Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 models pedagògics ca aprenentatge a distància terme pral.n m    es aprendizaje a distancia    fr apprentissage à distance    en distance learning     
2 models pedagògics ca aprenentatge adaptatiu terme pral.n m    es aprendizaje adaptativo    fr apprentissage adaptatif    en adaptive learning     
3 models pedagògics ca aprenentatge autònom terme pral.n m    es aprendizaje autónomo    fr apprentissage autonome    en autonomous learning en self-regulated learning    
4 aprenentatge en línia ca aprenentatge en línia terme pral.n m ca aprenentatge digital sin. compl.n m   es aprendizaje digital es aprendizaje electrónico es aprendizaje en línea es aprendizaje virtual fr apprentissage électronique fr apprentissage en ligne fr apprentissage virtuel  en digital learning en e-learning en electronic learning en online learning en virtual learning
5 models pedagògics ca aprenentatge estès terme pral.n m    es aprendizaje extendido    fr apprentissage prolongé    en extended learning en x-learning    
6 models pedagògics ca aprenentatge mòbil terme pral.n m    es aprendizaje móvil es m-learning   fr apprentissage mobile fr m-learning   en m-learning en mobile learning    
7 models pedagògics ca aprenentatge presencial terme pral.n m    es aprendizaje presencial    fr apprentissage en présentiel    en classroom learning en classroom-based learning en face-to-face learning en in-class learning en on-campus learning
8 models pedagògics ca aprenentatge semipresencial terme pral.n m ca aprenentatge mixt sin. compl.n m   es aprendizaje combinado es aprendizaje mixto es aprendizaje semipresencial  fr apprentissage mixte    en b-learning en blended learning    
9 recursos didàctics ca asincronia terme pral.n f    es asincronía es asincronismo   fr asynchronie    en asynchrony     
10 recursos didàctics ca asíncron -a terme pral.adj ca asincrònic -a terme pral.adj   es asincrónico -ca es asíncrono -na   fr asynchrone    en asynchronous     
11 organització i gestió educatives ca aula virtual terme pral.n f    es aula virtual    fr classe virtuelle    en virtual classroom     
12 models pedagògics ca autoaprenentatge terme pral.n m    es autoaprendizaje    fr autoaprentissage    en self-learning     
13 organització i gestió educatives ca autoavaluació terme pral.n f    es autoevaluación    fr autoévaluation    en self-assessment     
14 organització i gestió educatives ca avaluació contínua terme pral.n f ca avaluació continuada terme pral.n f ca avaluació formativa terme pral.n f  es evaluación continua es evaluación formativa   fr évaluation continue fr évaluation formative   en continuous assessment en continuous evaluation en formative assessment en formative evaluation  
15 organització i gestió educatives ca avaluació en línia terme pral.n f    es evaluación en línea    fr évaluation en ligne    en e-assessment     
16 organització i gestió educatives ca campus virtual terme pral.n m    es campus virtual    fr campus en ligne fr campus virtuel fr e-campus  en e-campus en electronic campus en online campus en virtual campus  
17 models pedagògics ca classe inversa terme pral.n f    es clase al revés es clase inversa es clase invertida  fr classe inversée fr classe renversée   en flipped classroom     
18 organització i gestió educatives ca coavaluació terme pral.n f    es coevaluación    fr coévaluation    en co-assessment en peer assessment    
19 recursos didàctics ca cocreació terme pral.n f    es cocreación    fr cocréation    en co-creation     
20 organització i gestió educatives ca curs en línia obert i massiu terme pral.n m    es curso en línea masivo y abierto es CEMA   fr cours en ligne ouvert et massif    en massive open online course en MOOC    
21 recursos didàctics ca portafolis d'aprenentatge terme pral.n m ca dossier d'aprenentatge sin. compl.n m   es portafolio de aprendizaje es portafolio del alumno   fr dossier d'apprentissage fr portefeuille d'apprentissage fr portefeuille de l'étudiant fr portefolio d'apprentissage en learning portfolio en student portfolio    
22 recursos didàctics ca portafolis de docència terme pral.n m ca dossier de docència sin. compl.n m   es portafolio docente    fr dossier d'enseignement fr portefeuille d'enseignement fr portefolio d'enseignement  en teaching portfolio     
23 recursos didàctics ca portafolis digital terme pral.n m ca dossier digital sin. compl.n m   es portafolio digital es portafolio electrónico   fr portefeuille numérique fr portefolio électronique fr portefolio numérique  en digital portfolio en e-portfolio en electronic portfolio   
24 models pedagògics ca ecologia de l'aprenentatge terme pral.n f    es ecología del aprendizaje    fr écologie de l'apprentissage    en learning ecology     
25 models pedagògics ca educació a distància terme pral.n f    es educación a distancia    fr éducation à distance    en distance education     
26 aprenentatge en línia ca educació en línia terme pral.n f ca educació digital sin. compl.n f   es educación digital es educación en línea es educación virtual  fr éducation en ligne fr éducation virtuelle   en digital education en e-education en online education   
27 models pedagògics ca educació semipresencial terme pral.n f ca educació mixta sin. compl.n f   es educación combinada es educación mixta es educación semipresencial  fr éducation mixte    en b-education en blended education    
28 models pedagògics ca educació presencial terme pral.n f    es educación presencial    fr éducation en présentiel    en classroom education en classroom-based education en face-to-face education en in-class education  
29 models pedagògics ca ensenyament a distància terme pral.n m    es enseñanza a distancia    fr enseignement à distance    en distance teaching     
30 aprenentatge en línia ca ensenyament en línia terme pral.n m ca ensenyament digital sin. compl.n m   es enseñanza digital es enseñanza en línea es enseñanza virtual  fr enseignement en ligne fr enseignement virtuel   en e-teaching en online teaching    
31 models pedagògics ca ensenyament presencial terme pral.n m    es enseñanza presencial    fr enseignement en présentiel    en classroom teaching en classroom-based teaching en face-to-face teaching en in-class teaching  
32 models pedagògics ca ensenyament semipresencial terme pral.n m ca ensenyament mixt sin. compl.n m   es enseñanza combinada es enseñanza mixta es enseñanza semipresencial  fr enseignement mixte    en b-teaching en blended teaching    
33 recursos didàctics ca entorn personal d'aprenentatge terme pral.n m ca EPA siglan m   es entorno personal de aprendizaje es PLE   fr environnement d'apprentissage personnel fr EPA   en personal learning environment en PLE    
34 recursos didàctics ca entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge terme pral.n m ca entorn virtual d'aprenentatge sin. compl.n m ca EVA siglan m ca EVE/A siglan m es entorno virtual de aprendizaje es entorno virtual de enseñanza-aprendizaje es EVA es EVE-A fr environnement virtuel d'apprentissage fr EVA   en virtual learning environment en VLE    
35 organització i gestió educatives ca estudiant en línia terme pral.n m, f    es estudiante en línea es estudiante virtual   fr étudiant en ligne | étudiante en ligne fr étudiant virtuel | étudiante virtuelle   en online student en virtual student    
36 recursos didàctics ca interactivitat terme pral.n f    es interactividad    fr interactivité    en interactivity     
37 recursos didàctics ca ludificació terme pral.n f    es ludificación    fr gamification fr ludification   en gamification     
38 recursos didàctics ca plataforma d'aprenentatge terme pral.n f    es plataforma de aprendizaje    fr plate-forme d'apprentissage fr plateforme d'apprentissage   en learning platform     
39 recursos didàctics ca portafolis terme pral.n m ca dossier sin. compl.n m   es portafolio    fr porte-folio fr portefeuille fr portefeuille de compétences fr portefolio en portfolio     
40 recursos didàctics ca recurs educatiu obert terme pral.n m ca REO siglan m   es recurso educativo abierto es REA   fr ressource éducative libre fr ressource pédagogique libre
ressource pédagogique libre
fr REL  en open educational resource en OER    
41 organització i gestió educatives ca repositori terme pral.n m    es almacén es depósito es repositorio  fr référentiel    en repository     
42 recursos didàctics ca retroacció terme pral.n f ca retorn sin. compl.n m   es feedback es retroacción   fr rétroaction    en feedback     
43 recursos didàctics ca sincronia terme pral.n f    es sincronía    fr synchronie    en synchrony     
44 recursos didàctics ca síncron -a terme pral.adj ca sincrònic -a terme pral.adj   es sincrónico -ca es síncrono -na   fr synchrone    en synchronous     
45 recursos didàctics ca tutorial terme pral.n m    es tutorial    fr tuteur fr tutoriale   en tutorial     
46 recursos didàctics ca ubiqüitat terme pral.n f    es ubicuidad    fr ubiquité    en ubiquity     
47 organització i gestió educatives ca universitat a distància terme pral.n f    es universidad a distancia    fr télé-université fr université à distance   en distance university     
48 organització i gestió educatives ca universitat en línia terme pral.n f    es universidad en línea    fr université en ligne    en online university