f es arteria perforante  en perforating artery  TA arteriae perforantes  
333 anatomia ca artèria perineal terme pral.n f es arteria perineal  en perineal artery  TA arteria perinealis  
334 anatomia ca artèria plantar externa terme pral.n f ca artèria plantar lateral sin. compl.n f es arteria plantar lateral  en lateral plantar artery  TA arteria plantaris lateralis  
335 anatomia ca artèria plantar interna terme pral.n f ca artèria plantar medial sin. compl.n f es arteria plantar medial  en medial plantar artery  TA arteria plantaris medialis  
336 anatomia ca artèria plantar profunda terme pral.n f es arteria plantar profunda  en deep plantar artery  TA arteria plantaris profunda  
337 anatomia ca artèria poplítia terme pral.n f es arteria poplítea  en popliteal artery  TA arteria poplitea  
338 anatomia ca artèria principal del dit polze terme pral.n f es arteria principal del dedo pulgar  en principal artery of thumb  TA arteria princeps pollicis  
339 anatomia ca artèria profunda del clítoris terme pral.n f es arteria profunda del clítoris  en deep artery of clitoris  TA arteria profunda clitoridis  
340 anatomia ca artèria profunda del penis terme pral.n f es arteria profunda del pene  en deep artery of penis  TA arteria profunda penis  
341 anatomia ca artèria púdica externa terme pral.n f es arteria pudenda externa  en external pudendal artery  
342 anatomia ca artèria púdica interna terme pral.n f es arteria pudenda interna  en internal pudendal artery  TA arteria pudenda interna  
343 anatomia ca artèria pulmonar terme pral.n f es arteria pulmonar  en pulmonary artery  
344 anatomia ca artèria radial terme pral.n f es arteria radial  en radial artery  TA arteria radialis  
345 anatomia ca artèria radial del dit índex terme pral.n f es arteria radial del dedo índice  en radial artery of index finger  TA arteria radialis indicis  
346 anatomia ca artèria recurrent terme pral.n f es arteria recurrente  en recurrent artery  
347 anatomia ca artèria renal terme pral.n f es arteria renal  en renal artery  TA arteria renalis  
348 anatomia ca artèria retroduodenal terme pral.n f es arteria retroduodenal  en retroduodenal artery  TA arteriae retroduodenales  
349 anatomia ca artèria sacra mediana terme pral.n f es arteria sacra media  en median sacral artery  TA arteria sacralis mediana  
350 anatomia ca artèria sigmoidal terme pral.n f es arteria sigmoidea  en sigmoid artery  TA arteriae sigmoideae  
351 anatomia ca artèria subclàvia terme pral.n f es arteria subclavia  en subclavian artery  TA arteria subclavia  
352 anatomia ca artèria subcostal terme pral.n f es arteria subcostal  en subcostal artery  TA arteria subcostalis  
353 anatomia ca artèria subescapular terme pral.n f es arteria subescapular  en subscapular artery  TA arteria subscapularis  
354 anatomia ca artèria sublingual terme pral.n f es arteria sublingual  en sublingual artery  TA arteria sublingualis  
355 anatomia ca artèria submentoniana terme pral.n f es arteria submentoniana  en submental artery  TA arteria submentalis  
356 anatomia ca artèria temporal mitjana terme pral.n f es arteria temporal media  en middle temporal artery  TA arteria temporalis media  
357 anatomia ca artèria temporal superficial terme pral.n f es arteria temporal superficial  en superficial temporal artery  TA arteria temporalis superficialis  
358 anatomia ca artèria tibial anterior terme pral.n f es arteria tibial anterior  en anterior tibial artery  TA arteria tibialis anterior  
359 anatomia ca artèria tibial posterior terme pral.n f es arteria tibial posterior  en posterior tibial artery  TA arteria tibialis posterior  
360 anatomia ca artèria timpànica terme pral.n f es arteria timpánica  en tympanic artery  
361 anatomia ca artèria tiroidal inferior terme pral.n f es arteria tiroidea inferior  en inferior thiroid artery  TA arteria thyroidea inferior  
362 anatomia ca artèria tiroidal mitjana terme pral.n f es arteria tiroidea ima  en thyroid ima artery  TA arteria thyroidea ima  
363 anatomia ca artèria tiroidal superior terme pral.n f es arteria tiroidea superior  en superior thyroid artery  TA arteria thyroidea superior  
364 anatomia ca artèria tòraco-dorsal terme pral.n f es arteria toracodorsal  en thoracodorsal artery  TA arteria thoracodorsalis  
365 anatomia ca artèria toracoacromial terme pral.n f es arteria toracoacromial  en thoracoacromial artery  TA arteria thoracoacromialis  
366 anatomia ca artèria umbilical terme pral.n f es arteria umbilical  en umbilical artery  TA arteria umbilicalis  
367 anatomia ca artèria uretral terme pral.n f es arteria uretral  en urethral artery  TA arteria urethralis  
368 anatomia ca artèria uterina terme pral.n f es arteria uterina  en uterine artery  TA arteria uterina  
369 anatomia ca artèria vaginal terme pral.n f es arteria vaginal  en vaginal artery  TA arteria vaginalis  
370 anatomia ca artèria vertebral terme pral.n f es arteria vertebral  en vertebral artery  TA arteria vertebralis  
371 anatomia ca artèria vesical inferior terme pral.n f es arteria vesical inferior  en inferior vesical artery  TA atreria vesicalis inferior  
372 anatomia ca artèria zigomaticoorbitària terme pral.n f es arteria cigomaticoorbitaria  en zygomatico-orbital artery  TA arteria zygomaticoorbitalis  
373 anatomia ca artèries esofàgiques terme pral.n f pl ca branques esofàgiques sin. compl.n f pl es ramas esofágicas  en oesophageal branches  TA rami oesophageales  
374 anatomia ca artèries estriades medials terme pral.n f pl es arterias estriadas mediales  en medial striate arteries  
375 anatomia ca artèries gàstriques curtes terme pral.n f pl es arterias gástricas cortas  en short gastric arteries  TA arteriae gastricae breves  
376 anatomia ca artèries ileals terme pral.n f pl es arterias ileales  en ileal arteries  TA arteriae ileales  
377 anatomia ca artèries sacres laterals terme pral.n f pl es arterias sacras laterales  en lateral sacral arteries  TA arteriae sacrales laterales  
378 anatomia ca artèries vesicals superiors terme pral.n f pl es arterias vesicales superiores  en superior vesical arteries  TA arteriae vesicales superiores  
379 anatomia ca arteriola terme pral.n f es arteriola  en arteriole  TA arteriola  
380 anatomia ca articulació terme pral.n f es articulación  en articulation  en joint  
381 anatomia ca articulació acromioclavicular terme pral.n f es articulación acromioclavicular  en acromioclavicular articulation  TA articulatio acromioclavicularis  
382 anatomia ca articulació astragalocalcaneoescafoidal terme pral.n f es articulación astragalocalcaneoescafoidea  es articulación astragalocalcaneonavicular  en talocalcaneonavicular articulation  TA articulatio talocalcaneonavicularis  
383 anatomia ca articulació subastragalina terme pral.n f ca articulació astragalocalcània sin. compl.n f es articulación astragalocalcánea  es articulación subastragalina  en subtalar articulation  TA articulatio subtalaris  TA articulatio talocalcanea  
384 anatomia ca articulació atlantoaxial lateral terme pral.n f es articulación atlantoaxial lateral  en lateral atlantoaxial articulation  TA articulatio atlantoaxialis lateralis  
385 anatomia ca articulació atlantoaxial mitjana terme pral.n f ca articulació atlantoodontoidal sin. compl.n f es articulación atlantoaxial media  en medial atlantoaxial articulation  TA articulatio atlantoaxialis mediana  
386 anatomia ca articulació atlantooccipital terme pral.n f es articulación atlantooccipital  en atlanto-occipital articulation  TA articulatio atlantooccipitalis  
387 anatomia ca articulació bicondília terme pral.n f es articulación bicondílea  en bicondylar articulation  TA articulatio bicondylaris  
388 anatomia ca articulació calcaneocuboidal terme pral.n f es articulación calcaneocuboidea  en calcaneocuboid articulation  TA articulatio calcaneocuboidea  
389 anatomia ca articulació carpiana terme pral.n f ca articulació intercarpiana sin. compl.n f es articulación carpiana  es articulación intercarpiana  en carpal articulation  en intercarpal articulation  TA articulationes carpi  TA articulationes intercarpales  
390 anatomia ca articulació carpometacarpiana terme pral.n f es articulación carpometacarpiana  en carpometacarpal articulation  TA articulationes carpometacarpales  
391 anatomia ca articulació composta terme pral.n f es articulación compuesta  es complejo articular  en composite articulation  TA articulatio composita  
392 anatomia ca articulació condília terme pral.n f ca articulació el·lipsoidal sin. compl.n f ca condilartrosi sin. compl.n f es articulación condílea  es articulación elipsoidea  es condilartrosis  en condylar articulation  en condylarthrosis  en ellipsoidal articulation  TA articulatio ellipsoidea  
393 anatomia ca articulació condrocostal terme pral.n f es articulación costocondral  en costochondral articulation  TA articulationes costochondrales  
394 anatomia ca articulació condroesternal terme pral.n f ca sincondrosi costoesternal sin. compl.n f es sincondrosis costo-esternal  en costosternal joint  TA synchondrosis costosternalis  
395 anatomia ca articulació esternocostal terme pral.n f ca articulació condroesternal sin. compl.n f es articulación condroesternal  es articulación esternocostal  en chondrosternal articulation  en sternocostal articulation  TA articulationes sternocostales  
396 anatomia ca articulació costotransversa terme pral.n f es articulación costotransversa  en costotransverse articulation  TA articulatio costotransversa  
397 anatomia ca articulació costovertebral terme pral.n f ca articulació del cap de la costella sin. compl.n f es articulación costovertebral  es articulación de la cabeza de la costilla  en articulation of head of rib  en costovertebral articulation  TA articulationes costovertebrales  
398 anatomia ca articulació del maluc terme pral.n f ca articulació coxofemoral sin. compl.n f es articulación coxofemoral  es articulación de la cadera  en articulation of hip  en coxofemoral articulation  TA articulatio coxae  TA articulatio coxofemoralis  
399 anatomia ca articulació cricoaritenoidal terme pral.n f es articulación cricoaritenoidea  en cricoarytenoid articulation  TA articulatio cricoarytenoidea  
400 anatomia ca articulació cricotiroidal terme pral.n f es articulación cricotiroidea  en cricothyroid articulation  TA articulatio cricothyroidea  
401 anatomia ca articulació d'encaix recíproc terme pral.n f ca articulació sellar terme pral.n f es articulación en silla de montar  es articulación sillar  en saddle joint  en sellar joint  TA articulatio sellaris  
402 anatomia ca articulació de frontissa terme pral.n f es articulación trocoide  en pivot joint  TA articulatio trochoidea  
403 anatomia ca articulació escapulohumeral terme pral.n f ca articulació de l'espatlla sin. compl.n f ca articulació del muscle sin. compl.n f es articulación del hombro  es articulación escapulohumeral  en articulation of shoulder  TA articulatio humeri  TA articulatio glenohumeralis  
404 anatomia ca articulació de la mà terme pral.n f es articulación de la mano  en articulation of hand  TA articulationes manus  
405 anatomia ca articulació del colze terme pral.n f es articulación del codo  en articulation of elbow  TA articulatio cubiti  
406 anatomia ca articulació del genoll terme pral.n f ca articulació femorotibial sin. compl.n f ca articulació femorotibiorotular sin. compl.n f es articulación de la rodilla  es articulación femorotibial  en articulation of knee  TA articulatio genus  
407 anatomia ca articulació del peu terme pral.n f es articulación del pie  en articulation of foot  TA articulationes pedis  
408 anatomia ca articulació del turmell terme pral.n f ca articulació talocrural sin. compl.n f es articulación del tobillo  es articulación talocrural  en talocrural articulation  TA articulatio talocruralis  
409 anatomia ca articulació dels ossets de l'orella terme pral.n f es articulación de los huesecillos del oído  en articulation of auditory ossicles  TA articulationes ossiculorum auditus  TA articulationes ossiculorum auditoriorum  
410 anatomia ca diartrosi terme pral.n f ca articulació diartrodial sin. compl.n f es diartrosis  en diarthrosis  TA diarthrosis  TA junctura synovialis  TA articulatio  
411 anatomia ca articulació escafocuneal terme pral.n f es articulación cuneoescafoidea  es articulación cuneonavicular  en cuneonavicular articulation  TA articulatio cuneonavicularis  
412 anatomia ca articulació esferoidal terme pral.n f ca enartrosi terme pral.n f es articulación esferoidea  es enartrosis  en enarthrosis  en spheroidal articulation  TA articulatio spheroidea  TA enarthrosis  
413 anatomia ca articulació esternoclavicular terme pral.n f ca articulació esternocostoclavicular sin. compl.n f es articulación esternoclavicular  es articulación esternocostoclavicular  en sternoclavicular articulation  TA articulatio sternoclavicularis  
414 anatomia ca articulació humerocubital terme pral.n f es articulación humerocubital  en humeroulnar articulation  TA articulatio humeroulnaris  
415 anatomia ca articulació humeroradial terme pral.n f es articulación humerorradial  en humeroradial articulation  TA articulatio humeroradialis  
416 anatomia ca articulació incudoestapedial terme pral.n f es articulación incudoestapedia  en incudostapedial articulation  TA articulatio incudostapedialis  
417 anatomia ca articulació incudomal·leal terme pral.n f es articulación incudomaleolar  en incudomalleolar articulation  TA articulatio incudomallearis  
418 anatomia ca articulació intercondral terme pral.n f es articulación intercondral  en interchondral articulation  TA articulationes interchondrales  
419 anatomia ca articulació interfalàngica de la mà terme pral.n f es articulación interfalángica de la mano  en interphalangeal joint of hand  TA articulationes interphalangeales manus  
420 anatomia ca articulació interfalàngica del peu terme pral.n f es articulación interfalángica del pie  en interphalangeal joint of foot  TA articulationes interphalangeales pedis  
421 anatomia ca articulació intermetacarpiana terme pral.n f es articulación intermetacarpiana  en intermetacarpal articulation  TA articulationes intermetacarpales  
422 anatomia ca articulació intermetatarsiana terme pral.n f es articulación intermetatarsiana  en intermetatarsal articulation  TA articulationes intermetatarsales  
423 anatomia ca articulació intervertebral terme pral.n f es articulación intervertebral  en vertebral articulation  TA juncturae columnae vertebralis  
424 anatomia ca articulació lumbosacra terme pral.n f es articulación lumbosacra  en lumbosacral articulation  TA articulatio lumbosacralis  
425 anatomia ca articulació mediocarpiana terme pral.n f es articulación mediocarpiana  en mediocarpal articulation  TA articulatio mediocarpalis  
426 anatomia ca articulació transversa del tars terme pral.n f ca articulació mediotarsiana sin. compl.n f es articulación mediotarsiana  es articulación transversa del tarso  en transverse tarsal articulation  TA articulatio tarsi transversa  
427 anatomia ca articulació metacarpofalàngica terme pral.n f es articulación metacarpofalángica  en metacarpophalangeal articulation  TA articulationes metacarpophalangeales  
428 anatomia ca articulació metatarsofalàngica terme pral.n f es articulación metatarsofalángica  en metatarsophalangeal articulation  TA articulationes metatarsophalangeales  
429 anatomia ca articulació peroneotibial proximal terme pral.n f es articulación tibioperonea  en tibiofibular joint  TA articulatio tibiofibularis  
430 anatomia ca articulació plana terme pral.n f ca artròdia sin. compl.n f es articulación plana  en plane joint  TA articulatio plana  TA artrodia  
431 anatomia ca articulació radiocarpiana terme pral.n f es articulación radiocarpiana  en radiocarpal articulation  TA articulatio radiocarpalis  
432 anatomia ca articulació radiocubital distal terme pral.n f es articulación radiocubital distal  en distal radioulnar joint  TA articulatio radioulnaris distalis  
433 anatomia ca articulació radiocubital proximal terme pral.n f es articulación radiocubital proximal  en proximal radioulnar joint  TA articulatio radioulnaris proximalis  
434 anatomia ca articulació trocoidal terme pral.n f ca articulació rotatòria sin. compl.n f ca trocoide sin. compl.n f es articulación trocoide  en trochoidal articulation  TA articulatio trochoidea  
435 anatomia ca articulació sacrococcígia terme pral.n f ca sincondrosi sacrococcígia sin. compl.n f es articulación sacrococcígea  es sincondrosis sacrococcígea  en sacrococcygeal articulation  en sacrococcygeal syncondrosis  TA articulatio sacrococcygea  
436 anatomia ca articulació sacroilíaca terme pral.n f es articulación sacroilíaca  en sacroiliac articulation  TA articulatio sacroiliaca  
437 anatomia ca articulació simple terme pral.n f es articulación simple  en simple articulation  TA articulatio simplex  
438 anatomia ca articulació tarsometatarsiana terme pral.n f es articulación tarsometatarsiana  en tarsometatarsal articulation  TA articulationes tarsometatarsales  
439 anatomia ca articulació temporomandibular terme pral.n f es articulación temporomandibular  en temporomandibular articulation  TA articulatio temporomandibularis  
440 anatomia ca astràgal terme pral.n m es astrágalo  en astragalus  en talus  TA talus  
441 anatomia ca recés epitimpànic terme pral.n m ca àtic sin. compl.n m es ático  es receso epitimpánico  en attic  en epitympanic recess  TA recessus epitympanicus  
442 anatomia ca atles terme pral.n m es atlas  en atlas  TA atlas  
443 anatomia ca avantbraç terme pral.n m es antebrazo  en forearm  TA antebrachium  
444 anatomia ca axis terme pral.n m ca epistrofeu sin. compl.n m es axis  es epístrofe  en axis  en epistropheus  TA axis  
445 anatomia ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m es axón  en axon  
446 anatomia ca cinta diagonal terme pral.n f ca banda de Broca sin. compl.n f es banda de Broca  es cintilla diagonal  en band of Broca  en Broca's diagonal band  TA stria diagonalis  
447 anatomia ca banya anterior de la medul·la espinal terme pral.n f es asta anterior de la médula espinal  es asta ventral de la médula espinal  en anterior horn of spinal cord  en ventral horn of spinal cord  TA cornu anterius medullae spinalis  
448 anatomia ca peu de l'hipocamp terme pral.n m ca banya d'Amon sin. compl.n f es asta de Ammón  es pie del hipocampo  en Ammon's horn  en pes hippocampi  TA pes hippocampi  
449 anatomia ca banya de l'hioide terme pral.n f es asta del hioides  en horn of hyoid  
450 anatomia ca banya de l'úter terme pral.n f es cuerno del útero  en horn of uterus  TA cornu uteri  
451 anatomia ca banya del còccix terme pral.n f es asta del cóccix  en coccygeal horn  TA cornu coccygeum  
452 anatomia ca banya del sacre terme pral.n f es asta del sacro  en sacral horn  TA cornu sacrale  
453 anatomia ca banya posterior de la medul·la espinal terme pral.n f es asta dorsal de la médula espinal  es asta posterior de la médula espinal  en dorsal horn of spinal cord  en posterior horn of spinal cord  TA cornu posterius medullae spinalis  
454 anatomia ca base del cervell terme pral.n f es base del cerebro  en basis cerebri  TA pars basalis telencephali  
455 anatomia ca base del cor terme pral.n f es base del corazón  en base of heart  TA basis cordis  
456 anatomia ca base del crani terme pral.n f es base del cráneo  en base of cranium  TA basis cranii  
457 anatomia ca base del pulmó terme pral.n f es base del pulmón  en base of lung  TA basis pulmonis  
458 anatomia ca basi terme pral.n m ca bàsion sin. compl.n m es basión  en basion  TA basion  
459 anatomia ca bastonet de la retina terme pral.n m es bastoncillo de la retina  en retinal rod  en rod cell  
460 anatomia ca bec de l'esfenoide terme pral.n m es pico del esfenoides  en sphenoidal rostrum  TA rostrum sphenoidale  
461 anatomia ca bec del cos callós terme pral.n m ca rostre del cos callós sin. compl.n m es pico del cuerpo calloso  es rostro del cuerpo calloso  en rostrum of corpus callosum  TA rostrum corporis callosi  
462 anatomia ca beina terme pral.n f es vaina  en sheath  
463 anatomia ca beina carotídia terme pral.n f es vaina carotídea  en carotid sheath  TA vagina carotica  
464 anatomia ca beina del globus ocular terme pral.n f ca càpsula de Tenon sin. compl.n f es cápsula de Tenon  es vaina del globo ocular  en sheath of eyeball  en Tenon's capsule  TA vagina bulbi  
465 anatomia ca beina del nervi òptic terme pral.n f es vaina del nervio óptico  en sheath of optic nerve  TA vagina externa nervi optici  
466 anatomia ca beina del recte de l'abdomen terme pral.n f es vaina del recto del abdomen  en sheath of rectus abdominis muscle  TA vagina musculi recti abdominis  
467 anatomia ca beina del tendó del múscul extensor del dit auricular terme pral.n f es vaina del tendón del músculo extensor del dedo meñique  en tendon sheath of the extensor digiti minimi muscle  TA vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi brevis  
468 anatomia ca beina del tendó del múscul extensor llarg del dit gros terme pral.n f es vaina del tendón del músculo extensor largo del dedo gordo  en tendon sheath of the extensor hallucis longus muscle  TA vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi  
469 anatomia ca beina del tendó del múscul flexor llarg del dit polze terme pral.n f es vaina del tendón del músculo flexor largo del dedo pulgar  en tendon sheath of the long flexor muscle of thumb  TA vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi  
470 anatomia ca beina del tendó del múscul tibial anterior terme pral.n f es vaina del tendón del músculo tibial anterior  en tendon sheath of the tibialis anterior muscle  TA vagina tendinis musculi tibialis anterioris  
471 anatomia ca beina dels tendons del múscul extensor llarg dels dits del peu terme pral.n f es vaina de los tendones del músculo extensor largo de los dedos del pie  en tendon sheath of the extensor digitorum longus muscle  TA vagina tendinum musculi extensoris digitorum longi  
472 anatomia ca beina dels tendons del múscul flexor llarg dels dits del peu terme pral.n f es vaina de los tendones del músculo flexor largo de los dedos del pie  en tendon sheath of the flexor digitorum longus muscle  TA vagina tendinum musculi flexoris digitorum longi  
473 anatomia ca beina dels tendons dels dits de la mà terme pral.n f es vaina de los tendones de los dedos de la mano  en tendon sheath of the fingers  
474 anatomia ca beina dels tendons dels músculs abductor llarg i extensor curt del dit polze terme pral.n f es vaina de los tendones de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar  en tendon sheath of the long abductor and short extensor muscles of the thumb  TA vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis  
475 anatomia ca beina dels tendons dels músculs extensor dels dits i extensor del dit índex terme pral.n f es vaina de los tendones de los músculos extensor de los dedos y extensor del dedo índice  en tendon sheath of the extensor digitorum and extensor indicis muscles  TA vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis  
476 anatomia ca beina fibrosa dels dits de la mà terme pral.n f es vaina fibrosa de los dedos de la mano  en fibrous sheath of fingers  TA vaginae fibrosae digitorum manus  
477 anatomia ca beina fibrosa dels dits del peu terme pral.n f es vaina fibrosa de los dedos del pie  en fibrous sheath of toes  TA vaginae fibrosae digitorum pedis  
478 anatomia ca beina plantar del tendó del múscul peroneal llarg terme pral.n f es vaina plantar del tendón del músculo peroneo largo  en tendon sheath of the peroneus longus muscle  TA vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi  TA vagina plantaris tendinis musculi peronei longi  
479 anatomia ca beina sinovial comuna dels músculs flexors terme pral.n f es vaina sinovial común de los músculos flexores  en common synovial sheath for the flexor muscles  
480 anatomia ca beina sinovial comuna dels músculs peroneals terme pral.n f es vaina sinovial común de los músculos peroneos  en common synovial sheath for the peroneal muscles  TA vagina communis tendinum musculorum fibularium  TA vagina communis tendinum musculorum peroneorum  
481 anatomia ca beina sinovial del tendó del múscul extensor cubital del carp terme pral.n f es vaina sinovial del tendón del músculo extensor cubital del carpo  en tendon sheath of the extensor carpi ulnaris muscle  TA vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris  
482 anatomia ca beina sinovial del tendó del múscul flexor llarg del dit gros terme pral.n f es vaina sinovial del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo  en tendon sheath of the flexor hallucis longus muscle  TA vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi  
483 anatomia ca beina sinovial del tendó del múscul tibial posterior terme pral.n f es vaina sinovial del tendón del músculo tibial posterior  en tendon sheath of the tibialis posterior muscle  TA vagina tendinis musculi tibialis posterioris  
484 anatomia ca beina sinovial dels tendons dels dits de la mà terme pral.n f es vaina sinovial de los tendones de los dedos de la mano  en synovial sheath of the tendons of the fingers  
485 anatomia ca beina sinovial dels tendons dels dits del peu terme pral.n f es vaina sinovial de los tendones de los dedos del pie  en synovial sheath of the tendons of the toes  
486 anatomia ca beina sinovial intertubercular terme pral.n f es vaina sinovial intertubercular  en synovial sheath of intertubercular groove  
487 anatomia ca beina tendinosa terme pral.n f es vaina tendinosa  en tendinous sheath  TA vagina tendinis  
488 anatomia ca bifurcació aòrtica terme pral.n f es bifurcación aórtica  en bifurcation of aorta  TA bifurcatio aortae  
489 anatomia ca bifurcació del tronc pulmonar terme pral.n f es bifurcación del tronco pulmonar  en bifurcation of pulmonary trunk  TA bifurcatio trunci pulmonalis  
490 anatomia ca bifurcació traqueal terme pral.n f es bifurcación traqueal  en bifurcation of trachea  TA bifurcatio tracheae  
491 anatomia ca boca terme pral.n f ca cavitat bucal sin. compl.n f ca cavitat oral sin. compl.n f es boca  es cavidad bucal  es cavidad oral  en buccal cavity  en mouth  en oral cavity  TA os  
492 anatomia ca cos adipós de la galta terme pral.n m ca bola adiposa de Bichat sin. compl.n f es bola adiposa de Bichat  es cuerpo adiposo del carrillo  en adipose body of cheek  en fatty ball of Bichat  
493 anatomia ca bossa terme pral.n f es bolsa  en bag  
494 anatomia ca bossa anserina terme pral.n f es bolsa anserina  en anserine bursa  TA bursa anserina  
495 anatomia ca bossa bicipital terme pral.n f es bolsa bicipital  en bicipital bursa  TA bursa bicipitoradialis  
496 anatomia ca bossa del calcani terme pral.n f ca bossa d'Aquil·les sin. compl.n f es bolsa de Aquiles  es bolsa del calcáneo  en bursa of Achilles  en calcaneal bursa  TA bursa tendinis calcanei  
497 anatomia ca bossa intertendinosa de l'olècran terme pral.n f ca bossa de Monro sin. compl.n f es bolsa de Monro  es bolsa intratendinosa del olécranon  en intratendinous bursa of olecranon  en Monro's bursa  TA bursa intratendinea olecrani  
498 anatomia ca bossa del múscul coracobraquial terme pral.n f es bolsa del músculo coracobraquial  en bursa of coracobrachial muscle  TA bursa musculi coracobrachialis  
499 anatomia ca bossa del múscul infraespinós terme pral.n f es bolsa del músculo infraespinoso  en subtendinous bursa of infraspinatus muscle  TA bursa subtendinea musculi infraspinati  
500 anatomia ca recés subpopliti terme pral.n m ca bossa del múscul popliti sin. compl.n f es bolsa del músculo poplíteo  es receso subpoplíteo  en subpopliteal recess  TA recessus subpopliteus  
501 anatomia ca bossa del múscul rodó major terme pral.n f es bolsa del músculo redondo mayor  en subtendinous bursa of teres major muscle  TA bursa subtendinea musculi teretis majoris  
502 anatomia ca bossa del múscul sartori terme pral.n f es bolsa del músculo sartorio  en subtendinous bursa of sartorius muscle  TA bursae subtendineae musculi sartorii  
503 anatomia ca bossa del múscul semimembranós terme pral.n f es bolsa del músculo semimembranoso  en bursa of semimembranous muscle  TA bursa musculi semimembranosi  
504 anatomia ca bossa faríngia terme pral.n f es bolsa faríngea  en pharyngeal bursa  TA bursa pharyngealis  
505 anatomia ca bossa iliopectínia terme pral.n f es bolsa iliopectínea  en iliopectineal bursa  TA bursa iliopectinea  
506 anatomia ca bossa infrahioidal terme pral.n f es bolsa infrahioidea  en infrahyoid bursa  TA bursa infrahyoidea  
507 anatomia ca bossa infrarotular profunda terme pral.n f es bolsa infrarrotuliana profunda  en deep infrapatellar bursa  TA bursa infrapatellaris profunda  
508 anatomia ca bossa isquiàtica terme pral.n f es bolsa isquiática  en ischiadic bursa  
509 anatomia ca bossa omental terme pral.n f es bolsa omental  en omental bursa  TA bursa omentalis  
510 anatomia ca bossa prerotular terme pral.n f es bolsa prerrotuliana  en prepatellar bursa  
511 anatomia ca bossa retrohioidal terme pral.n f es bolsa retrohioidea  en retrohyoid bursa  TA bursa retrohyoidea  
512 anatomia ca bossa serosa terme pral.n f ca bossa sinovial terme pral.n f es bolsa mucosa  es bolsa sinovial  en mucous bursa  en synovial bursa  TA bursa synovialis  
513 anatomia ca bossa subacromial terme pral.n f es bolsa subacromial  en subacromial bursa  TA bursa subacromialis  
514 anatomia ca bossa subcutània de l'olècran terme pral.n f es bolsa subcutánea del olécranon  en subcutaneous bursa of olecranon  TA bursa subcutanea olecrani  
515 anatomia ca bossa subdeltoidal terme pral.n f es bolsa subdeltoidea  en subdeltoid bursa  TA bursa subdeltoidea  
516 anatomia ca bossa subtendinosa del múscul subescapular terme pral.n f es bolsa subtendinosa del músculo subescapular  en subtendinous bursa of subscapularis muscle  TA bursa subtendinea musculi subscapularis  
517 anatomia ca bossa subtendinosa ilíaca terme pral.n f es bolsa subtendinosa ilíaca  en subtendinous iliac bursa  TA bursa subtendinea iliaca  
518 anatomia ca bossa suprarotular terme pral.n f es bolsa suprarrotuliana  en suprapatellar bursa  TA borsa suprapatellaris  
519 anatomia ca bossa trocantèrica del múscul gluti terme pral.n f es bolsa trocantérica del músculo glúteo  en trochanteric bursa of gluteus muscle  
520 anatomia ca corpuscle gustatiu terme pral.n m ca botó gustatiu sin. compl.n m ca bulb gustatiu sin. compl.n m ca calicle gustatiu sin. compl.n m es botón gustativo  es calículo gustativo  es corpúsculo gustativo  en caliculus gustatorius  en gustatory bud  
521 anatomia ca braç terme pral.n m es brazo  en arm  TA brachium  
522 anatomia ca braç anterior de la càpsula interna terme pral.n m es brazo anterior de la cápsula interna  en anterior limb of the internal capsule  TA crus anterius  
523 anatomia ca braç posterior de la càpsula interna terme pral.n m es brazo posterior de la cápsula interna  en posterior limb of the internal capsule  TA crus posterius  
524 anatomia ca branca terme pral.n f es rama  en branch  en ramus  
525 anatomia ca branca anastomòtica terme pral.n f es rama anastomótica  en ramus anastomoticus  
526 anatomia ca branca auricular del nervi vague terme pral.n f ca nervi d'Arnold sin. compl.n m es nervio de Arnold  es rama auricular del nervio vago  en Arnold's nerve  en auricular branch of vagus nerve  TA ramus auricularis nervi vagi  
527 anatomia ca branca col·lateral terme pral.n f es rama colateral  en collateral branch  TA ramus collateralis  
528 anatomia ca branca comunicant terme pral.n f es rama comunicante  en communicating branch  TA ramus communicans  
529 anatomia ca branca de l'antehèlix terme pral.n f es rama del antehélix  en crura of anthelix  TA crura antihelicis  
530 anatomia ca branca del pubis terme pral.n f es rama del pubis  en pubic branch  TA ramus pubicus  
531 anatomia ca branca interganglionar terme pral.n f es rama interganglionar  en interganglionic branch  TA rami interganglionares  
532 anatomia ca branca mandibular terme pral.n f es rama mandibular  en ramus of mandible  TA ramus mandibulae  
533 anatomia ca branca muscular terme pral.n f es rama muscular  en muscular branch  TA rami musculares  
534 anatomia ca branca perforant terme pral.n f es rama perforante  en perforating branch  TA ramus perforans  
535 anatomia ca nervi cardíac toràcic terme pral.n m ca branques cardíaques toràciques sin. compl.n f pl es nervio cardíaco torácico  es ramas cardíacas torácicas  en thoracic cardiac branches  en thoracic cardiac nerve  TA rami cardiaci thoracici  
536 anatomia ca bregma terme pral.n m es bregma  en bregma  TA bregma  
537 anatomia ca bronqui terme pral.n m es bronquio  en bronchus  TA bronchi  
538 anatomia ca bronqui lobular terme pral.n m es bronquio lobular  en lobar bronchus  
539 anatomia ca bronqui principal terme pral.n m es bronquio principal  en primary bronchus  
540 anatomia ca bronqui segmentari terme pral.n m es bronquio segmentario  en segmental bronchus  
541 anatomia ca bronqui subsegmentari terme pral.n m es bronquios intrasegmentarios  en intrasegmental bronchi  TA bronchi intrasegmentales  
542 anatomia ca bronquíol terme pral.n m es bronquiolo  en bronchiole  TA bronchioli  
543 anatomia ca bufeta terme pral.n f es vejiga  en bladder  
544 anatomia ca vesícula biliar terme pral.n f ca bufeta biliar sin. compl.n f es vesícula biliar  en gallbladder  TA vesica bililaris  TA vesica fellea  
545 anatomia ca bufeta urinària terme pral.n f es vejiga urinaria  en urinary bladder  TA vesica urinaria  
546 anatomia ca bulb terme pral.n m es bulbo  en bulb  
547 anatomia ca si carotidi terme pral.n m ca bulb carotidi sin. compl.n m es seno carotídeo  en carotid sinus  TA sinus caroticus  
548 anatomia ca bulb de l'aorta terme pral.n m es bulbo de la aorta  en bulb of aorta  TA bulbus aortae  
549 anatomia ca bulb de la banya posterior del ventricle lateral terme pral.n m es bulbo del asta posterior del ventrículo lateral  en bulb of posterior horn of the lateral ventricle  TA bulbus cornu posterioris ventriculi lateralis  
550 anatomia ca bulb de la jugular terme pral.n m es bulbo de la yugular  en bulb of jugular vein  
551 anatomia ca bulb del penis terme pral.n m es bulbo del pene  en bulb of penis  TA bulbus penis  
552 anatomia ca bulb del vestíbul terme pral.n m es bulbo del vestíbulo  en bulb of vestibule  TA bulbus vestibuli  
553 anatomia ca bulb duodenal terme pral.n m es bulbo duodenal  en duodenal bulb  TA ampulla  TA bulbus  
554 anatomia ca bulb olfactori terme pral.n m es bulbo olfatorio  en olfactory bulb  TA bulbus olfactorius  
555 anatomia ca bulb pilós terme pral.n m es bulbo piloso  en bulb of hair  
556 anatomia ca bulb raquidi terme pral.n m ca medul·la oblonga terme pral.n f es bulbo raquídeo  es médula oblonga  en medulla oblongata  TA medulla oblongata  
557 anatomia ca cabell terme pral.n m es cabello  en hair  TA capilli  
558 anatomia ca tronc simpàtic terme pral.n m ca cadena simpàtica sin. compl.n f es cadena simpática  es tronco simpático  en sympathetic chain  en sympathetic trunk  TA truncus sympathicus  
559 anatomia ca cavitat timpànica terme pral.n f ca caixa del timpà sin. compl.n f es cavidad timpánica  en tympanic cavity  TA cavitas tympani  
560 anatomia ca tòrax terme pral.n m ca caixa toràcica sin. compl.n f ca cavitat toràcica sin. compl.n f es cavidad torácica  es tórax  en thoracic cavity  en thorax  TA thorax  
561 anatomia ca calcani terme pral.n m es calcáneo  en calcaneus  TA calcaneum  
562 anatomia ca volta del crani terme pral.n f ca calota sin. compl.n f ca calvària sin. compl.n f es bóveda del cráneo  es calota  es calvaria  en calvaria  TA calvaria  
563 anatomia ca tegment del pont terme pral.n m ca calota de la protuberància sin. compl.n f es calota protuberancial  es tegmento del puente  en tegmentum of pons  TA tegmentum pontis  
564 anatomia ca calze renal terme pral.n m es cáliz renal  en renal calix  
565 anatomia ca cama terme pral.n f es pierna  en leg  TA crus  
566 anatomia ca cambra aquosa terme pral.n f es cámara acuosa  en aqueous chamber  
567 anatomia ca cambra ocular terme pral.n f es cámara ocular  en chamber of eye  TA camerae bulbi  
568 anatomia ca cambra ocular anterior terme pral.n f es cámara ocular anterior  en anterior chamber of eye  TA camera anterior bulbi oculi  
569 anatomia ca cambra ocular posterior terme pral.n f es cámara ocular posterior  en posterior chamber of eye  TA camera posterior bulbi oculi  
570 anatomia ca cambra vítria terme pral.n f es cámara vítrea  en vitreous chamber  TA camera postrema  TA camera vitrea  
571 anatomia ca fascicle lenticular de Forel terme pral.n m ca camp H2 de Forel sin. compl.n m es campo H2 de Forel  es fascículo lenticular de Forel  en field H2  en lenticular fasciculus  TA fasciulus lenticularis  
572 anatomia ca canal terme pral.n f es canal  es surco  en canal  en sulcus  
573 anatomia ca conducte terme pral.n m ca canal sin. compl.n m es canal  es conducto  en duct  
574 anatomia ca conducte adductor terme pral.n m ca canal adductor sin. compl.n m ca conducte de Hunter sin. compl.n m es conducto de Hunter  es conducto del aductor  en adductor canal  en Hunter's canal  TA canalis adductorius  
575 anatomia ca canal basilar terme pral.n f ca clivus terme pral.n m es canal basilar  es clivus  en clivus  TA clivus  
576 anatomia ca canal carpià terme pral.n m ca túnel carpià sin. compl.n m es canal carpiano  es túnel carpiano  en carpal canal  en carpal tunnel  TA canalis carpi  
577 anatomia ca canal de Guyon terme pral.n m es canal cubital  en ulnar canal  TA canalis ulnaris  
578 anatomia ca conducte espiral del modíol terme pral.n m ca canal de Rosenthal sin. compl.n m ca conducte gangliònic sin. compl.n m es conducto espiral del modiolo  es conducto ganglionar  en ganglionic canal  en spiral canal of modiolus  TA canalis spiralis modioli  
579 anatomia ca canal radial terme pral.n f ca canal de torsió sin. compl.n f ca solc radial sin. compl.n m es canal de torsión  es canal radial  es surco radial  en radial groove  en radial sulcus  en spiral sulcus  TA sulcus nervi radialis  
580 anatomia ca solc milohioidal terme pral.n m ca canal milohioidal sin. compl.n f es surco milohioideo  en mylohyoid groove  en mylohyoid sulcus  TA sulcus mylohyoideus  
581 anatomia ca conducte raquidi terme pral.n m ca canal vertebral sin. compl.n m ca conducte vertebral sin. compl.n m es canal vertebral  es conducto raquídeo  es conducto vertebral  en medullary canal  en vertebral canal  TA canalis vertebralis  
582 anatomia ca canalicle aberrant terme pral.n m es conductillo aberrante  en aberrant ductule  TA ductuli aberrantes  
583 anatomia ca canalicle carotidotimpànic terme pral.n m ca conducte carotidotimpànic terme pral.n m es conductillo carotidotimpánico  en caroticotympanic canal  TA canaliculi caroticotympanici  
584 anatomia ca forat petrós terme pral.n m ca canalicle d'Arnold sin. compl.n m es agujero petroso  en petrous foramen  TA foramen petrosum  
585 anatomia ca canalicle de la corda del timpà terme pral.n m es conductillo de la cuerda del tímpano  en canaliculus of chorda tympany  TA canaliculus chordae tympani  
586 anatomia ca canalicle eferent del testicle terme pral.n m es conductillo eferente del testículo  en efferent ductule of testis  TA ductuli efferentes testis  
587 anatomia ca canalicle excretor de la glàndula lacrimal terme pral.n m es conductillo excretor de la glándula lagrimal  en excretory ductule of lacrimal gland  TA ductuli excretorii glandulae lacrimalis  
588 anatomia ca conducte lacrimal terme pral.n m ca canalicle lacrimal sin. compl.n m es canalículo lagrimal  es conducto lagrimal  en lacrimal canal  en lacrimal duct  TA canaliculus lacrimalis  
589 anatomia ca canalicle mastoidal terme pral.n m es conductillo mastoideo  en mastoid canaliculus  TA canaliculus mastoideus  
590 anatomia ca conducte prostàtic terme pral.n m ca canalicle prostàtic sin. compl.n m es conductillo prostático  en prostatic duct  TA ductuli prostatici  
591 anatomia ca carp terme pral.n m ca canell sin. compl.n m es carpo  es muñeca  en carpus  en wrist  TA carpus  
592 anatomia ca cap terme pral.n m es cabeza  en head  TA caput  
593 anatomia ca cap de l'astràgal terme pral.n m es cabeza del astrágalo  en head of astragalus  TA caput talus  
594 anatomia ca cap de l'epidídim terme pral.n m es cabeza del epidídimo  en head of epididymis  TA caput epididymidis  
595 anatomia ca cap estapedial terme pral.n m ca cap de l'estrep sin. compl.n m es cabeza del estribo  en head of the stapes  TA caput stapedis  
596 anatomia ca cap de l'húmer terme pral.n m es cabeza del húmero  en head of humerus  TA caput humeri  
597 anatomia ca cap de la costella terme pral.n m es cabeza de la costilla  en head of rib  TA caput costae  
598 anatomia ca cap de la falange terme pral.n m es cabeza de la falange  en head of phalanx  TA caput phalangis  
599 anatomia ca cap del cúbit terme pral.n m es cabeza del cúbito  en head of ulna  TA caput ulnae  
600 anatomia ca cap del fèmur terme pral.n m es cabeza del fémur  en head of femur  TA caput femoris  
601 anatomia ca cap del martell terme pral.n m es cabeza del martillo  en head of malleus  TA caput mallei  
602 anatomia ca cap del nucli caudat terme pral.n m es cabeza del núcleo caudado  en head of caudate nucleus  TA caput nuclei caudati  
603 anatomia ca cap del pàncrees terme pral.n m es cabeza del páncreas  en head of pancreas  TA caput pancreatis  
604 anatomia ca cap del peroné terme pral.n m es cabeza del peroné  en head of fibula  TA caput fibulae  
605 anatomia ca cap del radi terme pral.n m es cabeza del radio  en head of radius  TA caput radii  
606 anatomia ca làmina piramidal externa terme pral.n f ca capa de les cèl·lules piramidals sin. compl.n f ca capa de Meynert sin. compl.n f es capa de las células piramidales  es capa de Meynert  es lámina piramidal externa  en external pyramidal layer  en Meynert's layer  TA lamina pyramidalis externa  
607 anatomia ca làmina piramidal interna terme pral.n f ca capa ganglionar sin. compl.n f es capa ganglionar  es lámina piramidal interna  en ganglionic layer  en internal pyramidal layer  TA lamina pyramidalis interna  
608 anatomia ca capa mucosa de la membrana timpànica terme pral.n f es capa mucosa de la membrana timpánica  en mucous coat of tympanic cavity  TA tunica mucosa cavitatis tympanicae  
609 anatomia ca vas capil·lar terme pral.n m ca capil·lar sin. compl.n m es capilar  es vaso capilar  en capillary  en vas capillare  TA vas capillare  
610 anatomia ca capil·lar limfàtic terme pral.n m es capilar linfático  en lymphatic capillary  TA vas lymphocapillare  
611 anatomia ca càpsula terme pral.n f es cápsula  en capsule  
612 anatomia ca càpsula adiposa terme pral.n f es cápsula adiposa  en adipose capsule  TA capsula adiposa  
613 anatomia ca càpsula articular terme pral.n f ca càpsula sinovial sin. compl.n f es cápsula articular  es cápsula sinovial  en articular capsule  en synovial capsule  TA capsula articularis  
614 anatomia ca càpsula glomerular terme pral.n f ca càpsula de Bowman sin. compl.n f es cápsula de Bowman  es cápsula glomerular  en Bowman's capsule  en glomerular capsule  
615 anatomia ca càpsula del cristal·lí terme pral.n f es cápsula del cristalino  en crystalline capsule  TA capsula lentis  
616 anatomia ca càpsula extrema terme pral.n f es cápsula extrema  en extreme capsule  TA capsula extrema  
617 anatomia ca càpsula fibrosa terme pral.n f es cápsula fibrosa  en fibrous capsule  TA capsula fibrosa  
618 anatomia ca càpsula interna terme pral.n f es cápsula interna  en internal capsule  TA capsula interna  
619 anatomia ca càpsula prostàtica terme pral.n f es cápsula prostática  en capsule of prostate  TA capsula prostatica  
620 anatomia ca glàndula suprarenal terme pral.n f ca càpsula suprarenal sin. compl.n f ca glàndula adrenal sin. compl.n f es glándula adrenal  es glándula suprarrenal  en adrenal gland  en suprarenal gland  TA glandula suprarenalis  
621 anatomia ca cara terme pral.n f es cara  en face  TA facies  
622 anatomia ca càrdies terme pral.n m es cardias  en cardia  TA cardia  TA pars cardialis  
623 anatomia ca còclea terme pral.n f ca cargol sin. compl.n m es caracol  es cóclea  en cochlea  TA cochlea  
624 anatomia ca carina traqueal terme pral.n f es carina traqueal  en carina of trachea  TA carina tracheae  
625 anatomia ca cartílag terme pral.n m es cartílago  en cartilage  
626 anatomia ca cartílag alar terme pral.n m es cartílago alar  en alar cartilage  
627 anatomia ca cartílag aritenoide terme pral.n m es cartílago aritenoides  en arytenoid cartilage  TA cartilago arytenoidea  
628 anatomia ca cartílag articular terme pral.n m es cartílago articular  en articular cartilage  
629 anatomia ca cartílag auricular terme pral.n m es cartílago auricular  en auricular cartilage  TA cartilago auriculae  
630 anatomia ca cartílag corniculat terme pral.n m ca cartílag de Santorini sin. compl.n m es cartílago corniculado  es cartílago de Santorini  en corniculate cartilage  en Santorini's cartilage  TA cartilago corniculata  
631 anatomia ca cartílag costal terme pral.n m es cartílago costal  en costal cartilage  TA cartilago costalis  
632 anatomia ca cartílag cricoide terme pral.n m es cartílago cricoides  en cricoid cartilage  TA cartilago cricoidea  
633 anatomia ca cartílag cuneïforme terme pral.n m ca cartílag de Wrisberg sin. compl.n m es cartílago cuneiforme  es cartílago de Wrisberg  en cuneiform cartilage  en Wrisberg's cartilage  TA cartilago cuneiformis  
634 anatomia ca cartílag de creixement terme pral.n m ca cartílag de conjunció sin. compl.n m ca cartílag epifisial sin. compl.n m ca sincondrosi epifisial sin. compl.n m es cartílago de crecimiento  es cartílago epifisario  en cartilage of growth  en epiphyseal cartilage  en growth disk  en growth plate  TA cartilago epiphysialis  
635 anatomia ca cartílag vomeronasal terme pral.n m ca cartílag de Jacobson sin. compl.n m es cartílago de Jacobson  es cartílago vomeronasal  en Jacobson's cartilage  en vomeronasal cartilage  TA cartilago vomeronasalis  
636 anatomia ca cartílag de la laringe terme pral.n m es cartílago laríngeo  en laryngeal cartilage  TA cartilagines et articulationes laryngis  
637 anatomia ca cartílag del conducte auditiu terme pral.n m es cartílago del conducto auditivo  en cartilage of acoustic meatus  TA cartilago meatus acustici  
638 anatomia ca cartílag del septe nasal terme pral.n m ca cartílag septal sin. compl.n m es cartílago del tabique nasal  en septal cartilage of nose  TA cartilago septi nasi  
639 anatomia ca cartílag epiglòtic terme pral.n m es cartílago epiglótico  en epliglottic cartilage  TA cartilago epiglottica  
640 anatomia ca menisc terme pral.n m ca cartílag semilunar sin. compl.n m es menisco  en meniscus  
641 anatomia ca cartílag sesamoide de la laringe terme pral.n m es cartílago sesamoideo de la laringe  en sesamoid cartilage of larynx  TA cartilago sesamoidea ligamenta cricopharyngei  
642 anatomia ca cartílag tiroide terme pral.n m es cartílago tiroides  en thyroid cartilage  TA cartilago thyroidea  
643 anatomia ca cartílag traqueal terme pral.n m es cartílago traqueal  en tracheal cartilage  TA cartilagines tracheales  
644 anatomia ca cartílag tritici terme pral.n m es cartílago tritíceo  en triticeal cartilage  en triticeous cartilage  TA cartilago triticea  
645 anatomia ca carúncula himenal terme pral.n f es carúncula himeneal  en hymenal caruncle  TA carunculae hymenales  
646 anatomia ca carúncula lacrimal terme pral.n f ca papil·la lacrimal sin. compl.n f es carúncula lagrimal  es papila lagrimal  en lacrimal caruncle  en lacrimal papilla  TA caruncula lacrimalis  
647 anatomia ca papil·la duodenal major terme pral.n f ca carúncula major de Santorini sin. compl.n f es carúncula mayor de Santorini  es carúncula mayor del duodeno  es papila duodenal major  en major caruncle of Santorini  en major duodenal papilla  TA papilla duodeni major  
648 anatomia ca papil·la duodenal menor terme pral.n f ca carúncula menor de Santorini sin. compl.n f es carúncula menor de Santorini  es papila duodenal menor  en minor caruncle of Santorini  en minor duodenal papilla  TA papilla duodeni minor  
649 anatomia ca carúncula sublingual terme pral.n f ca carúncula salival sin. compl.n f es carúncula salivar  es carúncula sublingual  en caruncula salivaris  en sublingual caruncle  TA caruncula sublingualis  
650 anatomia ca cavitat terme pral.n f es cavidad  en cavity  TA cavitates  
651 anatomia ca cavitat abdominal terme pral.n f es cavidad abdominal  en abdominal cavity  TA cavitas abdominis  
652 anatomia ca cavitat articular terme pral.n f es cavidad articular  en articular cavity  TA cavitas articularis  
653 anatomia ca cavitat cranial terme pral.n f es cavidad craneal  en cranial cavity  TA cavitas cranii  
654 anatomia ca cavitat del pavelló de l'orella terme pral.n f es cavidad del pabellón auricular  en cavity of concha  TA cavitas conchae  TA cavum conchae  
655 anatomia ca cavitat del septe pel·lúcid terme pral.n f es cavidad del septo pelúcido  en cavity of septum pellucidum  TA cavum septi pellucidi  
656 anatomia ca espai epidural terme pral.n m ca cavitat epidural sin. compl.n f es cavidad epidural  es espacio epidural  en epidural cavity  en epidural space  TA spatium epidurale  TA spatium peridurale  
657 anatomia ca cavitat faríngia terme pral.n f es cavidad faríngea  en pharyngeal cavity  TA cavitas pharyngis  
658 anatomia ca cavitat glenoide terme pral.n f es cavidad glenoidea  en glenoid cavity  TA cavitas glenoidalis  
659 anatomia ca fossa mandibular terme pral.n f ca cavitat glenoide de l'os temporal sin. compl.n f es cavidad glenoidea del hueso temporal  es fosa mandibular  en glenoid fossa of temporal bone  en mandibular fossa  TA fossa mandibularis  
660 anatomia ca cavitat infraglòtica terme pral.n f es cavidad infraglótica  en infraglottic cavity  TA cavitas infraglottica  
661 anatomia ca cavitat laríngia terme pral.n f es cavidad laríngea  en laryngeal cavity  TA cavitas laryngis  
662 anatomia ca cavitat medul·lar terme pral.n f es cavidad medular  en medullary cavity  TA cavitas medullaris  
663 anatomia ca fossa nasal terme pral.n f ca cavitat nasal sin. compl.n f es cavidad nasal  es fosa nasal  en nasal cavity  en nasal fossa  TA cavitas nasi  
664 anatomia ca cavitat pelviana terme pral.n f es cavidad de la pelvis  es cavidad pelviana  en pelvic cavity  TA cavitas pelvina  TA cavitas pelvis  
665 anatomia ca cavitat pericàrdica terme pral.n f es cavidad pericárdica  en pericardial cavity  TA cavitas pericardica  
666 anatomia ca cavitat peritoneal terme pral.n f es cavidad peritoneal  en peritoneal cavity  TA cavitas peritonealis  
667 anatomia ca cavitat pleural terme pral.n f es cavidad pleural  en pleural cavity  TA cavitas pleuralis  
668 anatomia ca cavitat pulpar terme pral.n f es cavidad pulpar  en pulp cavity  TA cavitas dentis  TA cavitas pulparis  
669 anatomia ca escotadura cubital del radi terme pral.n f ca cavitat sigmoide del radi sin. compl.n f es cavidad sigmoidea del radio  es escotadura cubital del radio  en sigmoid cavity of radius  en ulnar notch  TA incisura ulnaris  
670 anatomia ca escotadura troclear del cúbit terme pral.n f ca cavitat sigmoide major del cúbit sin. compl.n f es cavidad sigmoidea mayor del cúbito  es escotadura troclear del cúbito  en greater sigmoid cavity of ulna  en radial notch  en trochlear incisure of ulna  TA incisura trochlearis  
671 anatomia ca escotadura radial del cúbit terme pral.n f ca cavitat sigmoide menor del cúbit sin. compl.n f es cavidad sigmoidea menor del cúbito  es escotadura radial del cúbito  en radial incisure of ulna  en sigmoid cavity of ulna  TA incisura radialis  
672 anatomia ca espai subaracnoidal terme pral.n m ca cavitat subaracnoidal sin. compl.n f es cavidad subaracnoidea  es espacio subaracnoideo  en subarachnoid cavity  en subarachnoid space  TA spatium subarachnoideum  TA spatium leptomeningeum  
673 anatomia ca cavitat trigèmina terme pral.n f es cavidad trigeminal  en trigeminal cavity  TA cavum trigeminale  
674 anatomia ca cavitat uterina terme pral.n f es cavidad uterina  en uterine cavity  TA cavitas uteri  
675 anatomia ca cec terme pral.n m es ciego  en cecum  TA caecum  
676 anatomia ca cel·la terme pral.n f es celdilla  en cell  
677 anatomia ca cella terme pral.n f es ceja  en eyebrow  TA supercilium  
678 anatomia ca cel·la etmoidal terme pral.n f es celdilla etmoidal  en ethmoidal cell  TA cellulae ethmoidales  
679 anatomia ca cel·la mastoidal terme pral.n f es celdilla mastoidea  en mastoid cell  TA cellulae mastoideae  
680 anatomia ca cèl·lula terme pral.n f es célula  en cell  
681 anatomia ca neurona terme pral.n f ca cèl·lula nerviosa sin. compl.n f es célula nerviosa  es neurona  en nerve cell  en neuron  
682 anatomia ca cement terme pral.n m es cemento  en cement  TA cementum  
683 anatomia ca centre del perineu terme pral.n m ca cos perineal sin. compl.n m es centro del periné  es cuerpo perineal  en perineal body  TA corpus perineale  TA centrum perinei  
684 anatomia ca trígon fibrós dret del cor terme pral.n m ca centre fibrós del cor sin. compl.n m es trígono fibroso derecho del corazón  en right fibrous trigone of heart  TA trigonum fibrosum dextrum cordis  
685 anatomia ca centre frènic terme pral.n m ca centre tendinós terme pral.n m es centro frénico  es centro tendinoso  en phrenic center  en tendinous center  TA centrum tendineum  
686 anatomia ca cercle arterial cerebral terme pral.n m ca polígon de Willis sin. compl.n m es círculo arterial cerebral  es polígono de Willis  en arterial circle of Willis  en circle of Willis  TA circulus arteriosus cerebri  
687 anatomia ca cercle vascular del nervi òptic terme pral.n m ca cercle arterial de Haller sin. compl.n m ca cercle de Haller sin. compl.n m es círculo arterial de Haller  es círculo de Haller  es círculo vascular del nervio óptico  en circle of Haller  en vascular circle of optic nerve  TA circulus vasculosus nervi optici  
688 anatomia ca cercle arterial de l'iris terme pral.n m es círculo arterial del iris  en arterial circle of iris  
689 anatomia ca cerebel terme pral.n m es cerebelo  en cerebellum  TA cerebellum  
690 anatomia ca cervell terme pral.n m es cerebro  en brain  TA cerebrum  
691 anatomia ca cèrvix uterina terme pral.n f ca coll uterí terme pral.n m es cérvix uterino  es cuello uterino  en cervix uteri  en neck of uterus  TA cervix uteri  
692 anatomia ca cíngol terme pral.n m es cíngulo  en cingule  TA cingulum  
693 anatomia ca tracte iliotibial terme pral.n m ca cinta de Maissiat sin. compl.n f es tracto iliotibial  en iliotibial tract  TA tractus iliotibialis  
694 anatomia ca lemnisc medial terme pral.n m ca cinta de Reil sin. compl.n f es cinta de Reil  es lemnisco medial  en band of Reil  en medial lemniscus  TA lemniscus medialis  
695 anatomia ca tracte olfactori terme pral.n m ca cinta olfactòria sin. compl.n f es cintilla olfatoria  es tracto olfatorio  en olfactory tract  TA tractus olfactorius  
696 anatomia ca tracte òptic terme pral.n m ca cinta òptica sin. compl.n f es cintilla óptica  es tracto óptico  en optic tract  TA tractus opticus  
697 anatomia ca cintura terme pral.n f es cintura  en girdle  
698 anatomia ca cintura escapular terme pral.n f ca cintura pectoral terme pral.n f es cintura escapular  es cintura pectoral  en pectoral girdle  en shoulder girdle  TA cingulum pectorale  TA cingulum membri superioris  
699 anatomia ca cintura pelviana terme pral.n f es cintura pelviana  en pelvic girdle  TA cingulum pelvicum  TA cingulum membri inferioris  
700 anatomia ca circumvolució del cos callós terme pral.n f ca circomvolució cingular sin. compl.n f es circunvolución cingulada  es circunvolución del cíngulo  es circunvolución del cuerpo calloso  en callosal gyrus  en cingulate gyrus  TA gyrus cinguli  
701 anatomia ca circumferència articular terme pral.n f es circunferencia articular  en articular circumference  TA circumferentia articularis  
702 anatomia ca obertura toràcica inferior terme pral.n f ca circumferència inferior del tórax sin. compl.n f es abertura inferior del tórax  es circunferencia inferior del tórax  en inferior aperture of thorax  TA apertura thoracis inferior  
703 anatomia ca obertura toràcica superior terme pral.n f ca circumferència superior del tórax sin. compl.n f es abertura superior del tórax  es circunferencia superior del tórax  en superior aperture of thorax  TA apertura thoracica superior  
704 anatomia ca circumvolució terme pral.n f es circunvolución  en convolution  en gyrus  
705 anatomia ca circumvolució angular terme pral.n f es circunvolución angular  en angular gyrus  TA gyrus angularis  
706 anatomia ca circumvolució cerebral terme pral.n f ca plec cerebral sin. compl.n m es circunvolución cerebral  es giro cerebral  en cerebral gyrus  en gyrus  TA gyri cerebri  
707 anatomia ca circumvolució temporal transversa terme pral.n f ca circumvolució de Heschl sin. compl.n f es circunvolución de Heschl  es circunvolución temporal transversa  en Heschl's gyrus  en transverse temporal gyrus  TA gyri temporales transversi  
708 anatomia ca circumvolució de l'ínsula terme pral.n f es circunvolución de la ínsula  en gyrus of insula  TA gyri insulae  
709 anatomia ca circumvolució dentada terme pral.n f ca fàscia dentada sin. compl.n f es circunvolución dentada  es fascia dentada  en dentate fascia  en dentate gyrus  TA gyrus dentatus  
710 anatomia ca circumvolució precentral terme pral.n f ca circumvolució frontal ascendent sin. compl.n f es circunvolución frontal ascendente  es circunvolución precentral  en anterior central gyrus  en precentral gyrus  TA gyrus precentralis  
711 anatomia ca circumvolució frontal inferior terme pral.n f ca tercera circumvolució frontal sin. compl.n f es circunvolución frontal inferior  es tercera circunvolución frontal  en inferior frontal gyrus  en third frontal gyrus  TA gyrus frontalis inferior  
712 anatomia ca circumvolució lingual terme pral.n f es circunvolución lingual  en lingual gyrus  TA gyrus lingualis  
713 anatomia ca circumvolució orbitària terme pral.n f es circunvolución orbitaria  en orbital gyrus  TA gyri orbitales  
714 anatomia ca circumvolució parahipocàmpica terme pral.n f es circunvolución parahipocámpica  en parahippocampalis gyrus  TA gyrus parahippocampalis  
715 anatomia ca circumvolució postcentral terme pral.n f ca circumvolució parietal ascendent sin. compl.n f es circunvolución parietal ascendente  es circunvolución poscentral  en ascending parietal gyrus  en postcentral gyrus  TA gyrus postcentralis  
716 anatomia ca circumvolució recta terme pral.n f es circunvolución recta  en gyrus rectus  TA gyrus rectus  
717 anatomia ca indusi gris terme pral.n m ca circumvolució supracallosa sin. compl.n f ca indusium griseum sin. compl.n m es circunvolución supracallosa  es indusium griseum  en indusium griseum  en supracallosal gyrus  TA indusium griseum  
718 anatomia ca circumvolució supramarginal terme pral.n f es circunvolución supramarginal  en supramarginal gyrus  TA gyrus supramarginalis  
719 anatomia ca circumvolució temporal superior terme pral.n f ca primera circumvolució temporal sin. compl.n f es circunvolución temporal superior  es primera circunvolución temporal  en first temporal gyrus  en superior temporal gyrus  TA gyrus temporalis superior  
720 anatomia ca circumvolució temporooccipital terme pral.n f es circunvolución temporooccipital  en occipitotemporal gyrus  
721 anatomia ca cissura terme pral.n f es cisura  en fissure  
722 anatomia ca solc calcari terme pral.n f ca cissura calcarina sin. compl.n f es cisura calcarina  es surco calcarino  en calcarine sulcus  en fissura calcarina  TA sulcus calcarinus  
723 anatomia ca solc del cíngol terme pral.n m ca cissura callosomarginal sin. compl.n f es cisura callosa marginal  es surco del cíngulo  en callosomarginal fissure  en sulcus of cingulum  TA sulcus cinguli  
724 anatomia ca solc cerebral terme pral.n m ca cissura cerebral sin. compl.n f es surco cerebral  en cerebral sulcus  TA sulci cerebri  
725 anatomia ca solc central del cervell terme pral.n m ca cissura de Rolando sin. compl.n f es cisura de Rolando  es surco central del cerebro  en central cerebral sulcus  en fissure of Rolando  TA sulcus centralis cerebri  
726 anatomia ca solc lateral del cervell terme pral.n m ca cissura de Silvi sin. compl.n f es cisura de Silvio  es surco lateral del cerebro  en fissure of Sylvius  en lateral cerebral sulcus  TA sulcus lateralis cerebri  
727 anatomia ca fissura horitzontal del cerebel terme pral.n f ca cissura horitzontal del cerebel sin. compl.n f ca solc horitzontal del cerebel sin. compl.n m es fisura horizontal del cerebelo  es surco horizontal del cerebelo  en horizontal fissure of cerebellum  en sulcus horizontalis cerebelli  TA fissurae horizontalis cerebelli  TA fissura intercruralis cerebelli  
728 anatomia ca cissura horitzontal del pulmó dret terme pral.n f es fisura horizontal del pulmón derecho  en horizontal fissure of right lung  TA fissura horizontalis pulmonis dextri  
729 anatomia ca cissura interhemisfèrica terme pral.n f ca fissura interhemisfèrica sin. compl.n f ca fissura longitudinal del cervell sin. compl.n f es fisura interhemisférica  es fisura longitudinal del cerebro  en longitudinal fissure of cerebrum  TA fissura longitudinalis cerebri  
730 anatomia ca cissura obliqua pulmonar terme pral.n f es cisura oblicua del pulmón  en oblique fissure of lung  TA fissura obliqua  
731 anatomia ca fissura primària del cerebel terme pral.n f ca cissura primària del cerebel sin. compl.n f es fisura primaria del cerebelo  en primary fissure of cerebellum  TA fissura prima cerebelli  TA fissura preclivalis  
732 anatomia ca cisterna terme pral.n f es cisterna  en cistern  TA cisterna  
733 anatomia ca cisterna interpeduncular terme pral.n f ca cisterna basal sin. compl.n f es cisterna basal  es cisterna interpeduncular  en basal cistern  en interpeduncular cistern  TA cisterna interpeduncularis  
734 anatomia ca cisterna bulbocerebel·losa terme pral.n f ca cisterna magna sin. compl.n f es cisterna bulbocerebelosa  es cisterna magna  en cerebellomedullary cistern  en great cistern  TA cisterna cerebellomedullaris posterior  TA cisterna magna  
735 anatomia ca cisterna de la fossa lateral del cervell terme pral.n f ca cisterna de Silvi sin. compl.n f es cisterna de la fosa lateral del cerebro  es cisterna de Silvio  en cistern of lateral fossa of cerebrum  en cistern of Sylvius  TA cisterna fossae lateralis cerebri  
736 anatomia ca cisterna quilífera terme pral.n f ca cisterna de Pecquet sin. compl.n f es cisterna de Pecquet  es cisterna del quilo  en cistern of Pecquet  en cisterna chyli  TA cisterna chyli  
737 anatomia ca cisterna quiasmàtica terme pral.n f es cisterna quiasmática  en chiasmatic cistern  TA cisterna chiasmatica  
738 anatomia ca cisterna subaracnoidal terme pral.n f es cisterna subaracnoidea  en subarachnoidal cistern  TA cisternae subarachnoideae  
739 anatomia ca clavícula terme pral.n f es clavícula  en clavicle  TA clavicula  
740 anatomia ca clítoris terme pral.n m es clítoris  en clitoris  TA clitoris  
741 anatomia ca coana terme pral.n f es coana  en choana  TA choana  TA apertura nasalis posterior  
742 anatomia ca còccix terme pral.n m ca vèrtebra coccígia sin. compl.n f es cóccix  es vértebra coccígea  en coccygeal vertebra  en coccyx  TA os coccygis  TA coccyx  
743 anatomia ca conducte coclear terme pral.n m ca còclea membranosa sin. compl.n f es cóclea membranosa  es conducto coclear  en cochlear duct  en membranous cochlea  TA ductus cochlearis  
744 anatomia ca colèdoc terme pral.n m ca conducte biliar sin. compl.n m ca conducte colèdoc sin. compl.n m es colédoco  es conducto biliar  es conducto colédoco  en biliary duct  en choledochous duct  en choledochus  TA ductus choledochus  TA ductus biliaris  
745 anatomia ca coll terme pral.n m es cuello  en neck  TA collum  TA cervix  
746 anatomia ca coll anatòmic de l'húmer terme pral.n m es cuello anatómico del húmero  en anatomical neck of humerus  TA collum anatomicum humeri  
747 anatomia ca coll de l'astràgal terme pral.n m es cuello del astrágalo  en neck of talus  TA collum tali  
748 anatomia ca coll de la bufeta terme pral.n m es cuello de la vejiga  en neck of urinary bladder  TA cervix vesicae  TA collum vesicae  
749 anatomia ca coll de la costella terme pral.n m es cuello de la costilla  en neck of rib  TA collum costae  
750 anatomia ca coll de la dent terme pral.n m es cuello del diente  en dental neck  TA cervix dentis  
751 anatomia ca coll de la vesícula biliar terme pral.n m es cuello de la vesícula biliar  en neck of gallbladder  TA collum vesicae biliaris  TA collum vesicae fellea  
752 anatomia ca coll del còndil de la mandíbula terme pral.n m es cuello de la mandíbula  en neck of mandible  TA collum mandibulae  
753 anatomia ca coll del fèmur terme pral.n m es cuello del fémur  en neck of femur  TA collum femoris  
754 anatomia ca coll del gland terme pral.n m es cuello del glande  en neck of glans penis  TA collum glandis  
755 anatomia ca coll del martell terme pral.n m es cuello del martillo  en neck of malleus  TA collum mallei  
756 anatomia ca coll del radi terme pral.n m es cuello del radio  en neck of radius  TA collum radii  
757 anatomia ca coll quirúrgic de l'húmer terme pral.n m es cuello quirúrgico del húmero  en surgical neck of humerus  TA collum chirurgicum humeri  
758 anatomia ca col·licle terme pral.n m es colículo  en colliculus  TA colliculus  
759 anatomia ca col·licle facial terme pral.n m es colículo facial  en facial colliculus  TA colliculus facialis  
760 anatomia ca col·licle inferior terme pral.n m ca tubercle quadrigeminat inferior sin. compl.n m es colículo inferior  es tubérculo cuadrigémino inferior  en inferior colliculus  TA colliculus inferior  
761 anatomia ca col·licle seminal terme pral.n m ca verumontà sin. compl.n m es colículo seminal  es veru montanum  en seminal colliculus  en verumontanum  TA colliculus seminalis  
762 anatomia ca col·licle superior terme pral.n m ca tubercle quadrigeminat superior sin. compl.n m es colículo superior  es tubérculo cuadrigémino superior  en superior colliculus  TA colliculus superior  
763 anatomia ca còlon terme pral.n m es colon  en colon  TA colon  
764 anatomia ca còlon ascendent terme pral.n m es colon ascendente  en ascending colon  TA colon ascendens  
765 anatomia ca còlon descendent terme pral.n m es colon descendente  en descending colon  TA colon descendens  
766 anatomia ca còlon sigmoide terme pral.n m es colon sigmoide  en sigmoid colon  TA colon sigmoideum  
767 anatomia ca còlon transvers terme pral.n m es colon transverso  en transverse colon  TA colon transversum  
768 anatomia ca modíol terme pral.n m ca columel·la sin. compl.n m es columela  es modiolo  en columella cochleae  en modiolus  
769 anatomia ca columna anal terme pral.n f ca columna de Morgagni sin. compl.n f es columna anal  es columna de Morgagni  en anal column  en column of Morgagni  TA columnae anales  
770 anatomia ca columna renal terme pral.n f ca columna de Bertin sin. compl.n f es columna de Bertin  es columna renal  en column of Bertin  en renal column  TA columnae renales  
771 anatomia ca columna de Clarke terme pral.n f ca nucli toràcic terme pral.n m ca columna de Stilling sin. compl.n f ca columna toràcica sin. compl.n f ca nucli toràcic sin. compl.n m es columna de Clarke  es columna de Stilling  es columna torácica  es núcleo torácico  en Clarke's column  en Stilling's column  en thoracic nucleus  TA nucleus thoracicus posterior  TA nucleus dorsalis  
772 anatomia ca columna de la vagina terme pral.n f es columna de la vagina  en column of vagina  TA columnae rugarum  
773 anatomia ca columna del fòrnix terme pral.n f ca columna del trígon cerebral sin. compl.n f es columna del fórnix  es columna del trígono cerebral  en fornix column  TA columna fornicis  
774 anatomia ca columna grisa terme pral.n f es columna gris  en gray column  TA columnae griseae  
775 anatomia ca columna vertebral terme pral.n f ca raquis sin. compl.n m es columna vertebral  es raquis  en rachis  en vertebral column  TA columna vertebralis  
776 anatomia ca colze terme pral.n m es codo  en elbow  TA cubitus  
777 anatomia ca comissura terme pral.n f es comisura  en commissure  TA commissura  
778 anatomia ca comissura blanca terme pral.n f es comisura blanca  en white commissure  
779 anatomia ca comissura supraòptica ventral terme pral.n f ca comissura de Gudden sin. compl.n f es comisura de Gudden  es comisura supraóptica ventral  en Gudden's commissure  en ventral supraoptic commissure  TA commissura supraoptica ventralis  
780 anatomia ca comissura del fòrnix terme pral.n f ca comissura de l'hipocamp sin. compl.n f es comisura del fórnix  es comisura del hipocampo  en commissure of fornix  en hippocampal commissure  TA commissura fornicis  
781 anatomia ca comissura supraòptica dorsal terme pral.n f ca comissura de Meynert sin. compl.n f es comisura de Meynert  es comisura supraóptica dorsal  en dorsal supraoptic commissure  en Meynert's commissure  TA commissura supraoptica dorsalis  
782 anatomia ca comissura habenular terme pral.n f es comisura habenular  en habenular commissure  TA commissura habenularum  
783 anatomia ca comissura labial terme pral.n f es comisura labial  en commissure of lips  TA commissura labiorum  
784 anatomia ca comissura palpebral terme pral.n f es comisura palpebral  en commissure of eyelids  
785 anatomia ca comissura palpebral lateral terme pral.n f es rafe palpebral lateral  en lateral palpebral raphe  TA commissura lateralis palpebrarum  
786 anatomia ca comissura vulvar terme pral.n f es comisura vulvar  en vulvar commissure  
787 anatomia ca infundíbul del cor terme pral.n m ca con arteriós sin. compl.n m es cono arterial  es infundíbulo del corazón  en arterial cone  en cardiac infundibulum  TA conus arteriosus  
788 anatomia ca con de la retina terme pral.n m es cono de la retina  en cone cell  
789 anatomia ca con elàstic terme pral.n m es cono elástico  en elastic cone  TA conus elasticus  
790 anatomia ca lobel epididimàtic terme pral.n m ca con epididimàtic sin. compl.n m es cono epididimario  es lobulillo epididimario  en conus epididymis  en lobule of epididymis  TA lobuli epididymidis  TA coni epididymidis  
791 anatomia ca con medul·lar terme pral.n m ca con terminal sin. compl.n m es cono medular  es cono terminal  en medullary cone  en terminal cone  TA conus medullaris  
792 anatomia ca cornet terme pral.n m ca conca sin. compl.n f es concha  es cornete  en concha  
793 anatomia ca conca de l'orella terme pral.n f es concha de la oreja  en concha of auricle  TA concha auriculae  
794 anatomia ca òrbita terme pral.n f ca conca de l'ull sin. compl.n f es órbita  en orbit  TA orbita  
795 anatomia ca cornet esfenoidal terme pral.n m ca conca esfenoidal sin. compl.n f ca cornet de Bertin sin. compl.n m es concha esfenoidal  es cornete esfenoidal  en sphenoidal concha  TA concha sphenoidalis  
796 anatomia ca cornet inferior terme pral.n m ca conca nasal inferior sin. compl.n f es concha nasal inferior  es cornete inferior  en inferior nasal concha  TA concha nasalis inferior  
797 anatomia ca cornet mitjà terme pral.n m ca conca nasal mitjana sin. compl.n f es concha nasal media  es cornete medio  en middle nasal concha  TA concha nasalis media  
798 anatomia ca cornet superior terme pral.n m ca conca nasal superior sin. compl.n f es concha nasal superior  es cornete superior  en superior nasal concha  TA concha nasalis superior  
799 anatomia ca cornet nasal suprem terme pral.n m ca conca nasal suprema sin. compl.n f ca cornet de Santorini sin. compl.n m es concha nasal suprema  es cornete nasal supremo  en supreme nasal concha  TA concha nasalis suprema  
800 anatomia ca còndil terme pral.n m es cóndilo  en condyle  TA condylus  
801 anatomia ca còndil de l'húmer terme pral.n m es cóndilo del húmero  en condyle of humerus  TA condylus humeri  
802 anatomia ca còndil de l'occipital terme pral.n m es cóndilo del occipital  en occipital condyle  TA condylus occipitalis  
803 anatomia ca còndil de la mandíbula terme pral.n m es cóndilo de la mandíbula  en condyle of mandible  TA caput mandibulae  TA condylus mandibulae  
804 anatomia ca còndil del femur terme pral.n m ca còndil femoral sin. compl.n m es cóndilo del femur  es cóndilo femoral  en condyle of femur  en femoral condyle  
805 anatomia ca tubercle articular de l'os temporal terme pral.n m ca còndil del temporal sin. compl.n f es tubérculo articular  en articular tubercle  TA tuberculum articulare  
806 anatomia ca conducte alveolar terme pral.n m es conducto alveolar  en alveolar duct  TA canales alveolares  
807 anatomia ca conducte anal terme pral.n m es conducto anal  en anal canal  TA canalis analis  
808 anatomia ca conducte arteriós terme pral.n m ca conducte de Botal sin. compl.n m ca ductus arteriosus sin. compl.n m es conducto arterioso  es conducto de Botal  en arterial duct  en duct of Botallo  
809 anatomia ca conducte auditiu extern terme pral.n m es conducto auditivo externo  en external acoustic meatus  TA meatus acusticus externus  
810 anatomia ca conducte auditiu intern terme pral.n m es conducto auditivo interno  en internal acoustic meatus  TA meatus acusticus internus  
811 anatomia ca conducte carotidi terme pral.n m es conducto carotídeo  en carotid canal  TA canalis caroticus  
812 anatomia ca conducte central de la medul·la espinal terme pral.n m ca conducte de l'epèndima sin. compl.n m es conducto central de la médula espinal  en central canal of spinal cord  TA canalis centralis medullae spinalis  
813 anatomia ca conducte cervical terme pral.n m es conducto cervical  en cervical canal  TA canalis cervicis uteri  
814 anatomia ca conducte cístic terme pral.n m es conducto cístico  en cystic duct  TA ductus cysticus  
815 anatomia ca forat condili posterior terme pral.n m ca conducte condili sin. compl.n m es agujero condíleo posterior  es conducto condíleo  en condylar canal  en condyloid canal  en condyloid foramen  TA canalis condylaris  
816 anatomia ca conducte femoral terme pral.n m ca conducte crural sin. compl.n m es conducto femoral  en femoral canal  TA canalis femoralis  
817 anatomia ca conducte púdic terme pral.n m ca conducte d'Alcock sin. compl.n m es conducto de Alcock  es conducto pudendo  en Alcock's canal  en pudendal canal  TA canalis pudendalis  
818 anatomia ca conducte venós terme pral.n m ca conducte d'Aranzi sin. compl.n m es conducto de Arancio  es conducto venoso  en duct of Arantius  en ductus venosus  
819 anatomia ca conducte musculotubari terme pral.n m ca conducte d'Eustaqui sin. compl.n m es conducto de Eustaquio  es conducto musculotubárico  en eustachian canal  en musculo tubaric canal  TA canalis musculotubarius  
820 anatomia ca túbul renal terme pral.n m ca conducte de Bellini sin. compl.n m es conducto de Bellini  es túbulo renal  en Bellini's duct  en renal tubule  
821 anatomia ca conducte diploic terme pral.n m ca conducte de Breschet sin. compl.n m es conducto de Breschet  es conducto diploico  en Breschet's canal  en diploic canal  TA canales diploici  
822 anatomia ca conducte hialoide terme pral.n m ca conducte de Cloquet sin. compl.n m es conducto de Cloquet  es conducto hialoideo  en Cloquet's canal  en hyaloid canal  TA canalis hyaloideus  
823 anatomia ca conducte longitudinal de l'epoòfor terme pral.n m ca conducte de Gartner sin. compl.n m es conducto de Gartner  es conducto longitudinal del epoóforo  en Gartner's duct  en longitudinal duct of epoöphoron  TA ductus longitudinalis epoophori  
824 anatomia ca conducte nutrici terme pral.n m ca conducte de Havers sin. compl.n m es conducto nutricio  en nutrient canal  TA canalis nutricius  TA canalis nutriens  
825 anatomia ca conducte de Hensen terme pral.n m ca ductus reuniens sin. compl.n m es conducto de Hensen  es conducto reuniens  en ductus reuniens  en Hensen's duct  TA ductus reuniens  
826 anatomia ca conducte timpànic terme pral.n m ca conducte de Jacobson sin. compl.n m es conducto de Jacobson  es conducto timpánico  en Jacobson's canal  en tympanic canaliculus  TA canaliculus tympanicus  
827 anatomia ca conducte de l'epidídim terme pral.n m es conducto del epidídimo  en duct of epididymis  TA ductus epididymidis  
828 anatomia ca conducte de l'hipoglòs terme pral.n m ca forat condili anterior sin. compl.n m es agujero condíleo anterior  es conducto del hipogloso  en hypoglossal canal  TA canalis nervi hypoglossi  
829 anatomia ca conducte paramesonèfric terme pral.n m ca conducte de Müller sin. compl.n m es conducto de Müller  es conducto paramesonéfrico  en duct of Müller  en paramesonephric duct  
830 anatomia ca espai zonular terme pral.n m ca conducte de Petit sin. compl.n m es conducto de Petit  es espacio zonular  en Petit's canal  en zonular space  TA spatia zonularia  
831 anatomia ca conducte sublingual major terme pral.n m ca conducte de Rivinus sin. compl.n m es conducto de Rivinus  es conducto sublingual mayor  en duct of Rivinus  en major sublingual duct  TA ductus sublingualis major  
832 anatomia ca conducte pancreàtic accessori terme pral.n m ca conducte de Santorini sin. compl.n m es conducto de Santorini  es conducto pancreático accesorio  en accessory pancreatic duct  en duct of Santorini  TA ductus pancreaticus accessorius  
833 anatomia ca si venós de l'escleròtica terme pral.n m ca conducte de Schlemm sin. compl.n m es conducto de Schlemm  es seno venoso de la esclerótica  en Schlemm's duct  en sinus venosus sclerae  TA sinus venosus sclerae  
834 anatomia ca conducte parauretral terme pral.n m ca conducte de Schüller sin. compl.n m es conducto de Schüller  es conducto parauretral  en paraurethral duct  en Schüller's duct  TA ductus paraurethrales  
835 anatomia ca conducte parotidi terme pral.n m ca conducte de Stenon sin. compl.n m ca conducte de Stensen sin. compl.n m es conducto de Stenon  es conducto de Stensen  es conducto parotídeo  en duct of Steno  en parotid duct  en Stensen's duct  TA ductus parotideus  
836 anatomia ca conducte submandibular terme pral.n m ca conducte de Wharton sin. compl.n m es conducto de Wharton  es conducto submandibular  en submandibular duct  en Wharton's duct  TA ductus submandibularis  
837 anatomia ca conducte pancreàtic terme pral.n m ca conducte de Wirsung sin. compl.n m es conducto de Wirsung  es conducto pancreático  en duct of Wirsung  en pancreatic duct  TA ductus pancreaticus  
838 anatomia ca conducte mesonèfric terme pral.n m ca conducte de Wolff sin. compl.n m es conducto de Wolff  es conducto mesonéfrico  en duct of Wolff  en mesonephric duct  
839 anatomia ca conducte deferent terme pral.n m es conducto deferente  en deferent duct  TA ductus deferens  
840 anatomia ca conducte del múscul del martell terme pral.n m es conducto para el músculo tensor del tímpano  en canal for tensor tympani  TA semicanalis musculi tensoris tympani  
841 anatomia ca conducte dental inferior terme pral.n m ca conducte mandibular sin. compl.n m es conducto mandibular  en mandibular canal  TA canalis mandibulae  
842 anatomia ca conducte ejaculador terme pral.n m es conducto eyaculador  en ejaculatory duct  TA ductus ejaculatorius  
843 anatomia ca conducte endolimfàtic terme pral.n m es conducto endolinfático  en endolymphatic duct  TA ductus endolymphaticus  
844 anatomia ca conducte excretor de la vesícula seminal terme pral.n m es conducto excretor de la vesícula seminal  en excretory duct of seminal vesicle  TA ductus excretorius glandulae vesiculosae  
845 anatomia ca conducte galactòfor terme pral.n m ca conducte lactífer sin. compl.n m ca conducte mamari sin. compl.n m es conducto galactóforo  es conducto lactífero  es conducto mamario  en galactophorus duct  en lactiferous duct  en mammillary duct  TA ductus lactiferi  
846 anatomia ca conducte hapàtic esquerre terme pral.n m es conducto hepático izquierdo  en left hepatic duct  TA ductus hepaticus sinister  
847 anatomia ca conducte hepàtic comú terme pral.n m es conducto hepático común  en common hepatic duct  TA ductus communis hepatis  
848 anatomia ca conducte hepàtic dret terme pral.n m es conducto hepático derecho  en right hepatic duct  TA ductus hepaticus dexter  
849 anatomia ca conducte incisiu terme pral.n m es conducto incisivo  en incisive duct  TA canalis incisivi  
850 anatomia ca conducte infraorbitari terme pral.n m es conducto infraorbitario  en infraorbital canal  TA canalis infraorbitalis  
851 anatomia ca conducte inguinal terme pral.n m es conducto inguinal  en inguinal canal  TA canalis inguinalis  
852 anatomia ca conducte limfàtic dret terme pral.n m es conducto linfático derecho  en right lymphatic duct  TA ductus lymphaticus dexter  TA ductus thoracicus dexter  
853 anatomia ca conducte toràcic terme pral.n m ca conducte limfàtic esquerre sin. compl.n m es conducto linfático izquierdo  es conducto torácico  en left lymphatic duct  en thoracic duct  TA ductus thoracicus  
854 anatomia ca conducte longitudinal del modíol terme pral.n m es conducto longitudinal del modiolo  en longitudinal canal of modiolus  TA canales longitudinales modioli  
855 anatomia ca conducte nasolacrimal terme pral.n m ca conducte nasal sin. compl.n m es conducto nasal  es conducto nasolagrimal  en nasal duct  en nasolacrimal duct  TA canalis nasolacrimalis  
856 anatomia ca conducte obturador terme pral.n m es conducto obturador  en obturator canal  TA canalis obturatorius  
857 anatomia ca conducte omfalomesentèric terme pral.n m ca conducte vitelí sin. compl.n m es conducto onfalomesentérico  es conducto vitelino  en omphalomesenteric duct  en vitelline duct  
858 anatomia ca forat òptic terme pral.n m ca conducte òptic sin. compl.n m es agujero óptico  es conducto óptico  en optic canal  en optic foramen  TA canalis opticus  
859 anatomia ca conducte palatí menor terme pral.n m ca conducte palatí accessori sin. compl.n m es conducto palatino accesorio  es conducto palatino menor  en accessory palatine canal  en lesser palatine canal  TA canales palatini minores  
860 anatomia ca conducte palatí major terme pral.n m es conducto palatino mayor  en great palatine canal  TA canalis palatinus major  
861 anatomia ca conducte palatovaginal terme pral.n m ca conducte pterigopalatí sin. compl.n m es conducto palatovaginal  es conducto pterigopalatino  en palatovaginal canal  en pterygopalatine canal  TA canalis palatovaginalis  
862 anatomia ca conducte pterigoidal terme pral.n m ca conducte vidià sin. compl.n m es conducto pterigoideo  es conducto vidiano  en pterygoid canal  en vidian canal  TA canalis pterygoideus  
863 anatomia ca conducte radicular terme pral.n m ca conducte pulpar sin. compl.n m es conducto pulpar  es conducto radicular  en pulp canal  en root canal  TA canalis radicis dentis  
864 anatomia ca conducte sacre terme pral.n m es conducto sacro  en sacral canal  TA canalis sacralis  
865 anatomia ca conducte semicircular terme pral.n m es conducto semicircular  en semicircular duct  TA ductus semicirculares  
866 anatomia ca conducte sublingual menor terme pral.n m es conducto sublingual menor  en minor sublingual duct  TA ductus sublinguales minores  
867 anatomia ca conducte tiroglòs terme pral.n m es conducto tirogloso  en thyroglossal duct  TA ductus thyroglossus  
868 anatomia ca conducte utriculosacular terme pral.n m es conducto utriculosacular  en utriculosaccular duct  TA ductus utriculosaccularis  
869 anatomia ca confluència dels sins terme pral.n f ca premsa d'Heròfil sin. compl.n f es confluencia de los senos  es prensa de Herófilo  en confluence of sinuses  en torcular Herophili  TA confluens sinuum  
870 anatomia ca conjuntiva terme pral.n f es conjuntiva  en conjunctive  TA tunica conjunctiva  
871 anatomia ca conjuntiva bulbar terme pral.n f es conjuntiva bulbar  en bulbar conjunctiva  TA tunica conjunctiva bulbi  
872 anatomia ca conjuntiva palpebral terme pral.n f es conjuntiva palpebral  en palpebral conjunctiva  TA tunica conjunctiva palpebrarum  
873 anatomia ca cor terme pral.n m es corazón  en heart  TA cor  
874 anatomia ca corda terme pral.n f es cuerda  en cord  
875 anatomia ca corda del timpà terme pral.n f es cuerda del tímpano  en chorda tympani  TA chorda tympani  
876 anatomia ca plec vestibular terme pral.n m ca corda vocal falsa sin. compl.n f ca plec ventricular sin. compl.n m ca plec vocal superior sin. compl.n m es cuerda vocal falsa  es pliegue ventricular  es pliegue vestibular  en false vocal cord  en ventricular fold  en vestibular fold  TA plica vestibularis  
877 anatomia ca plec vocal terme pral.n m ca corda vocal veritable sin. compl.n f ca plec vocal inferior sin. compl.n m es cuerda vocal verdadera  es pliegue vocal  en true vocal cord  en vocal fold  TA plica vocalis  
878 anatomia ca cordó de la medul·la espinal terme pral.n m es cordón de la médula espinal  en medullary cord  TA funiculi medullae spinalis  
879 anatomia ca cordó espermàtic terme pral.n m es cordón espermático  en spermatic cord  TA funiculus spermaticus  
880 anatomia ca cordó umbilical terme pral.n m es cordón umbilical  en umbilical cord  
881 anatomia ca còrnia terme pral.n f es córnea  en cornea  TA cornea  
882 anatomia ca coroide terme pral.n f es coroides  en choroid  TA choroidea  
883 anatomia ca corona ciliar terme pral.n f es corona ciliar  en ciliary crown  TA corona ciliaris  
884 anatomia ca corona del gland terme pral.n f es corona del glande  en corona of glans penis  TA corona glandis  
885 anatomia ca corona dental terme pral.n f es corona dental  en dental crown  TA corona dentis  
886 anatomia ca corona radiada terme pral.n f es corona radiada  en corona radiata  TA corona radiata  
887 anatomia ca frontal terme pral.n m ca coronal sin. compl.n m es coronal  es frontal  en coronal bone  en frontal bone  TA os frontale  
888 anatomia ca corpuscle renal terme pral.n m ca corpuscle de Malpighi sin. compl.n m es corpúsculo de Malpighi  es corpúsculo renal  en malpighian corpuscle  en renal corpuscle  
889 anatomia ca corpuscle tàctil terme pral.n m ca corpuscle de Meissner sin. compl.n m es corpúsculo de Meissner  es corpúsculo táctil  en Meissner's corpuscle  en tactile corpuscle  
890 anatomia ca disc tàctil terme pral.n m ca corpuscle de Merkel sin. compl.n m ca disc de Merkel sin. compl.n m ca menisc tàctil sin. compl.n m es corpúsculo de Merkel  es disco de Merkel  es disco táctil  es menisco táctil  en Merkel's corpuscle  en Merkel's disk  en tactile meniscus  
891 anatomia ca solc intertubercular terme pral.n m ca corredora bicipital sin. compl.n f es corredera bicipital  es surco intertubercular  en bicipital groove  en intertubercular groove  TA sulcus intertubularis  
892 anatomia ca escorça terme pral.n f ca còrtex sin. compl.n m es córtex  es corteza  en cortex  TA cortex  
893 anatomia ca cos terme pral.n m es cuerpo  en body  
894 anatomia ca cos adipós infrapatel·lar terme pral.n m es cuerpo adiposo infrarrotuliano  en infrapatellar fatty body  TA corpus adiposum infrapatellare  
895 anatomia ca cos adipós isquiorectal terme pral.n m es cuerpo adiposo de la fosa isquiorrectal  en adipose body of ischiorectal fossa  TA corpus adiposum fossae ischioanalis  
896 anatomia ca cos adipós orbitari terme pral.n m es cuerpo adiposo de la órbita  en adipose body of orbit  TA corpus adiposum orbitae  
897 anatomia ca nucli amigdaloide terme pral.n m ca cos amigdaloide sin. compl.n m es cuerpo amigdaloide  es núcleo amigdaloide  en amygdaloid body  en amygdaloid nucleus  TA corpus amygdaloideum  
898 anatomia ca cos callós terme pral.n m es cuerpo calloso  en corpus callosum  TA corpus callosum  
899 anatomia ca cos carotidi terme pral.n m ca glom carotidi sin. compl.n m es cuerpo carotídeo  es glomo carotídeo  en carotid body  en carotid glomus  TA glomus caroticum  
900 anatomia ca cos cavernós del clítoris terme pral.n m es cuerpo cavernoso del clítoris  en cavernous body of clitoris  TA corpus cavernosum clitoridis  
901 anatomia ca cos cavernós del penis terme pral.n m es cuerpo cavernoso del pene  en cavernous body of penis  TA corpus cavernosum penis  
902 anatomia ca cos ciliar terme pral.n m ca zona ciliar sin. compl.n f es cuerpo ciliar  es zona ciliar  en ciliary body  en ciliary zone  TA corpus ciliare  
903 anatomia ca cos coccigi terme pral.n m ca glàndula coccígia sin. compl.n f es cuerpo coccígeo  es glándula coccígea  en coccigeal body  en coccigeal gland  TA glomus coccygeum  
904 anatomia ca mediastí testicular terme pral.n m ca cos de Highmore sin. compl.n m es cuerpo de Highmore  es mediastino testicular  en body of Highmore  en mediastinum testis  TA mediastinum testis  
905 anatomia ca cos de l'estern terme pral.n m ca mesoestern sin. compl.n m es cuerpo del esternón  es mesoesternón  en body of sternum  en mesosternum  TA corpus sterni  
906 anatomia ca nucli subtalàmic terme pral.n m ca cos de Luys sin. compl.n m es cuerpo de Luys  es núcleo subtalámico  en Luys' body  en subthalamic nucleus  TA nucleus subthalamicus  
907 anatomia ca cos paraaòrtic terme pral.n m ca cos de Zuckerkandl sin. compl.n m es cuerpo de Zuckerkandl  es cuerpo paraaórtico  en para-aortic body  en Zuckerkandl's body  TA corpora paraaortica  TA glomera aortica  
908 anatomia ca cos del fòrnix terme pral.n m ca cos psal·loide sin. compl.n m ca lira de David sin. compl.n f es cuerpo del fórnix  es lira de David  en body of fornix  en lyra Davidis  TA corpus fornicis  
909 anatomia ca cos del pàncrees terme pral.n m es cuerpo del páncreas  en body of pancreas  TA corpus pancreatis  
910 anatomia ca cos estriat terme pral.n m es cuerpo estriado  en striate body  TA corpus striatum  
911 anatomia ca fímbria de l'hipocamp terme pral.n f ca cos franjat sin. compl.n m es cuerpo franjeado  es fimbria del hipocampo  en fimbria hippocampi  en fringed body  TA fimbria hippocampi  
912 anatomia ca cos geniculat lateral terme pral.n m es cuerpo geniculado lateral  en lateral geniculate body  TA corpus geniculatum laterale  
913 anatomia ca cos geniculat medial terme pral.n m es cuerpo geniculado medial  en medial geniculate body  TA corpus geniculatum mediale  
914 anatomia ca cos luti terme pral.n m ca cos groc sin. compl.n m es cuerpo amarillo  es cuerpo lúteo  en yellow body  TA corpus luteum  
915 anatomia ca cos vitri terme pral.n m ca cos hialoide sin. compl.n m es cuerpo hialoideo  es cuerpo vítreo  en hyaloid body  en vitreous body  TA corpus vitreum  
916 anatomia ca cos mamil·lar terme pral.n m ca tubercle mamil·lar de l'hipotàlem sin. compl.n m es cuerpo mamilar  es tubérculo mamilar del hipotálamo  en mamillary body  en mamillary tubercle of hypothalamus  TA corpus mammillare  
917 anatomia ca oliva terme pral.n f ca cos olivari sin. compl.n m es cuerpo olivar  es oliva  en olivary body  en olive  TA oliva  
918 anatomia ca epoòfor terme pral.n m ca cos pampiniforme sin. compl.n m ca paraovari sin. compl.n m ca paroòfor sin. compl.n m es cuerpo pampiniforme  es epoóforo  es paraovario  en epoophoron  en pampiniform body  en paraovarium  TA epoophoron  
919 anatomia ca cos pineal terme pral.n m ca epífisi sin. compl.n f ca glàndula pineal sin. compl.n f es cuerpo pineal  es epífisis  es glándula pineal  en epiphysis  en pineal body  en pineal gland  TA glandula pinealis  TA corpus pineale  
920 anatomia ca cos trapezoide terme pral.n m es cuerpo trapezoide  en trapezoid body  TA corpus trapezoideum  
921 anatomia ca cos uterí terme pral.n m es cuerpo uterino  en corpus uteri  TA corpus uteri  
922 anatomia ca cos vertebral terme pral.n m es cuerpo vertebral  en corpus vertebrale  TA corpus vertebrae  
923 anatomia ca costella terme pral.n f es costilla  en rib  TA costae  
924 anatomia ca costella falsa terme pral.n f ca costella anesternal sin. compl.n f es costilla falsa  en false rib  TA costae spuriae  
925 anatomia ca costella veritable terme pral.n f ca costella esternal sin. compl.n f es costilla verdadera  en true rib  TA costae verae  
926 anatomia ca costella flotant terme pral.n f es costilla flotante  en floating rib  TA costae fluitantes  
927 anatomia ca coxal terme pral.n m es coxal  en coxa  TA coxa  
928 anatomia ca crani terme pral.n m es cráneo  en skull  TA cranium  
929 anatomia ca cresta terme pral.n f es cresta  en crest  en ridge  TA crista  
930 anatomia ca cresta ampul·lar terme pral.n f ca cresta acústica sin. compl.n f es cresta acústica  es cresta ampollar  en acoustic crest  en ampullar crest  TA crista ampullaris  
931 anatomia ca cresta arcuada de l'aritenoide terme pral.n f es cresta arcuada del cartílago aritenoides  en arcuate crest of arytenoid cartilage  TA crista arcuata cartilaginis arytenoideae  
932 anatomia ca cresta de la finestra coclear terme pral.n f ca cresta de la finestra rodona sin. compl.n f es cresta de la ventana coclear  en crest of cochlear window  TA crista fenestrae cochleae  
933 anatomia ca cresta de la tuberositat major terme pral.n f ca cresta subtroquiteriana sin. compl.n f es cresta del tubérculo mayor  es cresta subtroquiteriana  en crest of greater tubercle  TA crista tuberculi majoris  TA labium laterale  
934 anatomia ca cresta de la tuberositat menor terme pral.n f ca cresta subtroquiniana sin. compl.n f es cresta del tubérculo menor  es cresta subtroquiniana  en crest of lesser tubercle  TA crista tuberculi minoris  TA labium medialis  
935 anatomia ca cresta del cap de la costella terme pral.n f es cresta de la cabeza costal  en crest of little head of rib  TA crista capitis costae  
936 anatomia ca cresta del coll de la costella terme pral.n f es cresta del cuello de la costilla  en crest of neck of rib  TA crista colli costae  
937 anatomia ca cresta del múscul supinador terme pral.n f es cresta del músculo supinador  en supinator crest  TA crista musculi supinatoris  
938 anatomia ca cresta del pubis terme pral.n f es cresta del pubis  en crest of pubis  TA crista pubica  
939 anatomia ca cresta papil·lar terme pral.n f ca cresta dèrmica sin. compl.n f es cresta de la piel  es cresta epidérmica  en dermal ridge  TA cristae cutis  
940 anatomia ca cresta esfenoidal terme pral.n f es cresta esfenoidal  en sphenoidal crest  TA crista sphenoidalis  
941 anatomia ca cresta infratemporal terme pral.n f ca cresta esfenotemporal sin. compl.n f es cresta esfenotemporal  es cresta infratemporal  en infratemporal crest  TA crista infratemporalis  
942 anatomia ca cresta espiral terme pral.n f es cresta espiral  en spiral crest  TA crista basilaris  TA crista spiralis  
943 anatomia ca cresta etmoidal terme pral.n f es cresta etmoidal  en ethmoid crest  TA crista ethmoidalis  
944 anatomia ca cresta transversa del conducte auditiu intern terme pral.n f ca cresta falciforme sin. compl.n f es cresta falciforme  es cresta transversa del conducto auditivo interno  en crista falciformis  en transverse crest of internal auditory meatus  TA crista transversa meati acustici interni  
945 anatomia ca cresta frontal terme pral.n f es cresta frontal  en frontal crest  TA crista frontalis  
946 anatomia ca cresta ilíaca terme pral.n f es cresta ilíaca  en iliac crest  TA crista iliaca  
947 anatomia ca cresta intertrocanteriana terme pral.n f es cresta intertrocantérea  en intertrochanteric crest  TA crista intertrochanterica  
948 anatomia ca cresta lacrimal terme pral.n f es cresta lagrimal  en lacrimal crest  
949 anatomia ca cresta nasal terme pral.n f es cresta nasal  en nasal crest  TA crista nasalis  
950 anatomia ca cresta obturadora terme pral.n f es cresta obturatriz  en obturator crest  TA crista obturatoria  
951 anatomia ca cresta occipital terme pral.n f es cresta occipital  en occipital crest  
952 anatomia ca cresta palatina terme pral.n f es cresta palatina  en palatine crest  TA crista palatina  
953 anatomia ca pecten del pubis terme pral.n m ca cresta pectínia sin. compl.n f ca línia pectínia sin. compl.n f es cresta pectínea  es línea pectínea  es pecten del pubis  en pecten ossis pubis  en pectineal crest  en pectineal line  TA pecten ossis pubis  
954 anatomia ca cresta supracondília terme pral.n f es cresta supracondílea  en supracondylar crest  
955 anatomia ca cresta supramastoidal terme pral.n f ca línia temporal sin. compl.n f es cresta supramastoidea  es línia temporal  en supramastoid crest  en temporal line  TA crista supramastoidea  
956 anatomia ca cresta supraventricular terme pral.n f es cresta supraventricular  en supraventricular crest  TA crista supraventricularis  
957 anatomia ca cresta terminal de l'aurícula dreta terme pral.n f es cresta terminal de la aurícula derecha  en terminal crest of right atrium  TA crista terminalis atrii dextri  
958 anatomia ca cresta turbinal de l'os palatí terme pral.n f es cresta turbinal del palatino  en turbinal crest of palatine bone  
959 anatomia ca cresta turbinal del maxil·lar terme pral.n f es cresta turbinal del maxilar  en turbinal crest of maxilla  
960 anatomia ca cresta uretral terme pral.n f es cresta uretral  en urethral crest  TA crista urethralis  
961 anatomia ca cresta vestibular terme pral.n f es cresta vestibular  en crest of vestibule  TA crista vestibuli  
962 anatomia ca cripta terme pral.n f es cripta  en crypt  
963 anatomia ca cripta amigdalina terme pral.n f ca cripta tonsil·lar sin. compl.n f es cripta amigdalina  es cripta tonsilar  en tonsillar crypt  TA cryptae tonsillae  
964 anatomia ca cristal·lí terme pral.n m es cristalino  en crystallin  TA lens  
965 anatomia ca cua de cavall terme pral.n f es cola de caballo  en cauda equina  TA cauda equina  
966 anatomia ca cua de l'epidídim terme pral.n f es cola del epidídimo  en tail of epididymis  TA cauda epididymidis  TA coni epididymidis  
967 anatomia ca cua de l'hèlix terme pral.n f es cola del hélix  en cauda helicis  TA cauda helicis  
968 anatomia ca cua del nucli caudat terme pral.n f es cola del núcleo caudado  en tail of caudate nucleus  TA cauda nuclei caudati  
969 anatomia ca cua del pàncrees terme pral.n f es cola del páncreas  en tail of pancreas  TA cauda pancreatis  
970 anatomia ca cúbit terme pral.n m es cúbito  en ulna  TA ulna  
971 anatomia ca cuboide terme pral.n m es cuboides  en cuboid  TA os cuboideum  
972 anatomia ca cuixa terme pral.n f es muslo  en thigh  TA femur  
973 anatomia ca culmen terme pral.n m es culmen  en culmen  TA culmen  
974 anatomia ca cuny terme pral.n m ca os cuneïforme terme pral.n m es cuña  es hueso cuneiforme  en cuneiform bone  TA cuneus  
975 anatomia ca lòbul cuneïforme terme pral.n m ca cuny sin. compl.n m es cuña  es lóbulo cuneiforme  en cuneate lobe  en cuneus  TA cuneus  
976 anatomia ca cúpula de la còclea terme pral.n f es cúpula de la cóclea  en cupula of cochlea  TA cupula cochleae  
977 anatomia ca cúpula pleural terme pral.n f es cúpula pleural  en cupula of pleura  TA cupula pleurae  
978 anatomia ca curvatura major de l'estómac terme pral.n f es curvatura mayor del estómago  en greater curvature of stomach  TA curvatura major gastricae  
979 anatomia ca curvatura menor de l'estómac terme pral.n f es curvatura menor del estómago  en lesser curvature of stomach  TA curvatura minor gastricae  
980 anatomia ca cúspide de les dents terme pral.n f es cúspide de los dientes  en dental cusp  TA cuspis dentis  
981 anatomia ca decídua terme pral.n f ca membrana decídua sin. compl.n f es decidua  es membrana decidua  en decidua  en decidual membrane  
982 anatomia ca declivi terme pral.n m es declive  en slope  TA declive  
983 anatomia ca decussació del tegment terme pral.n f es decusación del tegmento  en tegmental decussation  TA decussationes tegmentales  
984 anatomia ca decussació dels lemniscs terme pral.n f ca decussació sensitiva terme pral.n f es decusación de los lemniscos  es decusación sensitiva  en decussatio sensoria  en decussation of medial lemnisci  TA decussatio lemnisci medialis  
985 anatomia ca decussació dels nervis troclears terme pral.n f es decusación de los nervios trocleares  en decussation of trochlear nerves  TA decussatio fibrarum nervorum trochlearium  
986 anatomia ca decussació dels peduncles cerebel·losos superiors terme pral.n f es decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores  en decussation of superior cerebellar peduncles  TA decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum  
987 anatomia ca decussació motora terme pral.n f ca decussació piramidal terme pral.n f es decusación motora  es decusación piramidal  en motor decussation  en pyramidal decussation  TA decussatio pyramidum  
988 anatomia ca múscul deltoide terme pral.n m ca deltoide sin. compl.n m es deltoides  es músculo deltoides  en deltoid  en deltoid muscle  TA musculus deltoideus  
989 anatomia ca dendrita terme pral.n f es dendrita  en dendrite  
990 anatomia ca dent terme pral.n f es diente  en tooth  TA dentes  
991 anatomia ca dent decídua terme pral.n f ca dent caduca sin. compl.n f ca dent de llet sin. compl.n f es diente caduco  es diente de leche  es diente deciduo  en deciduous tooth  en milk tooth  TA dentes decidui  
992 anatomia ca dent canina terme pral.n f ca ullal sin. compl.n m es colmillo  es diente canino  en canine tooth  en eye tooth  TA dens caninus  
993 anatomia ca dent incisiva terme pral.n f es diente incisivo  en incisor tooth  TA dens incisivus  
994 anatomia ca dent molar terme pral.n f ca queixal sin. compl.n m es diente molar  es muela  en molar  en molar tooth  TA dens molaris  
995 anatomia ca dent permanent terme pral.n f es diente permanente  en permanent tooth  TA dentes permanentes  
996 anatomia ca dent premolar terme pral.n f es diente premolar  en premolar tooth  TA dens premolaris  
997 anatomia ca dentina terme pral.n f ca substància ebúrnia sin. compl.n f es dentina  es sustancia ebúrnea  en dentin  en substantia eburnea  TA dentinum  
998 anatomia ca derma terme pral.n m ca dermis sin. compl.n f es dermis  en dermis  TA dermis  TA corium  
999 anatomia ca diàfisi terme pral.n f es diáfisis  en diaphysis  TA diaphysis  
1000 anatomia ca diafragma terme pral.n m ca múscul diafragma terme pral.n m ca múscul toracoabdominal sin. compl.n m es diafragma  es músculo diafragma  en diaphragm  en diaphragmatic muscle  TA diaphragma  
1001 anatomia ca diafragma de la sella turca terme pral.n m ca diafragma sellar sin. compl.n m ca tenda de la hipòfisi sin. compl.n f es diafragma de la silla turca  es tienda de la hipófisis  en diaphragm of sella turcica  en tentorium of hypophysis  TA diaphragma sellae  
1002 anatomia ca diafragma pelvià terme pral.n m es diafragma pelviano  en pelvic diaphragm  TA diaphragma pelvis  
1003 anatomia ca diafragma urogenital terme pral.n m es diafragma urogenital  en urogenital diaphragm  
1004 anatomia ca diencèfal terme pral.n m es diencéfalo  en diencephalon  TA diencephalon  
1005 anatomia ca díploe terme pral.n m es diploe  en diploë  TA diploe  
1006 anatomia ca disc articular terme pral.n m ca disc interarticular sin. compl.n m es disco articular  es disco interarticular  en articular disk  en interarticular disk  TA discus articularis  
1007 anatomia ca disc interpúbic terme pral.n m es disco interpúbico  en interpubic disk  TA discus interpubicus  TA fibrocartilago interpubica  
1008 anatomia ca disc intervertebral terme pral.n m es disco intervertebral  en intervertebral disk  TA discus intervertebralis  
1009 anatomia ca disc òptic terme pral.n m ca papil·la òptica terme pral.n f ca papil·la del nervi òptic sin. compl.n f es disco óptico  es papila del nervio óptico  en optic disc  en optic papilla  TA discus nervi optici  
1010 anatomia ca dit terme pral.n m es dedo  en finger of the hand  en toe of the foot  
1011 anatomia ca dit anular terme pral.n m ca dit de l'anell sin. compl.n m es dedo anular  en ring finger  TA digitus anularis  TA digitus quartus  
1012 anatomia ca dit auricular terme pral.n m ca dit menut sin. compl.n m ca dit petit sin. compl.n m ca dit xic sin. compl.n m es dedo auricular  es dedo meñique  en little finger  TA digitus minimus  TA digitus quintus  
1013 anatomia ca dit del mig terme pral.n m ca dit del cor sin. compl.n m es dedo del corazón  es dedo medio  en middle finger  TA digitus medius  TA digitus tertius  
1014 anatomia ca dit polze terme pral.n m ca dit gros sin. compl.n m es dedo gordo  es dedo pulgar  en first finger  en thumb  TA pollex  TA digitus primus  
1015 anatomia ca dit gros del peu terme pral.n m es dedo gordo del pie  en great toe  TA hallux  TA digitus primus pedis  
1016 anatomia ca dit índex terme pral.n m es dedo índice  en forefinger  en index finger  TA index  TA digitus secundus  
1017 anatomia ca dit petit del peu terme pral.n m es dedo meñique del pie  en little toe  TA digitus minimus pedis  TA digitus quintus pedis  
1018 anatomia ca diverticle terme pral.n m es divertículo  en diverticulum  
1019 anatomia ca diverticle de Meckel terme pral.n m es divertículo de Meckel  en Meckel's diverticle  
1020 anatomia ca dors de la llengua terme pral.n m es dorso de la lengua  en dorsum of tongue  TA dorsum linguae  
1021 anatomia ca dors de la mà terme pral.n m es dorso de la mano  en dorsum of hand  TA dorsum manus  
1022 anatomia ca làmina quadrilàtera de l'esfenoide terme pral.n f ca dors de la sella turca sin. compl.n m es dorso de la silla  en dorsum sellae  TA dorsum sellae  
1023 anatomia ca dors del nas terme pral.n m es dorso de la nariz  en dorsum of nose  TA dorsum nasi  
1024 anatomia ca dors del penis terme pral.n m es dorso del pene  en dorsum of penis  TA dorsum penis  
1025 anatomia ca dors del peu terme pral.n m es dorso del pie  en dorsum of foot  TA dorsum pedis  TA regio dorsalis pedis  
1026 anatomia ca duodè terme pral.n m es duodeno  en duodenum  TA duodenum  
1027 anatomia ca duramàter terme pral.n f ca paquimeninge sin. compl.n f es duramadre  es paquimeninge  en dura mater  en pachymeninx  TA dura mater  
1028 anatomia ca eminència terme pral.n f es eminencia  en eminence  TA eminentia  
1029 anatomia ca eminència arcuada terme pral.n f es eminencia arqueada  en arcuate eminence  TA eminentia arcuata  
1030 anatomia ca eminència col·lateral terme pral.n f es eminencia colateral  en collateral eminence  TA eminentia collateralis  
1031 anatomia ca eminència cruciforme terme pral.n f es eminencia cruciforme  en cruciate eminence  TA eminentia cruciformis  
1032 anatomia ca eminència de la conca terme pral.n f es eminencia de la concha  en eminence of concha  TA eminentia conchae  
1033 anatomia ca eminència de la fossa escafoidal terme pral.n f es eminencia de la fosa escafoidea  en eminence of scapha  TA eminentia scaphae  
1034 anatomia ca eminència de la fossa triangular terme pral.n f es eminencia de la fosa triangular  en eminence of triangular fossa  TA eminentia fossae triangularis  
1035 anatomia ca tuberositat deltoidal terme pral.n f ca eminència deltoidal sin. compl.n f es tuberosidad deltoidea  en deltoid tuberosity  TA tuberositas deltoidea  
1036 anatomia ca eminència teres terme pral.n f ca eminència facial sin. compl.n f ca eminència medial de la fossa romboide sin. compl.n f es eminencia medial de la fosa romboidea  es eminencia teres  en medial eminence of rhomboid fossa  en teres eminence  TA eminentia medialis  
1037 anatomia ca eminència hipotènar terme pral.n f es eminencia hipotenar  en hypothenar eminence  TA hypothenar  TA eminentia hypothenaris  
1038 anatomia ca eminència iliopectínia terme pral.n f ca eminència iliopúbica sin. compl.n f es eminencia iliopectinia  es eminencia iliopúbica  en iliopectineal eminence  en iliopubic eminence  TA eminentia iliopubica  
1039 anatomia ca eminència piramidal terme pral.n f ca piràmide del timpà sin. compl.n f es eminencia piramidal  es pirámide del tímpano  en pyramid of tympanum  en pyramidal eminence  TA eminentia pyramidalis  
1040 anatomia ca eminència tènar terme pral.n f ca tènar terme pral.n f es eminencia tenar  es tenar  en thenar  en thenar eminence  TA thenar  TA eminentia thenaris  
1041 anatomia ca encèfal terme pral.n m es encéfalo  en encephalon  TA encephalon  
1042 anatomia ca enclusa terme pral.n f es yunque  en anvil  en incus  TA incus  
1043 anatomia ca endocardi terme pral.n m es endocardio  en endocardium  TA endocardium  
1044 anatomia ca endocrani terme pral.n m es endocráneo  en endocranium  
1045 anatomia ca endolimfa terme pral.n f es endolinfa  en endolymph  TA endolympha  
1046 anatomia ca endometri terme pral.n m es endometrio  en endometrium  TA endometrium  
1047 anatomia ca endomisi terme pral.n m es endomisio  en endomysium  TA endomysium  
1048 anatomia ca endoneuri terme pral.n m ca epilemma sin. compl.n m es endoneuro  es epilema  en endoneurium  en epilemma  TA endoneurium  
1049 anatomia ca endosti terme pral.n m ca membrana medul·lar sin. compl.n f es endostio  es membrana medular  en endosteum  en medullary membrane  TA endosteum  
1050 anatomia ca endoteli terme pral.n m es endotelio  en endothelium  
1051 anatomia ca engonal terme pral.n m es ingle  en groin  TA inguen  TA regio inguinalis  
1052 anatomia ca septe nasal terme pral.n m ca envà nasal sin. compl.n m es tabique nasal  en nasal septum  TA septum nasi  
1053 anatomia ca epèndima terme pral.n m es epéndimo  en ependyma  TA ependyma  
1054 anatomia ca epicant terme pral.n m ca plec palpebronasal sin. compl.n m es epicanto  es pliegue palpebronasal  en epicanthus  en palpebronasal fold  TA plica palpebronasalis  
1055 anatomia ca epicardi terme pral.n m ca làmina visceral del pericardi serós terme pral.n f es epicardio  es lámina visceral del pericardio seroso  en epicardium  en lamina visceralis pericardii  TA epicardium  TA lamina visceralis  
1056 anatomia ca epicòndil terme pral.n m es epicóndilo  en epicondyle  TA epicondylus  
1057 anatomia ca epicòndil lateral de l'húmer terme pral.n m es epicóndilo lateral del húmero  en lateral epicondyle of humerus  TA epicondylus lateralis humeri  
1058 anatomia ca epicòndil lateral del fèmur terme pral.n m es epicóndilo lateral del fémur  en lateral epicondyle of femur  TA epicondylus lateralis femoris  
1059 anatomia ca epicòndil medial de l'húmer terme pral.n m ca epitròclea sin. compl.n f es epicóndilo medial del húmero  es epitróclea  en epitrochlea  en medial epicondyle of humerus  TA epicondylus medialis humeri  
1060 anatomia ca epicòndil medial del fèmur terme pral.n m es epicóndilo medial del fémur  en medial epicondyle of femur  TA epicondylus medialis femoris  
1061 anatomia ca epidermis terme pral.n f es epidermis  en epiderm  en epidermis  TA epidermis  
1062 anatomia ca epidídim terme pral.n m es epidídimo  en epididymis  TA epididymis  
1063 anatomia ca epigastri terme pral.n m es epigastrio  en epigastrium  TA epigastrium  TA fossa epigastrica  TA regio epigastrica  
1064 anatomia ca epiglotis terme pral.n f es epiglotis  en epiglottis  TA epiglottis  
1065 anatomia ca epineuri terme pral.n m es epineuro  en epineurium  TA epineurium  
1066 anatomia ca epipló terme pral.n m ca epíploon sin. compl.n m ca oment sin. compl.n m es epiplón  es omento  en epiploon  en omentum  
1067 anatomia ca epitàlem terme pral.n m es epitálamo  en epithalamus  TA epithalamus  
1068 anatomia ca epiteli corneal terme pral.n m ca epiteli anterior de la còrnia sin. compl.n m es epitelio anterior de la córnea  es epitelio corneal  en anterior epithelium of cornea  en corneal epithelium  
1069 anatomia ca epiteli del cristal·lí terme pral.n m es epitelio del cristalino  en epithelium of lens  TA epithelium lentis  
1070 anatomia ca epiteli pigmentari terme pral.n m es epitelio pigmentario  en pigmentary epithelium  TA epithelium pigmentosum  
1071 anatomia ca eponiqui terme pral.n m es eponiquio  en eponychium  TA eponychium  
1072 anatomia ca escafoide terme pral.n m es escafoides  en scaphoid bone  TA os scaphoideum  
1073 anatomia ca escàpula terme pral.n f ca omòplat sin. compl.n m es escápula  es omoplato  es omóplato  en omoplata  en scapula  TA scapula  
1074 anatomia ca escleròtica terme pral.n f ca esclera sin. compl.n f es esclera  es esclerótica  en sclera  en sclerotic  TA sclera  
1075 anatomia ca escorça cerebral terme pral.n f es corteza cerebral  en cerebral cortex  TA cortex cerebelli  
1076 anatomia ca escorça de l'ovari terme pral.n f es corteza del ovario  en cortex of ovary  TA cortex ovarii  
1077 anatomia ca escorça del cristal·lí terme pral.n f es corteza del cristalino  en cortex lentis  TA cortex lentis  
1078 anatomia ca escorça del tim terme pral.n f es corteza del timo  en cortex of thymus  TA cortex thymi  
1079 anatomia ca escorça renal terme pral.n f es corteza renal  en cortex of kidney  TA cortex renalis  
1080 anatomia ca escotadura terme pral.n f ca incisura sin. compl.n f es escotadura  es incisura  en incisure  en notch  TA incisura  
1081 anatomia ca escotadura acetabular terme pral.n f ca escotadura cotiloidal sin. compl.n f es escotadura acetabular  en acetabular notch  TA incisura acetabularis  TA incisura acetabuli  
1082 anatomia ca escotadura angular de l'estómac terme pral.n f ca escotadura gàstrica sin. compl.n f es incisura angular del estómago  es incisura pilórica  en angular notch of stomach  en gastric notch  TA incisura angularis gastricae  
1083 anatomia ca escotadura anterior de l'orella externa terme pral.n f es escotadura anterior de la oreja  en anterior incisure of the ear  TA incisura anterior auriculae  
1084 anatomia ca escotadura cardíaca del pulmó esquerre terme pral.n f es escotadura cardíaca del pulmón izquierdo  en cardiac incisure of left lung  TA impressio cardiaca faciei diaphragmaticae hepatis  
1085 anatomia ca escotadura ciàtica major terme pral.n f es escotadura ciática mayor  en greater incisure of isquium  TA incisura ischiadica major  
1086 anatomia ca escotadura ciàtica menor terme pral.n f es escotadura ciática menor  en lesser incisure of ischium  TA incisura ischiadica minor  
1087 anatomia ca escotadura clavicular de l'estern terme pral.n f es escotadura clavicular del esternón  en clavicular incisure of the sternum  TA incisura clavicularis  
1088 anatomia ca escotadura de l'escàpula terme pral.n f ca escotadura coracoidal sin. compl.n f es escotadura coracoidea  es incisura de la escápula  en incisure of scapula  TA incisura scapulae  
1089 anatomia ca escotadura costal de l'estern terme pral.n f es escotadura costal del esternón  en costal incisure of the sternum  TA incisura costales  
1090 anatomia ca escotadura intertragal terme pral.n f ca escotadura de la conca sin. compl.n f es escotadura de la concha  es escotadura intertrágica  en intertragic incisure  TA incisura intertragiea  
1091 anatomia ca escotadura de la tenda del cerebel terme pral.n f es escotadura de la tienda del cerebelo  en incisure of tentorium of cerebellum  TA incisura tentorii  
1092 anatomia ca escotadura timpànica terme pral.n f ca escotadura de Rivinus sin. compl.n f es escotadura de Rivino  es escotadura timpánica  en Rivinus'incisure  en tympanic notch  TA incisura tympanica  
1093 anatomia ca escotadura del càrdies terme pral.n f es incisura del cardias  en cardiac notch  TA incisura cardialis  
1094 anatomia ca escotadura del lligament rodó terme pral.n f es incisura del ligamento redondo  en incisura ligamenti teretis  TA incisura ligamenti teretis  
1095 anatomia ca escotadura esfenopalatina terme pral.n f ca escotadura palatina sin. compl.n f es escotadura esfenopalatina  es escotadura palatina  en palatine incisure  en sphenopalatine incisure  TA incisura sphenopalatina  
1096 anatomia ca escotadura etmoidal del frontal terme pral.n f es escotadura etmoidal del hueso frontal  en ethmoidal incisure of frontal bone  TA incisura ethmoidalis  
1097 anatomia ca escotadura frontal terme pral.n f es escotadura frontal  en frontal incisure  TA foramen frontale  TA incisura frontalis  
1098 anatomia ca escotadura interaritenoidal terme pral.n f ca glotis intercartilaginosa sin. compl.n f ca rímula sin. compl.n f es glotis intercartilaginosa  es incisura interaritenoidea  en interarytenoid incisure  en intercartilaginous glottis  TA incisura interarytenoidea  
1099 anatomia ca escotadura jugular de l'estern terme pral.n f ca escotadura interclavicular sin. compl.n f ca forqueta de l'estern sin. compl.n f es incisura interclavicular  es incisura yugular  en interclavicular incisure  en sternal incisure  TA incisura jugularis  
1100 anatomia ca fossa intercondília del fèmur terme pral.n f ca escotadura intercondília sin. compl.n f ca escotadura intercondília del fèmur sin. compl.n f es fosa intercondílea del fémur  en intercondylar fossa of femur  TA fossa intercondylaris  
1101 anatomia ca escotadura lacrimal del maxil·lar terme pral.n f es escotadura lagrimal del maxilar  en lacrimal incisure of maxilla  TA incisura lacrimalis  
1102 anatomia ca escotadura mandibular terme pral.n f ca escotadura semilunar sin. compl.n f es escotadura mandibular  en incisure of mandible  TA incisura mandibulae  
1103 anatomia ca solc digàstric terme pral.n m ca escotadura mastoidal sin. compl.n f es incisura mastoidea  en mastoid notch  TA incisura mastoidea  
1104 anatomia ca escotadura nasal del maxil·lar terme pral.n f es escotadura nasal del maxilar  en nasal incisure of maxilla  TA incisura nasalis  
1105 anatomia ca escotadura pancreàtica terme pral.n f es incisura pancreática  en incisura pancreatis  TA incisura pancreatis  
1106 anatomia ca escotadura peroneal de la tíbia terme pral.n f es incisura peroneal de la tibia  en fibular incisure of tibia  TA incisura fibularis  
1107 anatomia ca escotadura preoccipital terme pral.n f es escotadura preoccipital  en preoccipital incisure  TA incisura preoccipitalis  
1108 anatomia ca escotadura pterigoidal terme pral.n f es escotadura pterigoidea  es incisura pterigoidea  en pterygoid fissure  en pterygoid notch  TA incisura pterygoidea  
1109 anatomia ca escotadura terminal de l'orella terme pral.n f es escotadura terminal de la oreja  en terminal incisure of the ear  TA incisura terminalis auricularis  
1110 anatomia ca escotadura tiroidal terme pral.n f es escotadura tiroidea  en thyroid incisure  
1111 anatomia ca escotadura vertebral terme pral.n f es escotadura vertebral  en vertebral incisure  
1112 anatomia ca escrot terme pral.n m es escroto  en scrotum  TA scrotum  
1113 anatomia ca esfenoide terme pral.n m es esfenoides  en sphenoid bone  TA os sphenoidale  
1114 anatomia ca esfínter terme pral.n m ca múscul esfínter sin. compl.n m es esfínter  es músculo esfínter  en sphincter  en sphincter muscle  TA musculus sphincter  
1115 anatomia ca esfínter del colèdoc terme pral.n m ca esfínter d'Oddi sin. compl.n m es esfínter de Oddi  es esfínter del colédoco  en Oddi's sphincter  TA musculus sphincter ampullae  
1116 anatomia ca múscul esfínter de la uretra terme pral.n m ca esfínter de la uretra sin. compl.n m es músculo esfínter de la uretra  en sphincter muscle of urethra  
1117 anatomia ca esmalt dental terme pral.n m ca substància adamantina sin. compl.n f es esmalte dental  es sustancia adamantina  en adamantine substance  en dental enamel  TA enmaleum  
1118 anatomia ca esòfag terme pral.n m es esófago  en esophagus  en gullet  TA oesophagus  
1119 anatomia ca recés anterior de la membrana timpànica terme pral.n m ca espai anterior de Tröltsch sin. compl.n m es espacio anterior de Tröltsch  es receso anterior de la membrana del tímpano  en anterior recess of tympanic membrane  TA recessus anterior membranae tympanicae  
1120 anatomia ca excavació rectouterina terme pral.n f ca espai de Douglas sin. compl.n m ca fons de sac de Douglas sin. compl.n m es espacio de Douglas  es excavación rectouterina  en Douglas' space  en rectouterine excavation  TA excavatio rectouterina  
1121 anatomia ca espai de l'angle iridocorneal terme pral.n m ca espai de Fontana sin. compl.n m es espacio de Fontana  es espacio del ángulo iridocorneal  en Fontana's space  en space of iridocorneal angle  TA spatia anguli iridocornealis  
1122 anatomia ca recés superior de la membrana timpànica terme pral.n m ca espai de Prussak sin. compl.n m es espacio de Prussak  es receso superior de la membrana timpánica  en Prussak's space  en superior recess of tympanic membrane  TA recessus superior membranae tympanicae  
1123 anatomia ca espai retropúbic terme pral.n m ca espai de Retzius sin. compl.n m ca espai prevesical sin. compl.n m es espacio de Retzius  es espacio prevesical  es espacio retropubiano  en prevesical space  en retropubic space  en Retzius space  TA spatium retropubicum  
1124 anatomia ca espai epiescleral terme pral.n m ca espai de Tenon sin. compl.n m ca espai interfascial sin. compl.n m es espacio de Tenon  es espacio epiescleral  es espacio interfascial  en episcleral space  en interfascial space  en Tenon's space  TA spatium episclerale  
1125 anatomia ca espai intercostal terme pral.n m es espacio intercostal  en intercostal space  TA spatium intercostale  
1126 anatomia ca espai interossi terme pral.n m es espacio interóseo  en interosseous space  
1127 anatomia ca fossa interpeduncular terme pral.n f ca espai interpeduncular sin. compl.n m es fosa interpeduncular  en interpeduncular space  TA fossa interpeduncularis  
1128 anatomia ca espai perifaringi terme pral.n m ca espai retrofaringi sin. compl.n m es espacio perifaríngeo  es espacio retrofaríngeo  en peripharyngeal space  en retropharyngeal space  TA spatium peripharyngeum  
1129 anatomia ca espai perilimfàtic terme pral.n m es espacio perilinfático  en perilymphatic space  TA spatium perilymphaticum  
1130 anatomia ca espai perineal profund terme pral.n m es espacio perineal profundo  en deep perineal space  TA saccus profundus perinei  TA spatium profundum perinei  
1131 anatomia ca espai perineal superficial terme pral.n m es espacio perineal superficial  en superficial perineal space  TA compartimentum superficiale perinei  TA spatium superficiale perinei  
1132 anatomia ca recés posterior de la membrana timpànica terme pral.n m ca espai posterior de Tröltsch sin. compl.n m es espacio de Tröltsch  es receso posterior de la membrana timpánica  en posterior recess of tympanic membrane  TA recessus posterior membranae tympanicae  
1133 anatomia ca espai retroperitoneal terme pral.n m es espacio retroperitoneal  en retroperitoneal space  TA spatium retroperitoneale  
1134 anatomia ca espai subdural terme pral.n m es espacio subdural  en subdural space  TA spatium subdurale  
1135 anatomia ca recés subfrènic terme pral.n m ca espai subfrènic sin. compl.n m es espacio subfrénico  es receso subfrénico  en subphrenic recess  en subphrenic space  TA recessus subphrenicus  
1136 anatomia ca recés subhepàtic terme pral.n m ca espai subhepàtic sin. compl.n m es espacio subhepático  es receso subhepático  en subhepatic recess  en subhepatic space  TA recessus subhepaticus  
1137 anatomia ca espatlla terme pral.n f ca muscle sin. compl.n m es hombro  en shoulder  
1138 anatomia ca espina terme pral.n f es espina  en spine  
1139 anatomia ca espina de l'esfenoide terme pral.n f ca espina alar sin. compl.n f ca espina angular sin. compl.n f es espina alar  es espina angular  es espina del esfenoides  en alar spine  en angular spine  en spine of sphenoid bone  TA spina ossis sphenoidalis  
1140 anatomia ca espina ciàtica terme pral.n f ca espina isquiàtica sin. compl.n f es espina ciática  en ischial spine  TA spina ischiadica  
1141 anatomia ca espina suprameatal terme pral.n f ca espina de Henle sin. compl.n f es espina de Henle  es espina suprameatal  en spine of Henle  en suprameatal spine  TA spina suprameatica  TA spina suprameatalis  
1142 anatomia ca llengüeta mandibular terme pral.n f ca espina de Spix sin. compl.n f ca língula mandibular sin. compl.n f es espina de Spix  es língula mandibular  en lingula of mandible  TA lingula mandibulae  
1143 anatomia ca tubercle del pubis terme pral.n m ca espina del pubis sin. compl.n m es espina del pubis  es tubérculo del pubis  en pubic tubercle of pubic bone  en spine of pubic bone  TA tuberculum pubicum  
1144 anatomia ca espina ilíaca terme pral.n f es espina ilíaca  en iliac spine  
1145 anatomia ca espina nasal del frontal terme pral.n f es espina nasal del hueso frontal  en nasal spine of frontal bone  TA spina nasalis ossis frontalis  
1146 anatomia ca espina palatina terme pral.n f es espina palatina  en palatine spine  TA spinae palatinae  
1147 anatomia ca espina tibial terme pral.n f es eminencia intercondílea  es espina tibial  en tibial spine  TA eminentia intercondylaris  
1148 anatomia ca espina timpànica terme pral.n f es espina timpánica  en tympanic spine  
1149 anatomia ca espina troclear terme pral.n f es espina troclear  en trochlear spine  TA spina trochlearis  
1150 anatomia ca esplancnocrani terme pral.n m es esplacnocráneo  en splanchnocranium  
1151 anatomia ca espleni del cos callós terme pral.n m es esplenio del cuerpo calloso  en splenium of the corpus callosum  TA splenium corporis callosi  
1152 anatomia ca esquelet terme pral.n m es esqueleto  en skeleton  
1153 anatomia ca esquelet apendicular terme pral.n m es esqueleto apendicular  en appendicular skeleton  TA skeleton appendiculare  
1154 anatomia ca esquelet axial terme pral.n m es esqueleto axial  en axial skeleton  TA skeleton axiale  
1155 anatomia ca esquena terme pral.n f es espalda  en back  TA dorsum  
1156 anatomia ca esquindilesi terme pral.n f es esquindelesis  en schindylesis  TA schindylesis  
1157 anatomia ca otocònia terme pral.n f ca estatocònia sin. compl.n f es estatoconia  es otoconia  en otoconia  en statoconia  
1158 anatomia ca estern terme pral.n m ca estèrnum sin. compl.n m es esternón  en sternum  TA sternum  
1159 anatomia ca estómac terme pral.n m es estómago  en stomach  TA gaster  
1160 anatomia ca estrat circular de la membrana timpànica terme pral.n m es estrato circular de la membrana timpánica  en circular layer of tympanic membrane  
1161 anatomia ca estrat corni terme pral.n m es estrato córneo  en horny layer  
1162 anatomia ca estrat ganglionar de la retina terme pral.n m es estrato ganglionar de la retina  en ganglionic layer of retina  TA stratum ganglionicum retinae  
1163 anatomia ca substància grisa terme pral.n f ca estrat gris sin. compl.n m es estrato gris  es sustancia gris  en grey substance  en stratum griseum  TA substantia grisea  
1164 anatomia ca estrep terme pral.n m es estribo  en stape  en stirrup  TA stapes  
1165 anatomia ca estret de la pelvis terme pral.n m es estrecho de la pelvis  en pelvic strait  TA apertura pelvis  
1166 anatomia ca estria terme pral.n f es estría  en streak  en stripe  
1167 anatomia ca estria medul·lar del quart ventricle terme pral.n f ca estria acústica sin. compl.n f es estría medular del cuarto ventrículo  en medullary stria of fourth ventricle  TA striae medullares ventriculi quarti  
1168 anatomia ca estria longitudinal medial del cos callós terme pral.n f ca estria de Lancisi sin. compl.n f es estría de Lancisi  es estría longitudinal medial del cuerpo calloso  en medial longitudinal stria of corpus callosum  en stria lancisii  TA stria longitudinalis medialis  
1169 anatomia ca estria del martell terme pral.n f es estría del martillo  en mallear stria  TA stria mallearis  
1170 anatomia ca estria longitudinal lateral del cos callós terme pral.n f es estría longitudinal lateral del cuerpo calloso  en lateral longitudinal stria of corpus callosum  TA stria longitudinalis lateralis  
1171 anatomia ca estria medul·lar talàmica terme pral.n f es estría medular talámica  en medullary stria of thalamus  TA stria medullaris thalami  
1172 anatomia ca estria olfactòria terme pral.n f es estría olfatoria  en olfactory stria  TA striae olfactoriae  
1173 anatomia ca estria terminal terme pral.n f es estría terminal  en stria terminalis  TA stria terminalis  
1174 anatomia ca estria vascular del conducte coclear terme pral.n f es estría vascular del conducto coclear  en stria vascularis ductus cochlearis  TA stria vascularis ductus cochlearis  
1175 anatomia ca estroma terme pral.n m es estroma  en stroma  TA stroma  
1176 anatomia ca estroma ovàric terme pral.n m es estroma ovárico  en stroma of ovary  TA stroma ovarii  
1177 anatomia ca estructures accessòries de l'ull terme pral.n f pl es estructuras accesorias del ojo  en accessory visual structures  TA structurae oculi accessoriae  
1178 anatomia ca etmoide terme pral.n m es etmoides  en ethmoid bone  TA os ethmoidale  
1179 anatomia ca excavació vesicouterina terme pral.n f es excavación vesicouterina  en vesicouterine excavation  TA excavatio vesicouterina  
1180 anatomia ca extremitat terme pral.n f es extremidad  en extremity  
1181 anatomia ca extremitat inferior terme pral.n f ca membre inferior terme pral.n m es extremidad inferior  es miembro inferior  en lower extremity  en membrum inferius  TA membrum inferius  
1182 anatomia ca extremitat superior terme pral.n f ca membre superior terme pral.n m es extremidad superior  es miembro superior  en membrum superius  en upper extremity  TA membrus superius  
1183 anatomia ca falange terme pral.n f es falange  en phalanx  
1184 anatomia ca falange distal terme pral.n f ca falangeta sin. compl.n f es falange distal  es falangeta  en distal phalanx  en phalangette  TA phalanx distalis  
1185 anatomia ca falange mitjana terme pral.n f ca falangina sin. compl.n f es falange media  es falangina  en middle phalanx  TA phalanx media  
1186 anatomia ca falange proximal terme pral.n f es falange proximal  en proximal phalanx  TA phalanx proximalis  
1187 anatomia ca falç terme pral.n f es hoz  en falx  
1188 anatomia ca falç inguinal terme pral.n f ca falç aponeuròtica sin. compl.n f ca tendó conjunt sin. compl.n m es hoz aponeurótica  es hoz inguinal  en aponeurotic falx  en inguinal falx  TA falx inguinalis  TA tendo conjunctivus  
1189 anatomia ca falç del cerebel terme pral.n f es hoz del cerebelo  en falx of cerebellum  TA falx cerebelli  
1190 anatomia ca falç del cervell terme pral.n f es hoz del cerebro  en falx of cerebrum  TA falx cerebri  
1191 anatomia ca faringe terme pral.n f es faringe  en pharynx  TA pharynx  
1192 anatomia ca fàscia terme pral.n f es fascia  en fascia  TA fascia  
1193 anatomia ca fàscia abdominal terme pral.n f es fascia del abdomen  en abdominal fascia  TA fascia abdominis  
1194 anatomia ca fàscia de l'avantbraç terme pral.n f ca fàscia antebraquial sin. compl.n f es fascia del antebrazo  en fascia of forearm  TA fascia antebrachii  
1195 anatomia ca fàscia profunda terme pral.n f ca fàscia aponeuròtica sin. compl.n f es fascia aponeurótica  es fascia profunda  en aponeurotic fascia  en deep fascia  
1196 anatomia ca fàscia axil·lar terme pral.n f es fascia axilar  en axillary fascia  TA fascia axillaris  
1197 anatomia ca fàscia del braç terme pral.n f ca fàscia braquial sin. compl.n f es fascia braquial  es fascia del brazo  en brachial fascia  en fascia of arm  TA fascia brachii  
1198 anatomia ca fàscia buccinatofaríngia terme pral.n f ca fàscia buccinatòria sin. compl.n f es fascia buccinatofaríngea  es fascia buccinatoria  en buccinator fascia  en buccopharyngeal fascia  TA fascia buccopharyngea  
1199 anatomia ca fàscia bucofaríngia terme pral.n f es fascia bucofaríngea  en buccopharyngeal fascia  TA fascia buccopharyngea  
1200 anatomia ca fàscia cervical terme pral.n f es fascia cervical  en cervical fascia  TA fascia cervicalis  TA fascia colli  
1201 anatomia ca fàscia clavipectoral terme pral.n f es fascia clavipectoral  en clavipectoral fascia  TA fascia clavipectoralis  
1202 anatomia ca fàscia cribrosa terme pral.n f ca fàscia cribriforme sin. compl.n f es fascia cribiforme  es fascia cribosa  en cribriform fascia  en fascia cribrosa  TA fascia cribrosa  
1203 anatomia ca fàscia perineal superficial terme pral.n f ca fàscia de Cruveilhier sin. compl.n f es fascia de Cruveilhier  es fascia perineal superficial  en Cruveilhier's fascia  en superficial perineal fascia  TA fascia perinei  TA fascia investiens perinei superficialis  
1204 anatomia ca fàscia lata terme pral.n f ca fàscia de la cuixa sin. compl.n f es fascia del muslo  es fascia lata  en fascia lata  en femoral fascia  TA fascia lata  
1205 anatomia ca fàscia de la nuca terme pral.n f es fascia de la nuca  en nuchal fascia  TA fascia nuchae  
1206 anatomia ca fàscia del clítoris terme pral.n f es fascia del clítoris  en fascia of clitoris  TA fascia clitoridis  
1207 anatomia ca fàscia espermàtica externa terme pral.n f ca fàscia del cordó espermàtic sin. compl.n f es fascia espermática externa  en external spermatic fascia  TA fascia spermatica externa  
1208 anatomia ca fàscia del penis terme pral.n f es fascia del pene  en fascia of penis  TA fascia penis  
1209 anatomia ca fàscia deltoidal terme pral.n f es fascia deltoidea  en deltoid fascia  TA fascia deltoidea  
1210 anatomia ca fàscia diafragmàtica urogenital terme pral.n f ca fàscia perineal mitjana sin. compl.n f es fascia diafragmática urogenital  es fascia perineal media  en fascia of urogenital diaphragm  en middle perineal fascia  TA fascia diaphragmatica  
1211 anatomia ca fàscia dorsal de la mà terme pral.n f es fascia dorsal de la mano  en dorsal fascia of hand  TA fascia dorsalis manus  
1212 anatomia ca fàscia dorsal del peu terme pral.n f es fascia dorsal del pie  en dorsal fascia of foot  TA fascia dorsalis pedis  
1213 anatomia ca fàscia pelvivisceral terme pral.n f ca fàscia endopelviana sin. compl.n f es fascia endopelviana  es fascia pelviana visceral  en endopelvic fascia  en visceral fascia of pelvis  TA fascia pelvis visceralis  
1214 anatomia ca fàscia endotoràcica terme pral.n f es fascia endotorácica  en endothoracic fascia  TA fascia endothoracica  TA fascia parietalis thoracis  
1215 anatomia ca fàscia espermàtica interna terme pral.n f ca túnica vaginal comuna sin. compl.n f es fascia espermática interna  es túnica vaginal común  en internal spermatic fascia  TA fascia spermatica interna  
1216 anatomia ca fàscia faringobasilar terme pral.n f es fascia faringobasilar  en pharyngobasilar fascia  TA fascia pharyngobasilaris  
1217 anatomia ca fàscia frenicopleural terme pral.n f es fascia frenicopleural  en phrenicopleural fascia  TA fascia phrenicopleuralis  
1218 anatomia ca fàscia ilíaca terme pral.n f es fascia ilíaca  en iliac fascia  TA fascia iliaca  
1219 anatomia ca fàscia toracolumbar terme pral.n f ca fàscia lumbar sin. compl.n f es fascia lumbodorsal  es fascia toracolumbar  en lumbodorsal fascia  en thoracolumbar fascia  TA fascia thoracolumbaris  
1220 anatomia ca fàscia massetèrica terme pral.n f es fascia masetérica  en masseteric fascia  TA fascia masseterica  
1221 anatomia ca fàscia obturatriu terme pral.n f es fascia obturatriz  en obturator fascia  TA fascia obturatoria  
1222 anatomia ca fàscia orbitària terme pral.n f es fascia orbitaria  en orbital fascia  TA fascia orbitae  
1223 anatomia ca fàscia parotídia terme pral.n f es fascia parotídea  en parotid fascia  TA fascia parotidea  
1224 anatomia ca fàscia pectoral terme pral.n f es fascia pectoral  en pectoral fascia  TA fascia pectoralis  
1225 anatomia ca fàscia pelviana terme pral.n f ca fàscia perineal profunda sin. compl.n f es fascia pelviana  es fascia perineal profunda  en deep perineal fascia  en pelvic fascia  TA fascia pelvis  TA fascia pelvica  
1226 anatomia ca fàscia pelvidiafragmàtica inferior terme pral.n f es fascia inferior del diafragma de la pelvis  es fascia isquiorrectal  en fascia diaphragmatis pelvis inferior  en ischiorectal fascia  TA fascia inferior diaphragmatis pelvis  
1227 anatomia ca fàscia profunda de la cama terme pral.n f es fascia profunda de la pierna  en deep fascia of leg  TA fascia cruris  
1228 anatomia ca fàscia renal terme pral.n f es fascia renal  en renal fascia  TA fascia renalis  
1229 anatomia ca fàscia subperitoneal terme pral.n f es fascia subperitoneal  en subperitoneal fascia  
1230 anatomia ca fàscia superficial terme pral.n f es fascia superficial  en superficial fascia  
1231 anatomia ca fàscia superior del diafragma de la pelvis terme pral.n f es fascia superior del diafragma pelviano  en fascia diaphragmatis pelvis superior  TA fascia superior diaphragmatis pelvis  
1232 anatomia ca fàscia toràcica terme pral.n f es fascia torácica  en thoracic fascia  TA fascia thoracica  
1233 anatomia ca fàscia transversal terme pral.n f es fascia transversal  en transverse fascia  TA fascia transversalis  
1234 anatomia ca fascicle terme pral.n m es fascículo  en bundle  en fasciculus  TA fasciculus  
1235 anatomia ca fascicle arquejat terme pral.n m es fascículo arcuato  en arcuate fasciculus  TA fasciculus arcuatus  
1236 anatomia ca fascicle auriculoventricular terme pral.n m ca fascicle de His sin. compl.n m es fascículo auriculoventricular  es fascículo de His  en atrioventricular bundle  en bundle of His  TA fasciculus atrioventricularis  
1237 anatomia ca fascicle cuneïforme terme pral.n m ca fascicle de Burdach sin. compl.n m es fascículo cuneiforme  es fascículo de Burdach  en cuneate fascicle  en fasciculus of Burdach  TA fasciculus cuneatus  
1238 anatomia ca fascicle gràcil terme pral.n m ca fascicle de Goll sin. compl.n m es fascículo de Goll  es fascículo grácil  en gracilis fasciculus  en tract of Goll  TA fasciculus gracilis  
1239 anatomia ca fascicle dorsolateral terme pral.n m ca fascicle de Lissauer sin. compl.n m es tracto dorsolateral  es tracto posterolateral  en dorsolateral tract  en posterolateral tract  TA tractus posterolateralis  
1240 anatomia ca fascicle retroflecte terme pral.n m ca fascicle de Meynert sin. compl.n m es fascículo de Meynert  es fascículo retrorreflejo  en fasciculus retroflexus  en Meynert's fasciculus  TA fasciculus retroflexus  
1241 anatomia ca fascicle longitudinal inferior terme pral.n m es fascículo longitudinal inferior  en inferior longitudinal fasciculus  TA fasciulus longitudinalis inferior  
1242 anatomia ca fascicle longitudinal medial terme pral.n m es fascículo longitudinal medial  en medial longitudinal fasciculus  TA fasciulus longitudinalis medialis  
1243 anatomia ca fascicle longitudinal superior terme pral.n m es fascículo longitudinal superior  en superior longitudinal fasciculus  TA fasciculus longitudinalis superior  
1244 anatomia ca fascicle mamil·lotalàmic terme pral.n m es fascículo mamilotalámico  en mamillothalamic fasciculus  TA fasciculus mammillothalamicus  
1245 anatomia ca fascicle mamil·lotegmentari terme pral.n m es fascículo mamilotegmental  en mamillotegmental fasciculus  TA fasciculus mammillotegmentalis  
1246 anatomia ca fascicle telencefàlic medial terme pral.n m ca fascicle prosencefàlic medial sin. compl.n m es fascículo prosencefálico medial  es fascículo telencefálico medial  en medial forebrain bundle  TA fasciculus medialis telencephali  
1247 anatomia ca fascicle subtalàmic terme pral.n m es fascículo subtalàmico  en subthalamic fasciculus  TA fasciculus subthalamicus  
1248 anatomia ca fascicle talàmic terme pral.n m es fascículo talámico  en thalamic fasciculus  TA fasciculus thalamicus  
1249 anatomia ca fascicle unciforme terme pral.n m es fascículo unciforme  en unciform fasciculus  TA fasciculus unicnatus  
1250 anatomia ca fàsica endotoràcica terme pral.n f es fascia endotorácica  en endothoracic fascia  TA fascia endothoracica  TA fascia parietalis thoracis  
1251 anatomia ca gola terme pral.n f ca fauces sin. compl.n f pl es fauces  en fauces  TA fauces  
1252 anatomia ca fèmur terme pral.n m es fémur  en femur  TA femur  TA os femoris  
1253 anatomia ca fenedura terme pral.n f es hendidura  en fissure  
1254 anatomia ca fenedura cerebral de Bichat terme pral.n f ca fissura transversal del cervell sin. compl.n f es fisura transversa del cerebro  es hendidura cerebral de Bichat  en fissure of Bichat  en transverse fissure of cerebrum  TA fissura transversa cerebri  
1255 anatomia ca solc escleral terme pral.n m ca fenedura corneal sin. compl.n f ca fissura corneal sin. compl.n f es hendidura escleral  es surco escleral  es surco esclerocorneal  en corneal fissure  en scleral sulcus  en sclercorneal sulcus  TA sulcus sclerae  
1256 anatomia ca fissura orbitària superior terme pral.n f ca fenedura esfenoidal sin. compl.n f ca forat lacerat anterior sin. compl.n m es fisura orbitaria superior  es hendidura esfenoidal  en sphenoidal fissure  en superior orbital fissure  TA fissura orbitalis superior  
1257 anatomia ca fissura orbitària inferior terme pral.n f ca fenedura esfenomaxil·lar sin. compl.n f es fisura orbitaria inferior  es hendidura esfenomaxilar  en inferior orbital fissure  en sphenomaxillary fissure  TA fissura orbitalis inferior  
1258 anatomia ca fenedura glòtica terme pral.n f ca glotis sin. compl.n f es glotis  es hendidura glótica  en fissure of glottis  en glottis  TA glottis  
1259 anatomia ca fenedura palpebral terme pral.n f es hendidura palpebral  en palpebral fissure  TA rima palpebrarum  
1260 anatomia ca fenedura vulvar terme pral.n f es hendidura vulvar  en pudendal fissure  TA rima pudendi  
1261 anatomia ca fetge terme pral.n m es hígado  en liver  TA hepar  
1262 anatomia ca fibra terme pral.n f es fibra  en fiber  TA fibra  
1263 anatomia ca fibra aferent terme pral.n f es fibra aferente  en afferent fiber  TA neurofibrae afferentes  
1264 anatomia ca fibra arcuada terme pral.n f ca fibra arciforme sin. compl.n f es fibra arciforme  es fibra arqueada  en archiform fiber  en arcuate fiber  
1265 anatomia ca fibra arcuada externa terme pral.n f es fibra arciforme externa  en external arcuate fiber  
1266 anatomia ca fibra arcuada interna terme pral.n f es fibra arciforme interna  en internal arcuate fiber  TA fibrae arcuatae internae  
1267 anatomia ca fibra circular terme pral.n f es fibra circular  en circular fiber  TA fibrae circulares  
1268 anatomia ca fibra corticoespinal terme pral.n f es fibra corticoespinal  en corticospinal fiber  TA fibrae corticospinales  
1269 anatomia ca fibra corticonuclear terme pral.n f es fibra córticonuclear  en corticonuclear fiber  TA fibrae corticonucleares  
1270 anatomia ca fibra corticoreticular terme pral.n f es fibra corticorreticular  en corticoreticular fiber  TA fibrae corticoreticulares  
1271 anatomia ca fibra del cristal·lí terme pral.n f es fibra del cristalino  en fiber of lens  TA fibrae lentis  
1272 anatomia ca fibra eferent terme pral.n f es fibra eferente  en efferent fiber  TA neurofibrae efferentes  
1273 anatomia ca fibra intercrural terme pral.n f ca fibra intercolumnar sin. compl.n f es fibra intercolumnar  es fibra intercrural  en intercolumnar fiber  en intercrural fiber  TA fibrae intercrurales  
1274 anatomia ca fibra longitudinal terme pral.n f es fibra longitudinal  en longitudinal fiber  TA fibrae longitudinales  
1275 anatomia ca fibra nerviosa terme pral.n f es fibra nerviosa  en nerve fiber  TA neurofibra  
1276 anatomia ca fibra obliqua terme pral.n f es fibra oblicua  en oblique fiber  TA fibrae obliquae  
1277 anatomia ca fibra pòntica terme pral.n f es fibra pontina  en fiber of pons  
1278 anatomia ca fibra postganglionar terme pral.n f es fibra posganglionar  en postganglionic fiber  TA neurofibrae postganglionicae  
1279 anatomia ca fibra preganglionar terme pral.n f es fibra preganglionar  en preganglionic fiber  TA neurofibrae preganglionicae  
1280 anatomia ca fibra radial terme pral.n f es fibra radial  en radial fiber  TA fibrae radiales  
1281 anatomia ca fibra supraòptica terme pral.n f es fibra supraóptica  en supraoptic fiber  TA fibrae supraopticohypophysiales  
1282 anatomia ca fibra zonular terme pral.n f es fibra zonular  en zonular fiber  TA fibrae zonulares  
1283 anatomia ca fibrocartílag terme pral.n m es fibrocartílago  en fibrocartilage  
1284 anatomia ca menisc articular terme pral.n m ca fibrocartílag interarticular sin. compl.n m es menisco articular  en articular meniscus  TA meniscus articularis  
1285 anatomia ca peroné terme pral.n m ca fíbula sin. compl.n f es peroné  en fibula  en perone  TA fibula  
1286 anatomia ca fil olfactori terme pral.n m es filete olfatorio  en filum olfactorium  TA fila olfactoria  
1287 anatomia ca fil radicular terme pral.n m es filete radicular  en filum radiculare  TA fila radicularia  
1288 anatomia ca fil terminal terme pral.n m es filum terminal  en terminal filament  TA filum terminale  
1289 anatomia ca filtre terme pral.n m es filtro  en filter  en philtrum  TA philtrum  
1290 anatomia ca finestra rodona terme pral.n f ca finestra coclear sin. compl.n f es ventana coclear  es ventana redonda  en cochlear window  en round window  TA fenestra cochleae  
1291 anatomia ca finestra oval terme pral.n f ca finestra vestibular sin. compl.n f es ventana oval  es ventana vestibular  en oval window  en vestibular window  TA fenestra vestibuli  
1292 anatomia ca fissura terme pral.n f es fisura  en fissure  
1293 anatomia ca fissura antetragohelicina terme pral.n f es fisura antitragohelicina  en antitragohelicine fissure  TA fissura antitragohelicina  
1294 anatomia ca fissura cerebel·losa terme pral.n f ca solc cerebel·lós sin. compl.n m es fisura cerebelosa  es surco cerebeloso  en cerebellar fisures  TA fissurae cerebelli  
1295 anatomia ca fissura coroidal terme pral.n f es fisura coroidea  en choroid fissure  TA fissura choroidea  
1296 anatomia ca fissura petrotimpànica terme pral.n f ca fissura de Glaser sin. compl.n f ca fissura timpanoescatosa sin. compl.n f es fisura de Glasser  es fisura petrotimpánica  es fisura timpanoescamosa  en glasserian fissure  en petrotympanic fissure  en tympanosquamous fissure  TA fissura petrotympanica  
1297 anatomia ca fissura del lligament rodó terme pral.n f ca solc de la vena umbilical sin. compl.n m es fisura del ligamento redondo  es surco de la vena umbilical  en fissure for ligamentum teres  en sulcus of umbilical vein  TA fissura ligamenti teretis  
1298 anatomia ca fissura del lligament venós terme pral.n f es fisura del ligamento venoso  en fissure for ligamentum venosum  TA fissura ligamenti venosi  
1299 anatomia ca fissura del vestíbul terme pral.n f es hendidura del vestíbulo  en fissure of the vestibule  
1300 anatomia ca fissura esfenopetrosa terme pral.n f es fisura esfenopetrosa  en sphenopetrosal fissure  TA fissura sphenopetrosa  
1301 anatomia ca solc medià ventral de la medul·la espinal terme pral.n m ca fissura mediana ventral de la medul·la espinal sin. compl.n f es fisura media ventral de la médula espinal  es surco medio ventral de la médula espinal  en ventral median fissure of spinal cord  TA fissura mediana anterior medullae spinalis  
1302 anatomia ca fissura petroescatosa terme pral.n f es fisura petroescamosa  en petrosquamous fissure  TA fissura petrosquamosa  
1303 anatomia ca fissura petrooccipital terme pral.n f es fisura petrooccipital  en petro-occipital fissure  TA fissura petrooccipitalis  
1304 anatomia ca fissura posterolateral del cerebel terme pral.n f es fisura posterolateral del cerebelo  en posterolateral fissure of cerebellum  TA fissura posterolateralis cerebelli  
1305 anatomia ca fissura pterigomaxil·lar terme pral.n f es fisura pterigomaxilar  en pterygomaxillary fissure  TA fissura pterygomaxillaris  
1306 anatomia ca fissura timpanomastoidal terme pral.n f es fisura timpanomastoidea  en tympanomastoid fissure  TA fissura tympanomastoidea  
1307 anatomia ca flexura còlica terme pral.n f es flexura cólica  en flexure of colon  
1308 anatomia ca flexura del duodè terme pral.n f es flexura del duodeno  en flexure of duodenum  
1309 anatomia ca flexura duodenojejunal terme pral.n f es flexura duodenoyeyunal  en duodenojejunal flexure  TA flexura duodenojejunalis  
1310 anatomia ca flexura perineal del recte terme pral.n f es flexura perineal del recto  en perineal flexure of rectum  TA flexura anorectalis  TA flexura perinealis  
1311 anatomia ca flexura sacra del recte terme pral.n f es flexura sacra del recto  en sacral flexure of rectum  TA flexura sacralis recti  
1312 anatomia ca flòcul terme pral.n m es flóculo  en flocculus  TA flocculus  
1313 anatomia ca fol·licle terme pral.n m es folículo  en follicle  
1314 anatomia ca fol·licle ovàric vesiculós terme pral.n m ca fol·licle de De Graaf sin. compl.n m es folículo de De Graaf  es folículo ovárico vesicular  en graafian follicle  en vesicular ovarian follicle  TA folliculi ovarici vesiculosi  
1315 anatomia ca fol·licle limfàtic terme pral.n m es folículo linfático  en lymphatic follicle  
1316 anatomia ca fol·licle limfàtic agregat terme pral.n m ca placa de Peyer sin. compl.n f es folículo linfático agregado  es placa de Peyer  en aggregated follicle  en Peyer's patch  TA noduli lymphoidei aggregati  
1317 anatomia ca fol·licle limfàtic solitari terme pral.n m es folículo linfático solitario  en solitary lymphatic follicle  TA noduli lymphoidei solitarii  
1318 anatomia ca fol·licle pilós terme pral.n m es folículo piloso  en hair follicle  TA folliculus pili  
1319 anatomia ca fons de l'estómac terme pral.n m es fondo del estómago  en fundus of stomach  TA fundus gastricus  
1320 anatomia ca fons de l'úter terme pral.n m es fondo del útero  en fundus of uterus  TA fundus uteri  
1321 anatomia ca fons de la bufeta terme pral.n m ca fons de la base sin. compl.n m es fondo de la base  es fondo de la vejiga  en fundus of bladder  TA fundus vesicae  
1322 anatomia ca fons de la vesícula biliar terme pral.n m es fondo de la vesícula biliar  en fundus of gallbladder  TA fundus vesicae billiaris  TA fundus vesicae felleae  
1323 anatomia ca fons de sac terme pral.n m es fondo de saco rectovesical  en recto-vesical pouch  TA excavatio rectovesicalis  
1324 anatomia ca fòrnix conjuntival terme pral.n m ca fons de sac conjuntival sin. compl.n m es fondo de saco conjuntival  es fórnix conjuntival  en conjunctival fornix  
1325 anatomia ca recés pleural terme pral.n m ca fons de sac pleural sin. compl.n m ca si pleural sin. compl.n m es fondo de saco pleural  es receso pleural  es seno pleural  en pleural recess  en pleural sinus  TA recessus pleurales  
1326 anatomia ca fòrnix vaginal terme pral.n m ca fons de sac vaginal sin. compl.n m es fondo de saco vaginal  es fórnix vaginal  en fornix vaginae  en fundus of vagina  TA fornix vaginae  
1327 anatomia ca fons del meat auditiu intern terme pral.n m es fondo del conducto auditivo interno  en fundus of internal acoustic meatus  TA fundus meatus acustici interni  
1328 anatomia ca fontanel·la terme pral.n f es fontanela  en fontanelle  
1329 anatomia ca fontanel·la anterior terme pral.n f ca fontanel·la bregmàtica sin. compl.n f es fontanela anterior  es fontanela bregmática  en anterior fontanelle  en bregmatic fontanelle  TA fonticulus anterior  
1330 anatomia ca fontanel·la anterolateral terme pral.n f ca fontanel·la esfenoidal terme pral.n f es fontanela anterolateral  es fontanela esfenoidal  en anterolateral fontanelle  en sphenoidal fontanelle  TA fonticulus sphenoidalis  TA fonticulus anterolateralis  
1331 anatomia ca fontanel·la craniana terme pral.n f es fontanela craneana  en cranial fontanelle  TA fonticuli cranii  
1332 anatomia ca fontanel·la posterior terme pral.n f ca fontanel·la lambdoide sin. compl.n f es fontanela lambdoidea  es fontanela posterior  en posterior fontanelle  TA fonticulus posterior  
1333 anatomia ca fontanel·la mastoidal terme pral.n f ca fontanel·la posterolateral terme pral.n f es fontanela mastoidea  es fontanela posterolateral  en mastoid fontanelle  en posterolateral fontanelle  TA fonticulus mastoideus  TA fonticulus posterolateralis  
1334 anatomia ca forat alveolar terme pral.n m es agujero alveolar  en alveolar foramen  TA foramina alveolaria  
1335 anatomia ca forat aòrtic terme pral.n m ca hiat aòrtic sin. compl.n m ca obertura aòrtica del diafragma sin. compl.n f es abertura aórtica del diafragma  es agujero aórtico  es hiato aórtico  en aortic foramen  en aortic hiatus  TA hiatus aorticus  
1336 anatomia ca forat apical terme pral.n m es agujero apical  en apical foramen  TA foramen apicis dentis  
1337 anatomia ca forat auditiu extern terme pral.n m es agujero auditivo externo  en external auditory foramen  TA porus acusticus externus  
1338 anatomia ca forat auditiu intern terme pral.n m es agujero auditivo interno  en internal auditory foramen  TA porus acusticus internus  
1339 anatomia ca forat cec terme pral.n m es agujero ciego  en foramen cecum  TA foramen caecum  
1340 anatomia ca forat cec de la llengua terme pral.n m es agujero ciego de la lengua  en foramen cecum of tongue  TA foramen caecum linguae  
1341 anatomia ca forat ciàtic terme pral.n m es agujero ciático  en ischiadic foramen  
1342 anatomia ca forat ciàtic major terme pral.n m ca forat sacrociàtic major sin. compl.n m es agujero ciático mayor  es agujero sacrociático mayor  en great sacrosciatic foramen  en greater sciatic foramen  TA foramen ischiadicum majus  
1343 anatomia ca forat ciàtic menor terme pral.n m ca forat sacrociàtic menor sin. compl.n m es agujero ciático menor  es agujero sacrociático menor  en lesser sciatic foramen  en small sacrosciatic foramen  TA foramen ischiadicus minus  
1344 anatomia ca forat costotransvers terme pral.n m es agujero costotransverso  en costotransverse foramen  TA foramen costotransversum  
1345 anatomia ca forat de conjunció terme pral.n m ca forat intervertebral sin. compl.n m es agujero de conjunción  es agujero intervertebral  en intervertebral foramen  TA foramina intervertebralia  
1346 anatomia ca forat de la vena cava terme pral.n m es agujero de la vena cava  en vena caval foramen  TA foramen venae cavae  
1347 anatomia ca forat de les venes mínimes del cor terme pral.n m ca forat de Thebesius sin. compl.n m ca forat de Vieusens sin. compl.n m es agujero de las venas mínimas del corazón  es agujero de Tebesio  es agujero de Vieussens  en foramen of smallest veins of heart  en opening of smallest cardiac veins  en Thebesian foramen  en Vieussen's foramen  TA foramina venarum minimarum  
1348 anatomia ca obertura lateral del quart ventricle terme pral.n f ca forat de Luschka sin. compl.n m es abertura lateral del cuarto ventrículo  es agujero de Luschka  en foramen of Luschka  en lateral aperture of fourth ventricle  TA apertura lateralis ventriculi quarti  
1349 anatomia ca obertura mediana del quart ventricle terme pral.n f ca forat de Magendie sin. compl.n m es abertura media del cuarto ventrículo  es agujero de Magendie  en foramen of Magendie  en median aperture of fourth ventricle  TA apertura mediana ventriculi quarti  
1350 anatomia ca forat interventricular terme pral.n m ca forat de Monro sin. compl.n m es agujero de Monro  es agujero interventricular  en foramen of Monro  en interventricular foramen  TA foramen interventriculare  
1351 anatomia ca forat mandibular terme pral.n m ca forat dental inferior sin. compl.n m es agujero dental inferior  es agujero mandibular  en dental foramen  en foramen mandibulae  TA foramen mandibulae  
1352 anatomia ca forat epiploic terme pral.n m ca forat omental sin. compl.n m ca hiat de Winslow sin. compl.n m es agujero epiploico  es agujero omental  en epiploic foramen  en omental foramen  TA foramen omentale  TA foramen epiploicum  
1353 anatomia ca forat esfenopalatí terme pral.n m es agujero esfenopalatino  en sphenopalatine foramen  TA foramen sphenopalatinum  
1354 anatomia ca forat esofàgic terme pral.n m ca hiat esofàgic sin. compl.n m es agujero esofágico  es hiato esofágico  en esophageal foramen  en hiatus esophageus  TA hiatus oesophageus  
1355 anatomia ca forat espinós terme pral.n m ca forat rodó menor sin. compl.n m es agujero espinoso  es agujero redondo menor  en spinous foramen  TA foramen spinosum  
1356 anatomia ca forat estilomastoidal terme pral.n m es agujero estilomastoideo  en stylomastoid foramen  TA foramen stylomastoideum  
1357 anatomia ca forat etmoidal terme pral.n m es agujero etmoidal  en etmoidal foramen  
1358 anatomia ca forat incisiu terme pral.n m es agujero incisivo  en incisive foramen  TA foramina incisiva  
1359 anatomia ca forat infraorbitari terme pral.n m es agujero infraorbitario  en infraorbital foramen  TA foramen infraorbitale  
1360 anatomia ca forat lacerat posterior terme pral.n m ca forat jugular sin. compl.n m es agujero rasgado posterior  es agujero yugular  en jugular foramen  en posterior lacerate foramen  TA foramen jugulare  
1361 anatomia ca forat lacerat terme pral.n m es agujero rasgado  en lacerate foramen  TA foramen lacerum  
1362 anatomia ca forat magne terme pral.n m ca forat occipital sin. compl.n m es agujero magno  es agujero occipital  en great foramen  en occipital foramen  TA foramen magnum  
1363 anatomia ca forat mastoidal terme pral.n m es agujero mastoideo  en mastoid foramen  TA foramen mastoideum  
1364 anatomia ca forat mentonià terme pral.n m es agujero mentoniano  en mental foramen  TA foramen mentale  
1365 anatomia ca forat nutrici terme pral.n m es agujero nutricio  en nutrient foramen  TA foramen nutricium  
1366 anatomia ca forat obturat terme pral.n m es agujero obturado  en obturator foramen  TA foramen obturatum  TA foramen obturatorium  
1367 anatomia ca forat oval terme pral.n m es agujero oval  en oval foramen  TA foramen ovale  
1368 anatomia ca forat palatí menor terme pral.n m ca forat palatí accessori sin. compl.n m es agujero palatino accesorio  es agujero palatino menor  en accessory palatine foramen  en lesser palatine foramen  TA foramina palatina minora  
1369 anatomia ca forat palatí major terme pral.n m ca forat palatí posterior sin. compl.n m es agujero palatino mayor  es agujero palatino posterior  en greater palatine foramen  en posterior palatine foramen  TA foramen palatinum majus  
1370 anatomia ca forat papil·lar del ronyó terme pral.n m es agujero papilar del riñón  en papillary foramen of kidney  TA foramina papillaria renalis  
1371 anatomia ca forat parietal terme pral.n m es agujero parietal  en parietal foramen  TA foramen parietale  
1372 anatomia ca forat rodó terme pral.n m ca forat rodó major sin. compl.n m es agujero redondo  es agujero redondo mayor  en foramen rotundum  TA foramen rotundum  
1373 anatomia ca forat sacre terme pral.n m es agujero sacro  en sacral foramen  
1374 anatomia ca forat singular terme pral.n m ca forat singular de Morgagni sin. compl.n m es agujero singular  en foramen singulare  TA foramen singulare  
1375 anatomia ca forat supraorbitari terme pral.n m es agujero supraorbitario  en supraorbital foramen  TA foramen supraorbitale  
1376 anatomia ca forat transvers terme pral.n m ca forat vertebroarterial terme pral.n m es agujero transverso  es agujero vertebroarterial  en transverse foramen  en vertebroarterial foramen  TA foramen transversarium  
1377 anatomia ca forat venós terme pral.n m es agujero venoso  en venous foramen  TA foramen venosum  
1378 anatomia ca forat vertebral terme pral.n m es agujero vertebral  en vertebral foramen  TA foramen vertebrale  
1379 anatomia ca forat zigomaticofacial terme pral.n m es agujero cigomaticofacial  en zygomaticofacial foramen  TA foramen zygomaticofaciale  
1380 anatomia ca forat zigomaticoorbitari terme pral.n m es agujero cigomaticoorbitario  en zygomatico-orbital foramen  TA foramen zygomaticoorbitale  
1381 anatomia ca forat zigomaticotemporal terme pral.n m es agujero cigomaticotemporal  en zygomaticotemporal foramen  TA foramen zygomaticotemporale  
1382 anatomia ca fòrceps frontal terme pral.n m ca fòrceps menor terme pral.n m es fórceps frontal  es fórceps menor  en forceps frontalis  en forceps minor  TA forceps minor  TA foceps frontalis  
1383 anatomia ca fòrceps occipital terme pral.n m ca fòrceps major sin. compl.n m es fórceps mayor  es fórceps occipital  en forceps major  en forceps occipitalis  TA forceps major  TA forceps occipitalis  
1384 anatomia ca formació reticular terme pral.n f ca substància reticular terme pral.n f es formación reticular  es sustancia reticular  en reticular formation  en reticular substance  TA formatio reticularis  
1385 anatomia ca fòrnix terme pral.n m ca trígon cerebral sin. compl.n m es fórnix  es trígono cerebral  en cerebral trigone  en fornix  TA fornix  
1386 anatomia ca fòrnix del sac lacrimal terme pral.n m es fórnix del saco lagrimal  en fornix of lacrimal sac  TA fornix sacci lacrimalis  
1387 anatomia ca fossa terme pral.n f es fosa  en fossa  TA fossa  
1388 anatomia ca fossa acetabular terme pral.n f es fosa acetabular  es trasfondo de la cavidad cotiloidea  en acetabular fossa  TA fossa acetabuli  TA fossa acetabularis  
1389 anatomia ca fossa amigdalina terme pral.n f ca fossa tonsil·lar terme pral.n f ca fosseta amigdalina terme pral.n f es fosa amigdalina  es fosa tonsilar  es fosita amigdalina  en tonsillar fossa  TA fossa tonsillaris  TA sinus tonsillaris  
1390 anatomia ca fossa olecraniana terme pral.n f ca fossa anconal sin. compl.n f es fosa olecraniana  en olecranon fossa  TA fossa olecrani  
1391 anatomia ca fossa canina terme pral.n f es fosa canina  en canine fossa  TA fossa canina  
1392 anatomia ca fossa cerebel·losa terme pral.n f ca fossa occipital inferior sin. compl.n f es fosa cerebelosa  en cerebellar fossa  TA fossa cerebellaris  
1393 anatomia ca fossa cerebral terme pral.n f ca fossa occipital superior sin. compl.n f es fosa cerebral  en cerebral fossa  TA fossa cerebralis  
1394 anatomia ca fossa de la bufeta biliar terme pral.n f ca fossa cística sin. compl.n f es fosa cística  es fosa de la vesícula biliar  en fossa cystidis  en fossa of gallbladder  TA fossa vesicae biliaris  TA fossa vesicae felleae  
1395 anatomia ca fossa condília de l'occipital terme pral.n f es fosa condílea del occipital  en condyloid fossa of occipital bone  TA fossa condylaris  
1396 anatomia ca fossa coronoidal terme pral.n f es fosa coronoidea  en coronoid fossa  TA fossa coronoidea  
1397 anatomia ca fossa cranial terme pral.n f es fosa craneal  en cranial fossa  
1398 anatomia ca fossa triangular del pavelló de l'orella terme pral.n f ca fossa de l'antehèlix sin. compl.n f es fosa del antehélix  es fosa triangular de la oreja  en fossa of anthelix  en triangular fossa of auricle  TA fossa triangularis auriculae  
1399 anatomia ca fossa infraclavicular terme pral.n f ca fossa de Mohrenheim sin. compl.n f ca triangle claviculopectoral sin. compl.n m es fosa infraclavicular  es triángulo clavipectoral  en clavipectoral triangle  en infraclavicular fossa  TA fossa infraclavicularis  
1400 anatomia ca fossa del cap del fèmur terme pral.n f es fosita de la cabeza femoral  en fovea for ligament of head of femur  TA fovea capitis femoris  
1401 anatomia ca fossa del colze terme pral.n f es fosa del codo  en cubital fossa  TA fossa cubitalis  
1402 anatomia ca fossa del vestíbul de la vagina terme pral.n f ca fosseta navicular sin. compl.n f es fosa del vestíbulo de la vagina  es fosa navicular  en fossa of vestibule of vagina  en navicular fossa  TA fossa vestibuli vaginae  
1403 anatomia ca fossa digàstrica terme pral.n f ca fosseta digàstrica sin. compl.n f es fosa digástrica  en digastric fossa  TA fossa digastrica  
1404 anatomia ca fossa trocantèrica terme pral.n f ca fossa digital del fémur sin. compl.n f es fosa digital del fémur  es fosa trocantérica  en digital fossa of femur  en trochanteric fossa  TA fossa trochanterica  
1405 anatomia ca recés duodenal terme pral.n m ca fossa duodenal sin. compl.n f es fosa duodenal  es receso duodenal  en duodenal fossa  en duodenal recess  
1406 anatomia ca fossa escafoide terme pral.n f es fosa escafoidea  en scaphoid fossa  TA fossa scaphoidea  
1407 anatomia ca fossa hipofisària terme pral.n f ca fossa pituïtària sin. compl.n f es fosa hipofisaria  es fosa pituitaria  en hypophysal fossa  en pituitary fossa  TA fossa hypophysialis  
1408 anatomia ca fossa ilíaca terme pral.n f es fosa ilíaca  en iliac fossa  TA fossa iliaca  
1409 anatomia ca fossa mirtiforme terme pral.n f ca fossa incisiva del maxil·lar sin. compl.n f es fosa incisiva del maxilar  es fosa mirtiforme  en incisive fossa of maxilla  en myrtiform fossa  TA fossa incisiva  
1410 anatomia ca fossa infraespinosa terme pral.n f es fosa infraespinosa  en infraspinous fossa  TA fossa infraspinata  
1411 anatomia ca fossa infratemporal terme pral.n f ca fossa zigomàtica sin. compl.n f es fosa cigomática  es fosa infratemporal  en infratemporal fossa  en zygomatic fossa  TA fossa infratemporalis  
1412 anatomia ca fossa inguinal lateral terme pral.n f es fosa inguinal lateral  en lateral inguinal fossa  TA fossa inguinalis lateralis  
1413 anatomia ca fossa inguinal mitjana terme pral.n f es fosa inguinal medial  en medial inguinal fossa  TA fossa inguinalis medialis  
1414 anatomia ca fossa isquiorectal terme pral.n f es fosa isquiorrectal  en ischiorectal fossa  TA fossa ischioanalis  
1415 anatomia ca fossa jugular terme pral.n f es fosa yugular  en jugular fossa  TA fossa jugularis  
1416 anatomia ca fossa lacrimal terme pral.n f es fosa lagrimal  en lacrimal fossa  TA fossa glandulae lacrimalis  
1417 anatomia ca fossa navicular de la uretra terme pral.n f es fosa navicular de la uretra  en fossa navicularis urethrae  TA fossa navicularis urethrae  
1418 anatomia ca hiat safè terme pral.n m ca fossa oval de la cuixa sin. compl.n f ca hiat de la vena safena interna sin. compl.n m es fosa oval del muslo  es hiato safeno  en oval fossa of thigh  en saphenous hiatus  TA hiatus saphenus  
1419 anatomia ca fossa oval del cor terme pral.n f es fosa oval del corazón  en oval fossa of heart  TA fossa ovalis  
1420 anatomia ca fossa ovàrica terme pral.n f es fosa ovárica  en ovarian fossa  TA fossa ovarica  
1421 anatomia ca recés paraduodenal terme pral.n m ca fossa paraduodenal sin. compl.n f es fosa paraduodenal  es receso paraduodenal  en paraduodenal fossa  en paraduodenal recess  TA recessus paraduodenalis  
1422 anatomia ca recés piriforme terme pral.n m ca fossa piriforme sin. compl.n f ca si piriforme sin. compl.n m es fosa piriforme  es receso piriforme  es seno piriforme  en piriform fossa  en piriform recess  en piriform sinus  TA recessus piriformis  
1423 anatomia ca fossa poplítia terme pral.n f es fosa poplítea  en popliteal fossa  TA fossa poplitea  
1424 anatomia ca fossa pterigoidal terme pral.n f es fosa pterigoidea  en pterygoid fossa  TA fossa pterygoidea  
1425 anatomia ca fossa pterigopalatina terme pral.n f ca fossa pterigomaxil·lar sin. compl.n f es fosa pterigomaxilar  es fosa pterigopalatina  en pterygomaxillary fossa  en pterygopalatine fossa  TA fossa pterygopalatina  
1426 anatomia ca recés retroduodenal terme pral.n m ca fossa retroduodenal sin. compl.n f es fosa retroduodenal  es receso retroduodenal  en retroduodenal fossa  en retroduodenal recess  TA recessus retroduodenalis  
1427 anatomia ca fossa romboide terme pral.n f es fosa romboidea  en rhomboid fossa  TA fossa rhomboidea  
1428 anatomia ca fossa subarcuada terme pral.n f es fosa subarcuata  en subarcuate fossa  TA fossa subarcuata  
1429 anatomia ca fossa subescapular terme pral.n f es fosa subescapular  en subscapular fossa  TA fossa subscapularis  
1430 anatomia ca fossa supraamigdalina terme pral.n f es fosa supraamigdalina  en supratonsillar fossa  TA fossa supratonsillaris  
1431 anatomia ca fossa supraclavicular terme pral.n f es fosa supraclavicular  en supraclavicular fossa  
1432 anatomia ca fossa supraespinosa terme pral.n f es fosa supraespinosa  en supraspinous fossa  TA fossa supraspinata  
1433 anatomia ca fossa supravesical terme pral.n f es fosa supravesical  en supravesical fossa  TA fossa supravesicalis  
1434 anatomia ca fossa temporal terme pral.n f es fosa temporal  en temporal fossa  TA fossa temporalis  
1435 anatomia ca recés ileocecal terme pral.n m ca fosseta cecal sin. compl.n f es fosita cecal  es receso ileocecal  en ileocecal fossa  en ileocecal recess  
1436 anatomia ca recés coclear del vestíbul terme pral.n m ca fosseta coclear sin. compl.n f es fosita coclear  es receso coclear del vestíbulo  en cochlear recess of vestibule  TA recessus cochlearis  
1437 anatomia ca fosseta de la finestra coclear terme pral.n f es fosita de la ventana coclear  en fenestra of cochlea  en fossula of cochlear window  TA fossula fenestrae cochleae  
1438 anatomia ca fosseta de la finestra vestibular terme pral.n f es fosita de la ventana vestibular  en fenestra of vestibule  en fossula of oval window  TA fossula fenestrae vestibuli  
1439 anatomia ca recés faringi terme pral.n m ca fosseta de Rosenmüller sin. compl.n f ca recés de Rosenmüller sin. compl.n m es fosa de Rosenmüller  es receso de Rosenmüller  es receso faríngeo  en pharyngeal recess  en recess of Rosenmüller  en Rosenmüller's fossa  TA recessus pharyngeus  
1440 anatomia ca val·lècula epiglòtica terme pral.n f ca fosseta glossoepiglòtica sin. compl.n f es fosita glosoepiglótica  es valécula epiglótica  en vallecula epiglottica  TA vallecula epiglottica  
1441 anatomia ca recés intersigmoidal terme pral.n m ca fosseta intersigmoidal sin. compl.n f es fosa intersigmoidea  es receso intersigmoideo  en intersigmoidal fossa  en intersigmoidal recess  TA recessus intersigmoideus  
1442 anatomia ca fosseta petrosa terme pral.n f ca fosseta piramidal sin. compl.n f es fosita petrosa  en petrosal fossula  TA fossula petrosa  
1443 anatomia ca fosseta radial terme pral.n f es fosita radial  en radial fossa  TA fossa radialis  
1444 anatomia ca recés retrocecal terme pral.n m ca fosseta retrocecal sin. compl.n f es fosa retrocecal  es receso retrocecal  en retrocecal fossa  en retrocecal recess  TA recessus retrocaecalis  
1445 anatomia ca recés el·líptic del vestíbul terme pral.n m ca fosseta semiovoide sin. compl.n f es fosita semiovoidea  es receso elíptico del vestíbulo  en elliptical recess of vestibule  TA recessus ellipticus  TA recesus utricularis  
1446 anatomia ca fosseta sublingual terme pral.n f es fosita sublingual  en sublingual fossa  TA fovea sublingualis  
1447 anatomia ca fosseta submandibular terme pral.n f es fosita submandibular  en submandibular fossa  TA fovea submandibularis  
1448 anatomia ca fosseta triangular terme pral.n f es fosita triangular  en triangular fossula  TA fovea triangularis  
1449 anatomia ca fosseta troclear terme pral.n f es fosita troclear  en trochlear fossa  TA fovea trochlearis  
1450 anatomia ca fòvea central terme pral.n f es fóvea central  en central fovea  TA fovea centralis  
1451 anatomia ca fovèola terme pral.n f es foveola  en foveola  TA foveola  
1452 anatomia ca franja ovàrica terme pral.n f es franja ovárica  en ovarian fimbria  TA fimbria ovarica  
1453 anatomia ca plec sinovial terme pral.n m ca franja sinovial sin. compl.n f es pliegue sinovial  en synovial fold  TA plicae synoviales  
1454 anatomia ca plec sinovial infrarotular terme pral.n m ca franja sinovial infrapatel·lar sin. compl.n f es pliegue sinovial infrarrotuliano  en infrapatellar synovial fold  TA plica synovialis infrapatellaris  
1455 anatomia ca fre terme pral.n m es frenillo  en frenulum  
1456 anatomia ca fre de l'orifici ileal terme pral.n m es frenillo del orificio ileal  en frenulum of ileal orifice  TA frenulum ostii ileales  
1457 anatomia ca fre del clítoris terme pral.n m es frenillo del clítoris  en frenulum clitoridis  TA frenulum clitoridis  
1458 anatomia ca fre del llavi terme pral.n m es frenillo del labio  en frenulum of lip  
1459 anatomia ca fre del prepuci terme pral.n m es frenillo prepucial  en frenulum of preputti  TA frenulum praeputii  
1460 anatomia ca fre del vel medul·lar posterior terme pral.n m ca fre del vel medul·lar cranial sin. compl.n m es frenillo del velo medular craneal  es frenillo del velo medular superior  en frenulum of cranial medullary velum  en frenulum of medullary velum  TA frenulum veli medullaris superioris  
1461 anatomia ca fre dels llavis púdics terme pral.n m ca fre púdic sin. compl.n m es frenillo de los labios de la vulva  es frenillo pudendo  en frenulum of pudendal labia  en frenulum pudendi  TA frenulum labiorum pudendi  
1462 anatomia ca vincle dels tendons dels dits terme pral.n m ca fre dels tendons sin. compl.n m es vínculo tendinoso de los dedos  en vinculum of tendons of fingers  TA vincula tendinum  
1463 anatomia ca fre lingual terme pral.n m es frenillo de la lengua  en frenulum of tongue  TA frenulum linguae  
1464 anatomia ca front terme pral.n m es frente  en forehead  TA frons  
1465 anatomia ca galta terme pral.n f es carrillo  es mejilla  en cheek  TA bucca  
1466 anatomia ca gangli terme pral.n m es ganglio  en ganglion  TA ganglion  
1467 anatomia ca gangli aorticorenal terme pral.n m es ganglio aorticorrenal  en aorticorenal ganglion  TA ganglia aorticorenalia  
1468 anatomia ca gangli autònom terme pral.n m es ganglio autónomo  en autonomic ganglion  TA ganglion autonomicum  
1469 anatomia ca gangli buccinador terme pral.n m es ganglio buccinador  en buccinator ganglion  TA nodus buccinatorius  
1470 anatomia ca gangli cardíac terme pral.n m es ganglio cardíaco  en cardiac ganglion  TA ganglia cardiaca  
1471 anatomia ca gangli celíac terme pral.n m es ganglio celíaco  en celiac ganglion  TA ganglion coeliaca  
1472 anatomia ca gangli cervical inferior terme pral.n m es ganglio cervical inferior  en inferior cervical ganglion  TA ganglion cervicale inferioris  
1473 anatomia ca gangli cervical mitjà terme pral.n m es ganglio cervical medio  en middle cervical ganglion  TA ganglion cervicale medium  
1474 anatomia ca gangli cervical superior terme pral.n m es ganglio cervical superior  en superior cervical ganglion  TA ganglion cervicale superius  
1475 anatomia ca gangli estrellat terme pral.n m ca gangli cervicotoràcic sin. compl.n m es ganglio cervicotorácico  es ganglio estrellado  en cervicothoracic ganglion  en stellate ganglion  TA ganglion cervicothoracicum  TA ganglion stellatum  
1476 anatomia ca gangli ciliar terme pral.n m ca gangli oftàlmic sin. compl.n m es ganglio ciliar  es ganglio oftálmico  en ciliary ganglion  en ophthalmic ganglion  TA ganglion ciliare  
1477 anatomia ca gangli cístic terme pral.n m es ganglio cístico  en cystic ganglion  TA nodus cysticus  
1478 anatomia ca gangli inferior del glossofaringi terme pral.n m ca gangli d'Andersch sin. compl.n m ca gangli extracranial sin. compl.n m es ganglio extracraneal  es ganglio inferior del glosofaríngeo  en inferior ganglion of glossopharyngeal nerve  TA ganglion inferius nervi glossopharyngei  
1479 anatomia ca gangli òtic terme pral.n m ca gangli d'Arnold sin. compl.n m es ganglio de Arnold  es ganglio ótico  es otic ganglion  en Arnold's ganglion  
1480 anatomia ca gangli superior del glossofaringi terme pral.n m ca gangli d'Ehrenritter sin. compl.n m ca gangli intracranial sin. compl.n m es ganglio de Ehrenritter  es ganglio intracraneal  es ganglio superior del glosofaríngeo  en Ehrenritter's ganglion  en superior ganglion of glossopharyngeal nerve  TA ganglion superius nervi glossopharyngei  
1481 anatomia ca gangli espiral terme pral.n m ca gangli de Corti sin. compl.n m es ganglio de Corti  es ganglio espiral  en Corti's ganglion  en spiral ganglion  TA ganglion spirale cochleae  
1482 anatomia ca gangli trigeminal terme pral.n m ca gangli de Gasser sin. compl.n m ca gangli semilunar sin. compl.n m es ganglio de Gasser  es ganglio semilunar  es ganglio trigeminal  en Gasser's ganglion  en semilunar ganglion  en trigeminal ganglion  TA ganglion trigeminale  
1483 anatomia ca gangli vestibular terme pral.n m ca gangli de Scarpa sin. compl.n m es ganglio de Scarpa  es ganglio vestibular  en Scarpa's ganglion  en vestibular ganglion  TA ganglion vestibulare  
1484 anatomia ca gangli del tronc simpàtic terme pral.n m es ganglio del tronco simpático  en ganglion of sympathetic trunk  TA ganglion trunci sympathici  
1485 anatomia ca gangli toràcic terme pral.n m ca gangli dorsal sin. compl.n m es ganglio dorsal  es ganglio torácico  en thoracic ganglion  TA ganglia thoracica  
1486 anatomia ca gangli pterigopalatí terme pral.n m ca gangli esfenopalatí sin. compl.n m es ganglio esfenopalatino  es ganglio pterigopalatino  en pterygopalatine ganglion  en sphenopalatine ganglion  TA ganglion pterygopalatinum  
1487 anatomia ca gangli espinal terme pral.n m ca gangli sensorial terme pral.n m ca gangli raquidi sin. compl.n m es ganglio espinal  es ganglio raquídeo  es ganglio sensorial  en sensory ganglion  en spinal ganglion  TA ganglion sensorium nervi spinalis  
1488 anatomia ca gangli frènic terme pral.n m es ganglio frénico  en phrenic ganglion  TA ganglia phrenica  
1489 anatomia ca gangli geniculat terme pral.n m es ganglio geniculado  en geniculate ganglion  TA ganglion geniculi  TA ganglion geniculatum  
1490 anatomia ca gangli hipogàstric terme pral.n m ca gangli pelvià sin. compl.n m es ganglio hipogástrico  es ganglio pelviano  en hypogastric ganglion  en pelvic node  TA ganglia pelvica  
1491 anatomia ca gangli imparell terme pral.n m es ganglio impar  en ganglion impar  TA ganglion impar  
1492 anatomia ca gangli subpilòric terme pral.n m ca gangli infrapilòric sin. compl.n m es ganglio infrapilórico  es ganglio subpilórico  en subpyloric nodus  TA nodi subpilorici  
1493 anatomia ca gangli intermedi terme pral.n m es ganglio intermedio  en intermediate ganglion  TA ganglia intermedia  
1494 anatomia ca gangli limfàtic terme pral.n m ca nòdul limfàtic terme pral.n m es ganglio linfático  es nódulo linfático  en nodus lymphaticus  TA nodus lymphoideus  TA nodus lymphaticus  
1495 anatomia ca gangli limfàtic apendicular terme pral.n m es ganglio linfático apendicular  en appendicular lymph node  TA nodi appendiculares  
1496 anatomia ca gangli limfàtic axil·lar terme pral.n m es ganglio linfático axilar  en axillary lymph node  TA nodi lymphoidei axillares  
1497 anatomia ca gangli limfàtic broncopulmonar terme pral.n m es ganglio linfático broncopulmonar  en bronchopulmonary lymph node  TA nodi bronchopulmonales  
1498 anatomia ca gangli limfàtic celíac terme pral.n m es ganglio linfático celíaco  en celiac lymph node  TA nodi coeliaci  
1499 anatomia ca gangli limfàtic cervical terme pral.n m es ganglio linfático cervical  en cervical lymph node  
1500 anatomia ca gangli limfàtic còlic terme pral.n m es ganglio linfático cólico  en colic lymph node  
1501 anatomia ca gangli limfàtic epigàstric terme pral.n m es ganglio linfático epigástrico  en epigastric lymph node  
1502 anatomia ca gangli limfàtic esplènic terme pral.n m es ganglio linfático esplénico  en splenic lymph node  TA nodi splenici  TA nodi lienales  
1503 anatomia ca gangli limfàtic facial terme pral.n m es ganglio linfático facial  en facial lymph node  TA nodi faciales  
1504 anatomia ca gangli limfàtic frènic terme pral.n m es ganglio linfático frénico  en phrenic lymph node  
1505 anatomia ca gangli limfàtic gàstric terme pral.n m es ganglio linfático gástrico  en gastric lymph node  
1506 anatomia ca gangli limfàtic gastroepiploic terme pral.n m es ganglio linfático gastroepiploico  en gastroepiploic lymph node  TA nodus gastroomentalis  
1507 anatomia ca gangli limfàtic hepàtic terme pral.n m es ganglio linfático hepático  en hepatic lymph node  TA nodi hepatici  
1508 anatomia ca gangli limfàtic ilíac terme pral.n m es ganglio linfático ilíaco  en iliac lymph node  
1509 anatomia ca gangli limfàtic inguinal terme pral.n m es ganglio linfático inguinal  en inguinal lymph node  
1510 anatomia ca gangli limfàtic intercostal terme pral.n m es ganglio linfático intercostal  en intercostal lymph node  TA nodi intercostales  
1511 anatomia ca gangli limfàtic jugular anterior terme pral.n m es ganglio linfático yugular anterior  en anterior jugular lymph node  TA nodi jugulares  
1512 anatomia ca gangli limfàtic lumbar terme pral.n m es ganglio linfático lumbar  en lumbar lymph node  
1513 anatomia ca gangli limfàtic mastoidal terme pral.n m es ganglio linfático mastoideo  en mastoid lymph node  TA nodi mastoidei  
1514 anatomia ca gangli limfàtic mesentèric terme pral.n m es ganglio linfático mesentérico  en mesenteric lymph node  
1515 anatomia ca gangli limfàtic occipital terme pral.n m es ganglio linfático occipital  en occipital lymph node  TA nodi occipitales  
1516 anatomia ca gangli limfàtic paracòlic terme pral.n m es ganglio linfático paracólico  en paracolic lymph node  TA nodi paracolici  
1517 anatomia ca gangli limfàtic parotidi terme pral.n m es ganglio linfático parotídeo  en parotid lymph node  
1518 anatomia ca gangli limfàtic popliti terme pral.n m es ganglio linfático poplíteo  en popliteal lymph node  TA nodi poplitei  
1519 anatomia ca gangli limfàtic prelaringi terme pral.n m es ganglio linfático prelaríngeo  en prelaryngeal lymph node  TA nodi prelaryngei  
1520 anatomia ca gangli limfàtic prevertebral terme pral.n m es ganglio linfático prevertebral  en prevertebral lymph node  TA nodi prevertebrales  
1521 anatomia ca gangli limfàtic retrofaringi terme pral.n m es ganglio linfático retrofaríngeo  en retropharyngeal lymph node  TA nodi retropharyngeales  
1522 anatomia ca gangli limfàtic sacre terme pral.n m es ganglio linfático sacro  en sacral lymph node  TA nodi sacrales  
1523 anatomia ca gangli limfàtic submandibular terme pral.n m es ganglio linfático submandibular  en submandibular lymph node  TA nodi submandibulares  
1524 anatomia ca gangli limfàtic submentonià terme pral.n m es ganglio linfático submentoniano  en submental lymph node  TA nodi submentales  
1525 anatomia ca gangli limfàtic traqueobronquial terme pral.n m es ganglio linfático traqueobronquial  en tracheobronchial lymph node  TA nodi tracheobronchiales  
1526 anatomia ca gangli limfàtic vesical terme pral.n m es ganglio linfático vesical  en vesical lymph node  TA nodi vesicales  
1527 anatomia ca gangli mesentèric terme pral.n m es ganglio mesentérico  en mesenteric ganglion  
1528 anatomia ca gangli parasimpàtic terme pral.n m es ganglio parasimpático  en parasympathetic ganglion  TA ganglion parasympathicum  
1529 anatomia ca gangli renal terme pral.n m es ganglio renal  en renal ganglion  TA ganglia renalia  
1530 anatomia ca gangli simpàtic terme pral.n m es ganglio simpático  en sympathetic ganglion  TA ganglion sympathicum  
1531 anatomia ca gangli sublingual terme pral.n m es ganglio sublingual  en sublingual ganglion  TA ganglion sublinguale  
1532 anatomia ca gangli submandibular terme pral.n m es ganglio submandibular  en submandibular ganglion  TA ganglion submandibulare  
1533 anatomia ca gangli timpànic terme pral.n m ca intumescència timpànica terme pral.n f es ganglio timpánico  es intumescencia timpánica  en intumescentia tympanica  en tympanic ganglion  TA intumescentia tympanica  TA ganglion thympanicum  
1534 anatomia ca gangli toràcic esplàncnic terme pral.n m es ganglio torácico esplácnico  en thoracic splanchnic ganglion  TA ganglion thoracicum splanchnicum  
1535 anatomia ca gangli vertebral terme pral.n m es ganglio vertebral  en vertebral ganglion  TA ganglion vertebrale  
1536 anatomia ca uncus terme pral.n m ca ganxo sin. compl.n m es gancho  es uncus  en uncus  TA uncus  
1537 anatomia ca pàncrees menor terme pral.n m ca ganxo del pàncrees sin. compl.n m ca pàncrees de Willis sin. compl.n m ca pàncrees de Winslow sin. compl.n m ca procés uncinat del pàncrees sin. compl.n m es pancreas de Willis  es páncreas de Winslow  es páncreas menor  en lesser pancreas  en Willis' pancreas  en Winslow's pancreas  TA processus uncinatus pancreatis  
1538 anatomia ca ganxut terme pral.n m ca hamatum sin. compl.n m ca os hamat sin. compl.n m ca os hamular sin. compl.n m ca os unciforme sin. compl.n m es ganchoso  es hueso unciforme  en hamate bone  en hamatum  TA os hamatum  
1539 anatomia ca geniva terme pral.n f es encía  en gingiva  TA gingiva  
1540 anatomia ca genoll terme pral.n m es rodilla  en knee  TA genu  
1541 anatomia ca genoll de la càpsula interna terme pral.n m es rodilla de la cápsula interna  en genu of internal capsule  TA genu capsulae internae  
1542 anatomia ca genoll del cos callós terme pral.n m es rodilla del cuerpo calloso  en genu of corpus callosum  TA genu corporis callosi  
1543 anatomia ca genoll del nervi facial terme pral.n m es rodilla del nervio facial  en genu of facial nerve  TA genu nervi facialis  
1544 anatomia ca gínglim terme pral.n m ca trocleartrosi sin. compl.n f es gínglimo  es tróclea  en ginglymus  TA ginglymus  
1545 anatomia ca glabel·la terme pral.n f es glabela  en glabella  TA glabella  
1546 anatomia ca gland del clítoris terme pral.n m es glande del clítoris  en glans of clitoris  TA glans clitoridis  
1547 anatomia ca gland del penis terme pral.n m es glande  en glans penis  TA glans penis  
1548 anatomia ca glàndula terme pral.n f es glándula  en gland  
1549 anatomia ca glàndula anal terme pral.n f ca glàndula circumanal sin. compl.n f es glándula anal  es glándula circumanal  en anal gland  en circumanal gland  
1550 anatomia ca glàndula areolar terme pral.n f ca glàndula de Montgomery sin. compl.n f es glándula areolar  es glándula de Montgomery  en areolar gland  en Montgomery gland  TA glandulae areolares  
1551 anatomia ca glàndula bronquial terme pral.n f es glándula bronquial  en bronchial gland  TA glandulae bronchiales  
1552 anatomia ca glàndula bucal terme pral.n f ca glàndula genal sin. compl.n f es glándula bucal  en buccal gland  TA glandulae buccales  
1553 anatomia ca glàndula bulbouretral terme pral.n f ca glàndula de Cowper sin. compl.n f es glándula bulbouretral  es glándula de Cowper  en bulbourethral gland  en Cowper's gland  TA glandula bulbourethralis  
1554 anatomia ca glàndula ceruminosa terme pral.n f es glándula ceruminosa  en ceruminous gland  
1555 anatomia ca glàndula cervical de l'úter terme pral.n f es glándula cervical del útero  en cervical gland of uterus  TA glandulae cervicales  
1556 anatomia ca glàndula ciliar terme pral.n f ca glàndula de Moll sin. compl.n f es glándula ciliar  es glándula de Moll  en ciliary gland  en Moll's gland  TA glandulae ciliares  
1557 anatomia ca glàndula lacrimal accessòria terme pral.n f ca glàndula conjuntival sin. compl.n f es glándula conjuntival  es glándula lagrimal accesoria  en accessory lacrimal gland  en conjunctival gland  TA glandulae conjunctivales  
1558 anatomia ca glàndula cutània terme pral.n f es glándula cutánea  en cutaneous gland  TA glandulae cutis  
1559 anatomia ca glàndula vestibular major terme pral.n f ca glàndula de Bartholin sin. compl.n f es glándula de Bartholin  es glándula vestibular mayor  en Bartholin's gland  en greater vestibular gland  TA glandula vestibularis major  
1560 anatomia ca glàndula lingual anterior terme pral.n f ca glàndula de Blandin i Nühn sin. compl.n f es glándula de Blandin y Nuhn  es glándula lingual anterior  en anterior lingual gland  en Blandin and Nuhn's gland  
1561 anatomia ca glàndula duodenal terme pral.n f ca glàndula de Brunner sin. compl.n f es glándula de Brunner  es glándula duodenal  en Brunner's gland  en duodenal gland  TA glandulae duodenales  
1562 anatomia ca glàndula de la mucosa biliar terme pral.n f es glándula de la mucosa biliar  en gland of biliary mucosa  
1563 anatomia ca glàndula intestinal terme pral.n f ca glàndula de Lieberkühn sin. compl.n f es glándula de Lieberkühn  es glándula intestinal  en gland of Lieberkühn  en intestinal gland  TA glandulae intestinales  
1564 anatomia ca glàndula tarsal terme pral.n f ca glàndula de Meibom sin. compl.n f es glándula de Meibomio  es glándula tarsal  en meibomian gland  en tarsal gland  TA glandulae tarsales  
1565 anatomia ca glàndula endocrina terme pral.n f es glándula endocrina  en endocrine gland  TA glandulae endocrinae  
1566 anatomia ca glàndula esofàgica terme pral.n f es glándula esofágica  en esophageal gland  TA glandulae oesophageae  
1567 anatomia ca glàndula exocrina terme pral.n f es glándula exocrina  en exocrine gland  
1568 anatomia ca glàndula faríngia terme pral.n f es glándula faríngea  en pharyngeal gland  TA glandulae pharyngeales  
1569 anatomia ca glàndula gàstrica terme pral.n f es glándula gástrica  en gastric gland  TA glandulae gastricae  
1570 anatomia ca glàndula intersticial terme pral.n f es glándula intersticial  en interstitial gland  
1571 anatomia ca glàndula labial terme pral.n f es glándula labial  en labial gland  TA glandulae labiales  
1572 anatomia ca glàndula lacrimal terme pral.n f es glándula lagrimal  en lacrimal gland  TA glandula lacrimalis  
1573 anatomia ca glàndula laríngia terme pral.n f es glándula laríngea  en laryngeal gland  TA glandulae laryngeales  
1574 anatomia ca glàndula lingual terme pral.n f es glándula lingual  en lingual gland  TA glandulae linguales  
1575 anatomia ca glàndula mamària terme pral.n f ca mama sin. compl.n f ca mamella sin. compl.n f es glándula mamaria  es mama  en mamma  en mammary gland  TA glandula mammaria  
1576 anatomia ca glàndula mamària accessòria terme pral.n f es mama accesoria  en accessory mamma  TA mamma accessoria  
1577 anatomia ca glàndula seromucosa terme pral.n f ca glàndula mixta sin. compl.n f es glándula seromucosa  en seromucous gland  
1578 anatomia ca glàndula molar terme pral.n f es glándula molar  en molar gland  TA glandulae molares  
1579 anatomia ca glàndula mucosa terme pral.n f es glándula mucosa  en mucous gland  
1580 anatomia ca glàndula olfactòria terme pral.n f es glándula olfatoria  en olfactory gland  TA glandulae olfactoriae  
1581 anatomia ca glàndula palatina terme pral.n f es glándula palatina  en palatine gland  TA glandulae palatinae  
1582 anatomia ca glàndula paratiroide terme pral.n f ca paratiroide sin. compl.n f es glándula paratiroides  es paratiroides  en parathyroid  en parathyroid gland  TA glandula parathyroidea  
1583 anatomia ca glàndula paròtide terme pral.n f ca paròtide sin. compl.n f es glándula parótida  es parótida  en parotid  en parotid gland  TA glandula parotidea  
1584 anatomia ca glàndula paròtide accessòria terme pral.n f es glándula parótida accesoria  en accessory parotid gland  TA glandula parotidea accessoria  
1585 anatomia ca hipòfisi terme pral.n f ca glàndula pituïtària sin. compl.n f es glándula pituitaria  es hipófisis  en hypophysis  en pituitary gland  TA hypophysis  TA glandula pituitaria  
1586 anatomia ca glàndula prepucial terme pral.n f es glándula prepucial  en preputial gland  TA glandulae preputiales  
1587 anatomia ca glàndula salival terme pral.n f es glándula salival  en salivary gland  
1588 anatomia ca glàndula sebàcia terme pral.n f es glándula sebácea  en sebaceous gland  TA glandula sebace  
1589 anatomia ca glàndula serosa terme pral.n f es glándula serosa  en serous gland  
1590 anatomia ca glàndula sublingual terme pral.n f es glándula sublingual  en sublingual gland  TA glandulae sublinguales  
1591 anatomia ca glàndula submandibular terme pral.n f es glándula submandibular  en submandibular gland  TA glandula submandibularis  
1592 anatomia ca glàndula sudorípara terme pral.n f es glándula sudorípara  en sudoriferous gland  TA glandula sudorifera  
1593 anatomia ca glàndula tiroide terme pral.n f ca tiroide sin. compl.n f es glándula tiroides  es tiroides  en thyroid  en thyroid gland  TA glandula thyroidea  
1594 anatomia ca glàndula traqueal terme pral.n f es glándula traqueal  en tracheal gland  TA glandulae tracheales  
1595 anatomia ca glàndula uretral terme pral.n f es glándula uretral  en urethral gland  TA glandulae urethrales  
1596 anatomia ca glàndula uterina terme pral.n f es glándula uterina  en uterine gland  TA glandulae uterinae  
1597 anatomia ca glàndula vestibular menor terme pral.n f es glándula vestibular menor  en lesser vestibular gland  TA glandulae vestibulares minores  
1598 anatomia ca globus ocular terme pral.n m es globo ocular  en bulb of eye  TA bulbus oculi  
1599 anatomia ca globus pàl·lid terme pral.n m ca pàl·lid sin. compl.n m es globo pálido  en globus pallidus  
1600 anatomia ca glom coroide terme pral.n m es glomo coroideo  en choroid glomus  TA glomus choroideum  
1601 anatomia ca glomèrul renal terme pral.n m ca glomèrul de Malpighi sin. compl.n m es glomérulo renal  en renal glomerulus  
1602 anatomia ca òrgan genital terme pral.n m ca gònada sin. compl.n f es gónada  es órgano genital  en genital organ  en gonad  
1603 anatomia ca goni terme pral.n m ca gònion sin. compl.n m es gonión  en gonion  TA gonion  
1604 anatomia ca governall del testicle terme pral.n m es gubernáculo del testículo  en gubernaculum testis  
1605 anatomia ca granulació aracnoidal terme pral.n f ca granulació de Pacchioni sin. compl.n f es granulación aracnoidea  en arachnoidal granulation  TA granulationes arachnoideae  
1606 anatomia ca habènula terme pral.n f es habénula  en habenula  TA habenula  
1607 anatomia ca haustre del còlon terme pral.n m es haustro del colon  en haustrum of colon  TA haustra coli  
1608 anatomia ca helicotrema terme pral.n m ca hiat de Breschet sin. compl.n m ca hiat de Scarpa sin. compl.n m es helicotrema  es hiato de Breschet  es hiato de Scarpa  en Breschet's hiatus  en helicotrema  en Scarpa's hiatus  TA helicotrema  
1609 anatomia ca hèlix terme pral.n f es hélix  en helix  TA helix  
1610 anatomia ca hemisferi cerebel·lós terme pral.n m es hemisferio cerebeloso  en cerebellar hemisphere  TA hemispherium cerebelli  
1611 anatomia ca hemisferi cerebral terme pral.n m es hemisferio cerebral  en cerebral hemisphere  TA hemispherium cerebri  
1612 anatomia ca hiat terme pral.n m es hiato  en hiatus  
1613 anatomia ca hiat del conducte del nervi petrós major terme pral.n m ca hiat de Fal·lopi sin. compl.n m es hiato de Falopio  es hiato del conducto del nervio petroso mayor  en hiatus canalis nervi petrosi majoris  en hiatus fallopii  TA hiatus canalis nervi petrosi majoris  
1614 anatomia ca hiat de l'adductor terme pral.n m ca hiat tendinós terme pral.n m es hiato del aductor  es hiato tendinoso  en adductor hiatus  en hiatus tendineus  TA hiatus adductoris  
1615 anatomia ca hiat del sacre terme pral.n m es hiato del sacro  en sacral hiatus  TA hiatus sacralis  
1616 anatomia ca orifici del si maxil·lar terme pral.n m ca hiat maxil·lar sin. compl.n m es hiato maxilar  es orificio del seno maxilar  en maxillary hiatus  en orifice of maxillary sinus  TA hiatus maxillaris  
1617 anatomia ca hiat semilunar terme pral.n m es hiato semilunar  en semilunar hiatus  TA hiatus semilunaris  
1618 anatomia ca hidàtide terme pral.n f es hidátide  en hydatid  
1619 anatomia ca hil terme pral.n m es hilio  en hilum  
1620 anatomia ca hil de l'ovari terme pral.n m es hilio del ovario  en hilus of ovary  TA hilium ovarii  
1621 anatomia ca hil de la glàndula suprarenal terme pral.n m es hilio de la glándula suprarrenal  en hilum of suprarenal gland  TA hilum glandulae suprarenalis  
1622 anatomia ca hil del gangli limfàtic terme pral.n m es hilio del gánglio linfático  en hilum of lymph node  TA hilum nodi lymphoidei  
1623 anatomia ca hil del nucli dentat terme pral.n m es hilio del núcleo dentado  en hilum of dentate nucleus  TA hilum nuclei dentati  
1624 anatomia ca hil dels nuclis olivaris caudals terme pral.n m ca hil dels nuclis olivaris inferiors terme pral.n m es hilio de los núcleos olivares caudales  es hilio de los núcleos olivares inferiores  en hilum of caudal olivary nucleus  en hilum of inferior olivary nucleus  TA hilum nuclei olivaris inferioris  
1625 anatomia ca hil esplènic terme pral.n m es hilio esplénico  en splenic hilum  TA hilum lineale  TA hilum splenicum  
1626 anatomia ca porta hepàtica terme pral.n f ca hil hepàtic sin. compl.n m es hilio hepático  es porta hepática  en hepatic portal  en hilus hepatis  TA porta hepatis  
1627 anatomia ca hil pulmonar terme pral.n m es hilio pulmonar  en hilus of the lung  TA hilum pulmonis  
1628 anatomia ca hil renal terme pral.n m es hilio renal  en hilus of the kidney  TA hilum renale  
1629 anatomia ca himen terme pral.n m es himen  en hymen  TA hymen  
1630 anatomia ca hioide terme pral.n m ca os lingual sin. compl.n m es hioides  en hyoid  TA os hyoideum  
1631 anatomia ca hipocamp terme pral.n m es hipocampo  en hippocampus  TA hippocampus  
1632 anatomia ca hipocondri terme pral.n m es hipocondrio  en hypochondrium  TA hypochondrium  TA regio hypochondriaca  
1633 anatomia ca hipoderma terme pral.n m ca teixit cel·lular subcutani sin. compl.n m es hipodermis  en hypodermis  TA tela subcutanea  
1634 anatomia ca hipofaringe terme pral.n f ca laringofaringe sin. compl.n f es hipofaringe  es laringofaringe  en hypopharynx  en laryngopharynx  TA pars laryngea pharyngis  
1635 anatomia ca part faríngia de la hipòfisi terme pral.n f ca hipòfisi faríngia sin. compl.n f es hipófisis faríngea  es porción faríngea de la hipófisis  en pars pharyngea  en pharyngeal hypophysis  TA hypophysis pharyngealis  
1636 anatomia ca hipogastri terme pral.n m es hipogastrio  en hypogastrium  TA hypogastrium  TA regio pubica  
1637 anatomia ca hiponiqui terme pral.n m es hiponiquio  en hyponychium  TA hyponychium  
1638 anatomia ca hipotàlem terme pral.n m es hipotálamo  en hypothalamus  TA hypothalamus  
1639 anatomia ca húmer terme pral.n m es húmero  en humerus  TA humerus  
1640 anatomia ca humor aquós terme pral.n m es humor acuoso  en aqueous humor  TA humor aquosus  
1641 anatomia ca ili terme pral.n m ca íleum sin. compl.n m es íleon  en ileum  TA ileum  
1642 anatomia ca ili terme pral.n m ca ílium sin. compl.n m es ilion  en iliac bone  en ilium  TA os ilium  TA ilium  
1643 anatomia ca impressió terme pral.n f es impresión  en impression  
1644 anatomia ca impressió aòrtica terme pral.n f es impresión aórtica  en aortic impression  
1645 anatomia ca impressió cardíaca terme pral.n f es impresión cardíaca  en cardiac impression  TA impressio cardiaca  
1646 anatomia ca impressió còlica terme pral.n f es impresión cólica  en colic impression  TA impressio colica  
1647 anatomia ca impressió trigeminada terme pral.n f ca impressió de Gasser sin. compl.n f es impresión de Gasser  es impresión trigeminal  en fossa of gasserian ganglion  en trigeminal impression  TA impressio trigeminalis  
1648 anatomia ca impressió del lligament costoclavicular terme pral.n f es impresión del ligamento costoclavicular  en impression of the costoclavicular ligament  TA impressio ligamenti costoclavicularis  
1649 anatomia ca impressió deltoidal terme pral.n f es impresión deltoidea  en deltoid impression  
1650 anatomia ca impressió digital terme pral.n f es impresión digital  en digital impression  TA impressiones gyrorum  TA impressiones digitatae  TA juga cerebralia  
1651 anatomia ca impressió duodenal del fetge terme pral.n f es impresión duodenal del hígado  en duodenal impression of the liver  TA impressio duodenalis hepatis  
1652 anatomia ca impressió esofàgica del fetge terme pral.n f es impresión esofágica del hígado  en esophageal impression of liver  TA impressio oesophageale hepatis  
1653 anatomia ca impressió gàstrica del fetge terme pral.n f es impresión gástrica del hígado  en gastric impression of the liver  TA impressio gastrica hepatis  
1654 anatomia ca impressió renal del fetge terme pral.n f es impresión renal del hígado  en renal impression of the liver  TA impressio renalis hepatis  
1655 anatomia ca impressió suprarenal del fetge terme pral.n f es impresión suprarrenal del hígado  en suprarenal impression of liver  TA impressio suprarenalis hepatis  
1656 anatomia ca inclinació de la pelvis terme pral.n f es inclinación de la pelvis  en pelvic inclination  TA inclinatio pelvis  
1657 anatomia ca infundíbul de la trompa uterina terme pral.n m es infundíbulo de la trompa uterina  en infundibulum of uterine tube  TA infundibulum tubae uterinae  
1658 anatomia ca infundíbul etmoidal terme pral.n m es infundíbulo etmoidal  en ethmoidal infundibulum  TA infundibulum ethmoidale  
1659 anatomia ca infundíbul hipotalàmic terme pral.n m es infundíbulo hipotalámico  en hypothalamic infundibulum  TA infundibulum  
1660 anatomia ca ini terme pral.n m ca ínion sin. compl.n m es inión  en inion  TA inion  
1661 anatomia ca lòbul insular terme pral.n m ca ínsula de Reil sin. compl.n f es ínsula de Reil  es lóbulo insular  en insula of Reil  en insular lobe  TA insula  TA lobus insularis  
1662 anatomia ca intersecció tendinosa terme pral.n f es intersección tendinosa  en tendinous intersection  TA intersectiones tendineae  
1663 anatomia ca intestí terme pral.n m es intestino  en intestine  
1664 anatomia ca intestí gros terme pral.n m es intestino grueso  en large intestine  TA intestinum crassum  
1665 anatomia ca intestí prim terme pral.n m es intestino delgado  en small intestine  TA intestinum tenue  
1666 anatomia ca intumescència terme pral.n f es intumescencia  en intumescentia  
1667 anatomia ca intumescència cervical terme pral.n f es intumescencia cervical  en intumescentia cervicalis  TA intumescentia cervicalis  
1668 anatomia ca intumescència lumbar terme pral.n f ca intumescència lumbosacral sin. compl.n f es intumescencia lumbar  en intumescentia lumbalis  TA intumescentia lumbosacralis  
1669 anatomia ca iris terme pral.n m es iris  en iris  TA iris  
1670 anatomia ca isqui terme pral.n m ca ísquium sin. compl.n m es isquion  en ischium  TA os ischii  TA ischium  
1671 anatomia ca istme terme pral.n m es istmo  en isthmus  
1672 anatomia ca istme de l'úter terme pral.n m es istmo del útero  en isthmus of uterus  TA isthmus uteri  
1673 anatomia ca istme de la circumvolució del cíngol terme pral.n m es istmo de la circunvolución del cíngulo  es istmo de la circunvolución del cuerpo calloso  en isthmus of cingulate gyrus  TA isthmus gyri cinguli  
1674 anatomia ca istme de la glàndula tiroide terme pral.n m es istmo de la glándula tiroides  en isthmus of thyroid gland  TA isthmus glandulae thyroideae  
1675 anatomia ca istme de la gola terme pral.n m es istmo de las fauces  en isthmus of fauces  TA isthmus faucium  
1676 anatomia ca istme de la pròstata terme pral.n m es istmo de la próstata  en isthmus of prostate  TA isthmus prostatae  TA commissura prostatae  
1677 anatomia ca istme de la trompa auditiva terme pral.n m ca istme de la trompa d'Eustaqui sin. compl.n m es istmo de la trompa auditiva  es istmo de la trompa de Eustaquio  en isthmus of auditory tube  en isthmus of eustachian tube  TA isthmus tubae auditivae  TA isthmus tubae auditoriae  
1678 anatomia ca istme de la trompa uterina terme pral.n m ca istme de la trompa de Fal·lopi sin. compl.n m es istmo de la trompa de Falopio  es istmo de la trompa uterina  en isthmus of fallopian tube  en isthmus of uterine tube  TA isthmus tubae uterinae  
1679 anatomia ca istme de la uretra terme pral.n m es istmo de la uretra  en isthmus of urethra  
1680 anatomia ca istme del cartílag auricular terme pral.n m es istmo del cartílago auricular  en isthmus of cartilage of auricle  TA isthmus cartilaginis auricularis  
1681 anatomia ca istme vertebral terme pral.n m es istmo vertebral  en vertebral isthmus  
1682 anatomia ca jejú terme pral.n m ca jejúnum sin. compl.n m es yeyuno  en jejunum  TA jejunum  
1683 anatomia ca jou esfenoidal terme pral.n m es yugo esfenoidal  en jugum sphenoidale  TA jugum sphenoidalis  
1684 anatomia ca laberint terme pral.n m es laberinto  en labyrinth  
1685 anatomia ca laberint etmoidal terme pral.n m ca laberint olfactori sin. compl.n m es laberinto etmoidal  es laberinto olfatorio  en ethmoidal labyrinth  en olfactory labyrinth  TA labyrinthus ethmoidalis  
1686 anatomia ca laberint membranós terme pral.n m es laberinto membranoso  en membranous labyrinth  TA labyrinthus membranaceus  
1687 anatomia ca laberint ossi terme pral.n m es laberinto óseo  en osseous labyrinth  TA labyrinthis osseus  
1688 anatomia ca lambda terme pral.n f es lambda  en lambda  TA lambda  
1689 anatomia ca làmina afixa terme pral.n f es lámina affixa  en lamina affixa  TA lamina affixa  
1690 anatomia ca làmina basal de la coroide terme pral.n f es lámina basal de la coroides  en basal lamina of choroid  TA lamina basalis choroideae  
1691 anatomia ca membrana basilar terme pral.n f ca làmina basilar sin. compl.n f es lámina basilar  es membrana basilar  en basilar membrane  en lamina basilaris  TA lamina basilaris  
1692 anatomia ca làmina coroidocapil·lar terme pral.n f ca làmina coriocapil·lar sin. compl.n f es lámina coriocapilar  es lámina coroidocapilar  en choriocapillary layer  TA lamina choroidocapillaris  
1693 anatomia ca làmina cribrosa de l'escleròtica terme pral.n f es lámina cribosa de la esclerótica  en lamina cribosa sclerae  TA lamina cribosa sclerae  
1694 anatomia ca làmina cribrosa de l'etmoide terme pral.n f es lámina cribosa del etmoides  en cribriform lamina of ethmoid bone  TA lamina cribrosa ossis ethmoidalis  
1695 anatomia ca làmina limitant anterior de la còrnia terme pral.n f ca làmina de Bowman sin. compl.n f ca membrana de Bowman sin. compl.n f es lámina de Bowman  es lámina limitante anterior de la córnea  es membrana de Bowman  en anterior limiting lamina  en Bowman's lamina  en Bowman's membrane  TA lamina limitans anterior corneae  
1696 anatomia ca làmina del cartílag cricoide terme pral.n f es lámina del cartílago cricoides  en lamina of cricoid cartilage  TA lamina cartilaginis cricoideae  
1697 anatomia ca làmina del cartílag tiroide terme pral.n f es lámina del cartílago tiroideo  en lamina of thyroid cartilage  
1698 anatomia ca làmina del modíol terme pral.n f es lámina del modiolo  en lamina modioli  TA lamina modiolo  
1699 anatomia ca làmina del septe pel·lúcid terme pral.n f es lámina del septo pelúcido  en lamina of septum pellucidum  TA lamina septi pellucidi  
1700 anatomia ca làmina quadrigeminada terme pral.n f ca làmina del sostre del mesencèfal sin. compl.n f ca làmina tectal sin. compl.n f es lámina cuadrigémina  es techo mesencefálico  en quadrigemnial plate  en tectum of mesencephalon  TA lamina tecti  TA lamina quadrigemina  
1701 anatomia ca làmina del trague terme pral.n f es lámina del trago  en lamina tragi  TA lamina tragi  
1702 anatomia ca làmina espiral òssia terme pral.n f es lámina espiral ósea  en lamina spiralis ossea  TA lamina spiralis ossea  
1703 anatomia ca làmina espiral secundària terme pral.n f es lámina espiral secundaria  en secondary spiral lamina  TA lamina spiralis secundaria  
1704 anatomia ca làmina externa terme pral.n f es lámina externa  en outer table  TA lamina externa  
1705 anatomia ca làmina supracoroidal terme pral.n f ca làmina fosca sin. compl.n f es lámina fusca  es lámina supracoroidea  en lamina fusca  en suprachoroid layer  TA lamina suprachoroidea  
1706 anatomia ca làmina granulosa externa del còrtex cerebral terme pral.n f es lámina granular externa de la corteza cerebral  en external granular layer of cerebral cortex  TA lamina granularis externa  
1707 anatomia ca làmina granulosa interna del còrtex cerebral terme pral.n f es lámina granular interna de la corteza cerebral  en internal granular layer of cerebral cortex  TA lamina granularis interna  
1708 anatomia ca làmina horitzontal del palatí terme pral.n f es lámina horizontal del hueso palatino  en horizontal plate of palatine bone  TA lamina horizontalis ossis palatini  
1709 anatomia ca làmina interna terme pral.n f es lámina interna  es tabla interna  en inner table  TA lamina interna  
1710 anatomia ca làmina limitant posterior de la còrnia terme pral.n f ca membrana de Descemet sin. compl.n f es lámina limitante posterior de la córnea  es membrana de Descemet  en Descemet's membrane  en posterior limiting lamina  TA lamina limitans posterior corneae  
1711 anatomia ca làmina medul·lar externa del cos estriat terme pral.n f es lámina medular externa del cuerpo estriado  es lámina medular lateral del cuerpo estriado  en external medullary lamina of corpus striatum  en lateral medullary lamina of corpus striatum  TA lamina medullaris externa corporis striati  TA lamina medullaris lateralis corporis striati  
1712 anatomia ca làmina medul·lar lateral del tàlem terme pral.n f ca làmina medul·lar externa del tàlem sin. compl.n f es lámina medular lateral del tálamo  en external medullary lamina of thalamus  TA lamina medullaris lateralis thalami  
1713 anatomia ca làmina medul·lar medial del cos estriat terme pral.n f ca làmina medul·lar interna del cos estriat sin. compl.n f es lámina medular interna del cuerpo estriado  es lámina medular medial del cuerpo estriado  en internal medullary lamina of corpus striatum  en medial medullary lamina of corpus striatum  TA lamina medullaris interna corporis striati  TA lamina medullaris medialis corporis striati  
1714 anatomia ca làmina medul·lar medial del tàlem terme pral.n f ca làmina medul·lar interna del tàlem sin. compl.n f es lámina medular medial del tálamo  en internal medullary lamina of thalamus  TA lamina medullaris medialis thalami  
1715 anatomia ca làmina membranosa del cartílag de la trompa auditiva terme pral.n f es lámina membranosa del cartílago de la trompa auditiva  en membranous lamina of auditory tube  TA lamina membranacea tubae auditivae  
1716 anatomia ca làmina molecular del cervell terme pral.n f ca làmina plexiforme sin. compl.n f es lámina molecular  es lámina plexiforme  en molecular layer  en plexiform layer  TA stratum moleculare  
1717 anatomia ca làmina multiforme terme pral.n f es lámina multiforme  en multiform layer  TA lamina multiformis  
1718 anatomia ca làmina muscular de la mucosa terme pral.n f es lámina muscular de la mucosa  en lamina muscularis mucosae  TA lamina muscularis mucosae  
1719 anatomia ca làmina orbitària de l'etmoide terme pral.n f ca làmina papiràcia sin. compl.n f es lámina orbitaria del etmoides  es lámina papirácea  en lamina papyracea  en orbital lamina of ethmoidal bone  TA lamina orbitalis ossis ethmoidalis  
1720 anatomia ca làmina parietal del pericardi serós terme pral.n f es lámina parietal del pericardio seroso  en parietal layer of the serous pericardium  TA lamina parietalis pericardii  
1721 anatomia ca làmina vertical de l'etmoide terme pral.n f ca làmina perpendicular de l'etmoide sin. compl.n f es lámina perpendicular del etmoides  en perpendicular plate of ethmoid  TA lamina perpendicularis ossis ethmoidalis  
1722 anatomia ca làmina vertical del palatí terme pral.n f ca làmina perpendicular del palatí sin. compl.n f es lámina perpendicular del palatino  en perpendicular plate of palatine  TA lamina perpendicularis ossis palatini  
1723 anatomia ca làmina pròpia de la mucosa terme pral.n f es lámina propia de la mucosa  en proper mucous membrane  
1724 anatomia ca làmina terminal terme pral.n f es lámina terminal  en terminal lamina  TA lamina terminalis  
1725 anatomia ca làmina vascular de la coroide terme pral.n f es lámina vascular de la coroides  en vascular layer of choroid  TA lamina vasculosa  
1726 anatomia ca làmina vertebral terme pral.n f es lámina vertebral  en lamina of vertebra  TA lamina arcus vertebrae  
1727 anatomia ca lanugen terme pral.n m es lanugo  en lanugo  TA lanugo  
1728 anatomia ca laringe terme pral.n f es laringe  en larynx  TA larynx  
1729 anatomia ca lemnisc terme pral.n m es lemnisco  en lemniscus  TA lemniscus  
1730 anatomia ca lemnisc espinal terme pral.n m es lemnisco espinal  en spinal lemniscus  TA lemniscus spinalis  
1731 anatomia ca lemnisc lateral terme pral.n m es lemnisco lateral  en lateral lemniscus  TA lemniscus lateralis  
1732 anatomia ca lemnisc trigemin terme pral.n m es lemnisco trigeminal  en trigeminal lemniscus  TA lemniscus trigeminalis  TA tractus trigeminothalamicus  
1733 anatomia ca leptomeninge terme pral.n f es leptomeninge  en leptomeninx  TA leptomeninx  TA arachnoid mater et pia mater  
1734 anatomia ca limbe terme pral.n m es limbo  en limbus  
1735 anatomia ca limbe de la làmina espiral òssia terme pral.n m es limbo de la lámina espiral ósea  en limbus laminae spiralis osseae  TA limbus spiralis  
1736 anatomia ca limbe palpebral terme pral.n m es limbo palpebral  en limbus palpebrale  
1737 anatomia ca limen de l'ínsula terme pral.n m es limen de la ínsula  en limen of insula  TA limen insulae  
1738 anatomia ca limfa terme pral.n f es linfa  en lymph  TA lympha  
1739 anatomia ca língula terme pral.n f ca llengüeta sin. compl.n f es língula  en lingula  
1740 anatomia ca llengüeta de l'esfenoide terme pral.n f ca língula de l'esfenoide sin. compl.n f es língula del esfenoides  en lingula of sphenoid  TA lingula sphenoidalis  
1741 anatomia ca llengüeta del pulmó esquerre terme pral.n f ca língula del pulmó esquerre sin. compl.n f es língula del pulmón  en lingula of lung  TA lingula pulmonis sinistri  
1742 anatomia ca línia alba terme pral.n f es línea alba  en white line  TA linea alba  
1743 anatomia ca línia anocutània terme pral.n f es línea anocutánea  en anocutaneous line  TA linea anocutanea  
1744 anatomia ca línia arcuada terme pral.n f ca línia de Douglas sin. compl.n f ca línia innominada sin. compl.n f ca línia semicircular sin. compl.n f es línea arqueada  es línea de Douglas  es línea innominada  es línea semicircular  en arcuate line  en line of Douglas  en linea innominata  en semicircular line  TA linea arcuata  
1745 anatomia ca línia aspra terme pral.n f es línea áspera  en rough line  TA linea aspera  
1746 anatomia ca línia axil·lar terme pral.n f es línea axilar  en axillary line  
1747 anatomia ca pecten anal terme pral.n m ca línia de Hilton sin. compl.n f ca zona alba sin. compl.n f es línea de Hilton  es pecten anal  es zona alba  en Hilton's white line  en pecten of anal canal  TA pecten analis  
1748 anatomia ca línia del soli terme pral.n f es línea del sóleo  en soleal line  TA linea musculi solei  
1749 anatomia ca línia epifisial terme pral.n f es línea epifisaria  en epiphyseal line  TA linea epiphysialis  
1750 anatomia ca línia escapular terme pral.n f es línea escapular  en scapular line  TA linea scapularis  
1751 anatomia ca línia esternal terme pral.n f es línea esternal  en sternal line  TA linea sternalis  
1752 anatomia ca línia glútia anterior terme pral.n f es línea glútea anterior  en anterior gluteal line  TA linea glutea anterior  
1753 anatomia ca línia glútia inferior terme pral.n f es línea glútea inferior  en inferior gluteal line  TA linea glutea inferior  
1754 anatomia ca línia glútia posterior terme pral.n f es línea glútea posterior  en posterior gluteal line  TA linea glutea posterior  
1755 anatomia ca línia intercondília terme pral.n f es línea intercondílea  en intercondylar line  TA linea intercondylaris  
1756 anatomia ca línia intertrocanteriana terme pral.n f es línea intertrocantérea  en intertrochanteric line  TA linea intertrochanterica  
1757 anatomia ca línia mamilar terme pral.n f es línea mamilar  en mamillary line  TA linea mammillaris  
1758 anatomia ca línia medioclavicular terme pral.n f es línia medioclavicular  en medioclavicular line  TA linea medioclavicularis  
1759 anatomia ca línia milohioidal terme pral.n f es línea milohioidea  en mylohyoid line  TA linea mylohoidea  
1760 anatomia ca línia nucal terme pral.n f ca línia semicircular de l'occipital terme pral.n f es línea nucal  en nuchal line  
1761 anatomia ca línia obliqua del cartílag tiroide terme pral.n f es línea oblicua  en oblique line of thyroid cartilage  TA linea obliqua cartilaginis thyroideae  
1762 anatomia ca línia semilunar terme pral.n f es línea semilunar  en semilunar line  TA linea semilunaris  
1763 anatomia ca línia temporal inferior terme pral.n f es línea temporal inferior  en inferior temporal line  TA linea temporalis inferior  
1764 anatomia ca línia temporal superior terme pral.n f es línea temporal superior  en superior temporal line  TA linea temporalis superior  
1765 anatomia ca línia trapezoidal terme pral.n f es línea trapezoidal  en trapezoid line  TA linea trapezoidea  
1766 anatomia ca líquid cefalorraquidi terme pral.n m ca líquid cerebroespinal terme pral.n m es líquido cefalorraquídeo  es líquido cerebroespinal  en cerebrospinal fluid  TA liquor cerebrospinalis  
1767 anatomia ca líquid intersticial terme pral.n m es líquido intersticial  en intersticial fluid  
1768 anatomia ca llac lacrimal terme pral.n m ca rivus lacrimalis sin. compl.n m es lago lagrimal  es rivus lacrimalis  en lacrimal lake  en rivus lacrimalis  TA lacus lacrimalis  
1769 anatomia ca llacuna terme pral.n f es laguna  en lacuna  
1770 anatomia ca llacuna de la uretra terme pral.n f es laguna de la uretra  en urethral lacuna  TA lacunae urethrales  
1771 anatomia ca llacuna muscular terme pral.n f ca llacuna dels músculs sin. compl.n f es laguna muscular  en lacuna of muscles  TA lacuna musculorum  
1772 anatomia ca llacuna vascular terme pral.n f ca llacuna dels vasos sin. compl.n f es laguna vascular  en lacuna of vessels  TA lacuna vasorum  
1773 anatomia ca llacuna lateral terme pral.n f es laguna lateral  en lateral lacuna  TA lacunae laterales  
1774 anatomia ca llavi terme pral.n m es labio  en lip  
1775 anatomia ca llavi anterior terme pral.n m es labio anterior  en anterior lip  TA labium anterius  
1776 anatomia ca llavi de la cresta ilíaca terme pral.n m es labio de la cresta ilíaca  en lip of iliac crest  
1777 anatomia ca llavi de la línia aspra del fèmur terme pral.n m es labio de la línea áspera del fémur  en lip of linea aspera of femur  
1778 anatomia ca llavi inferior terme pral.n m es labio inferior  en inferior lip  TA labrum ileocaecale  TA labrum inferius  
1779 anatomia ca llavi major terme pral.n m es labio mayor  en greater lip  TA labium majus pudendi  
1780 anatomia ca llavi menor terme pral.n m es labio menor  en lesser lip  TA labium minus pudendi  
1781 anatomia ca llavi posterior terme pral.n m es labio posterior  en posterior lip  TA labium posterius  
1782 anatomia ca llavi superior terme pral.n m es labio superior  en superior lip  TA labrum ileocolicum  TA labrum superior  
1783 anatomia ca llengua terme pral.n f es lengua  en tongue  TA lingua  
1784 anatomia ca lligament terme pral.n m es ligamento  en ligament  TA ligamenta  
1785 anatomia ca lligament acromioclavicular terme pral.n m es ligamento acromioclavicular  en acromioclavicular ligament  TA ligamentum acromioclavicularis  
1786 anatomia ca lligament acromiocoracoidal terme pral.n m es ligamento acromiocoraideo  en coracoacromial ligament  TA ligamentum coracoacromiale  
1787 anatomia ca lligament alar de l'odontoide terme pral.n m ca lligament occipitoodontoidal lateral sin. compl.n m es ligamento alar  en alar ligament  TA ligamenta alaria  
1788 anatomia ca lligament ample de l'úter terme pral.n m es ligamento ancho del útero  en broad ligament of uterus  TA ligamentum latum uteri  
1789 anatomia ca lligament anococcigi terme pral.n m es ligamento anococcígeo  en anococcygeal ligament  TA corpus anococcygeum  TA ligamentum anococcygeum  
1790 anatomia ca lligament anterior del colze terme pral.n m es ligamento anterior del codo  en anterior ligament of elbow  
1791 anatomia ca lligament rotular terme pral.n m ca lligament anterior del genoll sin. compl.n m es ligamento rotular  en patellar ligament  TA ligamentum patellae  
1792 anatomia ca lligament anular anterior del carp terme pral.n m es ligamento anular anterior del carpo  en anterior annular carpal ligament  
1793 anatomia ca lligament anular de l'estrep terme pral.n m es ligamento anular del estribo  en annular ligament of stapes  TA ligamentum anulare stapediale  
1794 anatomia ca zona orbicular terme pral.n f ca lligament anular de Weber sin. compl.n m ca zona de Weber sin. compl.n f es ligamento anular de Weber  es zona de Weber  es zona orbicular  en orbicular zone  en Weber's zone  TA zona orbicularis  
1795 anatomia ca lligament anular del radi terme pral.n m es ligamento anular del radio  en annular ligament of radius  TA ligamentum anulare radii  
1796 anatomia ca lligament arteriós terme pral.n m es ligamento arterioso  en ligamentum arteriosum  TA ligamentum arteriosum  
1797 anatomia ca lligament astragalocalcani interossi terme pral.n m es ligamento astragalocalcáneo interóseo  en interosseous talocalcaneal ligament  TA ligamentum talocalcaneum interosseum  
1798 anatomia ca lligament astragaloescafoidal terme pral.n m es ligamento astragaloescafoideo  en talonavicular ligament  TA ligamentum talonaviculare  
1799 anatomia ca lligament atlantooccipital anterior terme pral.n m es ligamento atlantooccipital anterior  en anterir atlanto-occipital ligament  TA ligamentum atlantoocipitale anterius  
1800 anatomia ca lligament bicorne terme pral.n m ca lligament coracoclavicular sin. compl.n m ca lligament de Caldani sin. compl.n m es ligamento coracoclavicular  en coracoclavicular ligament  TA ligamentum coracoclaviculare  
1801 anatomia ca lligament calcaneocuboidal terme pral.n m es ligamento calcaneocuboideo  en calcaneocuboid ligament  TA ligamentum calcaneocuboideum  
1802 anatomia ca lligament calcaneonavicular terme pral.n m es ligamento calcaneonavicular  en calcaneonavicular ligament  TA ligamentum calcaneonaviculare  
1803 anatomia ca lligament carpometacarpià terme pral.n m es ligamento carpometacarpiano  en carpometacarpal ligament  
1804 anatomia ca retinacle caudal terme pral.n m ca lligament caudal sin. compl.n m es retináculo caudal  en caudal retinaculum  TA retinaculum caudale  
1805 anatomia ca lligament col·lateral terme pral.n m es ligamento colateral  en colateral ligament  TA ligamenta collateralia  
1806 anatomia ca lligament lateral intern del canell terme pral.n m ca lligament col·lateral cubital sin. compl.n m es ligamento colateral cubital  en ulnar collateral ligament  TA ligamentum collaterale ulnare  
1807 anatomia ca lligament lateral extern del genoll terme pral.n m ca lligament col·lateral peroneal sin. compl.n m es ligamento colateral peroneo  en fibular collateral ligament  TA ligamentum collaterale fibulare  
1808 anatomia ca lligament lateral extern del canell terme pral.n m ca lligament col·lateral radial del canell sin. compl.n m es ligamento colateral radial del carpo  en radial collateral ligament of wrist joint  TA ligamentum collaterale carpi radiale  
1809 anatomia ca lligament lateral extern del colze terme pral.n m ca lligament col·lateral radial del colze sin. compl.n m es ligamento colateral radial  en radial collateral ligament  TA ligamentum collaterale radiale  
1810 anatomia ca lligament lateral intern del colze terme pral.n m ca lligament col·lateral radial del colze sin. compl.n m es ligamento colateral radial  en radial collateral ligament  TA ligamentum collaterale ulnare  
1811 anatomia ca lligament lateral intern del genoll terme pral.n m ca lligament col·lateral tibial sin. compl.n m es ligamento colateral tibial  en tibial collateral ligament  TA ligamentum collaterale tibiale  
1812 anatomia ca lligament conoide terme pral.n m ca lligament coracoclavicular posterior i intern sin. compl.n m es ligamento conoideo  en conoid ligament  TA ligamentum conoideum  
1813 anatomia ca lligament trapezoide terme pral.n m ca lligament coracoclavicular anterior i extern sin. compl.n m es ligamento trapezoideo  en trapezoid ligament  TA ligamentum trapezoideum  
1814 anatomia ca lligament coracohumeral terme pral.n m es ligamento coracohumeral  en coracohumeral ligament  TA ligamentum coracohumerale  
1815 anatomia ca lligament costoclavicular terme pral.n m es ligamento costoclavicular  en costoclavicular ligament  TA ligamentum costoclaviculare  
1816 anatomia ca lligament costotransvers terme pral.n m es ligamento costotransverso  en costotransverse ligament  TA ligamentum costotransversarium  
1817 anatomia ca lligament costovertebral terme pral.n m es ligamento radiado de la cabeza de la costilla  en radiate ligament of head of rib  TA ligamentum capitis costae radiatum  
1818 anatomia ca lligament costoxifoidal terme pral.n m es ligamento costoxifoideo  en costoxiphoid ligament  TA ligamenta costoxiphoidea  
1819 anatomia ca lligament cricoaritenoidal terme pral.n m es ligamento cricoaritenoideo  en cricoarytenoid ligament  TA ligamentum crioarytenoideum  
1820 anatomia ca lligament cricofaringi terme pral.n m es ligamento cricofaríngeo  en cricopharyngeal ligament  TA ligamentum cricopharyngeum  
1821 anatomia ca lligament cricotiroidal medià terme pral.n m es ligamento cricotiroideo medio  en median cricotyroid ligament  TA ligamentum cricothyroideum medianum  
1822 anatomia ca lligament cricotraqueal terme pral.n m es ligamento cricotraqueal  en cricotracheal ligament  TA ligamentum criotracheale  
1823 anatomia ca lligament cruciforme de l'atles terme pral.n m es ligamento cruciforme del atlas  en cruciform ligament of atlas  TA ligamentum cruciforme atlantis  
1824 anatomia ca retinacle extensor superior del peu terme pral.n m ca lligament crural transvers sin. compl.n m es ligamento transverso crural  es retináculo extensor superior del pie  en superior extensor retinaculum of foot  TA retinaculum musculorum extensorum superius pedis  
1825 anatomia ca lligament cubocuneal terme pral.n m es ligamento cuneocuboideo  en cuneocuboid ligament  
1826 anatomia ca lligament escafocuboidal terme pral.n m ca lligament cubonavicular sin. compl.n m es ligamento cuboideonavicular  en cuboideonavicular ligament  
1827 anatomia ca lligament cuneoescafoidal terme pral.n m ca lligament cuneonavicular sin. compl.n m es ligamento cuneoescafoideo  es ligamento cuneonavicular  en cuneonavicular ligament  
1828 anatomia ca lligament lacunar terme pral.n m ca lligament de Gimbernat sin. compl.n m es ligamento de Gimbernat  es ligamento lacunar  en Gimbernat's ligament  en lacunar ligament  TA ligamentum lacunare  
1829 anatomia ca lligament humeral transvers terme pral.n m ca lligament de Gordon Brodie sin. compl.n m es ligament humeral transverso  en transverse humeral ligament  TA ligamentum transversum humeri  
1830 anatomia ca lligament iliofemoral terme pral.n m ca lligament de Y de Bigelow sin. compl.n m es ligamento iliofemoral  en iliofemoral ligament  TA ligamentum iliofemorale  
1831 anatomia ca lligament del cap del fèmur terme pral.n m ca lligament rodó del fèmur sin. compl.n m es ligamento de la cabeza del fémur  es ligamento redondo del fémur  en ligament of the head of the femur  en round ligament of femur  TA ligamentum capitis femoris  
1832 anatomia ca lligament del vèrtex de la dent de l'axis terme pral.n m es ligamento del vértice del diente del axis  en apical dental ligament  TA ligamentum apicis dentis  
1833 anatomia ca lligament deltoidal terme pral.n m ca lligament medial terme pral.n m ca lligament lateral intern del turmell sin. compl.n m es ligamento colateral medial  es ligamento deltoideo  es ligamento medial  en deltoid ligament  en medial ligament  TA ligamentum collaterale mediale  TA ligamentum deltoideum  
1834 anatomia ca lligament dentat terme pral.n m es ligamento dentado  en denticulate ligament  TA ligamentum denticulatum  
1835 anatomia ca retinacle extensor de la mà terme pral.n m ca lligament dorsal del carp sin. compl.n m es ligamento dorsal del carpo  es retináculo extensor de la mano  en dorsal carpal ligament  en extensor retinaculum of hand  TA retinaculum musculorum extensorum manus  
1836 anatomia ca lligament dorsal del tars terme pral.n m es ligamento dorsal del tarso  en dorsal ligament of tarsus  TA ligamenta tarsi dorsalia  
1837 anatomia ca lligament encreuat anterior del genoll terme pral.n m es ligamento cruzado anterior de la rodilla  en anterior cruciate ligament of knee  TA ligamentum cruciatum anterius  
1838 anatomia ca lligament encreuat posterior del genoll terme pral.n m es ligamento cruzado posterior de la rodilla  en posterior cruciate ligament of knee  TA ligamentum cruciatum posterius  
1839 anatomia ca lligament esfenomandibular terme pral.n m es ligamento esfenomandibular  en sphenomandibular ligament  TA ligamentum sphenomandibulare  
1840 anatomia ca lligament esternoclavicular terme pral.n m es ligamento esternoclavicular  en sternoclavicular ligament  
1841 anatomia ca lligament esternopericardíac terme pral.n m es ligamento esternopericardíaco  en sternopericardiac ligament  TA ligamenta sternopericardia  
1842 anatomia ca lligament estilohioidal terme pral.n m es ligamento estilohioideo  en stylohyoid ligament  TA ligamentum stylohyoideum  
1843 anatomia ca lligament estilomandibular terme pral.n m es ligamento estilomandibular  en stylomandibular ligament  TA ligamentum stylomandibulare  
1844 anatomia ca lligament falciforme del fetge terme pral.n m es ligamento falciforme del hígado  en falciform ligament of liver  TA ligamentum falciforme hepatis  
1845 anatomia ca lligament frenocòlic terme pral.n m es ligamento frenocólico  en phrenicocolic ligament  TA ligamentum phrenicocolicum  
1846 anatomia ca lligament frenoesplènic terme pral.n m es ligamento frenicoesplénico  en phrenicosplenic ligament  TA ligamentum phrenicosplenicum  
1847 anatomia ca lligament frenogàstric terme pral.n m es ligamento gastrofrénico  en gastrophrenic ligament  TA ligamentum gastrophrenicum  
1848 anatomia ca lligament fundiforme del penis terme pral.n m es ligamento fundiforme del pene  en fundiform ligament of penis  TA ligamentum fundiforme penis  
1849 anatomia ca lligament gastrocòlic terme pral.n m es ligamento gastrocólico  en gastrocolic ligament  TA ligamentum gastrocolicum  
1850 anatomia ca lligament gastroesplènic terme pral.n m es ligamento gastroesplénico  en gastrosplenic ligament  TA ligamentum gastrosplenicum  TA ligamentum gastrolienale  
1851 anatomia ca lligament genitoinguinal terme pral.n m es ligamento genitoinguinal  en genitoinguinal ligament  
1852 anatomia ca lligament glenohumeral terme pral.n m es ligamento glenohumeral  en glenohumeral ligament  TA ligamenta glenohumeralia  
1853 anatomia ca lligament plantar llarg terme pral.n m ca lligament gran de la planta sin. compl.n m es gran ligamento plantar  es ligamento plantar largo  en long plantar ligament  TA ligamentum plantare longum  
1854 anatomia ca lligament groc terme pral.n m es ligamento amarillo  en ligamenta flava  TA ligamenta flava  
1855 anatomia ca lligament hepàtic terme pral.n m es ligamento hepático  en hepatic ligament  TA ligamenta hepatis  
1856 anatomia ca lligament hepatocòlic terme pral.n m es ligamento hepatocólico  en hepatocolic ligament  TA ligamentum hepatocolicum  
1857 anatomia ca lligament hepatoduodenal terme pral.n m es ligamento hepatoduodenal  en hepatoduodenal ligament  TA ligamentum hepatoduodenale  
1858 anatomia ca lligament hepatogàstric terme pral.n m es ligamento hepatogástrico  en hepatogastric ligament  TA ligamentum hepatogastricum  
1859 anatomia ca lligament hepatorenal terme pral.n m es ligamento hepatorrenal  en hepatorenal ligament  TA ligamentum hepatorenale  
1860 anatomia ca lligament iliolumbar terme pral.n m es ligamento iliolumbar  en iliolumbar ligament  TA ligamentum iliolumbale  
1861 anatomia ca lligament inferior del pubis terme pral.n m es ligamento inferior del pubis  en inferior pubic ligament  TA ligamentum pubicum inferius  
1862 anatomia ca lligament intercarpià terme pral.n m es ligamento intercarpiano  en intercarpal ligament  
1863 anatomia ca lligament interclavicular terme pral.n m es ligamento interclavicular  en interclavicular ligament  TA ligamentum interclaviculare  
1864 anatomia ca lligament intercuneal terme pral.n m es ligamento intercuneal  en intercuneiform ligament  
1865 anatomia ca lligament interespinós terme pral.n m es ligamento interespinoso  en interspinous ligament  TA ligamenta interspinalia  
1866 anatomia ca membrana interòssia terme pral.n f ca lligament interossi sin. compl.n m es ligamento interóseo  es membrana interósea  en interosseous ligament  en interosseous membrane  TA membrana interossea  
1867 anatomia ca lligament intertransversal terme pral.n m es ligamento intertransverso  en intertranverse ligament  TA ligamenta intertransversaria  
1868 anatomia ca lligament isquiofemoral terme pral.n m es ligamento isquiofemoral  en ischiofemoral ligament  TA ligamentum ischiofemorale  
1869 anatomia ca lligament lateral extern del turmell terme pral.n m es ligamento colateral lateral  en lateral ligament  TA ligamentum collaterale laterale  
1870 anatomia ca lligament vertebral comú anterior terme pral.n m ca lligament longitudinal anterior sin. compl.n m es ligamento longitudinal anterior  en anterior longitudinal ligament  TA ligamentum longitudinale anterius  
1871 anatomia ca lligament vertebral comú posterior terme pral.n m ca lligament longitudinal posterior sin. compl.n m es ligamento longitudinal posterior  en posterior longitudinal ligament  TA ligamentum longitudinale posterius  
1872 anatomia ca lligament lumbocostal terme pral.n m es ligamento lumbocostal  en lumbocostal ligament  TA ligamentum lumbocostale  
1873 anatomia ca lligament meniscofemoral terme pral.n m es ligamento meniscofemoral  en meniscofemoral ligament  
1874 anatomia ca lligament palmar terme pral.n m es ligamento palmar  en palmar ligament  TA ligamenta palmaria  
1875 anatomia ca lligament palpebral terme pral.n m es ligamento palpebral  en palpebral ligament  
1876 anatomia ca lligament pectini terme pral.n m es ligamento pectíneo  en pectineal ligament  TA ligamentum pectineum  
1877 anatomia ca lligament peroneoastragalí terme pral.n m es ligamento peroneoastragalino  en talofibular ligament  
1878 anatomia ca lligament pisometacarpià terme pral.n m es ligamento pisimetacarpiano  en pisometacarpal ligament  TA ligamentum pisometacarpale  
1879 anatomia ca lligament plantar terme pral.n m es ligamento plantar  en plantar ligament  TA ligamenta plantaria  
1880 anatomia ca lligament plantar del tars terme pral.n m es ligamento plantar del tarso  en plantar ligament of tarsus  TA ligamenta tarsi plantaria  
1881 anatomia ca lligament popliti arquejat terme pral.n m es ligamento poplíteo arqueado  en arcuate popliteal ligament  TA ligamentum poptileum arcuatum  
1882 anatomia ca lligament popliti oblic terme pral.n m es ligamento poplíteo oblicuo  en oblique popliteal ligament  TA ligamentum poptileum obliquum  
1883 anatomia ca lligament pterigoespinós terme pral.n m es ligamento pterigoespinoso  en pterygospinal ligament  TA ligamentum pterygospinale  
1884 anatomia ca lligament pubofemoral terme pral.n m es ligamento pubofemoral  en pubofemoral ligament  TA ligamentum pubofemorale  
1885 anatomia ca lligament pubovesical terme pral.n m es ligamento pubovesical  en pubovesical ligament  TA ligamentum pubovesicale  TA ligamentum mediale puboprostaticum  
1886 anatomia ca lligament pulmonar terme pral.n m es ligamento pulmonar  en pulmonary ligament  TA ligamentum pulmonale  
1887 anatomia ca lligament radiat del carp terme pral.n m es ligamento radiado del carpo  en radiate carpal ligament  TA ligamentum carpi radiatum  
1888 anatomia ca lligament radiocubital terme pral.n m es ligamento radiocubital  en radioulnar ligament  
1889 anatomia ca lligament rodó de l'úter terme pral.n m es ligamento redondo del útero  en round ligament of uterus  TA ligamentum teres uteri  
1890 anatomia ca lligament rodó del fetge terme pral.n m es ligamento redondo del hígado  en ligamentum teres hepatis  TA ligamentum teres hepatis  
1891 anatomia ca lligament sacrotuberós terme pral.n m ca lligament sacrociàtic major sin. compl.n m es ligamento sacrociático mayor  es ligamento sacrotuberoso  en sacrotuberal ligament  TA ligamentum sacrotuberale  
1892 anatomia ca lligament sacroespinós terme pral.n m ca lligament sacrociàtic menor sin. compl.n m es ligamento sacrociático menor  es ligamento sacroespinoso  en sacrospinal ligament  TA ligamentum sacrospinale  
1893 anatomia ca lligament sacrococcigi terme pral.n m es ligamento sacrococcígeo  en sacrococcygeal ligament  
1894 anatomia ca lligament sacroilíac terme pral.n m es ligamento sacroilíaco  en sacroiliac ligament  
1895 anatomia ca lligament supraespinós terme pral.n m es ligamento supraespinoso  en supraspinous ligament  TA ligamenta supraspinalia  
1896 anatomia ca lligament suprapúbic terme pral.n m es ligamento superior del pubis  en superior pubic ligament  TA ligamentum pubicum superius  
1897 anatomia ca lligament suspensor de l'ovari terme pral.n m es ligamento suspensor del ovario  en suspensory ligament of ovary  TA ligamentum suspensorium ovarii  
1898 anatomia ca lligament suspensor de la mamella terme pral.n m es ligamento suspensor de la mama  en suspensory ligament of mammary gland  TA ligamenta suspensoria mammaria  TA retinaculum cutis mammae  
1899 anatomia ca lligament suspensor del clítoris terme pral.n m es ligamento suspensor del clítoris  en suspensory ligament of clitoris  TA ligamentum suspensorium clitoridis  
1900 anatomia ca lligament suspensor del penis terme pral.n m es ligamento suspensor del pene  en suspensory ligament of penis  TA ligamentum suspensorium penis  
1901 anatomia ca lligament tarsometatarsià terme pral.n m es ligamento tarsometatarsiano  en tarsometatarsal ligament  
1902 anatomia ca lligament temporomandibular lateral terme pral.n m es ligamento temporomandibular lateral  en lateral ligament of temporomandibular joint  TA ligamentum laterale articulationis temporomandibularis  
1903 anatomia ca lligament tibioperoneal terme pral.n m es ligamento tibioperoneo  en tibiofibular ligament  
1904 anatomia ca plec mal·lear terme pral.n m ca lligament timpanomal·leal sin. compl.n m es pliegue malear  en mallear fold  
1905 anatomia ca lligament tiroepiglòtic terme pral.n m es ligamento tiroepiglótico  en thyroepiglottic ligament  TA ligamentum thyroepiglotticum  
1906 anatomia ca lligament tirohioidal terme pral.n m es ligamento tirohioideo  en thyrohyoid ligament  
1907 anatomia ca lligament transvers de l'acetàbul terme pral.n m es ligamento transverso del acetábulo  en transverse ligament of acetabulum  TA ligamentum transversum acetabuli  
1908 anatomia ca lligament transvers de l'atles terme pral.n m es ligamento transverso del atlas  en transverse ligament of atlas  TA ligamentum transversum atlantis  
1909 anatomia ca retinacle flexor de la mà terme pral.n m ca lligament transvers del carp sin. compl.n m es ligamento transverso del carpo  es retináculo flexor de la mano  en flexor retinaculum of hand  TA retinaculum musculorum flexorum manus  
1910 anatomia ca lligament transvers del metacarp terme pral.n m es ligamento transverso del metacarpo  en transverse metacarpal ligament  
1911 anatomia ca lligament transvers del metatars terme pral.n m es ligamento transverso del metatarso  en transverse metatarsal ligament  
1912 anatomia ca lligament triangular del fetge terme pral.n m es ligamento triangular del hígado  en triangular ligament of liver  
1913 anatomia ca lligament uncovertebral terme pral.n m es ligamento uncovertebral  en uncovertebral ligament  
1914 anatomia ca lligament uteroovàric terme pral.n m es ligamento uteroovárico  en utero-ovarian ligament  TA ligamentum ovarii proprium  TA ligamentum uteroovaricum  
1915 anatomia ca lligament uterosacre terme pral.n m es ligamento uterosacro  en uterosacral ligament  TA ligamentum rectouterinum  
1916 anatomia ca lligament venós terme pral.n m es ligamento venoso  en venous ligament  TA ligamentum venosum  
1917 anatomia ca llindar del nas terme pral.n m es umbral de la nariz  en threshold of nose  
1918 anatomia ca llombrígol terme pral.n m ca melic sin. compl.n m es ombligo  en umbilicus  TA umbilicus  TA regio umbilicalis  
1919 anatomia ca lobel terme pral.n m es lobulillo  en lobule  en lobulet  en lobulette  TA lobulus  
1920 anatomia ca lobel central del cerebel terme pral.n m es lobulillo central del cerebelo  en central lobule of cerebellum  TA lobulus centralis cerebelli  
1921 anatomia ca lobel digàstric terme pral.n m ca lobel cuneïforme sin. compl.n m es lobulillo digástrico  en biventral lobule  TA lobulus biventer  
1922 anatomia ca lobel hepàtic terme pral.n m es lobulillo hepático  en hepatic lobule  TA lobuli hepatis  
1923 anatomia ca lobel mamari terme pral.n m es lobulillo mamario  en lobule of mammary gland  TA lobuli glandulae mammariae  
1924 anatomia ca lobel pancreàtic terme pral.n m es lobulillo pancreático  en lobule of pancreas  
1925 anatomia ca lobel paracentral terme pral.n m es lobulillo paracentral  en paracentral lobule  TA lobulus paracentralis  
1926 anatomia ca lobel paramedià terme pral.n m es lobulillo paramediano  en paramedian lobule  TA lobulus gracilis  TA lobulus paramedianus  
1927 anatomia ca lobel parietal inferior terme pral.n m es lobulillo parietal inferior  en inferior parietal lobule  TA lobulus parietalis inferior  
1928 anatomia ca lobel parietal superior terme pral.n m es lobulillo parietal superior  en superior parietal lobule  TA lobulus parietalis superior  
1929 anatomia ca lobel quadrangular del cerebel terme pral.n m ca lobel quadrilàter del cerebel sin. compl.n m es lobulillo cuadrangular del cerebelo  en quadrangular lobule of cerebellum  
1930 anatomia ca lobel semilunar terme pral.n m es lobulillo semilunar  en semilunar lobule  TA lobuli semilunaris  TA lobulus ansiformis  
1931 anatomia ca lobel senzill del cerebel terme pral.n m es lobulillo simple del cerebelo  en lobulus simplex cerebelli  TA lobulus simplex cerebelli  
1932 anatomia ca lobel testicular terme pral.n m es lobulillo testicular  en lobule of testis  TA lobuli testis  
1933 anatomia ca lobel tímic terme pral.n m es lobulillo tímico  en lobule of thymus  TA lobuli thymi  
1934 anatomia ca lòbul terme pral.n m es lóbulo  en lobe  
1935 anatomia ca lòbul anterior del cerebel terme pral.n m ca lòbul cranial del cerebel terme pral.n m es lóbulo anterior del cerebelo  es lóbulo craneal del cerebelo  en cranial lobe of cerebellum  TA lobus cerebelli anterior  
1936 anatomia ca lòbul caudat terme pral.n m ca lòbul de Spieghel sin. compl.n m es lóbulo caudado  es lóbulo de Spiegel  en caudate lobe  en spigelian lobe  TA lobus caudatus  
1937 anatomia ca lòbul cerebral terme pral.n m es lóbulo cerebral  en lobe of cerebrum  TA lobi cerebri  
1938 anatomia ca lòbul renal terme pral.n m ca lòbul cortical renal sin. compl.n m es lobulillo cortical renal  es lóbulo renal  en cortical lobule of kidney  en renal lobe  TA lobi renales  
1939 anatomia ca lòbul de l'orella terme pral.n m es lóbulo de la oreja  en lobule of auricle  TA lobulus auriculae  
1940 anatomia ca lòbul floculonodular terme pral.n m es lóbulo floculonodular  en flocculonodular lobe  TA lobus flocculonodularis  
1941 anatomia ca lòbul frontal terme pral.n m es lóbulo frontal  en frontal lobe  TA lobus frontalis  
1942 anatomia ca lòbul glandular mamari terme pral.n m es lóbulo glandular mamario  en mammary gland lobe  TA lobi glandulae mammariae  
1943 anatomia ca lòbul hepàtic terme pral.n m es lóbulo hepático  en hepatic lobe  
1944 anatomia ca lòbul occipital terme pral.n m es lóbulo occipital  en occipital lobe  TA lobus occipitalis  
1945 anatomia ca lòbul parietal terme pral.n m es lóbulo parietal  en parietal lobe  TA lobus parietalis  
1946 anatomia ca lòbul piramidal de la glàndula tiroide terme pral.n m ca piràmide de Lalouette sin. compl.n f es lóbulo piramidal de la glándula tiroides  es pirámide de Lalouette  en Lalouette's pyramid  en pyramidal lobe of the thyroid gland  TA lobus pyramidalis glandulae thyroideae  
1947 anatomia ca lòbul posterior del cerebel terme pral.n m es lóbulo posterior del cerebelo  en caudal lobe of cerebellum  en posterior lobe of cerebellum  TA lobus cerebelli posterior  
1948 anatomia ca lòbul pulmonar terme pral.n m es lóbulo pulmonar  en pulmonary lobe  TA lobulus pulmonis  
1949 anatomia ca precúneus terme pral.n m ca lòbul quadrat de l'hemisferi cerebral sin. compl.n m ca lòbul quadrilàter sin. compl.n m es lóbulo cuadrado del hemisferio cerebral  es lóbulo cuadrilátero  es precuña  en precuneus  en quadrate lobe of cerebral hemisphere  TA precuneus  
1950 anatomia ca lòbul quadrat del fetge terme pral.n m es lóbulo cuadrado del hígado  en quadrate lobe of liver  TA lobus quadratus hepatis  
1951 anatomia ca lòbul temporal terme pral.n m es lóbulo temporal  en temporal lobe  TA lobus temporalis  
1952 anatomia ca lòbul tímic terme pral.n m es lóbulo tímico  en lobe of thymus  TA lobus thymi  
1953 anatomia ca nucli ceruli terme pral.n m ca locus ceruli sin. compl.n m es locus ceruleus  es núcleo cerúleo  en locus ceruleus  en locus cinereus  TA nucleus caeruleus  
1954 anatomia ca substància negra terme pral.n f ca locus negre sin. compl.n m es locus niger  es sustancia gris de Soemmering  en locus niger  en Soemmering's grey substance  TA substantia nigra  
1955 anatomia ca lúnula terme pral.n f es lúnula  en lunula  TA lunula  
1956 anatomia ca terme pral.n f es mano  en hand  TA manus  
1957 anatomia ca màcula terme pral.n f es mácula  en macula  TA maculae  
1958 anatomia ca màcula cribrosa terme pral.n f es mácula cribosa  en macula cribrosa  TA maculae cribosae  
1959 anatomia ca màcula de l'utricle terme pral.n f es mácula del utrículo  en macula utriculi  TA macula utriculi  
1960 anatomia ca màcula lútia terme pral.n f ca màcula de la retina sin. compl.n f es mácula lútea  en macula lutea  TA macula lutea  
1961 anatomia ca màcula del sàcul terme pral.n f es mácula del sáculo  en macula sacculi  TA macula sacculi  
1962 anatomia ca os zigomàtic terme pral.n m ca malar sin. compl.n m es hueso cigomático  es malar  en zygomatic bone  TA os zygomaticum  
1963 anatomia ca mal·lèol terme pral.n m es maléolo  en malleolus  
1964 anatomia ca maluc terme pral.n m es cadera  en hip  TA coxa  
1965 anatomia ca mandíbula terme pral.n f ca maxil·lar inferior sin. compl.n m es mandíbula  es maxilar inferior  en inferior maxilla  en mandible  TA mandibula  
1966 anatomia ca manubri de l'estern terme pral.n m es manubrio del esternón  en manubrium of sternum  TA manubrium sterni  
1967 anatomia ca manubri del martell terme pral.n m es manubrio del martillo  en manubrium of malleus  TA manubrium mallei  
1968 anatomia ca martell terme pral.n m es martillo  en malleus  TA malleus  
1969 anatomia ca úter terme pral.n m ca matriu sin. compl.n f es matriz  es útero  en metra  en uterus  TA uterus  
1970 anatomia ca matriu unguial terme pral.n f es matriz ungueal  en nail matrix  TA matrix unguis  
1971 anatomia ca maxil·lar terme pral.n m ca maxil·lar superior sin. compl.n m es maxilar  es maxilar superior  en maxilla  en superior maxilla  TA maxilla  
1972 anatomia ca meat terme pral.n m es meato  en meatus  
1973 anatomia ca meat nasal comú terme pral.n m es meato nasal común  en common nasal meatus  TA meatus nasi communis  
1974 anatomia ca meat nasal inferior terme pral.n m es meato nasal inferior  en inferior nasal meatus  TA meatus nasi inferior  
1975 anatomia ca meat nasal mitjà terme pral.n m es meato nasal medio  en middle nasal meatus  TA meatus nasi medius  
1976 anatomia ca meat nasal superior terme pral.n m es meato nasal superior  en superior nasal meatus  TA meatus nasi superior  
1977 anatomia ca meat nasofaringi terme pral.n m es meato nasofaríngeo  en nasopharyngeal meatus  TA meatus nasopharyngeus  
1978 anatomia ca orifici extern de la uretra terme pral.n m ca meat uretral sin. compl.n m ca meat urinari sin. compl.n m es meato urinario  es orificio externo de la uretra  en external orifice of urethra  en urinary meatus  TA ostium urethrae externum  
1979 anatomia ca mediastí terme pral.n m es mediastino  en mediastinum  TA mediastinum  
1980 anatomia ca medul·la terme pral.n f es medula  es médula  en marrow  en medulla  
1981 anatomia ca medul·la del tim terme pral.n f es médula del timo  en medulla of thymus  TA medulla thymi  
1982 anatomia ca medul·la espinal terme pral.n f es médula espinal  en spinal cord  en spinal medulla  TA medulla spinalis  
1983 anatomia ca medul·la groga dels ossos terme pral.n f es médula ósea amarilla  en yellow bone marrow  TA medulla ossia flava  
1984 anatomia ca medul·la òssia terme pral.n f es médula ósea  en bone marrow  TA medulla ossium  
1985 anatomia ca medul·la renal terme pral.n f es médula renal  en medulla of kidney  TA medulla renalis  
1986 anatomia ca medul·la roja dels ossos terme pral.n f es médula ósea roja  en red bone marrow  TA medulla ossia rubra  
1987 anatomia ca medul·la suprarenal terme pral.n f es médula suprarrenal  en medulla of suprarenal gland  TA medulla glandulae suprarenalis  
1988 anatomia ca melsa terme pral.n f es bazo  en lien  en spleen  TA splen  TA lien  
1989 anatomia ca membrana terme pral.n f es membrana  en membrane  
1990 anatomia ca membrana basal terme pral.n f es membrana basal  en basal membrane  TA lamina basalis  
1991 anatomia ca membrana timpànica secundària terme pral.n f ca membrana de la finestra rodona sin. compl.n f ca membrana de Scarpa sin. compl.n f es membrana de Scarpa  es membrana timpánica secundaria  en Scarpa's membrane  en secondary tympanic membrane  TA membrana tympanica secundaria  
1992 anatomia ca membrana vestibular terme pral.n f ca membrana de Reissner sin. compl.n f es membrana de Reissner  es membrana vestibular  en Reissner's membrane  en vestibular membrane  TA paries vestibularis  TA membrana vestibularis  
1993 anatomia ca membrana flàccida terme pral.n f ca membrana de Shrapnell sin. compl.n f es membrana de Shrapnell  es membrana fláccida  en membrana flaccida  en Shrapnell's membrane  TA pars flaccida membranae tympanicae  
1994 anatomia ca membrana fibroelàstica de la laringe terme pral.n f ca membrana elàstica de la laringe sin. compl.n f es membrana elástica de la laringe  es membrana fibroelástica de la laringe  en fibroelastic membrane of larynx  en membrana elastica laryngis  TA membrana fibroelastica laryngis  
1995 anatomia ca membrana esternal terme pral.n f es membrana esternal  en sternal membrane  TA membrana sterni  
1996 anatomia ca membrana fibrosa de la càpsula articular terme pral.n f es membrana fibrosa de la cápsula articular  en fibrous membrane of articular capsule  TA stratum fibrosum capsulae articularis  
1997 anatomia ca membrana hialina terme pral.n f es membrana hialina  en hyaline membrane  
1998 anatomia ca membrana vítria terme pral.n f ca membrana hialoide sin. compl.n f es membrana hialoidea  es membrana vítrea  en hyaloid membrane  en vitreous membrane  TA membrana vitrea  
1999 anatomia ca membrana obturadora terme pral.n f es membrana obturatriz  en obturator membrane  TA membrana obturatoria  
2000 anatomia ca membrana otolítica terme pral.n f es membrana otolítica  en otolithic membrane  TA membrana statoconiorum  
2001 anatomia ca periodonci terme pral.n m ca membrana periodòntica sin. compl.n f ca periosti alveolar sin. compl.n m es membrana periodóntica  es periodonto  es periostio alveolar  en alveolar periosteum  en periodontal membrane  en periodontium  TA periodontium  
2002 anatomia ca membrana pupil·lar terme pral.n f es membrana pupilar  en pupillary membrane  TA membrana pupillaris  
2003 anatomia ca membrana quadrangular terme pral.n f es membrana cuadrangular  en quadrangular membrane  TA membrana quadrangularis  
2004 anatomia ca membrana reticular terme pral.n f es membrana reticular  en reticular membrane  TA membrana reticularis  
2005 anatomia ca túnica serosa terme pral.n f ca membrana serosa sin. compl.n f ca serosa sin. compl.n f es membrana serosa  es serosa  es túnica serosa  en serosa  en serous membrane  en serous tunic  
2006 anatomia ca membrana sinovial de la càpsula articular terme pral.n f es membrana sinovial de la cápsula articular  en synovial membrane of articular capsule  TA membrana synovialis  TA stratum synoviale capsulae articularis  
2007 anatomia ca membrana suprapleural terme pral.n f es membrana suprapleural  en suprapleural membrane  TA membrana suprapleuralis  
2008 anatomia ca membrana tectòria terme pral.n f es membrana tectoria  en tectorial membrane  TA membrana tectoria  
2009 anatomia ca membrana timpànica terme pral.n f ca timpà sin. compl.n m es membrana del tímpano  es tímpano  en tympanic membrane  en tympanum  TA membrana tympanica  
2010 anatomia ca meninge terme pral.n f es meninge  en meninx  TA meninges  
2011 anatomia ca meridià terme pral.n m es meridiano  en meridian  TA meridiani  
2012 anatomia ca mesencèfal terme pral.n m es mesencéfalo  en mesencephalon  TA mesencephalon  
2013 anatomia ca mesenteri terme pral.n m es mesenterio  en mesentery  TA mesenterium  
2014 anatomia ca mesenteríol terme pral.n m ca mesoapèndix terme pral.n m es mesenteríolo  es mesoapéndice  en mesenteriolum  en mesoappendix  TA mesoappendix  
2015 anatomia ca mesocòlon terme pral.n m es mesocolon  en mesocolon  TA mesocolon  
2016 anatomia ca mesometri terme pral.n m es mesometrio  en mesometrium  TA mesometrium  
2017 anatomia ca mesorecte terme pral.n m es mesorrecto  en mesorectum  
2018 anatomia ca mesosàlpinx terme pral.n m es mesosalpinx  en mesosalpinx  TA mesoalpinx  
2019 anatomia ca mesotendó terme pral.n m es mesotendón  en mesotendineum  TA mesotendineum  
2020 anatomia ca mesovari terme pral.n m es mesoovario  en mesovarium  TA mesovarium  
2021 anatomia ca metacarp terme pral.n m es metacarpo  en metacarpus  TA metacarpus  
2022 anatomia ca metàfisi terme pral.n f es metáfisis  en metaphysis  TA metaphysis  
2023 anatomia ca metatàlem terme pral.n m es metatálamo  en metathalamus  TA metathalamus  
2024 anatomia ca metatars terme pral.n m es metatarso  en metatarsus  TA metatarsus  
2025 anatomia ca miocardi terme pral.n m es miocardio  en myocardium  TA myocardium  
2026 anatomia ca miometri terme pral.n m es miometrio  en myometrium  TA myometrium  
2027 anatomia ca mont del pubis terme pral.n m ca mont de Venus sin. compl.n m es monte de Venus  es monte del pubis  en mons pubis  en mons veneris  TA mons pubis  
2028 anatomia ca mucosa terme pral.n f es mucosa  en mucosa  
2029 anatomia ca túnica mucosa terme pral.n f ca mucosa sin. compl.n f es mucosa  es túnica mucosa  en mucosa  en mucous tunic  TA tunica mucosa  
2030 anatomia ca mugró terme pral.n m ca papil·la mamària sin. compl.n f es papila mamaria  es pezón  en nipple  en papilla mammae  TA papilla mammaria  
2031 anatomia ca múscul terme pral.n m es músculo  en muscle  TA musculi  
2032 anatomia ca múscul abductor terme pral.n m es músculo abductor  en abductor muscle  TA musculus abductor  
2033 anatomia ca múscul abductor curt del dit polze terme pral.n m es músculo abductor corto del dedo pulgar  en short abductor muscle of thumb  TA musculus abductor pollicis brevis  
2034 anatomia ca múscul abductor del dit gros terme pral.n m es músculo abductor del dedo gordo  en abductor muscle of great toe  TA musculus abductor hallucis  
2035 anatomia ca múscul abductor del dit petit terme pral.n m ca múscul abductor del dit menovell sin. compl.n m es músculo abductor del dedo meñique  en abductor muscle of little finger  TA musculus abductor digiti minimi  
2036 anatomia ca múscul abductor del dit petit del peu terme pral.n m es músculo abductor del dedo meñique del pie  en abductor muscle of little toe  TA musculus abductor digiti minimi pedis  
2037 anatomia ca múscul abductor llarg del dit polze terme pral.n m es músculo abductor largo del dedo pulgar  en long abductor muscle of thumb  TA musculus abductor pollicis longus  
2038 anatomia ca múscul accessori del múscul flexor llarg dels dits del peu terme pral.n m ca múscul quadrat plantar terme pral.n m es músculo accesorio del músculo flexor largo de los dedos del pie  es músculo cuadrado plantar  en accessory long flexor muscle of toes  en quadrate muscle of sole  TA musculus quadratus plantae  
2039 anatomia ca múscul adductor terme pral.n m es músculo aductor  en adductor muscle  TA musculus adductor  
2040 anatomia ca múscul adductor curt terme pral.n m ca múscul adductor menor de la cuixa sin. compl.n m ca segon adductor sin. compl.n m es músculo aductor corto  es músculo aductor menor del muslo  es segundo aductor  en short adductor muscle  en smallest adductor muscle  TA musculus adductor brevis  
2041 anatomia ca múscul adductor del dit gros del peu terme pral.n m es músculo aductor del dedo gordo del pie  en adductor muscle of great toe  TA musculus adductor hallucis  
2042 anatomia ca múscul adductor del dit polze terme pral.n m es músculo aductor del dedo pulgar  en adductor muscle of thumb  TA musculus adductor pollicis  
2043 anatomia ca múscul adductor llarg terme pral.n m ca múscul adductor mitjà de la cuixa sin. compl.n m ca primer adductor sin. compl.n m es músculo aductor largo  es músculo aductor mediano del muslo  es primer aductor  en long adductor muscle  TA musculus adductor longus  
2044 anatomia ca múscul adductor major de la cuixa terme pral.n m ca tercer adductor sin. compl.n m es músculo aductor mayor del muslo  es tercer aductor  en great adductor muscle  TA musculus adductor magnus  
2045 anatomia ca múscul anconal terme pral.n m es músculo ancóneo  en anconeus muscle  TA musculus anconeus  
2046 anatomia ca múscul elevador de l'escàpula terme pral.n m ca múscul angular de l'omòplat sin. compl.n m es músculo angular del omóplato  es músculo elevador de la escápula  en levator muscle of scapula  TA musculus levator scapulae  
2047 anatomia ca múscul aritenoidal terme pral.n m es músculo aritenoideo  en arytenoid muscle  
2048 anatomia ca múscul aritenoidal oblic terme pral.n m es músculo aritenoideo oblicuo  en oblique arytenoid muscle  TA musculus arytenoideus obliquus  
2049 anatomia ca múscul aritenoidal transvers terme pral.n m es músculo aritenoideo transverso  en transverse arytenoid muscle  TA musculus arytenoideus transversus  
2050 anatomia ca múscul articular del colze terme pral.n m ca múscul tensor de la sinovial del colze sin. compl.n m es músculo articular del codo  es músculo tensor de la sinovial del codo  en articular muscle of elbow  TA musculus articularis cubiti  
2051 anatomia ca múscul articular del genoll terme pral.n m ca múscul tensor de la sinovial del genoll sin. compl.n m es músculo articular de la rodilla  es músculo tensor de la sinovial de la rodilla  en articular muscle of knee  TA musculus articularis genus  
2052 anatomia ca múscul auricular anterior terme pral.n m es músculo auricular anterior  en anterior auricular muscle  TA musculus auricularis anterior  
2053 anatomia ca múscul auricular posterior terme pral.n m es músculo auricular posterior  en posterior auricular muscle  TA musculus auricularis posterior  
2054 anatomia ca múscul auricular superior terme pral.n m es músculo auricular superior  en superior auricular muscle  TA musculus auricularis superior  
2055 anatomia ca múscul bessó terme pral.n m ca múscul gemin sin. compl.n m es músculo gemelo  es músculo gémino  en gemellus muscle  
2056 anatomia ca múscul bíceps braquial terme pral.n m es músculo bíceps braquial  en biceps muscle of arm  TA musculus biceps brachii  
2057 anatomia ca múscul bíceps femoral terme pral.n m es músculo bíceps femoral  en biceps muscle of thigh  TA musculus biceps femoris  
2058 anatomia ca múscul bipenniforme terme pral.n m es músculo bipenniforme  en bipennate muscle  TA musculus pennatus  TA musculus bipennatus  
2059 anatomia ca múscul mentonià terme pral.n m ca múscul borla del mentó sin. compl.n m es músculo borla de la barba  es músculo mentoniano  en musculus mentalis  TA musculus mentalis  
2060 anatomia ca múscul braquial terme pral.n m es músculo braquial  en brachial muscle  TA musculus brachialis  
2061 anatomia ca múscul braquioradial terme pral.n m ca múscul supinador llarg sin. compl.n m es músculo braquiorradial  es músculo supinador largo  en brachioradial muscle  TA musculus brachioradialis  
2062 anatomia ca múscul buccinador terme pral.n m es músculo buccinador  en buccinator muscle  TA musculus buccinator  
2063 anatomia ca múscul bulbocavernós terme pral.n m ca múscul bulboesponjós terme pral.n m es músculo bulbocavernoso  es músculo bulboesponjoso  en bulbocavernous muscle  en musculus bulbospongiosus  TA musculus bulbospongiosus  
2064 anatomia ca múscul elevador de l'angle de la boca terme pral.n m ca múscul caní sin. compl.n m es músculo canino  es músculo elevador del ángulo de la boca  en canine muscle  en levator muscle of angle of mouth  TA musculus levator anguli oris  
2065 anatomia ca múscul ciliar terme pral.n m es músculo ciliar  en ciliary muscle  TA musculus ciliaris  
2066 anatomia ca múscul coccigi terme pral.n m ca múscul isquiococcigi sin. compl.n m es músculo coccígeo  es músculo isquiococcígeo  en coccygeal muscle  TA musculus ischiococcygeus  TA musculus coccygeus  
2067 anatomia ca múscul constrictor inferior de la faringe terme pral.n m es músculo constrictor inferior de la faringe  en inferior constrictor muscle of pharynx  TA musculus constrictor pharyngis inferior  
2068 anatomia ca múscul constrictor mitjà de la faringe terme pral.n m es músculo constrictor medio de la faringe  en middle constrictor muscle of pharynx  TA musculus constrictor pharyngis medius  
2069 anatomia ca múscul constrictor superior de la faringe terme pral.n m es músculo constrictor superior de la faringe  en superior constrictor muscle of pharynx  TA musculus constrictor pharyngis superior  
2070 anatomia ca múscul coracobraquial terme pral.n m es músculo coracobraquial  en coracobrachial muscle  TA musculus coracobrachialis  
2071 anatomia ca múscul corrugador superciliar terme pral.n m ca múscul superciliar sin. compl.n m es músculo corrugador de la ceja  es músculo superciliar  en musculus corrugator supercilii  TA musculus corrugator supercilii  
2072 anatomia ca múscul cremàster terme pral.n m es músculo cremáster  en cremaster muscle  TA musculus cremaster  
2073 anatomia ca múscul cricoaritenoidal lateral terme pral.n m ca múscul cricoaritenoidal anterior sin. compl.n m es músculo cricoaritenoideo lateral  en lateral cricoarytenoid muscle  TA musculus cricoarytenoideus lateralis  
2074 anatomia ca múscul cricoaritenoidal posterior terme pral.n m ca múscul posticus sin. compl.n m es músculo cricoaritenoideo posterior  en posterior cricoarytenoid muscle  TA musculus cricoarytenoideus posterior  
2075 anatomia ca múscul cricotiroidal terme pral.n m es músculo cricotiroideo  en cricothyroid muscle  TA musculus cricothyroideus  
2076 anatomia ca múscul vast intermedi terme pral.n m ca múscul crural sin. compl.n m es músculo crural  es músculo vasto intermedio  en femoral muscle  en musculus vastus intermedius  TA musculus vastus intermedius  
2077 anatomia ca múscul flexor cubital del carp terme pral.n m ca múscul cubital anterior sin. compl.n m es músculo cubital anterior  es músculo flexor cubital del carpo  en ulnar flexor muscle of wrist  TA musculus flexor carpi ulnaris  
2078 anatomia ca múscul extensor cubital del carp terme pral.n m ca múscul cubital posterior sin. compl.n m es músculo cubital posterior  es músculo extensor cubital del carpo  en ulnar extensor muscle of wrist  TA musculus extensor carpi ulnaris  
2079 anatomia ca múscul cutani terme pral.n m es músculo cutáneo  en cutaneous muscle  TA musculus cutaneus  
2080 anatomia ca múscul platisma terme pral.n m ca múscul cutani del coll sin. compl.n m es músculo cutáneo del cuello  es músculo platisma  en platysma  TA platysma  
2081 anatomia ca múscul dartos terme pral.n m ca túnica dartos sin. compl.n f es músculo dartos  es túnica dartos  en dartos muscle  en tunica dartos  TA musculus dartos  
2082 anatomia ca múscul de l'antitrague terme pral.n m es músculo del antitrago  en antitragus muscle  TA musculus antitragicus  
2083 anatomia ca múscul estapedial terme pral.n m ca múscul de l'estrep sin. compl.n m es músculo del estribo  es músculo estapedio  en stapedius muscle  TA musculus stapedius  TA stapedius  
2084 anatomia ca múscul de l'úvula terme pral.n m ca múscul palatoestafilí sin. compl.n m es múscul palatoestafilino  es músculo de la úvula  en muscle of uvula  TA musculus uvulae  
2085 anatomia ca múscul suspensor del duodè terme pral.n m ca múscul de Treitz sin. compl.n m es músculo de Treitz  es músculo suspensor del duodeno  en muscle of Treitz  en suspensory muscle of duodenum  TA musculus suspensorius duodeni  TA ligamentum suspensorium duodeni  
2086 anatomia ca múscul del trague terme pral.n m es músculo del trago  en muscle of tragus  TA musculus tragicus  
2087 anatomia ca múscul depressor de l'angle de la boca terme pral.n m ca múscul triangular dels llavis sin. compl.n m es músculo depresor del ángulo de la boca  es músculo triangular de los labios  en depressor muscle of angle of mouth  TA musculus depressor anguli oris  
2088 anatomia ca múscul depressor del llavi inferior terme pral.n m ca múscul quadrat del mentó sin. compl.n m es músculo cuadrado del mentón  es músculo depresor del labio inferior  en depressor muscle of lower lip  en quadrate muscle of lower lip  TA musculus depressor labii inferioris  
2089 anatomia ca múscul depressor del septe nasal terme pral.n m ca múscul mirtiforme sin. compl.n m es músculo depresor del tabique nasal  es músculo mirtiforme  en depressor muscle of septum of nose  TA musculus depressor septi nasi  
2090 anatomia ca múscul depressor superciliar terme pral.n m es músculo depresor de la ceja  en superciliary depressor muscle  TA musculus depressor supercilii  
2091 anatomia ca múscul detrusor de la bufeta de l'orina terme pral.n m es músculo detrusor de la vejiga  en detrusor muscle of bladder  en detrusor urinae muscle  TA musculus detrusor vesicae  
2092 anatomia ca múscul digàstric terme pral.n m es músculo digástrico  en digastric muscle  TA musculus digastricus  
2093 anatomia ca múscul dilatador de la pupil·la terme pral.n m es músculo dilatador de la pupila  en dilator muscle of pupil  TA musculus dilatator pupillae  
2094 anatomia ca múscul dorsal ample terme pral.n m es músculo dorsal ancho  en musculus latissimus dorsi  TA musculus latissimus dorsi  
2095 anatomia ca múscul llarguíssim terme pral.n m ca múscul dorsal llarg sin. compl.n m es músculo dorsal largo  es músculo longísimo  en longissimus muscle  TA musculus longissimus  
2096 anatomia ca múscul elevador terme pral.n m es músculo elevador  en levator muscle  
2097 anatomia ca múscul elevador comú de l'ala del nas i del llavi superior terme pral.n m es músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior  en levator muscle of upper lip and ala of nose  TA musculus levator labii superioris alaeque nasi  
2098 anatomia ca múscul elevador de l'anus terme pral.n m es músculo elevador del ano  en levator ani muscle  TA musculus levator ani  
2099 anatomia ca múscul elevador de la glàndula tiroide terme pral.n m es músculo elevador de la glándula tiroides  en levator muscle of thyroid gland  TA musculus levator glandulae thyroideae  
2100 anatomia ca múscul elevador de la parpella superior terme pral.n m es músculo elevador del párpado superior  en levator muscle of upper eyelid  TA musculus levator palpebrae superioris  
2101 anatomia ca múscul puboprostàtic terme pral.n m ca múscul elevador de la pròstata sin. compl.n m es músculo elevador de la próstata  es músculo puboprostático  en levator muscle of prostate  en musculus levator prostatae  en puboprostatic muscle  TA musculus puboprostaticus  
2102 anatomia ca múscul elevador de les costelles terme pral.n m ca múscul supracostal sin. compl.n m es músculo elevador de las costillas  es músculo supracostal  en levator muscle of ribs  TA musculi levator costarum  
2103 anatomia ca múscul elevador del llavi superior terme pral.n m es músculo elevador del labio superior  en levator muscle of upper lip  TA musculus levator labii superioris  
2104 anatomia ca múscul elevador del vel del paladar terme pral.n m ca múscul periestafilí intern sin. compl.n m es músculo elevador del velo del paladar  es músculo periestafilino interno  en musculus levator veli palatini  TA musculus levator veli palatini  
2105 anatomia ca múscul epicrani terme pral.n m es músculo epicráneo  en epicranial muscle  TA musculus epicranius  
2106 anatomia ca múscul erector de la columna terme pral.n m ca múscul sacroespinal sin. compl.n m es músculo erector de la columna  es músculo sacroespinal  en erector muscle of spine  en sacrospinal muscle  TA musculus erector spinae  
2107 anatomia ca múscul erector dels pèls terme pral.n m es músculo erector de los pelos  en arrector muscle of hair  TA musculus arrector pili  
2108 anatomia ca múscul escalè anterior terme pral.n m es músculo escaleno anterior  en anterior scalene muscle  TA musuclus scalenus anterior  
2109 anatomia ca múscul escalè mínim terme pral.n m es músculo escaleno mínimo  en smallest scalene  TA musuclus scalenus minimus  
2110 anatomia ca múscul escalè mitjà terme pral.n m es músculo escaleno medio  en middle scalene muscle  TA musuclus scalenus medius  
2111 anatomia ca múscul escalè posterior terme pral.n m es músculo escaleno posterior  en posterior scalene muscle  TA musuclus scalenus posterior  
2112 anatomia ca múscul esfínter de l'ampul·la hepatopancreàtica terme pral.n m ca múscul esfínter d'Oddi sin. compl.n m es músculo esfínter de la ampolla  es músculo esfínter de la ampolla hepatopancreática  es músculo esfínter de Oddi  en Oddi's muscle  en sphincter muscle of hepatopancreatic ampulla  TA musculus sphincter ampullae hepatopancreatica  
2113 anatomia ca múscul esfínter de la pupil·la terme pral.n m es músculo esfínter de la pupila  en sphincter muscle of pupil  TA musculus sphincter pupillae  
2114 anatomia ca múscul esfínter del colèdoc terme pral.n m es músculo esfínter del colédoco  en musculus sphincter ductus choledochi  TA musculus sphincter ductus choledochi  TA musculus sphincter ductus biliaris  
2115 anatomia ca múscul esfínter del pílor terme pral.n m es músculo esfínter pilórico  en sphincter muscle of pylorus  TA musculus sphincter pyloricus  
2116 anatomia ca múscul esfínter extern de l'anus terme pral.n m es músculo esfínter externo del ano  en external sphincter muscle of anus  TA musculus sphincter ani externus  
2117 anatomia ca múscul esfínter intern de l'anus terme pral.n m es músculo esfínter interno del ano  en internal sphincter muscle of anus  TA musculus sphincter ani internus  
2118 anatomia ca múscul espinós terme pral.n m es músculo espinoso  en musculus spinalis  TA musculus spinalis  
2119 anatomia ca múscul espleni terme pral.n m es músculo esplenio  en musculus splenius  TA musculus splenius  
2120 anatomia ca múscul esternal terme pral.n m es músculo esternal  en sternal muscle  TA musculus sternalis  
2121 anatomia ca múscul esternohioidal terme pral.n m ca múscul esternoclidohioidal sin. compl.n m es músculo esternocleidohioideo  es músculo esternohioideo  en sternohyoid muscle  TA musculus sternohyoideus  
2122 anatomia ca múscul esternoclidomastoidal terme pral.n m es músculo esternocleidomastoideo  en sternocleidomastoid muscle  TA musculus sternocleidomastoideus  
2123 anatomia ca múscul esternotiroidal terme pral.n m es músculo esternotiroideo  en sternothyroid muscle  TA musculus sternothyroideus  
2124 anatomia ca múscul estilofaringi terme pral.n m es músculo estilofaríngeo  en stylopharyngeal muscle  TA musculus stylopharyngeus  
2125 anatomia ca múscul estiloglòs terme pral.n m es músculo estilogloso  en styloglossus muscle  TA musculus styloglossus  
2126 anatomia ca múscul estilohioidal terme pral.n m es músculo estilohioideo  en stylohyoid muscle  TA musculus stylohyoideus  
2127 anatomia ca múscul extensor curt del dit gros del peu terme pral.n m es músculo extensor corto del dedo gordo del pie  en short extensor muscle of great toe  TA musculus extensor hallucis brevis  
2128 anatomia ca múscul extensor curt del dit polze terme pral.n m es músculo extensor corto del dedo pulgar  en short extensor muscle of thumb  TA musculus extensor pollicis brevis  
2129 anatomia ca múscul extensor curt dels dits del peu terme pral.n m ca múscul pedi sin. compl.n m es músculo extensor corto de los dedos del pie  en short extensor muscle of toes  TA musculus extensor digitorum brevis  
2130 anatomia ca múscul sacrococcigi dorsal terme pral.n m ca múscul extensor del còccix sin. compl.n m es músculo sacrococcígeo dorsal  es músculo sacrococcígeo posterior  en dorsal sacrococcygeal muscle  
2131 anatomia ca múscul extensor del menovell terme pral.n m es músculo extensor propio del dedo meñique  en extensor muscle of little finger  TA musculus extensor digiti minimi  
2132 anatomia ca múscul extensor dels dits de la mà terme pral.n m es músculo extensor de los dedos de la mano  en extensor muscle of fingers  TA musculus extensor digitorum  
2133 anatomia ca múscul extensor llarg del dit polze terme pral.n m es músculo extensor largo del dedo pulgar  en long extensor muscle of thumb  TA musculus extensor pollicis longus  
2134 anatomia ca múscul extensor llarg dels dits del peu terme pral.n m es músculo extensor largo de los dedos del pie  en long extensor muscle of toes  TA musculus etensor digitorum longus  
2135 anatomia ca múscul extensor propi de l'índex terme pral.n m es músculo extensor propio del dedo índice  en extensor muscle of index finger  TA musculus extensor indicis  
2136 anatomia ca múscul extensor radial curt del carp terme pral.n m ca múscul segon radial extern sin. compl.n m es músculo extensor radial corto del carpo  es músculo segundo radial externo  en short radial extensor muscle of wrist  TA musculus extensor carpi radialis brevis  
2137 anatomia ca múscul extensor radial llarg del carp terme pral.n m ca múscul primer radial extern sin. compl.n m es músculo extensor radial largo del carpo  es músculo primer radial externo  en long radial extensor muscle of wrist  TA musculus extensor carpi radialis longus  
2138 anatomia ca múscul palatofaringi terme pral.n m ca múscul faringoestafilí sin. compl.n m es músculo faringoestafilino  es músculo palatofaríngeo  en palatopharyngeal muscle  TA musculus palatopharyngeus  
2139 anatomia ca múscul flexor curt del dit gros del peu terme pral.n m es músculo flexor corto del dedo gordo del pie  en short flexor muscle of great toe  TA musculus flexor hallucis brevis  
2140 anatomia ca múscul flexor curt del dit petit del peu terme pral.n m es músculo flexor corto del dedo pequeño del pie  en short flexor muscle of little toe  TA musculus flexor digiti minimi brevis pedis  
2141 anatomia ca múscul flexor curt del dit polze terme pral.n m es músculo flexor corto del dedo pulgar  en short flexor muscle of thumb  TA musculus flexor pollicis brevis  
2142 anatomia ca múscul flexor curt del menovell terme pral.n m es músculo flexor corto del meñique  en short flexor muscle of little finger  TA musculus flexor digiti minimi brevis  
2143 anatomia ca múscul flexor curt dels dits del peu terme pral.n m es músculo flexor corto de los dedos del pie  en short flexor muscle of toes  TA musculus flexor digitorum brevis  
2144 anatomia ca múscul sacrococcigi ventral terme pral.n m ca múscul flexor del còccix sin. compl.n m es músculo sacrococcígeo anterior  es músculo sacrococcígeo ventral  en ventral sacrococcygeal muscle  
2145 anatomia ca múscul flexor llarg del dit gros del peu terme pral.n m es músculo flexor largo del dedo gordo del pie  en long flexor muscle of great toe  TA musculus flexor hallucis longus  
2146 anatomia ca múscul flexor llarg del dit polze terme pral.n m es músculo flexor largo del dedo pulgar  en long flexor muscle of thumb  TA musculus flexor pollicis longus  
2147 anatomia ca múscul flexor llarg dels dits del peu terme pral.n m es músculo flexor largo de los dedos del pie  en long flexor muscle of toes  TA musculus flexor digitorum longus  
2148 anatomia ca múscul flexor profund dels dits de la mà terme pral.n m es músculo flexor profundo de los dedos de la mano  en deep flexor muscle of fingers  TA musculus flexor digitorum profundus  
2149 anatomia ca múscul flexor radial del carp terme pral.n m ca múscul palmar major sin. compl.n m es músculo flexor radial del carpo  es músculo palmar mayor  en radial flexor muscle of wrist  TA musculus flexor carpi radialis  
2150 anatomia ca múscul flexor superficial dels dits de la mà terme pral.n m es músculo flexor superficial de los dedos de la mano  en superficial flexor muscle of fingers  TA musculus flexor digitorum superficialis  
2151 anatomia ca múscul fusiforme terme pral.n m es músculo fusiforme  en fusiform muscle  TA musculus fusiformis  
2152 anatomia ca múscul gastrocnemi terme pral.n m es músculo gastrocnemio  en gastrocnemius muscle  TA musculus gastrocnemius  
2153 anatomia ca múscul genioglòs terme pral.n m es músculo geniogloso  en genioglossus muscle  TA musculus genioglossus  
2154 anatomia ca múscul geniohioidal terme pral.n m es músculo geniohioideo  en geniohyoid muscle  TA musculus geniohyoideus  
2155 anatomia ca múscul glossopalatí terme pral.n m ca múscul palatoglòs terme pral.n m es músculo palatogloso  en palatoglossus muscle  TA musculus palatoglossus  
2156 anatomia ca múscul gluti major terme pral.n m es músculo glúteo mayor  en greatest gluteal muscle  TA musculus gluteus maximus  
2157 anatomia ca múscul gluti menor terme pral.n m es músculo glúteo menor  en least gluteal muscle  TA musculus gluteus minimus  
2158 anatomia ca múscul gluti mitjà terme pral.n m es músculo glúteo medio  en middle gluteal muscle  TA musculus gluteus medius  
2159 anatomia ca múscul gràcil terme pral.n m ca múscul recte intern de la cuixa sin. compl.n m es músculo grácil  es músculo recto interno del muslo  en gracilis muscle  TA musculus gracilis  
2160 anatomia ca múscul hioglòs terme pral.n m es músculo hiogloso  en hyoglossal muscle  TA musculus hyoglossus  
2161 anatomia ca múscul ilíac terme pral.n m es músculo ilíaco  en iliac muscle  TA musculus iliacus  
2162 anatomia ca múscul iliococcigi terme pral.n m es músculo iliococcígeo  en iliococcygeal muscle  TA musculus iliococcygeus  
2163 anatomia ca múscul iliocostal terme pral.n m es músculo iliocostal  en iliocostal muscle  TA musculus iliocostalis  
2164 anatomia ca múscul infraespinós terme pral.n m es músculo infraespinoso  en infraspinous muscle  TA musculus infraspinatus  
2165 anatomia ca múscul infrahioidal terme pral.n m es músculo infrahioideo  en infrahyoid muscle  TA musculus infrahyoidei  
2166 anatomia ca múscul intercostal extern terme pral.n m es músculo intercostal externo  en external intercostal muscle  TA musculi intercostales externi  
2167 anatomia ca múscul intercostal intern terme pral.n m es músculo intercostal interno  en internal intercostal muscle  TA musculi intercostales interni  
2168 anatomia ca múscul interespinós terme pral.n m es músculo interespinoso  en interspinal muscle  TA musculus interspinales  
2169 anatomia ca múscul interossi dorsal de la mà terme pral.n m es músculo interóseo dorsal de la mano  en dorsal interosseous muscle of hand  TA musculi interossei dorsales manus  
2170 anatomia ca múscul interossi dorsal del peu terme pral.n m es músculo interóseo dorsal del pie  en dorsal interosseous muscle of foot  TA musculi interossei dorsales pedis  
2171 anatomia ca múscul interossi palmar terme pral.n m es músculo interóseo palmar  en palmar interosseous muscle  TA musculi interossei palmares  
2172 anatomia ca múscul interossi plantar terme pral.n m es músculo interóseo plantar  en plantar interosseous muscle  TA musculi interossei plantares  
2173 anatomia ca múscul intertransversal terme pral.n m es músculo intertransverso  en intertransverse muscle  
2174 anatomia ca múscul isquiocavernós terme pral.n m es músculo isquiocavernoso  en ischiocavernous muscle  TA musculus ischiocavernosus  
2175 anatomia ca múscul laringi terme pral.n m es músculo laríngeo  en muscle of larynx  TA musculi laryngis  
2176 anatomia ca múscul lingual terme pral.n m es músculo lingual  en muscle of tongue  TA musculi linguae  
2177 anatomia ca múscul llarg del cap terme pral.n m ca múscul recte anterior major del cap sin. compl.n m es músculo largo de la cabeza  es músculo recto anterior mayor de la cabeza  en long muscle of head  TA musculi longus capiti  
2178 anatomia ca múscul llarg del coll terme pral.n m es músculo largo del cuello  en long muscle of neck  TA musculi longus colli  TA musculi longus cervicis  
2179 anatomia ca múscul longitudinal inferior de la llengua terme pral.n m es músculo longitudinal inferior de la lengua  en inferior longitudinal muscle of tongue  TA musculus longitudinalis inferior linguae  
2180 anatomia ca múscul longitudinal superior de la llengua terme pral.n m es músculo longitudinal superior de la lengua  en superior longitudinal muscle of tongue  TA musculus longitudinalis superior linguae  
2181 anatomia ca múscul lumbrical de la mà terme pral.n m es músculo lumbrical de la mano  en lumbrical muscle of hand  TA musculi lumbricales manus  
2182 anatomia ca múscul lumbrical del peu terme pral.n m es músculo lumbrical del pie  en lumbrical muscle of foot  TA musculus lumbricales pedis  
2183 anatomia ca múscul major de l'hèlix terme pral.n m es músculo mayor del hélix  en musculus helicis major  TA musculus helicis major  
2184 anatomia ca múscul masseter terme pral.n m es músculo masetero  en masseter muscle  TA musculus masseter  
2185 anatomia ca múscul menor de l'hèlix terme pral.n m es músculo menor del hélix  en musculus helicis minor  TA musculus helicis minor  
2186 anatomia ca múscul milohioidal terme pral.n m es músculo milohioideo  en mylohyoid muscle  TA musculus mylohyoideus  
2187 anatomia ca múscul multífid terme pral.n m es músculo multífido  en multifidus muscle  
2188 anatomia ca múscul multipenniforme terme pral.n m es músculo multipenniforme  en multipennate muscle  TA musculus multipennatus  
2189 anatomia ca múscul nasal terme pral.n m es músculo nasal  en nasal muscle  TA musculus nasalis  
2190 anatomia ca múscul oblic de l'orella terme pral.n m es músculo oblicuo de la oreja  en oblique muscle of auricle  TA musculus obliquus auriculae  
2191 anatomia ca múscul oblic extern de l'abdomen terme pral.n m ca múscul oblic major de l'abdomen sin. compl.n m es músculo oblicuo externo del abdomen  es músculo oblicuo mayor del abdomen  en external oblique muscle of abdomen  TA musculus obliquus externus abdominis  
2192 anatomia ca múscul oblic inferior de l'ull terme pral.n m ca múscul oblic menor de l'ull sin. compl.n m es músculo oblicuo inferior del ojo  es músculo oblicuo menor del ojo  en inferior oblique muscle of eyeball  TA musculus obliquus inferior bulbi  
2193 anatomia ca múscul oblic inferior del cap terme pral.n m ca múscul oblic major del cap sin. compl.n m es músculo oblicuo inferior de la cabeza  es músculo oblicuo mayor de la cabeza  en inferior oblique muscle of head  TA musculus obliquus capitis inferior  
2194 anatomia ca múscul oblic intern de l'abdomen terme pral.n m ca múscul oblic menor de l'abdomen sin. compl.n m es músculo oblicuo interno del abdomen  es músculo oblicuo menor del abdomen  en internal oblique muscle of abdomen  TA musculus obliquus internus abdominis  
2195 anatomia ca múscul oblic superior de l'ull terme pral.n m ca múscul oblic major de l'ull sin. compl.n m es músculo oblicuo mayor del ojo  es músculo oblicuo superior del ojo  en superior oblique muscle of eyeball  TA musculus obliquus superior bulbi  
2196 anatomia ca múscul oblic superior del cap terme pral.n m ca múscul oblic menor del cap sin. compl.n m es músculo oblicuo menor de la cabeza  es músculo oblicuo superior de la cabeza  en superior oblique muscle of head  TA musculus obliquus capitis superior  
2197 anatomia ca múscul obturador extern terme pral.n m es músculo obturador externo  en external obturator muscle  TA musculus obturatorius externus  
2198 anatomia ca múscul obturador intern terme pral.n m es músculo obturador interno  en internal obturator muscle  TA musculus obturatorius internus  
2199 anatomia ca múscul occipitofrontal terme pral.n m es músculo occipitofrontal  en occipitofrontal muscle  TA musculus occipitofrontalis  
2200 anatomia ca múscul omohioidal terme pral.n m es músculo omohioideo  en omohyoid muscle  TA musculus omohyoideus  
2201 anatomia ca múscul oponent del dit auricular terme pral.n m es músculo oponente del meñique  en opposing muscle of little finger  TA musculus opponens digitus minimi  
2202 anatomia ca múscul oponent del dit polze terme pral.n m es músculo oponente del pulgar  en opposing muscle of thumb  TA musculus opponens digitus pollicis  
2203 anatomia ca múscul orbicular de les parpelles terme pral.n m es músculo orbicular de los párpados  en orbicular muscle of eye  TA musculus orbicularis oculi  
2204 anatomia ca múscul orbicular dels llavis terme pral.n m es músculo orbicular de los labios  en orbicular muscle of mouth  TA musculus orbicularis oris  
2205 anatomia ca múscul orbitari terme pral.n m es músculo orbitario  en orbital muscle  TA musculus orbitalis  
2206 anatomia ca múscul palmar curt terme pral.n m ca múscul palmar cutani sin. compl.n m es músculo palmar corto  es músculo palmar cutáneo  en short palmar muscle  TA musculus palmaris brevis  
2207 anatomia ca múscul palmar llarg terme pral.n m ca múscul palmar menor sin. compl.n m es músculo palmar largo  es músculo palmar menor  en long palmar muscle  TA musculus palmaris longus  
2208 anatomia ca múscul pectini terme pral.n m es músculo pectíneo  en pectineal muscle  TA musculus pectineus  
2209 anatomia ca múscul pectoral major terme pral.n m es músculo pectoral mayor  en greater pectoral muscle  TA musculus pectoralis major  
2210 anatomia ca múscul pectoral menor terme pral.n m es músculo pectoral menor  en smaller pectoral muscle  TA musculus pectoralis minor  
2211 anatomia ca múscul tensor del vel del paladar terme pral.n m ca múscul periestafilí extern sin. compl.n m es músculo periestafilino externo  es músculo tensor del velo del paladar  en musculus tensor veli palatini  TA musculus tensor veli palatini  
2212 anatomia ca múscul tercer peroneu terme pral.n m ca múscul peroneal anterior sin. compl.n m es músculo peroneo anterior  es músculo tercer peroneo  en third peroneal muscle  TA musculus fibularis tertius  TA musculus peroneus tertius  
2213 anatomia ca múscul peroneal curt terme pral.n m es músculo peroneo corto  en short peroneal muscle  TA musculus fibularis brevis  TA musculus peroneus brevis  
2214 anatomia ca múscul peroneal llarg terme pral.n m es músculo peroneo largo  en long peroneal muscle  TA musculus fibularis longus  TA musculus peroneus longus  
2215 anatomia ca múscul piramidal de l'orella terme pral.n m es músculo piramidal de la oreja  en pyramidal muscle of auricle  TA musculus pyramidalis auriculae  
2216 anatomia ca múscul piriforme terme pral.n m ca múscul piramidal de la pelvis sin. compl.n m es músculo piramidal de la pelvis  es músculo piriforme  en piriform muscle  TA musculus piriformis  
2217 anatomia ca múscul procerus terme pral.n m ca múscul piramidal del nas sin. compl.n m es músculo piramidal de la nariz  es músculo procero  en procerus muscle  TA musculus procerus  
2218 anatomia ca múscul plantar terme pral.n m ca múscul plantar prim sin. compl.n m es músculo plantar  es músculo plantar delgado  en plantar muscle  TA musculus plantaris  
2219 anatomia ca múscul popliti terme pral.n m es músculo poplíteo  en popliteal muscle  TA musculus popliteus  
2220 anatomia ca múscul pronador quadrat terme pral.n m es músculo pronador cuadrado  en quadrate pronator muscle  TA musculus pronator quadratus  
2221 anatomia ca múscul pronador rodó terme pral.n m es músculo pronador redondo  en round pronator muscle  TA musculus pronator teres  
2222 anatomia ca múscul psoes ilíac terme pral.n m es músculo iliopsoas  es músculo psoasilíaco  en iliopsoas muscle  TA musculus iliopsoas  
2223 anatomia ca múscul psoes major terme pral.n m es músculo psoas mayor  en greater psoas muscle  TA musculus psoas major  
2224 anatomia ca múscul psoes menor terme pral.n m es músculo psoas menor  en smaller psoas muscle  TA musculus psoas minor  
2225 anatomia ca múscul pterigoidal lateral terme pral.n m ca múscul pterigoidal extern sin. compl.n m es músculo pterigoideo lateral  en lateral pterygoid muscle  TA musculus pterygoideus lateralis  
2226 anatomia ca múscul pterigoidal medial terme pral.n m ca múscul pterigoidal intern sin. compl.n m es músculo pterigoideo medial  en medial pterygoid muscle  TA musculus pterygoideus medialis  
2227 anatomia ca múscul pubococcigi terme pral.n m es músculo pubococcígeo  en pubococcygeal muscle  TA musculus pubococcygeus  
2228 anatomia ca múscul puborectal terme pral.n m es músculo puborrectal  en puborectal muscle  TA musculus puborectalis  
2229 anatomia ca múscul pubovesical terme pral.n m es músculo pubovesical  en pubovesical muscle  TA musculus pubovesicalis  
2230 anatomia ca múscul quadrat femoral terme pral.n m es músculo cuadrado femoral  en quadrate muscle of thigh  TA musculus quadratus femoris  
2231 anatomia ca múscul quadrat lumbar terme pral.n m es músculo cuadrado lumbar  en musculus quadratus lumborum  TA musculus quadratus lumborum  
2232 anatomia ca múscul quàdriceps femoral terme pral.n m es músculo cuadríceps femoral  en quadriceps muscle of thigh  TA musculus quadriceps femoris  
2233 anatomia ca múscul recte femoral terme pral.n m ca múscul recte anterior de la cuixa sin. compl.n m es músculo recto anterior del muslo  es músculo recto femoral  en musculus rectus femoris  TA musculus rectus femoris  
2234 anatomia ca múscul recte anterior del cap terme pral.n m ca múscul recte anterior menor del cap sin. compl.n m es músculo recto anterior de la cabeza  es músculo recto anterior menor de la cabeza  en musculus rectus capitis anterior  TA musculus rectus capitis anterior  
2235 anatomia ca múscul recte de l'abdomen terme pral.n m es músculo recto del abdomen  en musculus rectus abdominis  TA musculus rectus abdominis  
2236 anatomia ca múscul recte lateral de l'ull terme pral.n m ca múscul recte extern de l'ull sin. compl.n m es músculo recto lateral del ojo  en musculus rectus lateralis oculi  TA musculus rectus lateralis bulbi  
2237 anatomia ca múscul recte inferior de l'ull terme pral.n m es músculo recto inferior del ojo  en musculus rectus inferior oculi  TA musculus rectus inferior bulbi  
2238 anatomia ca múscul recte medial de l'ull terme pral.n m ca múscul recte intern de l'ull sin. compl.n m es músculo recto medial del ojo  en musculus rectus medialis oculi  TA musculus rectus medialis bulbi  
2239 anatomia ca múscul recte lateral del cap terme pral.n m es músculo recto lateral de la cabeza  en musculus rectus capitis lateralis  TA musculus rectus capitis lateralis  
2240 anatomia ca múscul recte posterior major del cap terme pral.n m es músculo recto posterior mayor de la cabeza  en musculus rectus capitis posterior major  TA musculus rectus capitis posterior major  
2241 anatomia ca múscul recte posterior menor del cap terme pral.n m es músculo recto posterior menor de la cabeza  en musculus rectus capitis posterior minor  TA musculus rectus capitis posterior minor  
2242 anatomia ca múscul recte superior de l'ull terme pral.n m es músculo recto superior del ojo  en musculus rectus superior oculi  TA musculus rectus superior bulbi  
2243 anatomia ca múscul rectococcigi terme pral.n m es músculo rectococcígeo  en rectococcygeus muscle  TA musculus rectococcygeus  
2244 anatomia ca múscul rectouretral terme pral.n m es músculo rectouretral  en rectourethral muscle  TA musculi anorectoperineales  TA musculi rectourethrales  
2245 anatomia ca múscul rectouterí terme pral.n m es músculo rectouterino  en rectouterine muscle  TA musculus rectouterinus  
2246 anatomia ca múscul rectovesical terme pral.n m es músculo rectovesical  en rectovesical muscle  TA musculus rectovesicalis  
2247 anatomia ca múscul risori terme pral.n m es músculo risorio  en risorius muscle  TA musculus risorius  
2248 anatomia ca múscul rodó major terme pral.n m es músculo redondo mayor  en teres major muscle  TA musculus teres major  
2249 anatomia ca múscul rodó menor terme pral.n m es músculo redondo menor  en teres minor muscle  TA musculus teres minor  
2250 anatomia ca múscul romboide major terme pral.n m es músculo romboides mayor  en greater rhomboid muscle  TA musculi rhomboideus major  
2251 anatomia ca múscul romboide menor terme pral.n m es músculo romboides menor  en lesser rhomboid muscle  TA musculi rhomboideus minor  
2252 anatomia ca múscul rotatori terme pral.n m es músculo rotador  en rotator muscle  TA musculus rotator  
2253 anatomia ca múscul salpingofaringi terme pral.n m es músculo salpingofaríngeo  en salpingopharyngeal muscle  TA musculus salpinopharyngeus  
2254 anatomia ca múscul sartori terme pral.n m es músculo sartorio  en sartorius muscle  TA musculus sartorius  
2255 anatomia ca múscul semiespinós terme pral.n m es músculo semiespinoso  en semispinal muscle  TA musculus semispinalis  
2256 anatomia ca múscul semimembranós terme pral.n m es músculo semimembranoso  en semimembranous muscle  TA musculus semimembranosus  
2257 anatomia ca múscul semitendinós terme pral.n m es músculo semitendinoso  en semitendinous muscle  TA musculus semitendinosus  
2258 anatomia ca múscul serrat anterior terme pral.n m ca múscul serrat major sin. compl.n m es músculo serrato anterior  es músculo serrato mayor  en musculus serratus anterior  TA musculus serratus anterior  
2259 anatomia ca múscul serrat posterior i inferior terme pral.n m es músculo serrato posteroinferior  en musculus serratus posterior inferior  TA musculus serratus posterior inferior  
2260 anatomia ca múscul serrat posterior i superior terme pral.n m es músculo serrato posterosuperior  en musculus serratus posterior superior  TA musculus serratus posterior superior  
2261 anatomia ca múscul soli terme pral.n m es músculo sóleo  en soleus muscle  TA musculus soleus  
2262 anatomia ca múscul subclavi terme pral.n m es músculo subclavio  en subclavius muscle  TA musculus subclavius  
2263 anatomia ca múscul subcostal terme pral.n m es músculo subcostal  en subcostal muscle  TA musculi subcostales  
2264 anatomia ca múscul subescapular terme pral.n m es músculo subescapular  en subscapular muscle  TA musculus subscapularis  
2265 anatomia ca múscul supinador terme pral.n m es músculo supinador  en supinator muscle  TA musculus supinator  
2266 anatomia ca múscul supraespinós terme pral.n m es músculo supraespinoso  en supraspinous muscle  TA musculus supraspinatus  
2267 anatomia ca múscul suprahioidal terme pral.n m es músculo suprahioideo  en suprahyoid muscle  TA musculi suprahyoidei  
2268 anatomia ca múscul tarsal inferior terme pral.n m es músculo tarsal inferior  en inferior tarsal muscle  TA musculus tarsalis inferior  
2269 anatomia ca múscul tarsal superior terme pral.n m es músculo tarsal superior  en superior tarsal muscle  TA musculus tarsalis superior  
2270 anatomia ca múscul temporal terme pral.n m es músculo temporal  en temporal muscle  TA musculus temporalis  
2271 anatomia ca múscul temporoparietal terme pral.n m es músculo temporoparietal  en temporoparietal muscle  TA musculus temporoparietalis  
2272 anatomia ca múscul tensor de la fàscia lata terme pral.n m es músculo tensor de la fascia lata  en tensor muscle of fascia lata  TA musculus tensor fascia latae  
2273 anatomia ca múscul tensor del timpà terme pral.n m ca múscul tensor del martell sin. compl.n m es músculo tensor del martillo  es músculo tensor del tímpano  en tensor muscle of tympanum  TA musculus tensor tympani  
2274 anatomia ca múscul tibial anterior terme pral.n m es músculo tibial anterior  en anterior tibial muscle  TA musculus tibialis anterior  
2275 anatomia ca múscul tibial posterior terme pral.n m es músculo tibial posterior  en posterior tibial muscle  TA musculus tibialis posterior  
2276 anatomia ca múscul tiroaritenoidal terme pral.n m es músculo tiroaritenoideo  en thyroarytenoid muscle  TA musculus thyroarytenoideus  
2277 anatomia ca múscul tirohioidal terme pral.n m es músculo tirohioideo  en thyrohyoid muscle  TA musculus thyrohyoideus  
2278 anatomia ca múscul transvers de l'abdomen terme pral.n m es músculo transverso del abdomen  en transverse muscle of abdomen  TA musculus transversus abdominis  
2279 anatomia ca múscul transvers de l'orella terme pral.n m es músculo transverso de la oreja  en transverse muscle of auricle  TA musculus transversus auriculae  
2280 anatomia ca múscul transvers de la llengua terme pral.n m es músculo transverso de la lengua  en transverse muscle of tongue  TA musculus transversus linguae  
2281 anatomia ca múscul transvers de la nuca terme pral.n m es músculo transverso de la nuca  en transverse muscle of nape  TA musculus transversus nuchae  
2282 anatomia ca múscul transvers del mentó terme pral.n m es músculo transverso del mentón  en transverse muscle of chin  TA musculus transversus menti  
2283 anatomia ca múscul transvers del tòrax terme pral.n m ca múscul triangular de l'estern sin. compl.n m es músculo transverso del tórax  es músculo triangular del esternón  en transverse muscle of thorax  TA musculus transversus thoracis  
2284 anatomia ca múscul transvers espinós terme pral.n m es músculo transversoespinoso  en musculus transversospinalis  TA musculi transversospinales  
2285 anatomia ca múscul transvers profund del perineu terme pral.n m es músculo transverso profundo del perineo  en deep transverse muscle of perineum  TA musculus transversus perinei profundus  
2286 anatomia ca múscul transvers superficial del perineu terme pral.n m es músculo transverso superficial del perineo  en superficial transverse muscle of perineum  TA musculus transversus perinei superficialis  
2287 anatomia ca múscul trapezi terme pral.n m es músculo trapecio  en trapezius muscle  TA musculus trapezius  
2288 anatomia ca múscul traqueal terme pral.n m es músculo traqueal  en tracheal muscle  TA musculus trachealis  
2289 anatomia ca múscul triangular terme pral.n m es músculo triangular  en triangular muscle  TA musculus triangularis  
2290 anatomia ca múscul tríceps braquial terme pral.n m es músculo tríceps braquial  en triceps muscle of arm  TA musculus triceps brachii  
2291 anatomia ca múscul tríceps sural terme pral.n m es músculo tríceps sural  en musculus triceps sural  TA musculus triceps surae  
2292 anatomia ca múscul unipenniforme terme pral.n m es músculo unipenniforme  en unipennate muscle  TA musculus semipennatus  TA musculus unipennatus  
2293 anatomia ca múscul vast lateral terme pral.n m ca múscul vast extern sin. compl.n m es músculo vasto lateral  en musculus vastus lateralis  TA musculus vastus lateralis  
2294 anatomia ca múscul vast medial terme pral.n m ca múscul vast intern sin. compl.n m es músculo vasto medial  en musculus vastus medialis  TA musculus vastus medialis  
2295 anatomia ca múscul vertical de la llengua terme pral.n m es músculo vertical de la lengua  en vertical muscle of tongue  TA musculus verticalis linguae  
2296 anatomia ca múscul vocal terme pral.n m ca porció interna del múscul tiroaritenoidal sin. compl.n f es músculo vocal  en vocal muscle  TA musculus vocalis  
2297 anatomia ca múscul zigomàtic major terme pral.n m es músculo cigomático mayor  en greater zygomatic muscle  TA musculus zygomaticus major  
2298 anatomia ca múscul zigomàtic menor terme pral.n m es músculo cigomático menor  en lesser zygomatic muscle  TA musculus zygomaticus minor  
2299 anatomia ca porció vaginal del coll uterí terme pral.n f ca musell de tenca sin. compl.n m es hocico de tenca  es porción vaginal del cuello uterino  en portio vaginalis cervicis  TA portio vaginalis cervicis  
2300 anatomia ca nansa anastomòtica de Galè terme pral.n f ca nansa de Galè sin. compl.n f es asa anastomótica de Galeno  en Galen's anastomosis  TA ramus communicans cum nervo laryngeo recurrenti  
2301 anatomia ca nansa cervical terme pral.n f es asa cervical  en ansa cervicalis  TA ansa cervicalis  
2302 anatomia ca nansa peduncular terme pral.n f ca nansa de Reil sin. compl.n f es asa peduncular  en ansa peduncularis  TA ansa peduncularis  
2303 anatomia ca nansa lenticular terme pral.n f es asa lenticular  en ansa lenticularis  TA ansa lenticularis  
2304 anatomia ca nansa subclàvia terme pral.n f ca nansa simpàtica de Vieussens sin. compl.n f es asa subclavia  en ansa subclavia  TA ansa subclavia  
2305 anatomia ca nariu terme pral.n m es narina  en naris  TA nares  
2306 anatomia ca nas terme pral.n m es nariz  en nose  TA nasus  
2307 anatomia ca nasi terme pral.n m ca nàsion sin. compl.n m es nasión  en nasion  TA nasion  
2308 anatomia ca rinofaringe terme pral.n f ca nasofaringe sin. compl.n f es nasofaringe  es rinofaringe  en nasopharyx  en rhinopharynx  TA pars nasalis pharyngis  
2309 anatomia ca natja terme pral.n f es nalga  en buttock  TA nates  TA clunes  
2310 anatomia ca neocerebel terme pral.n m es neocerebelo  en neocerebellum  TA neocerebellum  
2311 anatomia ca neocòrtex terme pral.n m ca neopal·li sin. compl.n m es neocórtex  es neopalio  en neocortex  en neopallium  TA neocortex  
2312 anatomia ca nervi terme pral.n m es nervio  en nerve  TA nervus  
2313 anatomia ca nervi iliohipogàstric terme pral.n m ca nervi abdominogenital major sin. compl.n m es nervio abdominogenital mayor  es nervio iliohipogástrico  en iliohypogastric nerve  TA nervus iliohypogastricus  TA nervus iliopubicus  
2314 anatomia ca nervi ilioinguinal terme pral.n m ca nervi abdominogenital menor sin. compl.n m es nervio abdominogenital menor  es nervio ilioinguinal  en ilioinguinal nerve  TA nervus ilioinguinalis  
2315 anatomia ca nervi abducent terme pral.n m ca nervi motor ocular extern sin. compl.n m es nervio abducens  es nervio motor ocular externo  en abducens nerve  TA nervus abducens  
2316 anatomia ca nervi accessori terme pral.n m ca nervi espinal cranial sin. compl.n m es nervio accesorio  es nervio espinal craneal  en accessory nerve  TA nervus accessorius  
2317 anatomia ca nervi alveolar terme pral.n m ca nervi dental sin. compl.n m es nervio alveolar  es nervio dental  en alveolar nerve  en dental nerve  
2318 anatomia ca nervi ampul·lar terme pral.n m es nervio ampular  en ampullar nerve  
2319 anatomia ca nervi rectal terme pral.n m ca nervi anal sin. compl.n m ca nervi hemorroidal sin. compl.n m es nervio hemorroidal  es nervio rectal  en hemorrhoidal nerve  en rectal nerve  
2320 anatomia ca nervi anococcigi terme pral.n m es nervio anococcígeo  en anococcygeal nerve  TA nervus anococcygeus  
2321 anatomia ca nervi auricular terme pral.n m es nervio auricular  en auricular nerve  
2322 anatomia ca nervi auricular major terme pral.n m es nervio auricular mayor  en great auricular nerve  TA nervus auricularis magnus  
2323 anatomia ca nervi auriculotemporal terme pral.n m es nervio auriculotemporal  en auriculotemporal nerve  TA nervus auriculotemporalis  
2324 anatomia ca nervi axil·lar terme pral.n m ca nervi circumflex sin. compl.n m es nervio axilar  es nervio circunflejo  en axillary nerve  en circumflex nerve  TA nervus axillaris  
2325 anatomia ca nervi bucal terme pral.n m ca nervi buccinador sin. compl.n m es nervio bucal  es nervio buccinador  en buccal nerve  en buccinator nerve  TA nervus buccalis  
2326 anatomia ca nervi cardíac cervical terme pral.n m es nervio cardíaco cervical  en cervical cardiac nerve  
2327 anatomia ca nervi carotidi terme pral.n m es nervio carotídeo  en carotid nerve  
2328 anatomia ca nervi carotidotimpànic terme pral.n m es nervio caroticotimpánico  en caroticotympanic nerve  TA nervi caroticotympanici  
2329 anatomia ca nervi cervical terme pral.n m es nervio cervical  en cervical nerve  TA nervus cervicales  
2330 anatomia ca nervi cervical transvers terme pral.n m ca nervi transvers del coll sin. compl.n m es nervio cervical transverso  es nervio transverso del cuello  en transverse cervical nerve  en transverse nerve of neck  TA nervus transversus colli  TA nervus transversus cervicalis  
2331 anatomia ca nervi ciàtic terme pral.n m ca nervi ciàtic major sin. compl.n m es nervio ciático  es nervio ciático mayor  en sciatic nerve  TA nervus ischiadicus  
2332 anatomia ca nervi cutani posterior de la cuixa terme pral.n m ca nervi ciàtic menor sin. compl.n m ca nervi cutani femoral posterior sin. compl.n m es nervio cutáneo posterior del muslo  en posterior cutaneous nerve of thigh  TA nervus cutaneus femoris posterior  
2333 anatomia ca nervi peroneal comú terme pral.n m ca nervi ciàtic popliti extern sin. compl.n m ca nervi fibular comú sin. compl.n m es nervio ciático poplíteo externo  es nervio peroneo común  en common peroneal nerve  TA nervus fibularis communis  TA nervus peroneus communis  
2334 anatomia ca nervi tibial terme pral.n m ca nervi ciàtic popliti intern sin. compl.n m es nervio ciático poplíteo interno  es nervio tibial  en tibial nerve  TA nervus tibialis  
2335 anatomia ca nervi ciliar terme pral.n m es nervio ciliar  en ciliary nerve  
2336 anatomia ca nervi coccigi terme pral.n m es nervio coccígeo  en coccygeal nerve  TA nervus coccygeus  
2337 anatomia ca nervi coclear terme pral.n m es nervio coclear  en cochlear nerve  TA nervus cochlearis  
2338 anatomia ca nervi cranial terme pral.n m ca nervi parell cranial sin. compl.n m es nervio craneal  en cranial nerve  TA nervus cranialis  
2339 anatomia ca nervi femoral terme pral.n m ca nervi crural sin. compl.n m es nervio crural  es nervio femoral  en femoral nerve  TA nervus femoralis  
2340 anatomia ca nervi cubital terme pral.n m ca nervi ulnar sin. compl.n m es nervio cubital  en ulnar nerve  TA nervus ulnaris  
2341 anatomia ca nervi cutani lateral de l'avantbraç terme pral.n m ca nervi cutani antebraquial lateral sin. compl.n m es nervio cutáneo antebraquial lateral  es nervio cutáneo lateral del antebrazo  en lateral antebrachial cutaneous nerve  en lateral cutaneous nerve of forearm  TA nervus cutaneus antebrachii lateralis  
2342 anatomia ca nervi cutani medial de l'avantbraç terme pral.n m ca nervi cutani antebraquial medial sin. compl.n m es nervio cutáneo medial del antebrazo  en medial cutaneous nerve of forearm  TA nervus cutaneous antebrachii medialis  
2343 anatomia ca nervi cutani posterior de l'avantbraç terme pral.n m ca nervi cutani antebraquial posterior sin. compl.n m es nervio cutáneo antebraquial posterior  es nervio cutáneo posterior del antebrazo  en posterior antebrachial cutaneous nerve  en posterior cutaneous nerve of forearm  TA nervus cutaneus antebrachii posterior  
2344 anatomia ca nervi cutani lateral inferior del braç terme pral.n m ca nervi cutani braquial lateral inferior sin. compl.n m es nervio cutáneo braquial lateral inferior  es nervio cutáneo lateral inferior del brazo  en inferior lateral brachial cutaneous nerve  en inferior lateral cutaneous nerve of arm  TA nervus cutaneus brachii lateralis inferior  
2345 anatomia ca nervi cutani lateral superior del braç terme pral.n m ca nervi cutani braquial lateral superior sin. compl.n m es nervio cutáneo braquial lateral superior  es nervio cutáneo lateral superior del brazo  en superior lateral brachial cutaneous nerve  en superior lateral cutaneous nerve of arm  TA nervus cutaneous brachii lateralis superior  
2346 anatomia ca nervi cutani medial del braç terme pral.n m ca nervi cutani braquial medial sin. compl.n m es nervio cutáneo medial del brazo  en medial cutaneous nerve of arm  TA nervus cutaneus brachii medialis  
2347 anatomia ca nervi cutani posterior del braç terme pral.n m ca nervi cutani braquial posterior sin. compl.n m es nervio cutáneo braquial posterior  es nervio cutáneo posterior del brazo  en posterior brachial cutaneous nerve  en posterior cutaneous nerve of arm  TA nervus cutaneus brachii posterior  
2348 anatomia ca nervi cutani sural lateral terme pral.n m ca nervi cutani dorsal lateral sin. compl.n m es nervio cutáneo dorsal lateral.  en lateral dorsal cutaneous nerve  TA nervus cutaneus dorsalis lateralis  
2349 anatomia ca nervi cutani lateral de la cuixa terme pral.n m ca nervi cutani femoral lateral sin. compl.n m ca nervi femorocutani sin. compl.n m es nervio cutáneo lateral del muslo  es nervio femorocutáneo  en lateral cutaneous nerve of thigh  TA nervus cutaneus femoris lateralis  
2350 anatomia ca nervi cutani sural medial terme pral.n m es nervio cutáneo sural medial  en medial sural cutaneous nerve  TA nervus cutaneus surae medialis  
2351 anatomia ca nervi timpànic terme pral.n m ca nervi de Jacobson sin. compl.n m es nervio de Jacobson  es nervio timpánico  en Jacobson's nerve  en tympanic nerve  TA nervus tympanicus  
2352 anatomia ca nervi de l'obturador intern terme pral.n m es nervio obturador interno  en internal obturator nerve  TA nervus obturatorius  
2353 anatomia ca nervi nasopalatí terme pral.n m ca nervi de Scarpa sin. compl.n m es nervio de Scarpa  es nervio nasopalatino  en nasopalatine nerve  en Scarpa's nerve  TA nervus nasopalatinus  
2354 anatomia ca nervi intermediari terme pral.n m ca nervi de Wrisberg sin. compl.n m es nervio de Wrisberg  es nervio intermediario  en intermediary nerve  en Wrisberg's nerve  TA nervus intermedius  
2355 anatomia ca nervi del conducte auditiu extern terme pral.n m es nervio del conducto auditivo externo  en nerve of external acoustic meatus  TA nervus meatus acustici externi  
2356 anatomia ca nervi del conducte pterigoidal terme pral.n m ca nervi vidià sin. compl.n m es nervio del conducto pterigoideo  es nervio vidiano  en nerve of pterygoid canal  en vidian nerve  TA nervus canalis pterygoidei  
2357 anatomia ca nervi del múscul del tensor del vel del paladar terme pral.n m ca nervi del tensor del vel del paladar terme pral.n m es nervio del tensor del velo del paladar  en nerve of tensor veli palatini  TA nervus musculi tensoris veli palatini  
2358 anatomia ca nervi del múscul obturador intern terme pral.n m es nervio del músculo obturador interno  en nerve to obturator internus  TA nervus musculi obturatorii interni  
2359 anatomia ca nervi del múscul piramidal terme pral.n m es nervio del músculo piramidal  en nerve to piriformis  TA nervus musculi piriformis  
2360 anatomia ca nervi del múscul pterigoidal lateral terme pral.n m es nervio del músculo pterigoideo lateral  en nerve to lateral pterygoid  TA nervus pterygoideus lateralis  
2361 anatomia ca nervi del múscul pterigoidal medial terme pral.n m es nervio pterigoideo medial  en nerve to medial pterygoid  TA nervus pterygoideus medialis  
2362 anatomia ca nervi del quadrat femoral terme pral.n m ca nervi del múscul quadrat femoral sin. compl.n m es nervio del cuadrado femoral  en nerve of quadrate muscle of thigh  TA nervus musculi quadrati femoris  
2363 anatomia ca nervi del tensor del timpà terme pral.n m ca nervi del múscul tensor del timpà sin. compl.n m es nervio del tensor del tímpano  en nerve of tensor tympani  TA nervus musculi tensoris tympani  
2364 anatomia ca nervi toràcic llarg terme pral.n m ca nervi del serrat anterior sin. compl.n m es nervio del serrato anterior  es nervio torácico largo  en long thoracic nerve  TA nervus thoracicus longus  
2365 anatomia ca nervi dels cossos cavernosos del clítoris terme pral.n m es nervio de los cuerpos cavernosos del clítoris  en cavernous nerve of clitoris  TA nervus cavernosi clitoridis  
2366 anatomia ca nervi dels cossos cavernosos del penis terme pral.n m es nervio de los cuerpos cavernosos del pene  en cavernous nerve of penis  TA nervus cavernosi penis  
2367 anatomia ca nervi digital dorsal terme pral.n m es nervio digital dorsal  en dorsal digital nerve  TA nervi digitales dorsales  
2368 anatomia ca nervi digital palmar comú terme pral.n m es nervio digital palmar común  en common palmar digital nerve  TA nervi digitales palmares communes  
2369 anatomia ca nervi digital palmar propi terme pral.n m es nervio digital palmar propio  en proper palmar digital nerve  TA nervi digitales palmares proprii  
2370 anatomia ca nervi digital plantar comú terme pral.n m es nervio digital plantar común  en common plantar digital nerve  TA nervi digitales plantares communes  
2371 anatomia ca nervi digital plantar propi terme pral.n m es nervio digital plantar propio  en proper plantar digital nerve  TA nervi digitales plantares proprii  
2372 anatomia ca nervi dorsal de l'escàpula terme pral.n m es nervio dorsal de la escápula  en dorsal nerve of scapula  TA nervus dorsalis scapulae  
2373 anatomia ca nervi dorsal del clítoris terme pral.n m es nervio dorsal del clítoris  en dorsal nerve of clitoris  TA nervus dorsalis clitoridis  
2374 anatomia ca nervi dorsal del penis terme pral.n m es nervio dorsal del pene  en dorsal nerve of penis  TA nervus dorsalis penis  
2375 anatomia ca nervi espinal terme pral.n m ca nervi raquidi sin. compl.n m es nervio espinal  es nervio raquídeo  en spinal nerve  TA nervus spinalis  
2376 anatomia ca nervi esplàncnic major terme pral.n m es nervio esplácnico mayor  en greater splachnic nerve  TA nervus splanchnicus major  
2377 anatomia ca nervi esplàncnic menor terme pral.n m es nervio esplácnico menor  en lesser splanchnic nerve  TA nervus splanchnicus minor  
2378 anatomia ca nervi estapedial terme pral.n m es nervio estapedio  en stapedial nerve  TA nervus stapedius  
2379 anatomia ca nervi vestibulococlear terme pral.n m ca nervi estatoacústic sin. compl.n m es nervio vestibulococlear  en vestibulocochlear nerve  TA nervus vestibulocochlearis  
2380 anatomia ca nervi etmoidal terme pral.n m es nervio etmoidal  en ethmoidal nerve  
2381 anatomia ca nervi facial terme pral.n m es nervio facial  en facial nerve  TA nervus facialis  
2382 anatomia ca nervi peroneal profund terme pral.n m ca nervi fibular profund sin. compl.n m ca nervi tibial anterior sin. compl.n m es nervio peroneo profundo  es nervio tibial anterior  en deep peroneal nerve  TA nervus fibularis profundus  TA nervus peroneus profundus  
2383 anatomia ca nervi fibular superficial terme pral.n m ca nervi peroneal superficial terme pral.n m ca nervi musculocutani de la cama sin. compl.n m es nervio musculocutáneo de la pierna  es nervio peroneo superficial  en musculocutaneous nerve of leg  en superficial peroneal nerve  TA nervus fibularis superficialis  TA nervus peroneus superficialis  
2384 anatomia ca nervi frènic terme pral.n m es nervio frénico  en phrenic nerve  TA nervus phrenicus  
2385 anatomia ca nervi frontal terme pral.n m es nervio frontal  en frontal nerve  TA nervus frontalis  
2386 anatomia ca nervi supraorbitari terme pral.n m ca nervi frontal extern sin. compl.n m es nervio frontal externo  es nervio supraorbitario  en supraorbital nerve  TA nervus supraorbitalis  
2387 anatomia ca nervi supratroclear terme pral.n m ca nervi frontal intern sin. compl.n m es nervio frontal interno  es nervio supratroclear  en supratrochlear nerve  TA nervus supratrochlearis  
2388 anatomia ca nervi genitofemoral terme pral.n m ca nervi genitocrural sin. compl.n m es nervio genitocrural  es nervio genitofemoral  en genitofemoral nerve  TA nervus genitofemoralis  
2389 anatomia ca nervi glossofaringi terme pral.n m es nervio glosofaríngeo  en glossopharyngeal nerve  TA nervus glossopharyngeus  
2390 anatomia ca nervi gluti terme pral.n m es nervio glúteo  en gluteal nerve  
2391 anatomia ca nervi hipogàstric terme pral.n m es nervio hipogástrico  en hypogastric nerve  TA nervus hypogastricus  
2392 anatomia ca nervi hipoglòs terme pral.n m es nervio hipogloso  en hypoglossal nerve  TA nervus hypoglossus  
2393 anatomia ca nervi suboccipital terme pral.n m ca nervi infraoccipital sin. compl.n m es nervio infraoccipital  es nervio suboccipital  en infraoccipital nerve  en suboccipital nerve  TA nervus suboccipitalis  
2394 anatomia ca nervi infraorbitari terme pral.n m es nervio infraorbitario  en infraorbital nerve  TA nervus infraorbitalis  
2395 anatomia ca nervi infratroclear terme pral.n m ca nervi nasal extern sin. compl.n m es nervio infratroclear  es nervio nasal externo  en infratrochlear nerve  TA nervus infratrochlearis  
2396 anatomia ca nervi intercostobraquial terme pral.n m es nervio intercostobraquial  en intercostobrachial nerve  TA nervi intercostobrachiales  
2397 anatomia ca nervi interossi terme pral.n m es nervio interóseo  en interosseous nerve  
2398 anatomia ca nervi interossi de la cama terme pral.n m ca nervi interossi crural sin. compl.n m es nervio interóseo crural  es nervio interóseo de la pierna  en crural interosseous nerve  en interosseous nerve of leg  TA nervus interosseus cruris  
2399 anatomia ca nervi jugular terme pral.n m es nervio yugular  en jugular nerve  TA nervus jugularis  
2400 anatomia ca nervi labial terme pral.n m es nervio labial  en labial nerve  
2401 anatomia ca nervi lacrimal terme pral.n m es nervio lagrimal  en lacrimal nerve  TA nervus lacrimalis  
2402 anatomia ca nervi laringi inferior terme pral.n m ca nervi laringi recurrent sin. compl.n m es nervio laríngeo recurrente  en recurrent laryngeal nerve  TA nervus laryngeus recurrens  
2403 anatomia ca nervi laringi superior terme pral.n m es nervio laríngeo superior  en superior laryngeal nerve  TA nervus laryngeus superior  
2404 anatomia ca nervi lingual terme pral.n m es nervio lingual  en lingual nerve  TA nervus lingualis  
2405 anatomia ca nervi lumbar terme pral.n m es nervio lumbar  en lumbar nerve  TA nervus lumbales  
2406 anatomia ca nervi mandibular terme pral.n m es nervio mandibular  es nervio maxilar inferior  en mandibular nerve  TA nervus mandibularis  
2407 anatomia ca nervi masseterí terme pral.n m es nervio masetérico  en masseteric nerve  TA nervus massetericus  
2408 anatomia ca nervi maxil·lar terme pral.n m es nervio maxilar  es nervio maxilar superior  en maxillary nerve  TA nervus maxillaris  
2409 anatomia ca nervi medià terme pral.n m es nervio mediano  en median nerve  TA nervus medianus  
2410 anatomia ca nervi mentonià terme pral.n m es nervio mentoniano  en mental nerve  TA nervus mentalis  
2411 anatomia ca nervi milohioidal terme pral.n m es nervio milohioideo  en mylohyoid nerve  TA nervus mylohyoideus  
2412 anatomia ca nervi mixt terme pral.n m es nervio mixto  en mixed nerve  TA nervus mixtus  
2413 anatomia ca nervi motor terme pral.n m es nervio motor  en motor nerve  TA nervus motorius  
2414 anatomia ca nervi oculomotor terme pral.n m ca nervi motor ocular comú sin. compl.n m es nervio motor ocular común  es nervio oculomotor  en oculomotor nerve  TA nervus oculomotorius  
2415 anatomia ca nervi musculocutani terme pral.n m es nervio musculocutáneo  en musculocutaneous nerve  TA nervus musculocutaneus  
2416 anatomia ca nervi nasociliar terme pral.n m ca nervi nasal sin. compl.n m es nervio nasal  es nervio nasociliar  en nasal nerve  en nasociliary nerve  TA nervus nasociliaris  
2417 anatomia ca nervi obturador accessori terme pral.n m es nervio obturador accesorio  en accessory obturator nerve  TA nervus obturatorius accessorius  
2418 anatomia ca nervi occipital terme pral.n m es nervio occipital  en occipital nerve  
2419 anatomia ca nervi oftàlmic terme pral.n m es nervio oftálmico  en ophthalmic nerve  TA nervus opthalmicus  
2420 anatomia ca nervi olfactori terme pral.n m es nervio olfatorio  en olfactory nerve  TA nervus olfactorius  
2421 anatomia ca nervi òptic terme pral.n m es nervio óptico  en optic nerve  TA nervus opticus  
2422 anatomia ca nervi palatí major terme pral.n m es nervio palatino mayor  en greater palatine nerve  TA nervus palatinus major  
2423 anatomia ca nervi palatí menor terme pral.n m es nervios palatinos menores  en lesser palatine nerves  TA nervi palatini minores  
2424 anatomia ca nervi troclear terme pral.n m ca nervi patètic sin. compl.n m es nervio patético  es nervio troclear  en trochlear nerve  TA nervus trochlearis  
2425 anatomia ca nervi pectoral lateral terme pral.n m es nervio pectoral lateral  en lateral pectoral nerve  TA nervus pectoralis lateralis  
2426 anatomia ca nervi pectoral medial terme pral.n m es nervio pectoral medial  en medial pectoral nerve  TA nervus pectoralis medialis  
2427 anatomia ca nervi perineal terme pral.n m es nervio perineal  en perineal nerve  TA nervi perineales  
2428 anatomia ca nervi petrós major terme pral.n m ca nervi petrós superficial major sin. compl.n m es nervio petroso mayor  es nervio petroso superficial mayor  en greater petrosal nerve  TA nervus petrosus major  
2429 anatomia ca nervi petrós menor terme pral.n m ca nervi petrós superficial menor sin. compl.n m es nervio petroso menor  es nervio petroso superficial menor  en lesser petrosal nerve  TA nervus petrosus minor  
2430 anatomia ca nervi petrós profund terme pral.n m es nervio petroso profundo  en deep petrosal nerve  TA radix sympathica  TA nervus petrosus profundus  
2431 anatomia ca nervi plantar lateral terme pral.n m es nervio plantar lateral  en lateral plantar nerve  TA nervus plantaris lateralis  
2432 anatomia ca nervi plantar medial terme pral.n m es nervio plantar medial  en medial plantar nerve  TA nervus plantaris medialis  
2433 anatomia ca nervi vague terme pral.n m ca nervi pneumogàstric sin. compl.n m es nervio neumogástrico  es nervio vago  en pneumogastric nerve  en vagus nerve  TA nervus vagus  
2434 anatomia ca nervi púdic terme pral.n m es nervio pudendo  en pudendal nerve  TA nervus pudendus  
2435 anatomia ca nervi radial terme pral.n m es nervio radial  en musculospiral nerve  en radial nerve  TA nervus radialis  
2436 anatomia ca nervi sacre terme pral.n m es nervio sacro  en sacral nerve  TA nervi sacrales  
2437 anatomia ca nervi sacular terme pral.n m es nervio sacular  en saccular nerve  TA nervus saccularis  
2438 anatomia ca nervi safè terme pral.n m es nervio safeno  en saphenous nerve  TA nervus saphenus  
2439 anatomia ca nervi sural terme pral.n m ca nervi safè extern sin. compl.n m es nervio safeno externo  es nervio sural  en sural nerve  TA nervus suralis  
2440 anatomia ca nervi sensitiu terme pral.n m ca nervi sensorial sin. compl.n m es nervio sensitivo  en sensory nerve  TA nervus sensorius  
2441 anatomia ca nervi subclavi terme pral.n m es nervio subclavio  en subclavian nerve  TA nervus subclavius  
2442 anatomia ca nervi subcostal terme pral.n m es nervio subcostal  en subcostal nerve  TA nervus subcostalis  
2443 anatomia ca nervi subescapular terme pral.n m es nervio subescapular  en subscapular nerve  TA nervi subscapulares  
2444 anatomia ca nervi sublingual terme pral.n m es nervio sublingual  en sublingual nerve  TA nervus sublingualis  
2445 anatomia ca nervi supraclavicular terme pral.n m es nervio supraclavicular  en supraclavicular nerve  TA nervi supraclaviculares  
2446 anatomia ca nervi supraescapular terme pral.n m es nervio supraescapular  en suprascapular nerve  TA nervus suprascapularis  
2447 anatomia ca nervi temporal profund terme pral.n m es nervio temporal profundo  en deep temporal nerve  TA nervi temporales profundi  
2448 anatomia ca nervi terminal terme pral.n m es nervio terminal  en terminal nerve  TA nervus terminalis  
2449 anatomia ca nervi toràcic terme pral.n m es nervio dorsal  es nervio torácico  en thoracic nerve  TA nervi thoracici  
2450 anatomia ca nervi toracodorsal terme pral.n m es nervio toracodorsal  en thoracodorsal nerve  TA nervus thoracodorsalis  
2451 anatomia ca nervi trigemin terme pral.n m es nervio trigémino  en trigeminal nerve  TA nervus trigeminus  
2452 anatomia ca nervi utricular terme pral.n m es nervio utricular  en utricular nerve  TA nervus utricularis  
2453 anatomia ca nervi utriculoampul·lar terme pral.n m es nervio utriculoampular  en utriculoampullar nerve  TA nervus utriculoampullaris  
2454 anatomia ca nervi vaginal terme pral.n m es nervio vaginal  en vaginal nerve  TA nervi vaginales  
2455 anatomia ca nervi vestibular terme pral.n m es nervio vestibular  en vestibular nerve  TA nervus vestibularis  
2456 anatomia ca nervi zigomàtic terme pral.n m es nervio cigomático  es nervio orbitario  en zygomatic nerve  TA nervus zygomaticus  
2457 anatomia ca nervis escrotals anteriors terme pral.n m pl es nervios escrotales anteriores  en anterior scrotal nerves  TA nervi scrotales anteriores  
2458 anatomia ca nervis escrotals posteriors terme pral.n m pl es nervios escrotales posteriores  en posterior scrotal nerves  TA nervi scrotales posteriores  
2459 anatomia ca neurocrani terme pral.n m es neurocráneo  en neurocranium  TA neurocranium  
2460 anatomia ca neuroepiteli terme pral.n m es neuroepitelio  en neuroepithelium  
2461 anatomia ca neurohipòfisi terme pral.n f es neurohipófisis  en neurohypophysis  TA neurohypophysys  TA lobus posterior  
2462 anatomia ca pupil·la terme pral.n f ca nineta sin. compl.n f es pupila  en pupil  TA pupilla  
2463 anatomia ca node terme pral.n m ca nòdul terme pral.n m es nodo  es nódulo  en node  en nodule  
2464 anatomia ca nòdul atrioventricular terme pral.n m ca nòdul auriculoventricular terme pral.n m ca node d'Aschoff i Tawara sin. compl.n m ca nòdul d'Aschoff i Tawara sin. compl.n m es nódulo atrioventricular  es nódulo auriculoventricular  es nódulo de Aschoff-Tawara  en atrioventricular node  en node of Aschoff and Tawara  TA nodus atrioventricularis  
2465 anatomia ca node sinoatrial terme pral.n m ca nòdul sinoauricular terme pral.n m ca node de Keith i Flack sin. compl.n m ca node sinusal sin. compl.n m es nódulo de Keith-Flack  es nódulo sinoatrial  es nódulo sinoauricular  en Keith-Flack node  en sinoatrial node  TA nodus sinuatrialis  
2466 anatomia ca nòdul de la valva semilunar terme pral.n m ca nòdul d'Aranzi sin. compl.n m ca nòdul de Morgagni sin. compl.n m es nódulo de la valva semilunar  en nodule of aortic valve  TA noduli valvularum semilunarium  
2467 anatomia ca norma frontal terme pral.n f ca norma facial sin. compl.n f es norma facial  es norma frontal  en norma facialis  en norma frontalis  TA norma facialis  TA norma frontalis  
2468 anatomia ca norma lateral terme pral.n f es norma lateral  en norma lateralis  TA norma lateralis  
2469 anatomia ca norma occipital terme pral.n f es norma occipital  en norma occipitalis  TA norma occipitalis  
2470 anatomia ca norma vertical terme pral.n f es norma vertical  en norma verticalis  TA norma superior  TA norma verticalis  
2471 anatomia ca nucli terme pral.n m es núcleo  en nucleus  TA nucleus  
2472 anatomia ca nucli accessori de l'oliva terme pral.n m ca paraoliva sin. compl.n f es núcleo olivar accesorio  es paraoliva  en accessory olivary nucleus  
2473 anatomia ca nucli accessori del nervi oculomotor terme pral.n m ca nucli d'Edinger sin. compl.n m ca nucli d'Edinger-Westphal sin. compl.n m es núcleo accesorio del nervio motor ocular común  en accessory nucleus of oculomotor nerve  TA nuclei accessorii nervi oculomotorii  
2474 anatomia ca nucli accumbens terme pral.n m es núcleo accumbens  en nucleus accumbens  TA nucleus accumbens  
2475 anatomia ca nucli ambigu terme pral.n m es núcleo ambiguo  en ambiguous nucleus  TA nucleus ambiguus  
2476 anatomia ca nucli anterior del tàlem terme pral.n m es núcleo anterior del tálamo  en anterior nucleus of thalamus  TA nuclei anteriores thalami  
2477 anatomia ca nucli arciforme terme pral.n m ca nucli arquejat sin. compl.n m es núcleo arqueado  en arcuate nucleus  TA nucleus arcuatus  
2478 anatomia ca nucli arquejat de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo arcuato del hipotálamo  en arcuate nucleus of the hypothalamus  TA nucleus arcuatus  TA nucleus infundibularis  TA nucleus semilunaris  
2479 anatomia ca nucli basal terme pral.n m es núcleo basal  en basal nucleus  TA nucleus basalis  
2480 anatomia ca nucli basal de Meynert terme pral.n m es núcleo basal de Meynert  en basal nucleus of Meynert  
2481 anatomia ca nucli caudat terme pral.n m es núcleo caudado  en caudate nucleus  TA nucleus caudatus  
2482 anatomia ca nucli central medial del tàlem terme pral.n m es núcleo central medial del tálamo  en central medial nucleus of thalamus  TA nucleus centralis medialis thalami  
2483 anatomia ca nucli cerebel·lós terme pral.n m es núcleo cerebeloso  en nucleus of cerebellum  TA nuclei cerebelli  
2484 anatomia ca nucli coclear terme pral.n m es núcleo coclear  en cochlear nuclei  
2485 anatomia ca nucli cuneat terme pral.n m ca nucli cuneïforme terme pral.n m ca nucli de Burdach sin. compl.n m es núcleo cuneiforme  es núcleo de Burdach  en cuneate nucleus  en nucleus of Burdach's  TA nucleus cuneatus  
2486 anatomia ca nucli cuneat accessori terme pral.n m ca nucli de Burdach extern sin. compl.n m es núcleo cuneiforme accesorio  es núcleo de Burdach externo  en accessory cuneate nucleus  TA nucleus cuneatus accessorius  
2487 anatomia ca nucli d'origen terme pral.n m es núcleo de origen  en nucleus of origin  TA nucleus originis  
2488 anatomia ca nucli vestibular lateral terme pral.n m ca nucli de Deiters sin. compl.n m es núcleo de Deiters  es núcleo vestibular lateral  en Deiter's nucleus  en lateral vestibular nucleus  TA nucleus vestibularis lateralis  
2489 anatomia ca nucli gràcil terme pral.n m ca nucli de Goll sin. compl.n m es núcleo de Goll  es núcleo grácil  en Goll's nucleus  en gracilis nucleus  TA nucleus gracilis  
2490 anatomia ca nucli del tegment terme pral.n m ca nucli de la calota de Gudden sin. compl.n m es núcleo del tegmento  en tegmental nucleus  TA nucleus tegmentalis posterior  
2491 anatomia ca nucli del lemnisc lateral terme pral.n m ca nucli de la cinta de Reil lateral sin. compl.n m es núcleo del lemnisco lateral  en nucleus of lateral lemniscus  TA nuclei lemnisci lateralis  
2492 anatomia ca nucli de la columna cel·lular eferent somàtica terme pral.n m es núcleo de la columna celular eferente somática  en somatic efferent nucleus  
2493 anatomia ca nucli de la columna cel·lular motora braquial terme pral.n m es núcleo de la columna celular motora braquial  en brachiomotor nucleus  
2494 anatomia ca nucli de la columna cel·lular parasimpàtica terme pral.n m es núcleo de la columna celular parasimpática  en preganglionic parasympathetic nucleus  
2495 anatomia ca nucli de la comissura posterior terme pral.n m es núcleo de la comisura posterior  en nucleus of posterior commissure  TA nucleus commissurae posterioris  
2496 anatomia ca nucli de la rafe terme pral.n m es núcleo del rafe  en rapheal nucleus  TA nuclei raphes  
2497 anatomia ca nucli subhipoglòs terme pral.n m ca nucli de Roller sin. compl.n m es núcleo de Roller  es núcleo subhipogloso  en Roller's nucleus  en subhypoglossal nucleus  TA nucleus subhypoglossalis  
2498 anatomia ca nucli de terminació terme pral.n m es núcleo de terminación  en terminal nucleus  TA nucleus terminationis  
2499 anatomia ca nucli del col·licle inferior terme pral.n m es núcleo del colículo inferior  en nucleus of inferior colliculus  TA nuclei colliculi inferioris  
2500 anatomia ca nucli del cos geniculat terme pral.n m es núcleo del cuerpo geniculado  en nucleus of geniculate body  TA nuclei coropris geniculati medialis  
2501 anatomia ca nucli del cos mamil·lar terme pral.n m es núcleo del cuerpo mamilar  en nucleus of mamillary body  
2502 anatomia ca nucli del cos trapezoide terme pral.n m es núcleo del cuerpo trapezoide  en nucleus of trapezoid body  TA nuclei corporis trapezoidei  
2503 anatomia ca nucli del cristal·lí terme pral.n m es núcleo del cristalino  en nucleus of lens  TA nucleus lentis  
2504 anatomia ca nucli solitari terme pral.n m ca nucli del fascicle solitari sin. compl.n m es núcleo solitario  en nucleus of solitary tract  en solitary nucleus  
2505 anatomia ca nucli del nervi abducent terme pral.n m ca nucli del nervi motor ocular extern sin. compl.n m es núcleo del nervio abducens  es núcleo del nervio motor ocular externo  en nucleus of abducens nerve  TA nucleus nervi abducentis  
2506 anatomia ca nucli del nervi accessori terme pral.n m es núcleo del nervio accesorio  en accessory nerve nucleus  TA nucleus nervi accessorii  
2507 anatomia ca nucli del nervi facial terme pral.n m es núcleo del nervio facial  en nucleus of facial nerve  TA nucleus nervi facialis  
2508 anatomia ca nucli del nervi hipoglòs terme pral.n m es núcleo del nervio hipogloso  en nucleus of hypoglossal nerve  TA nucleus nervi hypoglossi  
2509 anatomia ca nucli oculomotor terme pral.n m ca nucli del nervi motor ocular comú sin. compl.n m es núcleo oculomotor  en nucleus of oculomotor nerve  TA nucleus nervi oculomotorii  
2510 anatomia ca nucli del nervi troclear terme pral.n m ca nucli del nervi patètic sin. compl.n m es núcleo del nervio patético  es núcleo del nervio troclear  en nucleus of trochlear nerve  TA nucleus nervi trochlearis  
2511 anatomia ca nucli del nervi trigemin terme pral.n m es núcleo del nervio trigémino  en nucleus of trigeminal nerve  
2512 anatomia ca nucli vestibular terme pral.n m ca nucli del nervi vestibular sin. compl.n m es núcleo del nervio vestibular  es núcleo vestibular  en nucleus nervi vestibularis  en vestibular nucleus  
2513 anatomia ca nucli del pont terme pral.n m ca nucli pòntic sin. compl.n m es núcleo del puente  es núcleo pontino  en nucleus of pons  en pontine nucleus  TA nuclei pontis  
2514 anatomia ca nucli fastigi terme pral.n m ca nucli del sostre sin. compl.n m es núcleo del fastigio  es núcleo del techo  en fastigial nucleus  en nucleus of roof  TA nucleus fastigii  TA nucleus medialis cerebelli  
2515 anatomia ca nucli del tàlem terme pral.n m es núcleo del tálamo  en nucleus of thalamus  
2516 anatomia ca nucli dels nervis cranials terme pral.n m es núcleo de los nervios craneales  en nucleus of cranial nerves  TA nucleus nervorum cranialis  
2517 anatomia ca nucli dentat terme pral.n m es núcleo dentado  en dentate nucleus  TA nucleus dentatus  TA nucleus lateralis cerebelli  
2518 anatomia ca nucli emboliforme terme pral.n m ca nucli dentat accessori extern sin. compl.n m es núcleo dentado accesorio externo  es núcleo emboliforme  en emboliform nucleus  TA nucleus interpositus anterior  TA nucleus emboliformis  
2519 anatomia ca nucli globós terme pral.n m ca nucli dentat accessori intern sin. compl.n m es núcleo dentado accesorio interno  es núcleo globoso  en globose nucleus  TA nucleus interpositus posterior  TA nucleus globosus  
2520 anatomia ca nucli dorsal del nervi vague terme pral.n m es núcleo dorsal del nervio vago  en dorsal nucleus of vagus nerve  TA nucleus posterior nervi vagi  TA nucleus lateralis nervi vagi  
2521 anatomia ca nucli dorsomedial de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo dorsomedial del hipotálamo  en dorsomedial nucleus of hypothalamus  TA nucleus dorsomedialis hypothalamicae  
2522 anatomia ca nucli dorsomedial del tàlem terme pral.n m es núcleo dorsomedial del tálamo  en dorsomedial nucleus of thalamus  TA nucleus mediodorsalis thalami  
2523 anatomia ca nucli habenular terme pral.n m es núcleo habenular  en habenular nucleus  
2524 anatomia ca nucli intercalar terme pral.n m es núcleo intercalado  en nucleus intercalatus  TA nucleus intercalatus  
2525 anatomia ca nucli interpeduncular terme pral.n m es núcleo interpeduncular  en interpeduncular nucleus  TA nucleus interpeduncularis  
2526 anatomia ca nucli interposat terme pral.n m es núcleo interpósito  en interpositus nucleus  
2527 anatomia ca nucli intersticial terme pral.n m ca nucli intersticial de Cajal sin. compl.n m es núcleo intersticial  es núcleo intersticial de Cajal  en interstitial nucleus  en interstitial nucleus of Cajal  TA nucleus interstitiales  
2528 anatomia ca nucli intralaminar del tàlem terme pral.n m es núcleo intralaminar del tálamo  en intralaminar nucleus of thalamus  TA nuclei intralaminaris thalami  
2529 anatomia ca nucli lenticular terme pral.n m es núcleo lenticular  en lenticular nucleus  TA nucleus lentiformis  
2530 anatomia ca nucli mamil·lar de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo mamilar del hipotálamo  en mammillary nucleus of hypothalamus  
2531 anatomia ca nucli motor del nervi trigemin terme pral.n m es núcleo motor del nervio trigémino  en motor nucleus of trigeminal nerve  TA nucleus motorius nervi trigemini  
2532 anatomia ca nucli olivari terme pral.n m es núcleo olivar  en olivary nucleus  
2533 anatomia ca nucli paraventricular de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo paraventricular del hipotálamo  en paraventricular nucleus of hypothalamus  TA nucleus paraventricularis hypothalami  
2534 anatomia ca nucli perihipoglós terme pral.n m es núcleo perihipogloso  en perihypoglossal nucleus  TA nuclei perihypoglossales  
2535 anatomia ca nucli polpós terme pral.n m es núcleo pulposo  en pulpy nucleus  TA nucleus pulposus  
2536 anatomia ca nucli posterior de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo posterior del hipotálamo  en posterior nucleus of hypothalamus  TA nucleus posterior hypothalami  
2537 anatomia ca nucli preòptic terme pral.n m es núcleo preóptico  en preoptic nucleus  
2538 anatomia ca nucli preposat terme pral.n m es núcleo prepósito  en prepositus nucleus  TA nucleus prepositus  
2539 anatomia ca nucli pulvinar del tàlem terme pral.n m es núcleo pulvinar del tálamo  en pulvinar nucleus of the thalamus  TA nuclei pulvinaris  
2540 anatomia ca nucli reticular del tàlem terme pral.n m es núcleo reticular del tálamo  en reticular nucleus of thalamus  TA nucleus reticularis thalami  
2541 anatomia ca nucli roig terme pral.n m ca nucli vermell sin. compl.n m es núcleo rojo  en red nucleus  TA nucleus ruber  
2542 anatomia ca nucli salival inferior terme pral.n m es núcleo salivar inferior  en inferior salivatory nucleus  TA nucleus salivatorius inferior  
2543 anatomia ca nucli salival superior terme pral.n m es núcleo salivar superior  en superior salivatory nucleus  TA nucleus salivatorius superior  
2544 anatomia ca nucli sensitiu del nervi trigemin terme pral.n m es núcleo sensitivo del nervio trigémino  en sensory nucleus of trigeminal nerve  
2545 anatomia ca nucli septal terme pral.n m es núcleo septal  en septal nucleus  TA nuclei septales  
2546 anatomia ca nucli subceruli terme pral.n m es núcleo subcerúleo  en subcoeruleus nucleus  TA nuclei subcaeruleus  
2547 anatomia ca nucli supramamil·lar terme pral.n m es núcleo supramamilar  en supramamillary nucleus  TA nucleus supramammillaris  
2548 anatomia ca nucli supraòptic de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo supraóptico del hipotálamo  en supraoptic nucleus of hypothalamus  TA nucleus supraopticus  
2549 anatomia ca nucli supraquiasmàtic terme pral.n m es núcleo supraquiasmático  en suprachiasmatic nucleus  TA nucleus suprachiasmaticus  
2550 anatomia ca nucli ventral anterior del tàlem terme pral.n m es núcleo ventral anterior del tálamo  en ventral anterior nucleus of thalamus  TA nuclei ventralis anterior thalami  
2551 anatomia ca nucli ventral lateral del tàlem terme pral.n m es núcleo ventral lateral del tálamo  en ventral lateral nucleus of thalamus  TA nuclei ventrales medialis thalami  
2552 anatomia ca nucli ventral posterior del tàlem terme pral.n m es núcleo ventral posterior del tálamo  en ventral posterior nucleus of thalamus  
2553 anatomia ca nucli ventromedial de l'hipotàlem terme pral.n m es núcleo ventromedial del hipotálamo  en ventromedial nucleus of hypothalamus  TA nucleus ventromedialis hypothalami  
2554 anatomia ca obertura piriforme terme pral.n f ca obertura anterior de les fosses nasals sin. compl.n f ca obertura nasal sin. compl.n f es abertura nasal del esqueleto facial  es abertura piriforme  en anterior nasal aperture  en piriform aperture  TA apertura piriformis  
2555 anatomia ca obertura del si esfenoidal terme pral.n f es abertura del seno esfenoidal  en aperture of sphenoid sinus  TA apertura sinus sphenoidale  
2556 anatomia ca obertura del si frontal terme pral.n f es abertura del seno frontal  en aperture of frontal sinus  TA apertura sinus frontalis  
2557 anatomia ca obertura timpànica del conducte dela corda del timpà terme pral.n f es abertura timpánica del conductillo de la cuerda del tímpano  en tympanic aperture of canaliculus of chorda tympani  TA apertura tympanica canaliculi chordae tympani  
2558 anatomia ca òbex terme pral.n m es obex  en obex  TA obex  
2559 anatomia ca occípit terme pral.n m es occipucio  en occiput  TA occiput  
2560 anatomia ca olècran terme pral.n m ca olècranon sin. compl.n m es olécranon  en olecranon  TA olecranon  
2561 anatomia ca oòcit terme pral.n m ca ovòcit sin. compl.n m es oocito  es ovocito  en oocyte  en ovocyte  
2562 anatomia ca opercle terme pral.n m es opérculo  en operculum  
2563 anatomia ca opercle frontal terme pral.n m es opérculo frontal  en frontal operculum  TA operculum frontale  
2564 anatomia ca opercle parietal terme pral.n m es opérculo parietal  en parietal operculum  TA operculum parietale  
2565 anatomia ca opercle temporal terme pral.n m es opérculo temporal  en temporal operculum  TA operculum temporale  
2566 anatomia ca opisti terme pral.n m ca opístion sin. compl.n m es opistión  en opisthion  TA opisthion  
2567 anatomia ca ora serrata terme pral.n f es ora serrata  en ora serrata  TA ora serrata  
2568 anatomia ca orbicle ciliar terme pral.n m es orbículo ciliar  en orbiculus ciliaris  TA orbiculus ciliaris  
2569 anatomia ca orella terme pral.n f es oído  en ear  TA auris  
2570 anatomia ca orella externa terme pral.n f es oído externo  en external ear  TA auris externa  
2571 anatomia ca orella interna terme pral.n f es oído interno  en internal ear  TA auris interna  
2572 anatomia ca orella mitjana terme pral.n f es oído medio  en middle ear  TA auris media  
2573 anatomia ca òrgan terme pral.n m es órgano  en organ  
2574 anatomia ca òrgan espiral terme pral.n m ca òrgan de Corti sin. compl.n m es órgano de Corti  es órgano espiral  en organ of Corti  en spiral organ  TA organum spirale  
2575 anatomia ca òrgan vomeronasal terme pral.n m ca òrgan de Jacobson sin. compl.n m es órgano de Jacobson  es órgano vomeronasal  en Jacobson's organ  en vomeronasal organ  TA organum vomeronasale  
2576 anatomia ca òrgan de l'olfacte terme pral.n m es órgano del olfato  en olfactory organ  TA organum olfactorium  TA organum olfactus  
2577 anatomia ca òrgan de la visió terme pral.n m es órgano de la visión  en visual organ  
2578 anatomia ca òrgan del gust terme pral.n m es órgano del gusto  en gustatory organ  TA organum gustatorium  TA organum gustus  
2579 anatomia ca òrgan genital extern terme pral.n m es órgano genital externo  en external genital organ  
2580 anatomia ca òrgan genital femení terme pral.n m es órgano genital femenino  en female genital organ  
2581 anatomia ca òrgan genital intern terme pral.n m es órgano genital interno  en internal genital organ  
2582 anatomia ca òrgan genital masculí terme pral.n m es órgano genital masculino  en male genital organ  
2583 anatomia ca òrgan subcomissural terme pral.n m es órgano subcomisural  en subcomissural organ  TA organum subcomissurale  
2584 anatomia ca òrgan supernumerari terme pral.n m es órgano supernumerario  en supernumerary organ  
2585 anatomia ca òrgan vestibulococlear terme pral.n m es órgano vestibulococlear  en vestibulocochlear organ  TA organum vestibulocochleare  
2586 anatomia ca òrgans dels sentits terme pral.n m pl es órganos de los sentidos  en sense organs  TA organa sensuum  
2587 anatomia ca orifici terme pral.n m es orificio  en orifice  
2588 anatomia ca orifici aòrtic terme pral.n m es orificio aórtico  en aortic orifice  TA ostium aortae  
2589 anatomia ca orifici atrioventricular terme pral.n m ca orifici auriculoventricular terme pral.n m es orificio atrioventricular  es orificio auriculoventricular  en atrioventricular orifice  en auriculoventricular orifice  
2590 anatomia ca orifici de l'apèndix vermiforme terme pral.n m es orificio del apéndice vermiforme  en orifice of vermiform appendix  TA ostium appendicis vermiformis  
2591 anatomia ca orifici de l'aqüeducte del vestíbul terme pral.n m es orificio del acueducto del vestíbulo  en orifice of aqueduct of vestibule  TA apertura canaliculi vestibuli  
2592 anatomia ca orifici de la vena cava inferior terme pral.n m es orificio de la vena cava inferior  en ostium venae cavae inferioris  TA ostium venae cavae inferioris  
2593 anatomia ca orifici de la vena cava superior terme pral.n m es orificio de la vena cava superior  en ostium venae cavae superioris  TA ostium venae cavae superioris  
2594 anatomia ca orifici de la vena pulmonar terme pral.n m es orificio de la vena pulmonar  en ostium venae pulmonaris  TA ostia venarum pulmonalium  
2595 anatomia ca orifici del pílor terme pral.n m es orificio del píloro  en pyloric opening  TA ostium pyloricum  
2596 anatomia ca orifici del si coronari terme pral.n m es orificio del seno coronario  en opening of coronary sinus  TA ostium sinus coronarii  
2597 anatomia ca orifici faringi de la trompa auditiva terme pral.n m ca pavelló de la trompa d'Eustaqui sin. compl.n m es orificio faríngeo de la trompa auditiva  en pharyngeal orifice of auditory tube  TA ostium pharyngeum tubae auditivae  TA ostium pharyngeum tubae auditoriae  
2598 anatomia ca orifici ileocecal terme pral.n m ca orifici ileal sin. compl.n m es orificio ileocecal  en ileocecal opening  TA ostium ileale  
2599 anatomia ca orifici vaginal terme pral.n m ca orifici inferior de la vagina sin. compl.n m es orificio vaginal  en orificium vaginae  TA ostium vaginae  
2600 anatomia ca orifici intern de la uretra terme pral.n m es orificio interno de la uretra  en internal orifice of urethra  TA ostium urethrae internum  
2601 anatomia ca orifici timpànic de la trompa auditiva terme pral.n m es orificio timpánico de la trompa auditiva  en tympanic opening of auditory tube  TA ostium tympanicum tubae auditivae  TA ostium tympanicum tubae auditoriae  
2602 anatomia ca orifici uterí de la trompa terme pral.n m es orificio uterino de la trompa  en uterine orifice of uterine tube  TA ostium uterinum tubae  
2603 anatomia ca orofaringe terme pral.n f es orofaringe  en oropharynx  TA pars oralis pharyngis  
2604 anatomia ca os terme pral.n m es hueso  en bone  TA os  
2605 anatomia ca os ample terme pral.n m ca os pla sin. compl.n m es hueso plano  en flat bone  TA os planum  
2606 anatomia ca os gros terme pral.n m ca os capitat sin. compl.n m ca os magne sin. compl.n m es hueso grande  es hueso magno  en capitate bone  TA os capitatum  
2607 anatomia ca os curt terme pral.n m es hueso corto  en short bone  TA os breve  
2608 anatomia ca os incisiu terme pral.n m ca os intermaxil·lar sin. compl.n m ca os premaxil·lar sin. compl.n m es hueso incisivo  es hueso intermaxilar  es hueso premaxilar  en incisive bone  en premaxillary bone  TA os incisivum  TA premaxilla  
2609 anatomia ca os interparietal terme pral.n m es hueso interparietal  en interparietal bone  TA os interparietale  
2610 anatomia ca os irregular terme pral.n m es hueso irregular  en irregular bone  TA os irregulare  
2611 anatomia ca os lacrimal terme pral.n m ca unguis sin. compl.n m es hueso lagrimal  es unguis  en lacrimal bone  TA os lacrimale  
2612 anatomia ca os llarg terme pral.n m es hueso largo  en long bone  TA os longum  
2613 anatomia ca os metacarpià terme pral.n m es hueso metacarpiano  en metacarpal bone  TA ossa metacarpi  TA ossa metacarpalia  
2614 anatomia ca os metatarsià terme pral.n m es hueso metatarsiano  en metatarsal bone  TA ossa metatarsi  TA ossa metatarsalia  
2615 anatomia ca trapezi terme pral.n m ca os multiangulós major sin. compl.n m es hueso multiangular mayor  es trapecio  en trapezium bone  TA os trapezium  
2616 anatomia ca trapezoide terme pral.n m ca os multiangulós menor sin. compl.n m es hueso multiangular menor  es trapezoide  en trapezoid bone  TA os trapezoideum  
2617 anatomia ca os nasal terme pral.n m es hueso nasal  en nasal bone  TA os nasale  
2618 anatomia ca os occipital terme pral.n m es hueso occipital  en occipital bone  TA os occipitale  
2619 anatomia ca os palatí terme pral.n m es hueso palatino  en palatine bone  TA os palatinum  
2620 anatomia ca os piramidal terme pral.n m ca os triquetre sin. compl.n m es hueso piramidal  es hueso triquetral  en pyramidal bone  en triquetral bone  TA os triquetrum  
2621 anatomia ca os pneumàtic terme pral.n m es hueso neumático  en pneumatic bone  TA os pneumaticum  
2622 anatomia ca os sacre terme pral.n m ca sacre sin. compl.n m ca vèrtebra sacra sin. compl.n f es hueso sacro  es sacro  es vértebra sacra  en os sacrum  en sacral vertebra  en sacrum  TA os sacrum  
2623 anatomia ca os semilunar terme pral.n m es hueso semilunar  en lunate  en semilunar bone  TA os lunatum  
2624 anatomia ca os sesamoide terme pral.n m es hueso sesamoideo  en sesamoid bone  TA os sesamoideum  
2625 anatomia ca os supraesternal terme pral.n m es hueso supraesternal  en suprasternal bone  TA ossa suprasternalia  
2626 anatomia ca os wormià terme pral.n m ca os sutural sin. compl.n m es hueso sutural  es hueso wormiano  en sutural bone  en wormian bone  TA ossa suturale  
2627 anatomia ca os trígon terme pral.n m es hueso trígono  en triangular bone  TA os trigonum  
2628 anatomia ca osset de l'orella terme pral.n m es huesecillo del oído  en auditory ossicle  TA ossicula auditis  TA ossicula auditoria  
2629 anatomia ca ovari terme pral.n m es ovario  en ovary  TA ovarium  
2630 anatomia ca paladar terme pral.n m es paladar  en palate  TA palatum  
2631 anatomia ca paladar dur terme pral.n m es paladar duro  en hard palate  TA palatum durum  
2632 anatomia ca vel del paladar terme pral.n m ca paladar tou sin. compl.n m es paladar blando  es velo del paladar  en soft palate  TA pallatum molle  TA velum palatinum  
2633 anatomia ca paleocerebel terme pral.n m es paleocerebelo  en paleocerebellum  TA paleocerebellum  
2634 anatomia ca paleocòrtex terme pral.n m ca paleopal·li sin. compl.n m es paleocórtex  es paleopalio  en paleocortex  en paleopallium  TA paleocortex  
2635 anatomia ca palmell terme pral.n m ca palma sin. compl.n f es palma  en palm  TA palma  TA vola  
2636 anatomia ca pàncrees terme pral.n m es páncreas  en pancreas  TA pancreas  
2637 anatomia ca pàncrees accessori terme pral.n m es páncreas accesorio  en accessory pancreas  TA pancreas accessorium  
2638 anatomia ca panxell terme pral.n m ca tou de la cama sin. compl.n m es pantorrilla  en calf  TA sura  
2639 anatomia ca papil·la terme pral.n f es papila  en papilla  
2640 anatomia ca papil·la caliciforme terme pral.n f ca papil·la circumval·lada sin. compl.n f es papila caliciforme  es papila circunvalada  en circumvallate papilla  en vallate papilla  TA papillae vallatae  
2641 anatomia ca papil·la capil·lar terme pral.n f ca papil·la pilosa sin. compl.n f es papila pilosa  en hair papilla  
2642 anatomia ca papil·la cònica terme pral.n f es papila cónica  en conical papilla  
2643 anatomia ca papil·la dental terme pral.n f es papila dental  en dental papilla  TA papilla dentis  
2644 anatomia ca papil·la filiforme terme pral.n f es papila filiforme  en filiform papilla  TA papillae filiformes  
2645 anatomia ca papil·la foliada terme pral.n f es papila foliada  en foliate papilla  TA papillae foliatae  
2646 anatomia ca papil·la fungiforme terme pral.n f es papila fungiforme  en fungiform papilla  TA papillae fungioformes  
2647 anatomia ca papil·la interdental terme pral.n f ca papil·la gingival sin. compl.n f es papila gingival  es papila interdental  en gingival papilla  en interdental papilla  TA papilla gingivalis  TA papilla interdentalis  
2648 anatomia ca papil·la incisiva terme pral.n f es papila incisiva  en incisive papilla  TA papilla incisiva  
2649 anatomia ca papil·la lenticular terme pral.n f es papila lenticular  en lenticular papilla  
2650 anatomia ca papil·la lingual terme pral.n f es papila lingual  en lingual papilla  TA papillae linguales  
2651 anatomia ca papil·la renal terme pral.n f es papila renal  en renal papilla  TA papilla renalis  
2652 anatomia ca paradídim terme pral.n m es paradídimo  en paradidymis  TA paradidymis  
2653 anatomia ca parametri terme pral.n m es parametrio  en parametrium  TA parametrium  
2654 anatomia ca parènquima terme pral.n m es parénquima  en parenchyma  TA parenchyma  
2655 anatomia ca paret terme pral.n f es pared  en paries  en wall  
2656 anatomia ca parietal terme pral.n m es parietal  en parietal bone  TA os parietale  
2657 anatomia ca parpella terme pral.n f es párpado  en eyelid  TA palpebrae  
2658 anatomia ca part terme pral.n f ca porció sin. compl.n f es parte  es porción  en pars  en portio  
2659 anatomia ca part distal de l'adenohipòfisi terme pral.n f es porción distal de la adenohipófisis  en distal part of the adenohypophysis  TA pars distalis adenohypophysis  
2660 anatomia ca part flàccida de la membrana del timpà terme pral.n f es porción fláccida de la membrana del tímpano  en pars flaccida of the tympanic membrane  TA pars flaccida  
2661 anatomia ca part intermèdia de l'adenohipòfisi terme pral.n f es porción intermedia de la adenohipófisis  en intermediate part of the adenohypophysis  TA pars intermedia adenohypophysis  
2662 anatomia ca part intralaminar del nervi òptic terme pral.n f es porción intralaminar del nervio óptico  en intralaminar part of nervi optici  
2663 anatomia ca part membranosa terme pral.n f es porción membranosa  en pars membranacea  TA pars membranacea  
2664 anatomia ca part mòbil del septe nasal terme pral.n f es parte móvil del tabique nasal  en mobile part of nasal septum  TA pars mobilis septi nasi  
2665 anatomia ca part òptica de la retina terme pral.n f es parte óptica de la retina  en optic part of retina  TA pars optica retinae  
2666 anatomia ca part postlaminar del nervi òptic terme pral.n f es porción postlaminar del nervio óptico  en pars postlaminaris nervi optici  
2667 anatomia ca part prelaminar del nervi òptic terme pral.n f es porción prelaminar del nervio óptico  en pars prelaminaris nervi optici  
2668 anatomia ca part radiada del lòbul cortical del ronyó terme pral.n f ca piràmide de Ferrein sin. compl.n f es parte radiada del lóbulo cortical renal  es pirámide de Ferrein  en pars radiata lobuli corticalis venis  en pyramid of Ferrein  TA radii medullares renis  
2669 anatomia ca part tuberal de l'adenohipòfisi terme pral.n f es porción tuberal de la adenohipófisis  en tubular part of the adenohypophysis  TA pars tuberalis adenohypophysis  
2670 anatomia ca part uterina de la trompa uterina terme pral.n f es porción uterina de la trompa uterina  en pars uterina tubae uterinae  TA pars uterina tubariae  
2671 anatomia ca pavelló de l'orella terme pral.n m es oreja  es pabellón auricular  en auricle  en pavilion of the ear  en pinna  TA auricula  
2672 anatomia ca pedicle terme pral.n m es pedículo  en pedicle  
2673 anatomia ca pedicle de l'arc vertebral terme pral.n m es pedículo del arco vertebral  en pedicle of vertebral arch  TA pediculus arcus vertebrae  
2674 anatomia ca pedicle del flòcul terme pral.n m ca peduncle del flòcul sin. compl.n m es pedúnculo del flóculo  en peduncle of flocculus  TA pedunculus flocculi  
2675 anatomia ca peduncle terme pral.n m es pedúnculo  en peduncle  
2676 anatomia ca peduncle cerebel·lós terme pral.n m es pedúnculo cerebeloso  en cerebellar peduncle  TA pedunculi cerebellares  
2677 anatomia ca peduncle cerebral terme pral.n m es pedúnculo cerebral  en cerebral peduncle  TA pedunculus cerebri  
2678 anatomia ca pèl terme pral.n m es pelo  en pilus  TA pili  
2679 anatomia ca pell terme pral.n f es piel  en skin  TA cutis  
2680 anatomia ca pelvis terme pral.n f es pelvis  en pelvis  TA pelvis  
2681 anatomia ca pelvis renal terme pral.n f es pelvis renal  en renal pelvis  TA pelvis renalis  
2682 anatomia ca penis terme pral.n m es pene  en penis  TA penis  
2683 anatomia ca porció petrosa de l'os temporal terme pral.n f ca penyal sin. compl.n m es peñasco  es porción petrosa del hueso temporal  en petrous part of temporal bone  TA pars petrosa ossis temporalis  
2684 anatomia ca pericardi terme pral.n m es pericardio  en pericardium  TA pericardium  
2685 anatomia ca pericardi fibrós terme pral.n m es pericardio fibroso  en fibrous pericardium  TA pericardium fibrosum  
2686 anatomia ca pericardi serós terme pral.n m es pericardio seroso  en serous pericardium  TA pericardium serosum  
2687 anatomia ca pericondri terme pral.n m es pericondrio  en perichondrium  TA perichondrium  
2688 anatomia ca pericrani terme pral.n m es pericráneo  en pericranium  TA pericranium  TA periosteum externum cranii  
2689 anatomia ca perilimfa terme pral.n f es perilinfa  en perilymph  TA perilympha  
2690 anatomia ca perimetri terme pral.n m es perimetrio  en perimetrium  TA perimetrium  
2691 anatomia ca perimisi terme pral.n m es perimisio  en perimysium  TA perimysium  
2692 anatomia ca perineu terme pral.n m es periné  es perineo  en perineum  TA perineum  
2693 anatomia ca perineuri terme pral.n m es perineuro  en perineurium  TA perineurium  
2694 anatomia ca periòrbita terme pral.n f es periórbita  en periorbita  TA periorbita  
2695 anatomia ca periosti terme pral.n m es periostio  en periosteum  TA periosteum  
2696 anatomia ca peritoneu terme pral.n m es peritoneo  en peritoneum  TA peritoneum  
2697 anatomia ca pestanya terme pral.n f es pestaña  en eyelash  TA cilia  
2698 anatomia ca peu terme pral.n m es pie  en foot  TA pes  
2699 anatomia ca piamàter terme pral.n f es piamadre  en pia mater  TA pia mater  
2700 anatomia ca piamàter encefàlica terme pral.n f es piamadre encefálica  en pia mater encephali  TA pia mater cranialis  TA pia mater encephali  
2701 anatomia ca piamàter raquídia terme pral.n f es piamadre raquídea  en pia mater spinalis  TA pia mater spinalis  
2702 anatomia ca pilar terme pral.n m es pilar  en pillar  
2703 anatomia ca pilar del fòrnix terme pral.n m es pilar del fórnix  en crus of fornix  TA crus fornicis  
2704 anatomia ca pilar del vel del paladar terme pral.n m es pilar del velo del paladar  en pillar of soft palate  
2705 anatomia ca pílor terme pral.n m es píloro  en pylorus  TA pylorus  
2706 anatomia ca piràmide renal terme pral.n f ca piràmide de Malpighi sin. compl.n f es pirámide de Malpighi  es pirámide renal  en pyramid of Malpighi  en renal pyramid  TA pyramides renales  
2707 anatomia ca piràmide del bulb raquidi terme pral.n f es pirámide del bulbo raquídeo  en pyramid of medulla oblongata  TA pyramis medullae oblongatae  TA pyramis bulbi  
2708 anatomia ca piràmide del vermis terme pral.n f es pirámide del vermis  en pyramid of vermis  TA pyramis vermis  
2709 anatomia ca piràmide del vestíbul terme pral.n f es pirámide del vestíbulo  en pyramid of vestibule  TA pyramis vestibuli  
2710 anatomia ca pisiforme terme pral.n m es pisiforme  en pisiform bone  TA os pisiforme  
2711 anatomia ca pit terme pral.n m es pecho  en breast  TA pectus  
2712 anatomia ca pla frontal terme pral.n m ca pla coronal sin. compl.n m es planos coronales  es planos frontales  en coronal planes  en frontal planes  TA plana coronalia  TA plana frontalia  
2713 anatomia ca pla transversal terme pral.n m ca pla horitzontal sin. compl.n m es planos transversos  en transverse planes  TA plana transversalia  
2714 anatomia ca pla interespinal terme pral.n m es plano interespinal  en interspinal plane  TA planum interspinale  
2715 anatomia ca pla intertubercular terme pral.n m es plano intertubercular  en intertubercular plane  TA planum intertuberculare  
2716 anatomia ca pla sagital terme pral.n m es planos sagitales  en sagittal planes  TA plana sagittalia  
2717 anatomia ca pla subcostal terme pral.n m es plano subcostal  en subcostal plane  TA planum subcostale  
2718 anatomia ca pla transpilòric terme pral.n m es plano transpilórico  en transpyloric plane  TA planum transpyloricum  
2719 anatomia ca placenta terme pral.n f es placenta  en placenta  
2720 anatomia ca planta del peu terme pral.n f es planta del pie  en planta pedis  en sole  TA planta  
2721 anatomia ca plec terme pral.n m es pliegue  en fold  
2722 anatomia ca plec alar terme pral.n m es pliegue alar  en alar fold  TA plicae alares  
2723 anatomia ca plec aritenoepiglòtic terme pral.n m es pliegue aritenoepiglótico  en aryepiglottic fold  TA plica aryepiglottica  
2724 anatomia ca plec cecal terme pral.n m es pliegue cecal  en cecal fold  TA plicae caecales  
2725 anatomia ca plec cecal vascular terme pral.n m ca plec mesentericocecal sin. compl.n m es pliegue cecal vascular  en vascular cecal fold  TA plica caecalis vascularis  
2726 anatomia ca plec ciliar terme pral.n m es pliegue ciliar  en ciliary fold  TA plica ciliares  
2727 anatomia ca vàlvula connivent terme pral.n f ca plec circular sin. compl.n m es pliegue circular  es válvula connivente  en circular fold  en valvula connivent  TA plicae circulares  
2728 anatomia ca plec rectouterí terme pral.n m ca plec de Douglas sin. compl.n m es pliegue rectouterino  en rectouterine fold  TA plica rectouterina  
2729 anatomia ca plec de la corda del timpà terme pral.n m es pliegue de la cuerda del tímpano  en plica chordae tympani  TA plica chordae tympani  
2730 anatomia ca plec de la trompa uterina terme pral.n m es pliegue de la trompa uterina  en fold of uterine tube  TA plicae tubariae  
2731 anatomia ca plec de la vena cava esquerra terme pral.n m ca plec de Marshall sin. compl.n m ca plec vestigial sin. compl.n m es pliegue de la vena cava izquierda  es pliegue de Marshall  en Marshall's fold  en plica venae cavae sinistrae  TA plica venae cavae sinistrae  
2732 anatomia ca plec ileocecal terme pral.n m ca plec de Treves sin. compl.n m ca plec ileoapendicular sin. compl.n m es pliegue de Treves  es pliegue ileocecal  en ileocecal fold  en Treve's fold  TA plica ileocaecalis  
2733 anatomia ca plec del nervi laringi terme pral.n m es pliegue del nervio laríngeo  en plica nervi laryngei  
2734 anatomia ca plec duodenal inferior terme pral.n m ca plec duodenomesocòlic terme pral.n m es pliegue duodenal inferior  es pliegue duodenomesocólico  en duodenomesocolic fold  en inferior duodenal fold  TA plica duodenalis inferior  TA plica duodenomesocolica  
2735 anatomia ca plec duodenal superior terme pral.n m ca plec duodenojejunal terme pral.n m es pliegue duodenal superior  es pliegue duodenoyeyunal  en duodenojejunal fold  en superior duodenal fold  TA plica duodenalis superior  TA plica duodenojejunalis  
2736 anatomia ca plec epigàstric terme pral.n m ca plec umbilical extern sin. compl.n m es pliegue epigástrico  en epigastric fold  TA plica umbilicalis lateralis  TA plica epigastrica  
2737 anatomia ca vàlvula de Heister terme pral.n f ca plec espiral del conducte cístic sin. compl.n m es pliegue espiral del conducto cístico  es válvula de Heister  en Heister's valve  en spiral fold of cystic duct  TA plica spiralis  
2738 anatomia ca plec fimbriat terme pral.n m ca plec sublingual sin. compl.n m es pliegue fimbriado  es pliegue sublingual  en fimbriated fold  en sublingual fold  TA plica fimbriata  
2739 anatomia ca plec gàstric terme pral.n m es pliegue gástrico  en gastric fold  TA plica gastricae  
2740 anatomia ca plec gastropancreàtic terme pral.n m es pliegue gastropancreático  en gastropancreatic fold  TA plica gastropancreatica  
2741 anatomia ca plec glossoepiglòtic terme pral.n m es pliegue glosoepiglótico  en glossoepiglottic fold  
2742 anatomia ca plec interuretèric terme pral.n m ca vàlvula de l'urèter sin. compl.n f es pliegue interuretérico  es válvula del uréter  en interureteric fold  en ureteral valve  TA plica interuretrica  
2743 anatomia ca plec iridià terme pral.n m es pliegue del iris  en iridial fold  TA plica iridis  
2744 anatomia ca plec lacrimal terme pral.n m ca vàlvula de Hasner sin. compl.n f es pliegue lagrimal  es válvula de Hasner  en Hasner's valve  en lacrimal fold  TA plica lacrimalis  
2745 anatomia ca plec mucós terme pral.n m es pliegue mucoso  en mucosal fold  TA plicae mucosae  TA rugae  
2746 anatomia ca plec palatí transvers terme pral.n m es pliegue palatino transverso  en transverse palatine fold  TA plicae palatinae transversae  TA rugae palatinae  
2747 anatomia ca plec palmat terme pral.n m es pliegue palmado  en palmate fold  TA plicae palmatae  
2748 anatomia ca plec paraduodenal terme pral.n m es pliegue paraduodenal  en paraduodenal fold  TA plica paraduodenalis  
2749 anatomia ca plec salpingofaringi terme pral.n m es pliegue salpingofaríngeo  en salpingopharyngeal fold  TA plica salpingopharyngea  
2750 anatomia ca plec salpingopalatí terme pral.n m es pliegue salpingopalatino  en salpingopalatine fold  TA plica salpinopalatina  
2751 anatomia ca plec semilunar terme pral.n m es pliegue semilunar  en semilunar fold  TA plica semilunaris  
2752 anatomia ca plec semilunar còlic terme pral.n m es pliegue semilunar del colon  en semilunar fold of colon  TA plicae semilunares coli  
2753 anatomia ca plec semilunar de la conjuntiva terme pral.n m es pliegue semilunar de la conjuntiva  en semilunar fold of conjunctiva  TA plica semilunaris conjunctivae  
2754 anatomia ca plec transversal del recte terme pral.n m ca vàlvula de Houston sin. compl.n f es pliegue transversal del recto  en transverse fold of rectum  TA plicae transversae recti  
2755 anatomia ca plec triangular terme pral.n m ca plec triangular de His sin. compl.n m es pliegue triangular  en triangular fold  TA plica triangularis  
2756 anatomia ca plec vaginal terme pral.n m es pliegue de la vagina  en vaginal rugae  TA rugae vaginales  
2757 anatomia ca plec vellós terme pral.n m es pliegue velloso  en villous fold  TA plicae villosae  
2758 anatomia ca pleura terme pral.n f es pleura  en pleura  TA pleura  
2759 anatomia ca pleura costal terme pral.n f es pleura costal  en costal pleura  TA pars costalis  
2760 anatomia ca pleura diafragmàtica terme pral.n f es pleura diafragmática  en diaphragmatic pleura  TA pars diaphragmatica  
2761 anatomia ca pleura mediastínica terme pral.n f es pleura mediastínica  en mediastinal pleura  TA pars mediastinalis  
2762 anatomia ca pleura parietal terme pral.n f es pleura parietal  en parietal pleura  TA pleura parietalis  
2763 anatomia ca pleura visceral terme pral.n f ca pleura pulmonar sin. compl.n f es pleura pulmonar  es pleura visceral  en pulmonary pleura  en visceral pleura  TA pleura visceralis  TA pleura pulmonalis  
2764 anatomia ca plexe terme pral.n m es plexo  en plexus  
2765 anatomia ca plexe aorticoabdominal terme pral.n m es plexo aorticoabdominal  en abdominal aortic plexus  TA plexus aorticus abdominalis  
2766 anatomia ca plexe aorticotoràcic terme pral.n m es plexo aorticotorácico  en thoracic aortic plexus  TA plexus aorticus thoracicus  
2767 anatomia ca plexe autonòmic terme pral.n m es plexo autónomo  en autonomic plexus  TA plexus autonomicus  
2768 anatomia ca plexe basilar terme pral.n m es plexo basilar  en basilar plexus  TA plexus basilaris  
2769 anatomia ca plexe braquial terme pral.n m es plexo braquial  en brachial plexus  TA plexus brachialis  
2770 anatomia ca plexe cardíac terme pral.n m es plexo cardíaco  en cardiac plexus  TA plexus cardiacus  
2771 anatomia ca plexe carotidi terme pral.n m es plexo carotídeo  en carotid plexus  
2772 anatomia ca plexe cavernós terme pral.n m es plexo cavernoso  en cavernous plexus  TA plexus cavernosus  
2773 anatomia ca plexe cavernós del clítoris terme pral.n m es plexo cavernoso del clítoris  en cavernous plexus of clitoris  
2774 anatomia ca plexe cavernós del penis terme pral.n m es plexo cavernoso del pene  en cavernous plexus of penis  
2775 anatomia ca plexe cavernós dels cornets terme pral.n m es plexo cavernoso de los cornetes  en cavernous plexus of concha  
2776 anatomia ca plexe celíac terme pral.n m ca plexe solar sin. compl.n m es plexo celíaco  es plexo solar  en celiac plexus  en solar plexus  TA plexus coeliacus  
2777 anatomia ca plexe cervical terme pral.n m es plexo cervical  en cervical plexus  TA plexus cervicalis  
2778 anatomia ca plexe coccigi terme pral.n m es plexo coccígeo  en coccigeal plexus  TA plexus coccygeus  
2779 anatomia ca plexe coroide terme pral.n m es plexo coroideo  en choroid plexus  
2780 anatomia ca plexe femoral terme pral.n m ca plexe crural sin. compl.n m es plexo femoral  en femoral plexus  TA plexus femoralis  
2781 anatomia ca plexe mientèric terme pral.n m ca plexe d'Auerbach sin. compl.n m es plexo de Auerbach  es plexo mientérico  en Auerbach's plexus  en plexus myentericus  TA plexus myentericus  
2782 anatomia ca plexe submucós terme pral.n m ca plexe de Meissner sin. compl.n m es plexo de Meissner  es plexo submucoso  en Meissner's plexus  en plexus submucosus  TA plexus submucosus  
2783 anatomia ca plexe deferencial terme pral.n m es plexo deferencial  en deferential plexus  TA plexus deferentialis  
2784 anatomia ca plexe dental terme pral.n m es plexo dental  en dental plexus  
2785 anatomia ca plexe entèric terme pral.n m es plexo entérico  en enteric plexus  TA plexus entericus  
2786 anatomia ca plexe esofàgic terme pral.n m es plexo esofágico  en esophageal plexus  TA plexus oesophageus  
2787 anatomia ca plexe testicular terme pral.n m ca plexe espermàtic sin. compl.n m es plexo testicular  en testicular plexus  TA plexus testicularis  
2788 anatomia ca plexe esplènic terme pral.n m ca plexe lienal sin. compl.n m es plexo esplénico  es plexo lienal  en lienal plexus  en splenic plexus  TA plexus splenicus  TA plexus lienalis  
2789 anatomia ca plexe faringi terme pral.n m es plexo faríngeo  en pharyngeal plexus  TA plexus pharyngeus  
2790 anatomia ca plexe gàstric terme pral.n m es plexo gástrico  en gastric plexus  TA plexus gastrici  
2791 anatomia ca plexe venós rectal terme pral.n m ca plexe hemorroidal sin. compl.n m ca plexe rectal sin. compl.n m es plexo hemorroidal  es plexo rectal  es plexo venoso rectal  en plexus haemorrhoidalis  en rectal plexus  en rectal venous plexus  TA plexus venosus rectalis  
2792 anatomia ca plexe hepàtic terme pral.n m es plexo hepático  en hepatic plexus  TA plexus hepaticus  
2793 anatomia ca plexe hipogàstric terme pral.n m es plexo hipogástrico  en hypogastric plexus  
2794 anatomia ca plexe ilíac terme pral.n m es plexo ilíaco  en iliac plexus  TA plexus iliacus  
2795 anatomia ca plexe inguinal terme pral.n m es plexo inguinal  en inguinal plexus  
2796 anatomia ca plexe intermesentèric terme pral.n m es plexo intermesentérico  en intermesenteric plexus  TA plexus intermesentericus  
2797 anatomia ca plexe limfàtic terme pral.n m es plexo linfático  en lymphatic plexus  TA plexus lymphaticus  
2798 anatomia ca plexe lumbar terme pral.n m es plexo lumbar  en lumbar plexus  TA plexus lumbalis  
2799 anatomia ca plexe mesentèric terme pral.n m es plexo mesentérico  en mesenteric plexus  
2800 anatomia ca plexe nerviós terme pral.n m es plexo nervioso  en nerve plexus  en nervous plexus  
2801 anatomia ca plexe ovàric terme pral.n m es plexo ovárico  en ovarian plexus  TA plexus ovaricus  
2802 anatomia ca plexe pampinniforme terme pral.n m es plexo pampiniforme  en pampiniform plexus  TA plexus pampiniformis  
2803 anatomia ca plexe pancreàtic terme pral.n m es plexo pancreático  en pancreatic plexus  TA plexus pancreaticus  
2804 anatomia ca plexe parotidi terme pral.n m es plexo parotídeo  en parotid plexus  TA plexus intraparotideus  
2805 anatomia ca plexe periarterial terme pral.n m es plexo periarterial  en periarterial plexus