Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 models pedagògics ca aprenentatge a distància terme pral.n m es aprendizaje a distancia  fr apprentissage à distance  en distance learning  
2 models pedagògics ca aprenentatge adaptatiu terme pral.n m es aprendizaje adaptativo  fr apprentissage adaptatif  en adaptive learning  
3 models pedagògics ca aprenentatge autònom terme pral.n m es aprendizaje autónomo  fr apprentissage autonome  en autonomous learning  en self-regulated learning  
4 aprenentatge en línia ca aprenentatge en línia terme pral.n m ca aprenentatge digital sin. compl.n m es aprendizaje digital  es aprendizaje electrónico  es aprendizaje en línea  es aprendizaje virtual  fr apprentissage électronique  fr apprentissage en ligne  fr apprentissage virtuel  en digital learning  en e-learning  en electronic learning  en online learning  en virtual learning  
5 models pedagògics ca aprenentatge estès terme pral.n m es aprendizaje extendido  fr apprentissage prolongé  en extended learning  en x-learning  
6 models pedagògics ca aprenentatge semipresencial terme pral.n m ca aprenentatge mixt sin. compl.n m es aprendizaje combinado  es aprendizaje mixto  es aprendizaje semipresencial  fr apprentissage mixte  en b-learning  en blended learning  
7 models pedagògics ca aprenentatge mòbil terme pral.n m es aprendizaje móvil  es m-learning  fr apprentissage mobile  fr m-learning  en m-learning  en mobile learning  
8 models pedagògics ca aprenentatge presencial terme pral.n m es aprendizaje presencial  fr apprentissage en présentiel  en classroom learning  en classroom-based learning  en face-to-face learning  en in-class learning  en on-campus learning  
9 recursos didàctics ca asíncron -a terme pral.adj ca asincrònic -a terme pral.adj es asincrónico -ca  es asíncrono -na  fr asynchrone  en asynchronous  
10 recursos didàctics ca asincronia terme pral.n f es asincronía  es asincronismo  fr asynchronie  en asynchrony  
11 organització i gestió educatives ca aula virtual terme pral.n f es aula virtual  fr classe virtuelle  en virtual classroom  
12 models pedagògics ca autoaprenentatge terme pral.n m es autoaprendizaje  fr autoaprentissage  en self-learning  
13 organització i gestió educatives ca autoavaluació terme pral.n f es autoevaluación  fr autoévaluation  en self-assessment  
14 organització i gestió educatives ca avaluació contínua terme pral.n f ca avaluació continuada terme pral.n f ca avaluació formativa terme pral.n f es evaluación continua  es evaluación formativa  fr évaluation continue  fr évaluation formative  en continuous assessment  en continuous evaluation  en formative assessment  en formative evaluation  
15 organització i gestió educatives ca avaluació en línia terme pral.n f es evaluación en línea  fr évaluation en ligne  en e-assessment  
16 organització i gestió educatives ca campus virtual terme pral.n m es campus virtual  fr campus en ligne  fr campus virtuel  fr e-campus  en e-campus  en electronic campus  en online campus  en virtual campus  
17 models pedagògics ca classe inversa terme pral.n f es clase al revés  es clase inversa  es clase invertida  fr classe inversée  fr classe renversée  en flipped classroom  
18 organització i gestió educatives ca coavaluació terme pral.n f es coevaluación  fr coévaluation  en co-assessment  en peer assessment  
19 recursos didàctics ca cocreació terme pral.n f es cocreación  fr cocréation  en co-creation  
20 organització i gestió educatives ca curs en línia obert i massiu terme pral.n m es curso en línea masivo y abierto  es CEMA  fr cours en ligne ouvert et massif  en massive open online course  en MOOC  
21 recursos didàctics ca portafolis terme pral.n m ca dossier sin. compl.n m es portafolio  fr porte-folio  fr portefeuille  fr portefeuille de compétences  fr portefolio  en portfolio  
22 recursos didàctics ca portafolis d'aprenentatge terme pral.n m ca dossier d'aprenentatge sin. compl.n m es portafolio de aprendizaje  es portafolio del alumno  fr dossier d'apprentissage  fr portefeuille d'apprentissage  fr portefeuille de l'étudiant  fr portefolio d'apprentissage  en learning portfolio  en student portfolio  
23 recursos didàctics ca portafolis de docència terme pral.n m ca dossier de docència sin. compl.n m es portafolio docente  fr dossier d'enseignement  fr portefeuille d'enseignement  fr portefolio d'enseignement  en teaching portfolio  
24 recursos didàctics ca portafolis digital terme pral.n m ca dossier digital sin. compl.n m es portafolio digital  es portafolio electrónico  fr portefeuille numérique  fr portefolio électronique  fr portefolio numérique  en digital portfolio  en e-portfolio  en electronic portfolio  
25 models pedagògics ca ecologia de l'aprenentatge terme pral.n f es ecología del aprendizaje  fr écologie de l'apprentissage  en learning ecology  
26 models pedagògics ca educació a distància terme pral.n f es educación a distancia  fr éducation à distance  en distance education  
27 aprenentatge en línia ca educació en línia terme pral.n f ca educació digital sin. compl.n f es educación digital  es educación en línea  es educación virtual  fr éducation en ligne  fr éducation virtuelle  en digital education  en e-education  en online education  
28 models pedagògics ca educació semipresencial terme pral.n f ca educació mixta sin. compl.n f es educación combinada  es educación mixta  es educación semipresencial  fr éducation mixte  en b-education  en blended education  
29 models pedagògics ca educació presencial terme pral.n f es educación presencial  fr éducation en présentiel  en classroom education  en classroom-based education  en face-to-face education  en in-class education  
30 models pedagògics ca ensenyament a distància terme pral.n m es enseñanza a distancia  fr enseignement à distance  en distance teaching  
31 aprenentatge en línia ca ensenyament en línia terme pral.n m ca ensenyament digital sin. compl.n m es enseñanza digital  es enseñanza en línea  es enseñanza virtual  fr enseignement en ligne  fr enseignement virtuel  en e-teaching  en online teaching  
32 models pedagògics ca ensenyament semipresencial terme pral.n m ca ensenyament mixt sin. compl.n m es enseñanza combinada  es enseñanza mixta  es enseñanza semipresencial  fr enseignement mixte  en b-teaching  en blended teaching  
33 models pedagògics ca ensenyament presencial terme pral.n m es enseñanza presencial  fr enseignement en présentiel  en classroom teaching  en classroom-based teaching  en face-to-face teaching  en in-class teaching  
34 recursos didàctics ca entorn personal d'aprenentatge terme pral.n m ca EPA siglan m es entorno personal de aprendizaje  es PLE  fr environnement d'apprentissage personnel  fr EPA  en personal learning environment  en PLE  
35 recursos didàctics ca entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge terme pral.n m ca entorn virtual d'aprenentatge sin. compl.n m ca EVA siglan m ca EVE/A siglan m es entorno virtual de aprendizaje  es entorno virtual de enseñanza-aprendizaje  es EVA  es EVE-A  fr environnement virtuel d'apprentissage  fr EVA  en virtual learning environment  en VLE  
36 organització i gestió educatives ca estudiant en línia terme pral.n m, f es estudiante en línea  es estudiante virtual  fr étudiant en ligne | étudiante en ligne  fr étudiant virtuel | étudiante virtuelle  en online student  en virtual student  
37 recursos didàctics ca interactivitat terme pral.n f es interactividad  fr interactivité  en interactivity  
38 recursos didàctics ca ludificació terme pral.n f es ludificación  fr gamification  fr ludification  en gamification  
39 recursos didàctics ca plataforma d'aprenentatge terme pral.n f es plataforma de aprendizaje  fr plate-forme d'apprentissage  fr plateforme d'apprentissage  en learning platform  
40 recursos didàctics ca recurs educatiu obert terme pral.n m ca REO siglan m es recurso educativo abierto  es REA  fr ressource éducative libre  fr ressource pédagogique libre
ressource pédagogique libre
 fr REL  en open educational resource  en OER  
41 organització i gestió educatives ca repositori terme pral.n m es almacén  es depósito  es repositorio  fr référentiel  en repository  
42 recursos didàctics ca retroacció terme pral.n f ca retorn sin. compl.n m es feedback  es retroacción  fr rétroaction  en feedback  
43 recursos didàctics ca síncron -a terme pral.adj ca sincrònic -a terme pral.adj es sincrónico -ca  es síncrono -na  fr synchrone  en synchronous  
44 recursos didàctics ca sincronia terme pral.n f es sincronía  fr synchronie  en synchrony  
45 recursos didàctics ca tutorial terme pral.n m es tutorial  fr tuteur  fr tutoriale  en tutorial  
46 recursos didàctics ca ubiqüitat terme pral.n f es ubicuidad  fr ubiquité  en ubiquity  
47 organització i gestió educatives ca universitat a distància terme pral.n f es universidad a distancia  fr télé-université  fr université à distance  en distance university  
48 organització i gestió educatives ca universitat en línia terme pral.n f es universidad en línea  fr université en ligne  en online university