Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 cooperació al desenvolupament ca accés humanitari terme pral.n m fr accès humanitaire  es acceso humanitario  en humanitarian access  
2 cooperació al desenvolupament ca acció humanitària terme pral.n f fr action humanitaire  es acción humanitaria  en humanitarian action  
3 cooperació al desenvolupament ca actor humanitari terme pral.n m fr acteur humanitaire  fr agent humanitaire  es actor humanitario  en humanitarian actor  
4 cooperació al desenvolupament ca ajut terme pral.n m ca ajuda sin. compl.n f ca assistència sin. compl.n f fr aide  fr assistance  es asistencia  es ayuda  en aid  en assistance  
5 cooperació al desenvolupament ca ajut al desenvolupament terme pral.n m fr aide au développement  fr assistance au développement  es asistencia para el desarrollo  es ayuda al desarrollo  es ayuda para el desarrollo  en development aid  en development assistance  
6 cooperació al desenvolupament ca ajut alimentari terme pral.n m fr aide alimentaire  es ayuda alimentaria  en food aid  
7 cooperació al desenvolupament ca ajut exterior terme pral.n m fr aide de l'étranger  fr aide étrangère  fr aide extérieure  es ayuda exterior  es ayuda externa  es ayuda extranjera  en external aid  en foreign aid  en foreign assistance  
8 cooperació al desenvolupament ca ajut humanitari terme pral.n m fr aide humanitaire  fr assistance humanitaire  es asistencia humanitaria  es ayuda humanitaria  en humanitarian aid  en humanitarian assistance  
9 cooperació al desenvolupament ca ajut humanitari d'emergència terme pral.n m fr aide d'urgence  fr aide humanitaire d'urgence  fr assistance d'urgence  fr assistance humanitaire d'urgence  es asistencia humanitaria de emergencia  es ayuda de emergencia  es ayuda humanitaria de emergencia  en emergency aid  en emergency assistance  en emergency humanitarian aid  en emergency humanitarian assistance  
10 cooperació al desenvolupament ca ajut oficial al desenvolupament terme pral.n m ca AOD siglan m fr aide publique au développement  fr APD  es asistencia oficial para el desarrollo  es ayuda oficial al desarrollo  es AOD  en official development aid  en official development assistance  en ODA  
11 cooperació al desenvolupament ca apoderament terme pral.n m fr appropriation de ses pouvoirs  fr autonomisation  fr renforcement du pouvoir  es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  es potenciación  en empowerment  
12 cooperació al desenvolupament ca assentament terme pral.n m fr établissement  es asentamiento  en settlement  
13 cooperació al desenvolupament ca banc de desenvolupament terme pral.n m fr banque de développement  es banco de desarrollo  en development bank  
14 cooperació al desenvolupament ca bé públic global terme pral.n m ca bé públic mundial terme pral.n m fr bien collectif mondial  fr bien commun universel  fr bien public mondial  fr BPM  es bien público global  es bien público internacional  es bien público mundial  es BPM  en global public good  en GPG  
15 cooperació al desenvolupament ca camp de refugiats terme pral.n m fr camp de réfugiés  es campo de refugiados  en refugee camp  
16 cooperació al desenvolupament ca capital social terme pral.n m fr capital social  es capital social  en social capital  
17 cooperació al desenvolupament ca catàstrofe terme pral.n f fr catastrophe  es catástrofe  en catastrophe  en hazard  
18 cooperació al desenvolupament ca codesenvolupament terme pral.n m fr codéveloppement  es codesarrollo  en codevelopment  
19 cooperació al desenvolupament ca codi de conducta terme pral.n m fr code de conduite  es código de conducta  en code of conduct  
20 cooperació al desenvolupament ca comerç just terme pral.n m fr commerce équitable  es comercio equitativo  es comercio justo  en fair trade  
21 cooperació al desenvolupament ca condicionalitat terme pral.n f fr conditionnalité  es condicionalidad  en conditionality  
22 cooperació al desenvolupament ca condonació del deute terme pral.n f fr annulation de la dette  fr remise de dette  es condonación de deuda  en debt cancellation  en debt forgiveness  
23 cooperació al desenvolupament ca cooperació terme pral.n f fr coopération  es cooperación  en cooperation  
24 cooperació al desenvolupament ca cooperació al desenvolupament terme pral.n f fr coopération au développement  fr coopération pour le développement  es cooperación al desarrollo  es cooperación para el desarrollo  en development cooperation  
25 cooperació al desenvolupament ca cooperació bilateral terme pral.n f fr aide bilatérale  fr coopération bilatérale  es ayuda bilateral  es cooperación bilateral  en bilateral aid  en bilateral assistance  en bilateral cooperation  
26 cooperació al desenvolupament ca cooperació descentralitzada terme pral.n f fr coopération décentralisée  es cooperación descentralizada  en decentralised cooperation  
27 cooperació al desenvolupament ca cooperació econòmica terme pral.n f fr coopération économique  es cooperación económica  en economic cooperation  
28 cooperació al desenvolupament ca cooperació financera terme pral.n f fr coopération financière  es cooperación financiera  en financial cooperation  
29 cooperació al desenvolupament ca cooperació internacional terme pral.n f fr coopération internationale  es cooperación internacional  en international cooperation  
30 cooperació al desenvolupament ca cooperació multilateral terme pral.n f fr aide multilatérale  fr coopération multilatérale  es ayuda multilateral  es cooperación multilateral  en multilateral aid  en multilateral assistance  en multilateral cooperation  
31 cooperació al desenvolupament ca cooperació Nord-Sud terme pral.n f fr coopération Nord-Sud  es cooperación Norte-Sur  en North-South cooperation  en NSC  
32 cooperació al desenvolupament ca cooperació Sud-Nord terme pral.n f fr coopération Sud-Nord  es cooperación Sur-Norte  en South-North cooperation  
33 cooperació al desenvolupament ca cooperació Sud-Sud terme pral.n f fr coopération Sud-Sud  es cooperación Sur-Sur  en South-South cooperation  en SSC  
34 cooperació al desenvolupament ca cooperació tècnica terme pral.n f fr coopération technique  es cooperación técnica  en technical cooperation  
35 cooperació al desenvolupament ca cooperació triangular terme pral.n f fr coopération triangulaire  es cooperación triangular  en triangular cooperation  
36 cooperació al desenvolupament ca cooperant terme pral.n m, f fr coopérant  es cooperante  en cooperant  
37 cooperació al desenvolupament ca corredor humanitari terme pral.n m fr corridor humanitaire  fr couloir humanitaire  es corredor humanitario  es pasillo humanitario  en humanitarian corridor  
38 cooperació al desenvolupament ca cost directe terme pral.n m fr coût direct  es coste directo  en direct cost  
39 cooperació al desenvolupament ca cost indirecte terme pral.n m fr coût indirect  es coste indirecto  en indirect cost  
40 cooperació al desenvolupament ca coherència de polítiques per al desenvolupament terme pral.n f ca CPD siglan f fr cohérence des politiques pour le développement  fr CPD  es coherencia de políticas para el desarrollo  es CPD  en policy coherence for development  en PCD  
41 cooperació al desenvolupament ca crisi humanitària terme pral.n f fr crise humanitaire  es crisis humanitaria  en humanitarian crisis  
42 cooperació al desenvolupament ca desastre terme pral.n m fr désastre  es desastre  en disaster  
43 cooperació al desenvolupament ca desenvolupament terme pral.n m fr développement  es desarrollo  en development  
44 cooperació al desenvolupament ca desenvolupament econòmic terme pral.n m fr développement économique  es desarrollo económico  en economic development  
45 cooperació al desenvolupament ca desenvolupament humà terme pral.n m fr développement humain  es desarrollo humano  en human development  
46 cooperació al desenvolupament ca desenvolupament rural terme pral.n m fr aménagement rural  fr développement rural  es desarrollo rural  en rural development  
47 cooperació al desenvolupament ca desenvolupament social terme pral.n m fr développement social  es desarrollo social  en social development  
48 cooperació al desenvolupament ca desenvolupament sostenible terme pral.n m ca creixement sostenible sin. compl.n m fr développement durable  fr développement viable  es desarrollo sostenible  en sustainable development  
49 cooperació al desenvolupament ca desplaçat intern | desplaçada interna terme pral.n m, f fr déplacé interne  fr personne déplacée  es desplazado interno  en internally displaced person  en IDP  
50 cooperació al desenvolupament ca deute exterior terme pral.n m fr dette extérieure  es deuda exterior  es deuda externa  en external debt  en foreign debt  
51 cooperació al desenvolupament ca educació per al desenvolupament terme pral.n f fr éducation en faveur du développement  fr éducation pour le développement  es educación para el desarrollo  en education for development  
52 cooperació al desenvolupament ca emergència terme pral.n f fr urgence  es emergencia  en emergency  
53 cooperació al desenvolupament ca emergència complexa terme pral.n f fr urgence complexe  es emergencia compleja  en complex emergency  
54 cooperació al desenvolupament ca estatus de refugiat terme pral.n m fr statut de réfugié  es estatus de refugiado  es estatuto de refugiado  en refugee status  en status of refugee  
55 cooperació al desenvolupament ca fam terme pral.n f fr faim  es hambre  en hunger  
56 cooperació al desenvolupament ca fam terme pral.n f fr famine  es hambre  es hambruna  en famine  
57 cooperació al desenvolupament ca fons de contrapartida terme pral.n m fr fonds de contrepartie  es fondo de contrapartida  en counterpart fund  
58 cooperació al desenvolupament ca integració regional terme pral.n f fr intégration régionale  es integración regional  en regional integration  
59 cooperació al desenvolupament ca llindar de pobresa terme pral.n m fr seuil de pauvreté  es umbral de pobreza  en poverty line  
60 cooperació al desenvolupament ca microcrèdit terme pral.n m fr microcrédit  es microcrédito  en microcredit  en microloan  
61 cooperació al desenvolupament ca necessitat bàsica terme pral.n f fr besoin fondamental  es necesidad básica  en basic human need  en basic need  
62 cooperació al desenvolupament ca necessitat social terme pral.n f fr besoin social  es necesidad social  en social need  
63 cooperació al desenvolupament ca països del Nord terme pral.n m pl ca Nord sin. compl.n m fr monde du Nord  fr Nord  fr pays du Nord  es Norte  es países del Norte  en Global North  en North  
64 cooperació al desenvolupament ca organització no governamental per al desenvolupament terme pral.n f ca ONGD siglan f fr organisation non gouvernementale de développement  fr organisation non gouvernementale pour le développement  fr ONGD  es organización no gubernamental de desarrollo  es organización no gubernamental para el desarrollo  es ONGD  en non-governmental development organisation  en NGDO  
65 cooperació al desenvolupament ca organització no governamental terme pral.n f ca ONG siglan f fr organisation non gouvernamentale  fr organisme non gouvernemental  fr ONG  es organización no gubernamental  es ONG  en non-governmental organisation  en non-governmental organization  en nongovernmental organization  en NGO  
66 cooperació al desenvolupament ca país donant terme pral.n m fr pays donateur  fr pays donneur  es país donante  en donor country  
67 cooperació al desenvolupament ca país emergent terme pral.n m fr pays émergent  es país emergente  en emerging country  
68 cooperació al desenvolupament ca país receptor terme pral.n m fr pays bénéficiaire  es país beneficiario  es país receptor  en beneficiary country  en recipient country  
69 cooperació al desenvolupament ca país soci terme pral.n m fr pays partenaire  es país socio  en partner country  
70 cooperació al desenvolupament ca països del Sud terme pral.n m pl ca Sud sin. compl.n m fr monde du Sud  fr pays du Sud  fr Sud  es países del Sur  es Sur  en Global South  en South  
71 cooperació al desenvolupament ca pobresa terme pral.n f fr pauvreté  es pobreza  en poverty  
72 cooperació al desenvolupament ca pobresa absoluta terme pral.n f fr pauvreté absolue  es pobreza absoluta  en absolute poverty  
73 cooperació al desenvolupament ca pobresa relativa terme pral.n f fr pauvreté relative  es pobreza relativa  en relative poverty  
74 cooperació al desenvolupament ca preferència comercial terme pral.n f fr préférence commerciale  es preferencia comercial  en trade preference  
75 cooperació al desenvolupament ca refugiat | refugiada terme pral.n m, f fr réfugié  es refugiado  en refugee  
76 cooperació al desenvolupament ca seguretat alimentària terme pral.n f fr sécurité alimentaire  es seguridad alimentaria  en food security  
77 cooperació al desenvolupament ca seguretat humana terme pral.n f fr sécurité humaine  es seguridad humana  en human security  
78 cooperació al desenvolupament ca sensibilització social terme pral.n f fr sensibilisation  es sensibilización social  en awareness  en awareness-building  
79 cooperació al desenvolupament ca socors terme pral.n m fr secours  es socorro  en emergency relief  en relief  
80 cooperació al desenvolupament ca solidaritat terme pral.n f fr solidarité  es solidaridad  en solidarity  
81 cooperació al desenvolupament ca voluntari | voluntària terme pral.n m, f fr volontaire  es voluntario  en volunteer  
82 cooperació al desenvolupament ca voluntariat terme pral.n m es voluntariado  
83 cooperació al desenvolupament ca vulnerabilitat terme pral.n f fr vulnérabilité  es vulnerabilidad  en vulnerability