Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 urbanisme ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  
2 control de l'administració ca acció terme pral.n f es acción  
3 control de l'administració ca acció de nul·litat terme pral.n f es acción de nulidad  
4 garantia patrimonial ca acció de regrés terme pral.n f ca acció de repetició terme pral.n f es acción de regreso  es acción de repetición  
5 garantia patrimonial ca acció de responsabilitat terme pral.n f es acción de responsabilidad  
6 personal al servei de l'administració ca acomiadament disciplinari terme pral.n m es despido disciplinario  
7 procediment administratiu i acte administratiu ca acord administratiu terme pral.n m es acuerdo administrativo  
8 garantia patrimonial ca acord mutu terme pral.n m ca acord amistós sin. compl.n m es acuerdo amigable  es mutuo acuerdo  
9 procediment administratiu i acte administratiu ca acord d'iniciació terme pral.n m es acuerdo de iniciación  
10 garantia patrimonial ca acord de necessitat d'ocupació terme pral.n m es acuerdo de necesidad de ocupación  
11 procediment administratiu i acte administratiu ca acord de suspensió terme pral.n m es acuerdo de suspensión  
12 contractes de l'administració ca acord marc de contractació terme pral.n m es acuerdo marco de contratación  
13 activitat administrativa ca acreditació terme pral.n f es acreditación  
14 activitat administrativa ca acta terme pral.n f es acta  
15 activitat administrativa ca acta d'inspecció terme pral.n f es acta de inspección  
16 garantia patrimonial ca acta d'ocupació terme pral.n f es acta de ocupación  
17 urbanisme ca acta de replantejament terme pral.n f ca acta de començament d'obra sin. compl.n f ca acta de replanteig sin. compl.n f es acta de comienzo de obra  es acta de replanteo  
18 garantia patrimonial ca acta de pagament terme pral.n f es acta de pago  
19 urbanisme ca acta de recepció d'obra terme pral.n f es acta de recepción de obra  
20 garantia patrimonial ca acta prèvia a l'ocupació terme pral.n f es acta previa a la ocupación  
21 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu terme pral.n m es acto administrativo  
22 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu anul·lable terme pral.n m es acto administrativo anulable  
23 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu complex terme pral.n m es acto administrativo complejo  
24 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu confirmatori terme pral.n m ca acte administratiu reproductori sin. compl.n m es acto administrativo confirmatorio  es acto administrativo reproductorio  
25 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu consentit terme pral.n m es acto administrativo consentido  
26 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu constitutiu terme pral.n m es acto administrativo constitutivo  
27 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu desfavorable terme pral.n m ca acte administratiu de gravamen sin. compl.n m ca acte administratiu restrictiu sin. compl.n m es acto administrativo de gravamen  es acto administrativo desfavorable  es acto administrativo restrictivo  
28 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tracte instantani terme pral.n m ca acte administratiu de tracte únic sin. compl.n m es acto administrativo de tracto instantáneo  es acto administrativo de tracto único  
29 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tracte successiu terme pral.n m es acto administrativo de tracto sucesivo  
30 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tràmit terme pral.n m es acto administrativo de trámite  
31 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tràmit qualificat terme pral.n m es acto administrativo de trámite cualificado  
32 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu declaratiu terme pral.n m es acto administrativo declarativo  
33 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu resolutori terme pral.n m ca acte administratiu definitiu sin. compl.n m es acto administrativo definitivo  es acto administrativo resolutorio  
34 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu executiu terme pral.n m es acto administrativo ejecutivo  
35 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu exprés terme pral.n m es acto administrativo expreso  
36 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu extintiu terme pral.n m es acto administrativo extintivo  
37 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu favorable terme pral.n m es acto administrativo favorable  
38 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu ferm terme pral.n m es acto administrativo firme  
39 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu que posa fi a la via administrativa terme pral.n m ca acte administratiu ferm en via administrativa sin. compl.n m ca acte administratiu que causa estat sin. compl.n m ca acte administratiu que exhaureix la via administrativa sin. compl.n m es acto administrativo firme en vía administrativa  es acto administrativo que agota la vía administrativa  es acto administrativo que causa estado  es acto administrativo que pone fin a la vía administrativa  
40 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu general terme pral.n m es acto administrativo general  
41 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu tàcit terme pral.n m ca acte administratiu implícit sin. compl.n m es acto administrativo implícito  es acto administrativo tácito  
42 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu inexistent terme pral.n m es acto administrativo inexistente  
43 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu múltiple terme pral.n m es acto administrativo plúrimo  
44 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu necessitat d'acceptació terme pral.n m es acto administrativo necesitado de aceptación  
45 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu nul de ple dret terme pral.n m es acto administrativo nulo de pleno derecho  
46 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu originari terme pral.n m es acto administrativo originario  
47 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu presumpte terme pral.n m es acto administrativo presunto  
48 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu que no posa fi a la via administrativa terme pral.n m ca acte administratiu que no causa estat sin. compl.n m ca acte administratiu que no és ferm en via administrativa sin. compl.n m ca acte administratiu que no exhaureix la via administrativa sin. compl.n m es acto administrativo que no agota la vía administrativa  es acto administrativo que no causa estado  es acto administrativo que no es firme en vía administrativa  es acto administrativo que no pone fin a la vía administrativa  
49 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu sancionador terme pral.n m es acto administrativo sancionador  
50 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu simple terme pral.n m es acto administrativo simple  
51 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu singular terme pral.n m es acto administrativo singular  
52 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu translatiu de drets terme pral.n m es acto administrativo traslativo de derechos  
53 control de l'administració ca acte de govern terme pral.n m ca acte polític sin. compl.n m es acto de gobierno  es acto político  
54 urbanisme ca acte de replantejament terme pral.n m ca acte de replanteig sin. compl.n m es acto de replanteamiento  es acto de replanteo  
55 procediment administratiu i acte administratiu ca acte propi terme pral.n m es acto propio  
56 contractes de l'administració ca actes separables terme pral.n m pl es actos separables  
57 procediment administratiu i acte administratiu ca activitat administrativa terme pral.n f ca actuació administrativa sin. compl.n f es actividad administrativa  es actuación administrativa  
58 activitat administrativa ca activitat arbitral terme pral.n f es actividad arbitral  
59 activitat administrativa ca activitat d'inspecció terme pral.n f ca funció inspectora sin. compl.n f ca inspecció sin. compl.n f es actividad de inspección  es función inspectora  es inspección  
60 activitat administrativa ca activitat de policia terme pral.n f ca activitat d'ordenació sin. compl.n f ca activitat de limitació sin. compl.n f es actividad de limitación  es actividad de ordenación  es actividad de policía  
61 activitat administrativa ca activitat de control de riscos terme pral.n f es actividad de control de riesgos  
62 activitat administrativa ca activitat de foment terme pral.n f ca foment sin. compl.n m es actividad de fomento  es fomento  
63 activitat administrativa ca activitat de planificació terme pral.n f ca activitat de programació terme pral.n f ca activitat planificadora sin. compl.n f ca planificació sin. compl.n f ca programació sin. compl.n f es actividad de planificación  es actividad de programación  es actividad planificadora  es planificación  es programación  
64 activitat administrativa ca activitat de prestació terme pral.n f ca servei públic terme pral.n m es actividad de prestación  es servicio público  
65 activitat administrativa ca activitat de regulació de serveis d'interès general terme pral.n f es actividad de regulación de servicios de interés general  
66 activitat administrativa ca activitat sancionadora terme pral.n f es actividad sancionadora  
67 urbanisme ca activitat urbanística terme pral.n f es actividad urbanística  
68 administració electrònica ca actuació administrativa automatitzada terme pral.n f es actuación administrativa automatizada  
69 urbanisme ca actuació de transformació urbanística terme pral.n f es actuación de transformación urbanística  
70 urbanisme ca actuació urbanística terme pral.n f es actuación urbanística  
71 garantia patrimonial ca actuació urbanística per expropiació forçosa terme pral.n f es actuación urbanística por expropiación forzosa  
72 procediment administratiu i acte administratiu ca acumulació d'actes administratius terme pral.n f es acumulación de actos administrativos  
73 procediment administratiu i acte administratiu ca acumulació de procediments administratius terme pral.n f es acumulación de procedimientos administrativos  
74 activitat administrativa ca adjudicació directa d'una subvenció terme pral.n f es adjudicación directa de una subvención  
75 organització administrativa ca Administració activa terme pral.n f es Administración activa  
76 organització administrativa ca Administració autonòmica terme pral.n f es Administración autonómica  
77 organització administrativa ca Administració general de l'Estat terme pral.n f ca Administració central sin. compl.n f es Administración central  es Administración general del Estado  
78 organització administrativa ca Administració consultiva terme pral.n f es Administración consultiva  
79 organització administrativa ca Administració corporativa terme pral.n f es Administración corporativa  
80 organització administrativa ca Administració de la Generalitat de Catalunya terme pral.n f es Administración de la Generalidad de Cataluña  
81 administració electrònica ca administració electrònica terme pral.n f es administración electrónica  es gobierno electrónico  
82 organització administrativa ca administració independent terme pral.n f ca autoritat administrativa independent sin. compl.n f es administración independiente  es autoridad administrativa independiente  
83 organització administrativa ca Administració institucional terme pral.n f es Administración institucional  
84 organització administrativa ca Administració local terme pral.n f es Administración local  
85 organització administrativa ca Administració perifèrica terme pral.n f es Administración periférica  
86 dret administratiu general ca Administració pública terme pral.n f es Administración pública  
87 organització administrativa ca Administració territorial terme pral.n f es Administración territorial  
88 procediment administratiu i acte administratiu ca administrat | administrada terme pral.n m, f es administrado | administrada  
89 administració electrònica ca adreça electrònica única terme pral.n f es dirección electrónica única  
90 béns de l'administració ca adscripció terme pral.n f es adscripción  
91 activitat administrativa ca advertència terme pral.n f es apercibimiento  
92 activitat administrativa ca advertiment terme pral.n m es advertencia  
93 activitat administrativa ca afectació terme pral.n f es afectación  
94 administració electrònica ca afectat pel tractament de dades | afectada pel tractament de dades terme pral.n m, f ca interessat pel tractament de dades | interessada pel tractament de dades sin. compl.n m, f es afectado por el tratamiento de datos | afectada por el tratamiento de datos  es interesado por el tratamiento de datos | interesada por el tratamiento de datos  
95 organització administrativa ca agència terme pral.n f es agencia  
96 urbanisme ca agent de l'edificació terme pral.n m, f es agente de la edificación  
97 organització administrativa ca ajuntament terme pral.n m ca corporació municipal sin. compl.n f es ayuntamiento  es corporación municipal  
98 activitat administrativa ca ajut públic terme pral.n m es ayuda pública  
99 organització administrativa ca alcalde | alcalde, alcaldessa terme pral.n m, f es alcalde | alcaldesa  
100 béns de l'administració ca alienació forçosa terme pral.n f es enajenación forzosa  
101 béns de l'administració ca alienació onerosa terme pral.n f es enajenación onerosa  
102 procediment administratiu i acte administratiu ca al·legació terme pral.n f es alegación  
103 garantia patrimonial ca alliberament d'expropiacions terme pral.n m es liberación de expropiaciones  
104 personal al servei de l'administració ca alt càrrec terme pral.n m es alto cargo  
105 organització administrativa ca alta inspecció terme pral.n f es alta inspección  
106 organització administrativa ca àmbit competencial terme pral.n m es ámbito competencial  
107 béns de l'administració ca amillarament terme pral.n m es amillaramiento  
108 activitat administrativa ca fitació terme pral.n f ca amollonament sin. compl.n m es amojonamiento  
109 activitat administrativa ca amonestació terme pral.n f ca amonestament terme pral.n m es amonestación  
110 personal al servei de l'administració ca amortització terme pral.n f es amortización  
111 procediment administratiu i acte administratiu ca anul·labilitat terme pral.n f ca nul·litat relativa sin. compl.n f es anulabilidad  es nulidad relativa  
112 procediment administratiu i acte administratiu ca anul·lació terme pral.n f es anulación  
113 control de l'administració ca aparença de bon dret terme pral.n f ca fumus boni iuris [la] sin. compl.n m es apariencia de buen derecho  es fumus boni iuris  
114 urbanisme ca aprofitament urbanístic terme pral.n m ca edificabilitat mitjana ponderada sin. compl.n f es aprovechamiento urbanístico  es edificabilidad media ponderada  
115 procediment administratiu i acte administratiu ca aprovació terme pral.n f es aprobación  
116 posició jurídica de l'administració ca arbitrarietat terme pral.n f es arbitrariedad  
117 control de l'administració ca arbitratge administratiu terme pral.n m es arbitraje administrativo  
118 control de l'administració ca arbitratge institucional terme pral.n m es arbitraje institucional  
119 urbanisme ca àrea de repartiment terme pral.n f es área de reparto  
120 organització administrativa ca àrea metropolitana terme pral.n f es área metropolitana  
121 urbanisme ca àrea residencial terme pral.n f es área residencial  
122 urbanisme ca àrea residencial estratègica terme pral.n f es área residencial estratégica  
123 administració electrònica ca arxiu electrònic de documents terme pral.n m es archivo electrónico de documentos  
124 contractes de l'administració ca assegurança de responsabilitat patrimonial terme pral.n f es seguro de responsabilidad patrimonial  
125 urbanisme ca associació administrativa de cooperació terme pral.n f es asociación administrativa de cooperación  
126 béns de l'administració ca atermenament terme pral.n m ca delimitació sin. compl.n f ca partionament sin. compl.n m es deslinde  
127 urbanisme ca auditoria urbanística terme pral.n f es auditoría urbanística  
128 posició jurídica de l'administració ca autoadministració terme pral.n f es autoadministración  
129 organització administrativa ca autonomia terme pral.n f es autonomía  
130 organització administrativa ca autonomia local terme pral.n f es autonomía local  
131 dret administratiu general ca autoregulació terme pral.n f es autorregulación  
132 dret administratiu general ca autoregulació regulada terme pral.n f es autorregulación regulada  
133 personal al servei de l'administració ca autoritat terme pral.n f es autoridad  
134 activitat administrativa ca autoritat terme pral.n f es autoridad  
135 activitat administrativa ca autorització administrativa terme pral.n f ca habilitació terme pral.n f ca llicència sin. compl.n f ca permís sin. compl.n m es autorización administrativa  es habilitación  es licencia  es permiso  
136 personal al servei de l'administració ca autorització de compatibilitat terme pral.n f es autorización de compatibilidad  
137 posició jurídica de l'administració ca autotutela terme pral.n f es autotutela  
138 posició jurídica de l'administració ca autotutela reduplicativa terme pral.n f ca autotutela de segona potència sin. compl.n f es autotutela en segunda potencia  es autotutela reduplicativa  
139 posició jurídica de l'administració ca autotutela declarativa terme pral.n f es autotutela declarativa  
140 posició jurídica de l'administració ca autotutela executiva terme pral.n f es autotutela ejecutiva  
141 organització administrativa ca auxili administratiu terme pral.n m es auxilio administrativo  
142 activitat administrativa ca avaluació d'impacte ambiental terme pral.n f es evaluación de impacto ambiental  
143 fonts de l'ordenament administratiu ca avaluació d'impacte normatiu terme pral.n f ca avaluació normativa terme pral.n f es evaluación del impacto normativo  es evaluación normativa  
144 personal al servei de l'administració ca avaluació de l'acompliment terme pral.n f es evaluación del desempeño  
145 contractes de l'administració ca avaluació prèvia terme pral.n f es evaluación previa  
146 organització administrativa ca avocació terme pral.n f es avocación  
147 fonts de l'ordenament administratiu ca ban terme pral.n m es bando  
148 personal al servei de l'administració ca bases de la convocatòria terme pral.n f pl es bases de la convocatoria  
149 béns de l'administració ca bé comunal terme pral.n m ca bé del comú sin. compl.n m es bien comunal  es bien concejil  es bien de aprovechamiento común  
150 béns de l'administració ca bé de domini privat terme pral.n m ca bé patrimonial sin. compl.n m es bien de dominio privado  es bien patrimonial  
151 béns de l'administració ca bé de domini públic terme pral.n m ca bé demanial sin. compl.n m ca demani sin. compl.n m es bien de dominio público  es bien demanial  es bien dominial  
152 béns de l'administració ca bé de domini públic artificial terme pral.n m ca bé de domini públic accidental sin. compl.n m ca bé de domini públic no necessari sin. compl.n m es bien de dominio público accidental  es bien de dominio público artificial  es bien de dominio público no necesario  
153 béns de l'administració ca bé de domini públic natural terme pral.n m ca bé de domini públic necessari sin. compl.n m es bien de dominio público natural  es bien de dominio público necesario  
154 garantia patrimonial ca beneficiari d'una expropiació forçosa | beneficiària d'una expropiació forçosa terme pral.n m, f es beneficiario de una expropiación forzosa | beneficiaria de una expropiación forzosa  
155 activitat administrativa ca beneficiari d'una subvenció | beneficiària d'una subvenció terme pral.n m, f es beneficiario de una subvención | beneficiaria de una subvención  
156 personal al servei de l'administració ca borsa de treball terme pral.n f es bolsa de trabajo  
157 personal al servei de l'administració ca burocràcia terme pral.n f es burocracia  
158 dret administratiu general ca diari oficial terme pral.n m ca butlletí oficial sin. compl.n m es boletín oficial  es diario oficial  
159 organització administrativa ca Consell de l'Audiovisual de Catalunya terme pral.n m ca CAC siglan m es Consejo del Audiovisual de Cataluña  es CAC  
160 activitat administrativa ca cadastre terme pral.n m es catastro  
161 procediment administratiu i acte administratiu ca caducitat d'un procediment administratiu terme pral.n f es caducidad de un procedimiento administrativo  
162 control de l'administració ca caducitat d'una acció terme pral.n f es caducidad de una acción  
163 activitat administrativa ca caducitat d'una autorització terme pral.n f es caducidad de una autorización  
164 organització administrativa ca cambra professional terme pral.n f es cámara profesional  
165 control de l'administració ca capacitat processal terme pral.n f es capacidad procesal  
166 personal al servei de l'administració ca càrrec de confiança terme pral.n m es cargo de confianza  
167 personal al servei de l'administració ca càrrec públic terme pral.n m es cargo público  
168 posició jurídica de l'administració ca càrrega terme pral.n f es carga  
169 personal al servei de l'administració ca carrera professional terme pral.n f es carrera profesional  
170 activitat administrativa ca carta de serveis terme pral.n f es carta de servicios  
171 béns de l'administració ca catàleg de béns protegits terme pral.n m es catálogo de bienes protegidos  
172 personal al servei de l'administració ca catàleg de llocs de treball terme pral.n m es catálogo de puestos de trabajo  
173 activitat administrativa ca catàleg de paisatge terme pral.n m es catálogo de paisaje  
174 procediment administratiu i acte administratiu ca causa d'abstenció terme pral.n f es causa de abstención  
175 garantia patrimonial ca causa expropiandi [la] terme pral.n f es causa expropiandi  
176 procediment administratiu i acte administratiu ca causa jurídica terme pral.n f es causa jurídica  
177 garantia patrimonial ca causalitat terme pral.n f es causalidad  
178 control de l'administració ca posar fi a la via administrativa terme pral.v intr ca causar estat sin. compl.v intr ca exhaurir la via administrativa sin. compl.v intr es agotar la vía administrativa  es causar estado  es poner fin a la vía administrativa  
179 urbanisme ca cèdula d'habitabilitat terme pral.n f es cédula de habitabilidad  
180 dret administratiu general ca cens electoral terme pral.n m es censo electoral  
181 administració electrònica ca cens promocional terme pral.n m es censo promocional  
182 contractes de l'administració ca central de contractació terme pral.n f es central de contratación  
183 activitat administrativa ca certificació terme pral.n f es certificación  
184 administració electrònica ca certificació d'un prestador de serveis de certificació terme pral.n f es certificación de un prestador de servicios de certificación  
185 urbanisme ca certificació del projecte de reparcel·lació terme pral.n f es certificación del proyecto de reparcelación  
186 activitat administrativa ca certificat terme pral.n m es certificación  es certificado  
187 contractes de l'administració ca certificat comunitari de classificació terme pral.n m es certificado comunitario de clasificación  
188 procediment administratiu i acte administratiu ca certificat d'acte presumpte terme pral.n m es certificado de acto presunto  
189 urbanisme ca certificat de règim urbanístic terme pral.n m es certificado de régimen urbanístico  
190 administració electrònica ca certificat electrònic terme pral.n m ca certificat digital sin. compl.n m es certificado digital  es certificado electrónico  
191 administració electrònica ca certificat electrònic reconegut terme pral.n m es certificado electrónico reconocido  
192 personal al servei de l'administració ca cessament terme pral.n m es cese  
193 administració electrònica ca comunicació de dades de caràcter personal terme pral.n f ca cessió de dades de caràcter personal sin. compl.n f es cesión de datos de carácter personal  es comunicación de datos de carácter personal  
194 urbanisme ca cessió de sòl amb aprofitament terme pral.n f es cesión del suelo con aprovechamiento  
195 fonts de l'ordenament administratiu ca circular terme pral.n f ca instrucció sin. compl.n f ca ordre de servei sin. compl.n f es circular  es instrucción  es parte de servicio  
196 fonts de l'ordenament administratiu ca circular normativa terme pral.n f es circular normativa  
197 urbanisme ca classificació del sòl terme pral.n f es clasificación del suelo  
198 béns de l'administració ca clàusula de precari terme pral.n f es cláusula de precario  
199 activitat administrativa ca clàusula de progrés terme pral.n f es cláusula de progreso  
200 activitat administrativa ca coacció administrativa terme pral.n f es coacción administrativa  
201 activitat administrativa ca coacció administrativa directa terme pral.n f es coacción administrativa directa  
202 personal al servei de l'administració ca codi de conducta terme pral.n m ca codi de bones pràctiques sin. compl.n m ca codi deontològic sin. compl.n m es código de buenas prácticas  es código de conducta  es código deontológico  
203 urbanisme ca Codi tècnic de l'edificació terme pral.n m es Código técnico de la edificación  
204 contractes de l'administració ca coeficient de revisió terme pral.n m es coeficiente de revisión  
205 organització administrativa ca col·legi professional terme pral.n m es colegio profesional  
206 organització administrativa ca comarca terme pral.n f es comarca  
207 organització administrativa ca comissió bilateral de cooperació terme pral.n f es comisión bilateral de cooperación  
208 urbanisme ca Comissió d'Urbanisme de Catalunya terme pral.n f es Comisión de Urbanismo de Cataluña  
209 organització administrativa ca junta de govern local terme pral.n f ca comissió de govern sin. compl.n f es comisión de gobierno  es junta de gobierno local  
210 personal al servei de l'administració ca comissió de serveis terme pral.n f es comisión de servicios  
211 organització administrativa ca comissió especial de comptes terme pral.n f es comisión especial de cuentas  
212 organització administrativa ca comissió especial de suggeriments i reclamacions terme pral.n f es comisión especial de sugerencias y reclamaciones  
213 organització administrativa ca comissió informativa municipal terme pral.n f es comisión informativa municipal  
214 organització administrativa ca Comissió Jurídica Assessora terme pral.n f es Comisión Jurídica Asesora  
215 urbanisme ca comissió territorial d'urbanisme terme pral.n f es comisión territorial de urbanismo  
216 organització administrativa ca comissionat terme pral.n m es comisionado  
217 urbanisme ca compensació bàsica terme pral.n f es compensación básica  
218 urbanisme ca compensació per concertació terme pral.n f es compensación por concertación  
219 urbanisme ca compensació urbanística terme pral.n f es compensación urbanística  
220 organització administrativa ca competència administrativa terme pral.n f es competencia administrativa  
221 organització administrativa ca competència alternativa terme pral.n f es competencia alternativa  
222 organització administrativa ca competència coincident terme pral.n f es competencia coincidente  
223 organització administrativa ca competència compartida terme pral.n f es competencia compartida  
224 organització administrativa ca competència concurrent terme pral.n f es competencia concurrente  
225 organització administrativa ca competència conjunta terme pral.n f es competencia conjunta  
226 organització administrativa ca competència exclusiva terme pral.n f es competencia exclusiva  
227 organització administrativa ca competència indistinta terme pral.n f es competencia indistinta  
228 organització administrativa ca competència ratione temporis [ratione temporis: la] terme pral.n f ca competència temporal terme pral.n f es competencia ratione temporis  
229 organització administrativa ca competència successiva terme pral.n f es competencia sucesiva  
230 personal al servei de l'administració ca complement de dedicació especial terme pral.n m es complemento de dedicación especial  
231 personal al servei de l'administració ca complement de destinació terme pral.n m ca complement de lloc de treball sin. compl.n m es complemento de destino  es complemento de puesto de trabajo  
232 personal al servei de l'administració ca complement de productivitat terme pral.n m es complemento de productividad  
233 personal al servei de l'administració ca complement específic terme pral.n m es complemento específico  
234 personal al servei de l'administració ca complement personal transitori terme pral.n m es complemento personal transitorio  
235 contractes de l'administració ca compliment d'un contracte administratiu terme pral.n m es cumplimiento de un contrato administrativo  
236 urbanisme ca compte de liquidació provisional terme pral.n m es cuenta de liquidación provisional  
237 procediment administratiu i acte administratiu ca compulsió sobre les persones terme pral.n f es compulsión sobre las personas  
238 administració electrònica ca comunicació administrativa electrònica terme pral.n f es comunicación administrativa electrónica  
239 activitat administrativa ca comunicació prèvia terme pral.n f es comunicación previa  
240 organització administrativa ca comunitat autònoma terme pral.n f es comunidad autónoma  
241 urbanisme ca comunitat de reparcel·lació terme pral.n f es comunidad de reparcelación  
242 urbanisme ca concentració de parcel·les terme pral.n f ca concentració parcel·lària sin. compl.n f es concentración parcelaria  
243 posició jurídica de l'administració ca concepte jurídic indeterminat terme pral.n m es concepto jurídico indeterminado  
244 contractes de l'administració ca concert terme pral.n m es concierto  
245 activitat administrativa ca concessió administrativa terme pral.n f es concesión administrativa  
246 contractes de l'administració ca contracte de concessió d'obra pública terme pral.n m ca concessió d'obra pública sin. compl.n f es concesión de obra pública  es contrato de concesión de obra pública  
247 béns de l'administració ca concessió de domini públic terme pral.n f es concesión de dominio público  
248 contractes de l'administració ca concessió de servei públic terme pral.n f es concesión de servicio público  
249 activitat administrativa ca concessionari | concessionària terme pral.n m, f es concesionario | concesionaria  
250 urbanisme ca concreció de l'ordenació volumètrica terme pral.n f es concreción de la ordenación volumétrica  
251 personal al servei de l'administració ca concurs terme pral.n m es concurso  
252 personal al servei de l'administració ca concurs de canvi de destinació terme pral.n m es concurso de cambio de destino  
253 contractes de l'administració ca concurs de projectes terme pral.n m es concurso de proyectos  
254 personal al servei de l'administració ca concurs de provisió de llocs de treball terme pral.n m es concurso de provisión de puestos de trabajo  
255 personal al servei de l'administració ca concurs oposició terme pral.n m es concurso oposición  
256 procediment administratiu i acte administratiu ca condició terme pral.n f es condición  
257 procediment administratiu i acte administratiu ca condició resolutòria terme pral.n f es condición resolutoria  
258 procediment administratiu i acte administratiu ca condició suspensiva terme pral.n f es condición suspensiva  
259 organització administrativa ca conferència sectorial terme pral.n f es conferencia sectorial  
260 urbanisme ca consell assessor urbanístic terme pral.n m es consejo asesor urbanístico  
261 personal al servei de l'administració ca Consell Català de la Funció Pública terme pral.n m es Consejo Catalán de la Función Pública  
262 organització administrativa ca consell comarcal terme pral.n m es consejo comarcal  
263 organització administrativa ca Consell d'Estat terme pral.n m es Consejo de Estado  
264 organització administrativa ca Consell de Garanties Estatutàries terme pral.n m es Consejo de Garantías Estatutarias  
265 organització administrativa ca Consell de Governs Locals terme pral.n m es Consejo de Gobiernos Locales  
266 organització administrativa ca Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya terme pral.n m es Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña  
267 organització administrativa ca consell insular terme pral.n m es consejo insular  
268 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
269 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
270 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
271 organització administrativa ca conseller | consellera terme pral.n m, f es consejero | consejera  
272 organització administrativa ca departament terme pral.n m ca conselleria sin. compl.n f es consejería  es departamento  
273 administració electrònica ca consentiment sobre les dades de caràcter personal terme pral.n m es consentimiento sobre los datos de carácter personal  
274 procediment administratiu i acte administratiu ca conservació terme pral.n f es conservación  
275 personal al servei de l'administració ca consolidació del grau personal terme pral.n f es consolidación del grado personal  
276 organització administrativa ca consorci terme pral.n m es consorcio  
277 urbanisme ca consorci urbanístic terme pral.n m es consorcio urbanístico  
278 fonts de l'ordenament administratiu ca constitució terme pral.n f es constitución  
279 procediment administratiu i acte administratiu ca constrenyiment sobre el patrimoni terme pral.n m es apremio sobre el patrimonio  
280 urbanisme ca constructor | constructora terme pral.n m, f es constructor | constructora  
281 contractes de l'administració ca contractació administrativa terme pral.n f es contratación administrativa  
282 contractes de l'administració ca contractació del sector públic terme pral.n f es contratación del sector público  
283 contractes de l'administració ca contractant terme pral.n m, f es contratante  
284 contractes de l'administració ca contracte administratiu terme pral.n m es contrato administrativo  
285 contractes de l'administració ca contracte administratiu especial terme pral.n m es contrato administrativo especial  
286 contractes de l'administració ca contracte d'obres terme pral.n m es contrato de obras  
287 contractes de l'administració ca contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat terme pral.n m ca CPP siglan m es contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado  es CPP  
288 contractes de l'administració ca contracte de fabricació terme pral.n m ca contracte de subministrament de fabricació sin. compl.n m es contrato de fabricación  es contrato de suministro de fabricación  
289 contractes de l'administració ca contracte de gestió de serveis públics terme pral.n m es contrato de gestión de servicios públicos  
290 contractes de l'administració ca contracte de serveis terme pral.n m es contrato de servicios  
291 contractes de l'administració ca contracte de subministrament terme pral.n m es contrato de suministro  
292 contractes de l'administració ca contracte del sector públic terme pral.n m es contrato del sector público  
293 administració electrònica ca contracte electrònic terme pral.n m ca contracte formalitzat per via electrònica sin. compl.n m es contrato electrónico  es contrato celebrado por vía electrónica  
294 contractes de l'administració ca contracte menor terme pral.n m es contrato menor  
295 contractes de l'administració ca contracte mixt terme pral.n m es contrato mixto  
296 contractes de l'administració ca contracte privat del sector públic terme pral.n m es contrato privado del sector público  
297 contractes de l'administració ca contracte subjecte a regulació harmonitzada terme pral.n m es contrato sujeto a regulación armonizada  
298 contractes de l'administració ca contractista terme pral.n m, f es contratista  
299 activitat administrativa ca contribució especial terme pral.n f es contribución especial  
300 organització administrativa ca control d'eficàcia terme pral.n m es control de eficacia  
301 organització administrativa ca control d'oportunitat terme pral.n m es control de oportunidad  
302 organització administrativa ca control de legalitat terme pral.n m ca tutela sin. compl.n f es control de legalidad  es tutela  
303 organització administrativa ca conveni terme pral.n m es convenio  
304 organització administrativa ca conveni administratiu terme pral.n m es convenio administrativo  
305 organització administrativa ca conveni de col·laboració terme pral.n m es convenio de colaboración  
306 organització administrativa ca conveni de cooperació terme pral.n m es convenio de cooperación  
307 organització administrativa ca conveni interadministratiu terme pral.n m es convenio interadministrativo  
308 urbanisme ca conveni urbanístic terme pral.n m es convenio urbanístico  
309 procediment administratiu i acte administratiu ca conversió terme pral.n f es conversión  
310 procediment administratiu i acte administratiu ca convocatòria pública terme pral.n f es convocatoria pública  
311 urbanisme ca cooperació terme pral.n f es cooperación  
312 procediment administratiu i acte administratiu ca còpia autèntica terme pral.n f es copia auténtica  
313 procediment administratiu i acte administratiu ca còpia compulsada terme pral.n f es copia compulsada  
314 administració electrònica ca còpia electrònica autèntica terme pral.n f es copia electrónica auténtica  
315 organització administrativa ca corporació de dret públic terme pral.n f es corporación de derecho público  
316 organització administrativa ca corporació local terme pral.n f es corporación local  
317 personal al servei de l'administració ca cos terme pral.n m es cuerpo  
318 personal al servei de l'administració ca cos administratiu terme pral.n m es cuerpo administrativo  
319 personal al servei de l'administració ca cos auxiliar d'administració terme pral.n m es cuerpo auxiliar de administración  
320 personal al servei de l'administració ca cos de gestió d'administració terme pral.n m es cuerpo de gestión de administración  
321 personal al servei de l'administració ca cos subaltern d'administració terme pral.n m es cuerpo subalterno de administración  
322 personal al servei de l'administració ca cos superior d'administració terme pral.n m es cuerpo superior de administración  
323 fonts de l'ordenament administratiu ca costum terme pral.n m es costumbre  
324 administració electrònica ca dada de caràcter personal terme pral.n f ca dada personal sin. compl.n f es dato de carácter personal  es dato personal  en personal datum  fr donée personnelle  fr donnée à caractère personnel  
325 administració electrònica ca dada especialment protegida terme pral.n f es dato especialmente protegido  
326 administració electrònica ca data electrònica terme pral.n f es fecha electrónica  
327 garantia patrimonial ca declaració d'interès social terme pral.n f es declaración de interés social  
328 urbanisme ca declaració d'obra nova terme pral.n f es declaración de obra nueva  
329 garantia patrimonial ca declaració d'utilitat pública terme pral.n f es declaración de utilidad pública  
330 activitat administrativa ca declaració d'utilitat pública terme pral.n f es declaración de utilidad pública  
331 procediment administratiu i acte administratiu ca declaració de caducitat terme pral.n f es declaración de caducidad  
332 procediment administratiu i acte administratiu ca declaració de lesivitat terme pral.n f es declaración de lesividad  
333 procediment administratiu i acte administratiu ca declaració de nul·litat terme pral.n f es declaración de nulidad  
334 dret administratiu general ca declaració responsable terme pral.n f es declaración responsable  
335 fonts de l'ordenament administratiu ca decret terme pral.n m es decreto  
336 fonts de l'ordenament administratiu ca decret legislatiu terme pral.n m es decreto legislativo  
337 fonts de l'ordenament administratiu ca decret llei terme pral.n m es decreto ley  
338 organització administrativa ca delegació de competències terme pral.n f es delegación de competencias  
339 organització administrativa ca delegació de signatura terme pral.n f es delegación de firma  
340 organització administrativa ca delegació del govern terme pral.n f es delegación del gobierno  
341 fonts de l'ordenament administratiu ca delegació legislativa terme pral.n f es delegación legislativa  
342 control de l'administració ca demanda terme pral.n f es demanda  
343 control de l'administració ca demandant terme pral.n m, f ca part demandant terme pral.n f es demandante  es parte demandante  
344 control de l'administració ca demandat | demandada terme pral.n m, f ca part demandada terme pral.n f es demandado | demandada  es parte demandada  
345 béns de l'administració ca demanialitat terme pral.n f es demanialidad  
346 personal al servei de l'administració ca demèrit terme pral.n m es demérito  
347 urbanisme ca densitat d'ús residencial terme pral.n f es densidad de uso residencial  
348 béns de l'administració ca desadscripció terme pral.n f es desadscripción  
349 béns de l'administració ca desafectació terme pral.n f es desafectación  
350 organització administrativa ca descentralització terme pral.n f es descentralización  
351 organització administrativa ca descentralització administrativa terme pral.n f es descentralización administrativa  
352 organització administrativa ca descentralització política terme pral.n f es descentralización política  
353 organització administrativa ca desconcentració terme pral.n f es desconcentración  
354 personal al servei de l'administració ca desert -a terme pral.adj es desierto -ta  
355 procediment administratiu i acte administratiu ca desistiment terme pral.n m es desistimiento  
356 fonts de l'ordenament administratiu ca deslegalització terme pral.n f es deslegalización  
357 béns de l'administració ca potestat de desnonament terme pral.n f ca desnonament administratiu sin. compl.n m es desahucio administrativo  es potestad de desahucio  
358 personal al servei de l'administració ca destinació terme pral.n f es destino  
359 posició jurídica de l'administració ca desviació de poder terme pral.n f es desviación de poder  
360 urbanisme ca determinació urbanística terme pral.n f es determinación urbanística  
361 urbanisme ca deure de conservació terme pral.n m es deber de conservación  
362 procediment administratiu i acte administratiu ca dia hàbil terme pral.n m es día hábil  
363 procediment administratiu i acte administratiu ca dia inhàbil terme pral.n m es día inhábil  
364 procediment administratiu i acte administratiu ca dia natural terme pral.n m es día natural  
365 contractes de l'administració ca diàleg competitiu terme pral.n m es diálogo competitivo  
366 dret administratiu general ca informe terme pral.n m ca dictamen sin. compl.n m es dictamen  es informe  
367 personal al servei de l'administració ca dieta terme pral.n f es dieta  
368 organització administrativa ca diputació provincial terme pral.n f es diputación provincial  
369 organització administrativa ca direcció general terme pral.n f es dirección general  
370 urbanisme ca director d'obra | directora d'obra terme pral.n m, f es director de obra | directora de obra  
371 urbanisme ca director de l'execució de l'obra | directora de l'execució de l'obra terme pral.n m, f es director de la ejecución de la obra | directora de la ejecución de la obra  
372 personal al servei de l'administració ca director general | directora general terme pral.n m, f es director general | directora general  
373 posició jurídica de l'administració ca discrecionalitat administrativa terme pral.n f ca potestat discrecional sin. compl.n f es discrecionalidad administrativa  es potestad discrecional  
374 posició jurídica de l'administració ca discrecionalitat tècnica terme pral.n f es discrecionalidad técnica  
375 personal al servei de l'administració ca discriminació positiva terme pral.n f es discriminación positiva  
376 activitat administrativa ca dispensa terme pral.n f es dispensa  
377 fonts de l'ordenament administratiu ca disposició reglamentària terme pral.n f ca disposició administrativa sin. compl.n f es disposición administrativa  es disposición reglamentaria  
378 organització administrativa ca disposició general terme pral.n f es disposición general  
379 dret administratiu general ca divisió de poders terme pral.n f ca separació de poders sin. compl.n f es división de poderes  es separación de poderes  
380 urbanisme ca parcel·lació terme pral.n f ca divisió parcel·lària sin. compl.n f es división parcelaria  es parcelación  
381 activitat administrativa ca document nacional d'identitat terme pral.n m ca DNI siglan m es documento nacional de identidad  es DNI  
382 administració electrònica ca document nacional d'identitat electrònic terme pral.n m ca DNI electrònic sin. compl.n m es DNI electrónico  es documento nacional de identidad electrónico  
383 activitat administrativa ca document administratiu terme pral.n m es documento administrativo  
384 administració electrònica ca document administratiu electrònic terme pral.n m es documento administrativo electrónico  
385 contractes de l'administració ca document d'avaluació terme pral.n m es documento de evaluación  
386 activitat administrativa ca document públic administratiu terme pral.n m es documento público administrativo  
387 béns de l'administració ca domini públic terme pral.n m es dominio público  
388 béns de l'administració ca domini públic terme pral.n m es demanio  es dominio público  
389 urbanisme ca dotació urbanística terme pral.n f es dotación urbanística  
390 urbanisme ca dret a l'edificació terme pral.n m ca dret d'edificació terme pral.n m es derecho a la edificación  es derecho de edificación  
391 administració electrònica ca dret a l'ús dels mitjans electrònics terme pral.n m es derecho al uso de los medios electrónicos  
392 personal al servei de l'administració ca dret a la mobilitat terme pral.n m es derecho a la movilidad  
393 personal al servei de l'administració ca dret a la mobilitat interadministrativa terme pral.n m es derecho a la movilidad interadministrativa  
394 personal al servei de l'administració ca dret a la negociació col·lectiva terme pral.n m es derecho a la negociación colectiva  
395 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a la no-discriminació terme pral.n m es derecho a la no discriminación  
396 administració electrònica ca dret a la protecció de les dades personals terme pral.n m es derecho a la protección de los datos personales  
397 control de l'administració ca dret a la tutela judicial efectiva terme pral.n m es derecho a la tutela judicial efectiva  
398 personal al servei de l'administració ca dret a reserva de lloc de treball terme pral.n m es derecho a reserva de puesto de trabajo  
399 personal al servei de l'administració ca dret a reserva de plaça i destinació terme pral.n m es derecho a reserva de plaza y destino  
400 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a una atenció adequada terme pral.n m es derecho a una atención adecuada  
401 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a una bona administració terme pral.n m es derecho a una buena administración  
402 procediment administratiu i acte administratiu ca dret a una informació veritable i de qualitat terme pral.n m es derecho a una información veraz y de calidad  
403 dret administratiu general ca dret administratiu terme pral.n m es derecho administrativo  
404 procediment administratiu i acte administratiu ca dret d'accés a arxius i registres terme pral.n m es derecho de acceso a archivos y registros  
405 administració electrònica ca dret d'accés a les dades personals terme pral.n m es derecho de acceso a los datos personales  
406 procediment administratiu i acte administratiu ca dret d'accés als expedients administratius terme pral.n m es derecho de acceso a los expedientes administrativos  
407 activitat administrativa ca dret d'accés als serveis públics terme pral.n m es derecho de acceso a los servicios públicos  
408 urbanisme ca dret d'edificar terme pral.n m ca ius aedificandi [la] sin. compl.n m es derecho de edificar  es ius aedificandi  
409 procediment administratiu i acte administratiu ca dret d'opció lingüística terme pral.n m es derecho de opción lingüística  
410 administració electrònica ca dret de cancel·lació terme pral.n m es derecho de cancelación  
411 urbanisme ca dret de consulta terme pral.n m es derecho de consulta  
412 béns de l'administració ca dret patrimonial de l'Administració pública terme pral.n m ca dret de domini privat de l'Administració pública sin. compl.n m ca dret privatiu de l'Administració pública sin. compl.n m es derecho de dominio privado de la Administración pública  es derecho patrimonial de la Administración pública  es derecho privativo de la Administración pública  
413 personal al servei de l'administració ca dret de participació institucional terme pral.n m es derecho de participación institucional  
414 dret administratiu general ca dret de petició terme pral.n m es derecho de petición  
415 urbanisme ca dret de propietat del sòl terme pral.n m es derecho de propiedad del suelo  
416 urbanisme ca dret de reallotjament terme pral.n m es derecho de realojo  
417 administració electrònica ca dret de rectificació terme pral.n m es derecho de rectificación  
418 personal al servei de l'administració ca dret de representació terme pral.n m es derecho de representación  
419 personal al servei de l'administració ca dret de transferència terme pral.n m es derecho de transferencia  
420 béns de l'administració ca dret demanial terme pral.n m es derecho demanial  
421 posició jurídica de l'administració ca dret subjectiu reaccional terme pral.n m ca dret reaccional sin. compl.n m es derecho reaccional  es derecho subjetivo reaccional  
422 posició jurídica de l'administració ca dret subjectiu terme pral.n m es derecho subjetivo  
423 urbanisme ca dret urbanístic terme pral.n m es derecho urbanístico  
424 personal al servei de l'administració ca drets passius terme pral.n m pl es derechos pasivos  
425 urbanisme ca edificació terme pral.n f es edificación  
426 procediment administratiu i acte administratiu ca eficàcia retroactiva terme pral.n f ca eficàcia anticipada sin. compl.n f es eficacia anticipada  es eficacia retroactiva  
427 procediment administratiu i acte administratiu ca eficàcia d'un acte administratiu terme pral.n f es eficacia de un acto administrativo  
428 procediment administratiu i acte administratiu ca eficàcia demorada terme pral.n f es eficacia demorada  
429 activitat administrativa ca elevar terme pral.v tr es elevar  
430 personal al servei de l'administració ca treballador públic | treballadora pública terme pral.n m, f ca empleat públic | empleada pública sin. compl.n m, f ca servidor públic | servidora pública sin. compl.n m, f es empleado público | empleada pública  es servidor público | servidora pública  
431 organització administrativa ca empresa pública terme pral.n f es empresa pública  
432 organització administrativa ca empresa vinculada terme pral.n f es empresa vinculada  
433 personal al servei de l'administració ca encàrrec de funcions terme pral.n m es encargo de funciones  
434 organització administrativa ca encàrrec de gestió terme pral.n m es encargo de gestión  es encomienda de gestión  
435 administració electrònica ca encarregat del tractament | encarregada del tractament terme pral.n m, f es encargado del tratamiento | encargada del tratamiento  
436 organització administrativa ca ens terme pral.n m ca entitat terme pral.n f es ente  es entidad  
437 organització administrativa ca ens local terme pral.n m es ente local  
438 organització administrativa ca ens no territorial terme pral.n m es ente no territorial  
439 organització administrativa ca ens territorial terme pral.n m es ente territorial  
440 organització administrativa ca entitat autònoma terme pral.n f es entidad autónoma  
441 activitat administrativa ca entitat col·laboradora de l'Administració pública terme pral.n f es entidad colaboradora de la Administración pública  
442 organització administrativa ca entitat de dret públic terme pral.n f es entidad de derecho público  
443 organització administrativa ca entitat municipal descentralitzada terme pral.n f es entidad municipal descentralizada  
444 organització administrativa ca entitat pública empresarial terme pral.n f es entidad pública empresarial  
445 urbanisme ca entitat urbanística col·laboradora terme pral.n f es entidad urbanística colaboradora  
446 urbanisme ca entitat urbanística col·laboradora provisional terme pral.n f es entidad urbanística colaboradora provisional  
447 urbanisme ca entitat urbanística especial terme pral.n f es entidad urbanística especial  
448 contractes de l'administració ca equilibri econòmic terme pral.n m ca equilibri financer sin. compl.n m es equilibrio económico  es equilibrio financiero  
449 control de l'administració ca error material terme pral.n m es error material  
450 personal al servei de l'administració ca escala terme pral.n f es escala  
451 control de l'administració ca escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu terme pral.n m es escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo  
452 administració electrònica ca finestreta única terme pral.n f ca espai comú sin. compl.n m es espacio común  es ventanilla única  
453 béns de l'administració ca estacionament terme pral.n m es estacionamiento  
454 dret administratiu general ca estat terme pral.n m es estado  
455 dret administratiu general ca estat autonòmic terme pral.n m es estado autonómico  
456 dret administratiu general ca estat de dret terme pral.n m es estado de derecho  
457 dret administratiu general ca estat democràtic terme pral.n m es estado democrático  
458 dret administratiu general ca estat garant i regulador terme pral.n m es estado garante y regulador  
459 dret administratiu general ca estat liberal terme pral.n m ca estat policia terme pral.n m ca estat gendarme sin. compl.n m es estado gendarme  es estado liberal  es estado policía  
460 dret administratiu general ca estat social terme pral.n m es estado social  
461 organització administrativa ca estatut terme pral.n m es estatuto  
462 fonts de l'ordenament administratiu ca estatut d'autonomia terme pral.n m es estatuto de autonomía  
463 personal al servei de l'administració ca excedència terme pral.n f es excedencia  
464 procediment administratiu i acte administratiu ca potestat d'execució forçosa terme pral.n f ca execució forçosa sin. compl.n f es ejecución forzosa  es potestad de ejecución forzosa  
465 procediment administratiu i acte administratiu ca execució subsidiària terme pral.n f es ejecución subsidiaria  
466 urbanisme ca execució urbanística terme pral.n f es ejecución urbanística  
467 procediment administratiu i acte administratiu ca executivitat de l'acte administratiu terme pral.n f es ejecutividad del acto administrativo  
468 procediment administratiu i acte administratiu ca executorietat de l'acte administratiu terme pral.n f es ejecutoriedad del acto administrativo  
469 personal al servei de l'administració ca expectativa de destinació terme pral.n f es expectativa de destino  
470 procediment administratiu i acte administratiu ca expedient administratiu terme pral.n m es expediente administrativo  
471 administració electrònica ca expedient electrònic terme pral.n m es expediente electrónico  
472 personal al servei de l'administració ca expedient personal terme pral.n m es expediente personal  
473 personal al servei de l'administració ca expedientar terme pral.v tr ca formar expedient [a] sin. compl.v prep es expedientar  
474 garantia patrimonial ca expropiació forçosa terme pral.n f es expropiación forzosa  
475 garantia patrimonial ca expropiació legislativa terme pral.n f es expropiación legislativa  
476 garantia patrimonial ca expropiació no plena terme pral.n f es expropiación no plena  
477 garantia patrimonial ca expropiació parcial terme pral.n f es expropiación parcial  
478 garantia patrimonial ca expropiació plena terme pral.n f es expropiación plena  
479 garantia patrimonial ca expropiació urgent terme pral.n f es expropiación urgente  
480 garantia patrimonial ca expropiant terme pral.n m, f es expropiante  
481 garantia patrimonial ca expropiat | expropiada terme pral.n m, f es expropiado | expropiada  
482 contractes de l'administració ca extinció d'un contracte administratiu terme pral.n f es extinción de un contrato administrativo  
483 posició jurídica de l'administració ca extinció de drets terme pral.n f es extinción de derechos  
484 contractes de l'administració ca fet del príncep terme pral.n m ca factum principis [la] sin. compl.n m es factum principis  es hecho del príncipe  
485 posició jurídica de l'administració ca facultat de recuperació possessòria terme pral.n f ca interdictum proprium [la] sin. compl.n m ca recuperació possessòria sin. compl.n f es facultad de recuperación posesoria  es interdictum proprium  es recuperación posesoria  
486 urbanisme ca facultat dominical terme pral.n f es facultad dominical  
487 urbanisme ca facultat urbanística terme pral.n f es facultad urbanística  
488 personal al servei de l'administració ca falta disciplinària terme pral.n f ca infracció disciplinària sin. compl.n f es falta disciplinaria  es infracción disciplinaria  
489 activitat administrativa ca fe pública terme pral.n f es fe pública  
490 procediment administratiu i acte administratiu ca fet determinant terme pral.n m es hecho determinante  
491 urbanisme ca finca terme pral.n f es finca  
492 urbanisme ca finca matriu terme pral.n f es finca matriz  
493 administració electrònica ca fitxer de dades de caràcter personal terme pral.n m es fichero de datos de carácter personal  
494 administració electrònica ca fitxer de dades de caràcter personal de titularitat privada terme pral.n m es fichero de datos de carácter personal de titularidad privada  
495 administració electrònica ca fitxer de dades de caràcter personal de titularitat pública terme pral.n m es fichero de datos de carácter personal de titularidad pública  
496 administració electrònica ca font accessible al públic terme pral.n f es fuente accesible al público  
497 garantia patrimonial ca full d'apreuament terme pral.n m es hoja de aprecio  
498 personal al servei de l'administració ca full de serveis terme pral.n m es hoja de servicios  
499 personal al servei de l'administració ca funció pública terme pral.n f es función pública  
500 personal al servei de l'administració ca funció pública terme pral.n f es función pública  
501 dret administratiu general ca funció pública terme pral.n f es función pública  
502 personal al servei de l'administració ca funcionari | funcionària terme pral.n m, f ca funcionari públic | funcionària pública sin. compl.n m, f es funcionario | funcionaria  es funcionario público | funcionaria pública  
503 personal al servei de l'administració ca funcionari de carrera | funcionària de carrera terme pral.n m, f es funcionario de carrera | funcionaria de carrera  
504 personal al servei de l'administració ca funcionari en pràctiques | funcionària en pràctiques terme pral.n m, f es funcionario en prácticas | funcionaria en prácticas  
505 personal al servei de l'administració ca funcionari interí | funcionària interina terme pral.n m, f es funcionario interino | funcionaria interina  
506 personal al servei de l'administració ca funcionarització terme pral.n f es funcionarización  
507 organització administrativa ca fundació pública terme pral.n f es fundación pública  
508 contractes de l'administració ca garantia complementària terme pral.n f es garantía complementaria  
509 contractes de l'administració ca garantia definitiva terme pral.n f es garantía definitiva  
510 contractes de l'administració ca garantia global terme pral.n f es garantía global  
511 contractes de l'administració ca garantia provisional terme pral.n f es garantía provisional  
512 organització administrativa ca Generalitat de Catalunya terme pral.n f es Generalidad de Cataluña  
513 urbanisme ca gerència urbanística local terme pral.n f es gerencia urbanística local  
514 activitat administrativa ca gestió directa terme pral.n f es gestión directa  
515 administració electrònica ca gestió electrònica terme pral.n f es gestión electrónica  
516 activitat administrativa ca gestió indirecta terme pral.n f ca gestió privada sin. compl.n f es gestión indirecta  es gestión privada  
517 contractes de l'administració ca gestió interessada terme pral.n f es gestión interesada  
518 activitat administrativa ca gestió mixta terme pral.n f es gestión mixta  
519 dret administratiu general ca gestió pública terme pral.n f es gestión pública  
520 urbanisme ca gestió urbanística terme pral.n f es gestión urbanística  
521 urbanisme ca gestió urbanística aïllada terme pral.n f es gestión urbanística aislada  
522 urbanisme ca gestió urbanística integrada terme pral.n f es gestión urbanística integrada  
523 dret administratiu general ca gestor públic | gestora pública terme pral.n m, f es gestor público | gestora pública  
524 dret administratiu general ca governança terme pral.n f es gobernanza  
525 administració electrònica ca governança electrònica terme pral.n f es gobernanza electrónica  
526 personal al servei de l'administració ca gratificació per serveis extraordinaris terme pral.n f es gratificación por servicios extraordinarios  
527 personal al servei de l'administració ca grau personal terme pral.n m es grado personal  
528 personal al servei de l'administració ca grup terme pral.n m es grupo  
529 personal al servei de l'administració ca habilitació terme pral.n f es habilitación  
530 personal al servei de l'administració ca habilitació terme pral.n f es habilitación  
531 urbanisme ca habitatge protegit terme pral.n m ca habitatge amb protecció oficial sin. compl.n m ca habitatge social sin. compl.n m es vivienda con protección oficial  es vivienda social  
532 personal al servei de l'administració ca havers terme pral.n m pl es haberes  
533 activitat administrativa ca homologació terme pral.n f es homologación  
534 procediment administratiu i acte administratiu ca il·lícit administratiu terme pral.n m es ilícito administrativo  
535 béns de l'administració ca imposició de servituds terme pral.n f es imposición de servidumbres  
536 activitat administrativa ca impost terme pral.n m es impuesto  
537 procediment administratiu i acte administratiu ca impugnació d'un acte administratiu terme pral.n f es impugnación de un acto administrativo  
538 procediment administratiu i acte administratiu ca impuls del procediment administratiu terme pral.n m es impulso del procedimiento administrativo  
539 personal al servei de l'administració ca inamovibilitat terme pral.n f es inamovilidad  
540 procediment administratiu i acte administratiu ca incoació terme pral.n f es incoación  
541 personal al servei de l'administració ca incompatibilitat terme pral.n f es incompatibilidad  
542 procediment administratiu i acte administratiu ca indefensió terme pral.n f es indefensión  
543 garantia patrimonial ca indemnització reversional terme pral.n f es indemnización reversional  
544 fonts de l'ordenament administratiu ca inderogabilitat singular terme pral.n f es inderogabilidad singular  
545 dret administratiu general ca informe d'impacte normatiu terme pral.n m es informe de impacto normativo  
546 urbanisme ca informe de sostenibilitat ambiental terme pral.n m es informe de sostenibilidad ambiental  
547 urbanisme ca informe de sostenibilitat econòmica terme pral.n m es informe de sostenibilidad económica  
548 procediment administratiu i acte administratiu ca informe determinant terme pral.n m es informe determinante  
549 procediment administratiu i acte administratiu ca informe facultatiu terme pral.n m es informe facultativo  
550 procediment administratiu i acte administratiu ca informe preceptiu terme pral.n m es informe preceptivo  
551 procediment administratiu i acte administratiu ca informe vinculant terme pral.n m es informe vinculante  
552 activitat administrativa ca infracció administrativa terme pral.n f es infracción administrativa  
553 urbanisme ca infracció urbanística terme pral.n f es infracción urbanística  
554 personal al servei de l'administració ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  
555 organització administrativa ca inspecció terme pral.n f es inspección  
556 dret administratiu general ca inspecció administrativa terme pral.n f es inspección administrativa  
557 procediment administratiu i acte administratiu ca sol·licitud terme pral.n f ca instància sin. compl.n f es instancia  es solicitud  
558 procediment administratiu i acte administratiu ca instrucció d'un procediment administratiu terme pral.n f es instrucción de un procedimiento administrativo  
559 procediment administratiu i acte administratiu ca instructor | instructora terme pral.n m, f es instructor | instructora  
560 urbanisme ca intensitat d'ús terme pral.n f es intensidad de uso  
561 control de l'administració ca interès directe terme pral.n m es interés directo  
562 dret administratiu general ca interès públic terme pral.n m ca interès general sin. compl.n m es interés general  es interés público  
563 posició jurídica de l'administració ca interès legítim terme pral.n m es interés legítimo  
564 garantia patrimonial ca interès social terme pral.n m es interés social  
565 procediment administratiu i acte administratiu ca persona interessada terme pral.n f ca interessat | interessada sin. compl.n m, f es interesado | interesada  es persona interesada  en interested person  fr intéressé  
566 personal al servei de l'administració ca interinitat terme pral.n f es interinaje  es interinidad  
567 administració electrònica ca interoperativitat terme pral.n f es interoperatividad  
568 organització administrativa ca intervenció general terme pral.n f es intervención general  
569 activitat administrativa ca invalidesa terme pral.n f es invalidez  
570 béns de l'administració ca inventari patrimonial terme pral.n m es inventario patrimonial  
571 procediment administratiu i acte administratiu ca irregularitat no invalidant terme pral.n f es irregularidad no invalidante  
572 procediment administratiu i acte administratiu ca irretroactivitat de l'acte administratiu terme pral.n f es irretroactividad del acto administrativo  
573 contractes de l'administració ca ius variandi [la] terme pral.n m ca potestat de modificació unilateral d'un contracte administratiu sin. compl.n f es ius variandi  es potestad de modificación unilateral de un contrato administrativo  
574 contractes de l'administració ca junta consultiva de contractació administrativa terme pral.n f es junta consultiva de contratación administrativa  
575 urbanisme ca junta de compensació terme pral.n f es junta de compensación  
576 urbanisme ca junta de concertació terme pral.n f es junta de concertación  
577 urbanisme ca junta de conservació terme pral.n f es junta de conservación  
578 contractes de l'administració ca junta de contractació terme pral.n f es junta de contratación  
579 garantia patrimonial ca Jurat d'Expropiació de Catalunya terme pral.n m es Jurado de Expropiación de Cataluña  
580 garantia patrimonial ca jurat d'expropiació forçosa terme pral.n m es jurado de expropiación forzosa  
581 contractes de l'administració ca jurat de concursos terme pral.n m es jurado de concursos  
582 control de l'administració ca jurisdicció contenciosa administrativa terme pral.n f es jurisdicción contencioso-administrativa  
583 control de l'administració ca jutjat central contenciós administratiu terme pral.n m es juzgado central de lo contencioso-administrativo  
584 control de l'administració ca jutjat contenciós administratiu terme pral.n m es juzgado de lo contencioso-administrativo  
585 fonts de l'ordenament administratiu ca legislació bàsica terme pral.n f es legislación básica  
586 fonts de l'ordenament administratiu ca legislació delegada terme pral.n f es legislación delegada  
587 control de l'administració ca legitimació terme pral.n f es legitimación  
588 procediment administratiu i acte administratiu ca lesió terme pral.n f es lesión  
589 contractes de l'administració ca licitació terme pral.n f es licitación  es puja  
590 béns de l'administració ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  
591 fonts de l'ordenament administratiu ca llei de bases terme pral.n f es ley de bases  
592 fonts de l'ordenament administratiu ca llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya terme pral.n f es ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña  
593 fonts de l'ordenament administratiu ca llei orgànica terme pral.n f es ley orgánica  en fundamental law  en organic law  fr loi organique  
594 urbanisme ca llibre d'edifici terme pral.n m es libro de edificio  
595 dret administratiu general ca llibre de registre terme pral.n m es libro de registro  
596 personal al servei de l'administració ca llicència terme pral.n f es licencia  
597 personal al servei de l'administració ca lliure designació terme pral.n f es libre designación  
598 activitat administrativa ca manament terme pral.n m ca ordre terme pral.n f es mandamiento  es orden  
599 organització administrativa ca mancomunitat terme pral.n f es mancomunidad  
600 urbanisme ca memòria d'un pla d'ordenació urbanística municipal terme pral.n f es memoria de un plan de ordenación urbanística municipal  
601 urbanisme ca memòria social d'un pla d'ordenació urbanística municipal terme pral.n f es memoria social de un plan de ordenación urbanística municipal  
602 personal al servei de l'administració ca mèrit terme pral.n m es mérito  
603 dret administratiu general ca meritar terme pral.v tr es devengar  
604 contractes de l'administració ca mesa de contractació terme pral.n f es mesa de contratación  
605 contractes de l'administració ca mesa de diàleg competitiu terme pral.n f es mesa de diálogo competitivo  
606 control de l'administració ca mesura cautelar terme pral.n f es medida cautelar  
607 procediment administratiu i acte administratiu ca mesura provisional terme pral.n f es medida provisional  
608 urbanisme ca mètode residual terme pral.n m es método residual  
609 organització administrativa ca ministeri terme pral.n m es ministerio  
610 organització administrativa ca ministre | ministra terme pral.n m, f es ministro | ministra  
611 administració electrònica ca mitjà electrònic terme pral.n m es medio electrónico  
612 procediment administratiu i acte administratiu ca mode terme pral.n m es modo  
613 administració electrònica ca mòdul comú de tramitació electrònica terme pral.n m es módulo común de tramitación electrónica  
614 procediment administratiu i acte administratiu ca motivació d'un acte administratiu terme pral.n f es motivación de un acto administrativo  
615 activitat administrativa ca sanció pecuniària terme pral.n f ca multa sin. compl.n f ca sanció econòmica sin. compl.n f es multa  es sanción económica  es sanción pecuniaria  
616 activitat administrativa ca multa coercitiva terme pral.n f es multa coercitiva  
617 organització administrativa ca municipi terme pral.n m es municipio  
618 béns de l'administració ca mutació demanial terme pral.n f es mutación demanial  
619 urbanisme ca normes bàsiques d'edificació terme pral.n f pl ca NBE siglan f pl es normas básicas de edificación  es NBE  
620 dret administratiu general ca necessitat pública terme pral.n f es necesidad pública  
621 personal al servei de l'administració ca negociació col·lectiva terme pral.n f es negociación colectiva  
622 organització administrativa ca negociat terme pral.n m es negociado  
623 personal al servei de l'administració ca nivell terme pral.n m es nivel  
624 personal al servei de l'administració ca nomenament terme pral.n m es nombramiento  
625 fonts de l'ordenament administratiu ca norma administrativa terme pral.n f es norma administrativa  
626 urbanisme ca norma de planejament urbanístic terme pral.n f es norma de planeamiento urbanístico  
627 dret administratiu general ca norma tècnica terme pral.n f es norma técnica  
628 urbanisme ca norma urbanística terme pral.n f es norma urbanística  
629 dret administratiu general ca normalització terme pral.n f es normalización  
630 procediment administratiu i acte administratiu ca notificació terme pral.n f es notificación  
631 procediment administratiu i acte administratiu ca notificació per edictes terme pral.n f ca notificació edictal sin. compl.n f ca notificació per anuncis sin. compl.n f es notificación edictal  es notificación por anuncios  es notificación por edictos  
632 administració electrònica ca notificació electrònica terme pral.n f ca notificació telemàtica sin. compl.n f es notificación electrónica  es notificación telemática  
633 procediment administratiu i acte administratiu ca notificació personal terme pral.n f es notificación personal  
634 urbanisme ca nucli de població terme pral.n m es núcleo de población  
635 procediment administratiu i acte administratiu ca nul·litat de ple dret terme pral.n f ca nul·litat absoluta sin. compl.n f ca nul·litat radical sin. compl.n f es nulidad absoluta  es nulidad de pleno derecho  es nulidad radical  
636 control de l'administració ca objecte d'un procés contenciós administratiu terme pral.n m es objeto de un proceso contencioso-administrativo  
637 urbanisme ca obligació d'edificar terme pral.n f es obligación de edificar  
638 activitat administrativa ca obligació de servei públic terme pral.n f es obligación de servicio público  
639 dret administratiu general ca obligació pecuniària terme pral.n f es obligación pecuniaria  
640 activitat administrativa ca obres públiques terme pral.n f pl es obras públicas  
641 béns de l'administració ca ocupació terme pral.n f es ocupación  
642 béns de l'administració ca ocupació directa terme pral.n f es ocupación directa  
643 béns de l'administració ca ocupació temporal terme pral.n f es ocupación temporal  
644 personal al servei de l'administració ca ocupar terme pral.v tr es ocupar  
645 personal al servei de l'administració ca oferta d'ocupació pública terme pral.n f es oferta de empleo público  
646 procediment administratiu i acte administratiu ca ofici terme pral.n m es oficio  
647 activitat administrativa ca oficina d'informació al consumidor terme pral.n f es oficina de información al consumidor  
648 personal al servei de l'administració ca oposició terme pral.n f es oposición  
649 personal al servei de l'administració ca opositor | opositora terme pral.n m, f es opositor | opositora  
650 procediment administratiu i acte administratiu ca ordenació d'un procediment administratiu terme pral.n f es ordenación de un procedimiento administrativo  
651 urbanisme ca ordenació territorial terme pral.n f es ordenación territorial  
652 urbanisme ca ordenació urbanística terme pral.n f es ordenación urbanística  
653 urbanisme ca ordenació volumètrica terme pral.n f es ordenación volumétrica  
654 fonts de l'ordenament administratiu ca ordenança terme pral.n f es ordenanza  
655 fonts de l'ordenament administratiu ca ordre terme pral.n f es orden  
656 organització administrativa ca òrgan actiu terme pral.n m es órgano activo  
657 organització administrativa ca òrgan administratiu terme pral.n m es órgano administrativo  
658 organització administrativa ca òrgan central terme pral.n m es órgano central  
659 organització administrativa ca òrgan col·legiat terme pral.n m es órgano colegiado  
660 organització administrativa ca òrgan consultiu terme pral.n m es órgano consultivo  
661 organització administrativa ca òrgan de contractació terme pral.n m es órgano de contratación  
662 control de l'administració ca òrgan de control terme pral.n m es órgano de control  
663 procediment administratiu i acte administratiu ca òrgan decisori terme pral.n m ca òrgan resolutori sin. compl.n m es órgano decisorio  es órgano resolutorio  
664 organització administrativa ca òrgan directiu terme pral.n m es órgano directivo  
665 organització administrativa ca òrgan economicoadministratiu terme pral.n m ca tribunal economicoadministratiu sin. compl.n m es órgano económico-administrativo  es tribunal económico-administrativo  
666 organització administrativa ca òrgan específic terme pral.n m es órgano específico  
667 organització administrativa ca òrgan general terme pral.n m es órgano general  
668 organització administrativa ca òrgan inferior terme pral.n m es órgano inferior  
669 procediment administratiu i acte administratiu ca òrgan instructor terme pral.n m es órgano instructor  
670 organització administrativa ca òrgan territorial terme pral.n m ca òrgan perifèric sin. compl.n m es órgano periférico  es órgano territorial  
671 organització administrativa ca òrgan sancionador terme pral.n m es órgano sancionador  
672 organització administrativa ca òrgan superior terme pral.n m es órgano superior  
673 organització administrativa ca òrgan tècnic terme pral.n m es órgano técnico  
674 organització administrativa ca òrgan unipersonal terme pral.n m es órgano unipersonal  
675 organització administrativa ca organisme autònom terme pral.n m es organismo autónomo  
676 organització administrativa ca organisme públic terme pral.n m es organismo público  
677 organització administrativa ca organització administrativa terme pral.n f es organización administrativa  
678 organització administrativa ca padró municipal terme pral.n m es padrón municipal  
679 urbanisme ca parcel·la terme pral.n f es parcela  
680 urbanisme ca parcel·lació urbanística terme pral.n f es parcelación urbanística  
681 béns de l'administració ca patrimoni arquitectònic terme pral.n m es patrimonio arquitectónico  
682 béns de l'administració ca patrimoni cultural terme pral.n m ca patrimoni històric sin. compl.n m es patrimonio cultural  es patrimonio histórico  
683 béns de l'administració ca patrimoni de les administracions públiques terme pral.n m ca patrimoni públic sin. compl.n m es patrimonio de las administraciones públicas  es patrimonio público  
684 béns de l'administració ca patrimoni municipal de sòl i d'habitatge terme pral.n m es patrimonio municipal del suelo y la vivienda  
685 béns de l'administració ca patrimoni públic de sòl i d'habitatge terme pral.n m es patrimonio público de suelo y vivienda  
686 contractes de l'administració ca perfecció d'un contracte del sector públic terme pral.n f es perfección de un contrato del sector público  
687 contractes de l'administració ca perfil de contractant terme pral.n m es perfil de contratante  
688 procediment administratiu i acte administratiu ca període d'informació prèvia terme pral.n m es período de información previa  
689 personal al servei de l'administració ca permís d'absència del lloc de treball terme pral.n m es permiso de ausencia del puesto de trabajo  
690 personal al servei de l'administració ca permuta terme pral.n f es permuta  
691 personal al servei de l'administració ca personal directiu professional terme pral.n m es personal directivo profesional  
692 personal al servei de l'administració ca personal eventual terme pral.n m es personal eventual  
693 personal al servei de l'administració ca personal laboral terme pral.n m es personal laboral  
694 fonts de l'ordenament administratiu ca pla administratiu terme pral.n m ca programa administratiu terme pral.n m es plan administrativo  es programa administrativo  
695 activitat administrativa ca pla comarcal de muntanya terme pral.n m es plan comarcal de montaña  
696 personal al servei de l'administració ca pla d'ocupació terme pral.n m es plan de ocupación  
697 urbanisme ca pla d'ordenació urbanística municipal terme pral.n m es plan de ordenación urbanística municipal  
698 urbanisme ca pla de millora urbana terme pral.n m es plan de mejora urbana  
699 urbanisme ca pla director urbanístic terme pral.n m es plan director urbanístico  
700 urbanisme ca pla especial urbanístic terme pral.n m es plan especial urbanístico  
701 urbanisme ca pla parcial urbanístic terme pral.n m es plan parcial urbanístico  
702 urbanisme ca pla parcial urbanístic de delimitació terme pral.n m es plan parcial urbanístico de delimitación  
703 urbanisme ca pla sectorial terme pral.n m es plan sectorial  
704 urbanisme ca pla territorial general terme pral.n m es plan territorial general  
705 urbanisme ca pla territorial parcial terme pral.n m es plan territorial parcial  
706 urbanisme ca pla urbanístic terme pral.n m es plan urbanístico  
707 personal al servei de l'administració ca plaça vacant terme pral.n f es plaza vacante  
708 urbanisme ca planejament territorial terme pral.n m es planeamiento territorial  
709 urbanisme ca planejament urbanístic terme pral.n m es planeamiento urbanístico  
710 urbanisme ca planejament urbanístic derivat terme pral.n m es planeamiento urbanístico derivado  
711 urbanisme ca planejament urbanístic general terme pral.n m es planeamiento urbanístico general  
712 urbanisme ca plànol d'ordenació terme pral.n m es plano de ordenación  
713 organització administrativa ca ple terme pral.n m es pleno  
714 procediment administratiu i acte administratiu ca plec de càrrecs terme pral.n m es pliego de cargos  
715 contractes de l'administració ca plec de clàusules administratives generals terme pral.n m es pliego de cláusulas administrativas generales  
716 contractes de l'administració ca plec de clàusules administratives particulars terme pral.n m es pliego de cláusulas administrativas particulares  
717 procediment administratiu i acte administratiu ca plec de condicions terme pral.n m es pliego de condiciones  
718 contractes de l'administració ca plec de contractació terme pral.n m es pliego de contratación  
719 procediment administratiu i acte administratiu ca plec de descàrrec terme pral.n m es pliego de descargo  
720 contractes de l'administració ca plec de prescripcions tècniques generals terme pral.n m es pliego de prescripciones técnicas generales  
721 contractes de l'administració ca plec de prescripcions tècniques particulars terme pral.n m es pliego de prescripciones técnicas particulares  
722 contractes de l'administració ca plica terme pral.n f es plica  
723 organització administrativa ca població municipal terme pral.n f es población municipal  
724 contractes de l'administració ca poder adjudicador terme pral.n m es poder adjudicador  
725 urbanisme ca polígon d'actuació urbanística terme pral.n m es polígono de actuación urbanística  
726 urbanisme ca ponència cadastral terme pral.n f ca ponència de valors sin. compl.n f es ponencia catastral  es ponencia de valores  
727 posició jurídica de l'administració ca potestat administrativa terme pral.n f es potestad administrativa  
728 béns de l'administració ca potestat d'atermenament terme pral.n f es potestad de deslinde  
729 posició jurídica de l'administració ca potestat d'autoorganització terme pral.n f es potestad de autoorganización  
730 garantia patrimonial ca potestat expropiadora terme pral.n f ca potestat d'expropiació forçosa sin. compl.n f es potestad de expropiación forzosa  es potestad expropiatoria  
731 posició jurídica de l'administració ca potestat d'inspecció terme pral.n f es potestad de inspección  
732 posició jurídica de l'administració ca potestat d'investigació dels béns i drets de l'Administració pública terme pral.n f es potestad de investigación de los bienes y derechos de la Administración pública  
733 posició jurídica de l'administració ca potestat de planificació terme pral.n f ca potestat de planejament sin. compl.n f ca potestat de programació sin. compl.n f es potestad de planeamiento  es potestad de planificación  es potestad de programación  
734 control de l'administració ca potestat de revisió d'ofici terme pral.n f ca revisió d'ofici sin. compl.n f es potestad de revisión de oficio  es revisión de oficio  
735 posició jurídica de l'administració ca potestat reglada terme pral.n f es potestad reglada  
736 posició jurídica de l'administració ca potestat reglamentària terme pral.n f es potestad reglamentaria  
737 posició jurídica de l'administració ca potestat sancionadora terme pral.n f es potestad sancionadora  
738 posició jurídica de l'administració ca potestat tributària terme pral.n f es potestad tributaria  
739 fonts de l'ordenament administratiu ca precedent administratiu terme pral.n m es precedente administrativo  
740 procediment administratiu i acte administratiu ca preclusió de tràmit terme pral.n f es preclusión de trámite  
741 garantia patrimonial ca premi d'afecció terme pral.n m es premio de afección  
742 contractes de l'administració ca prerrogativa contractual de l'Administració pública terme pral.n f es prerrogativa contractual de la Administración pública  
743 personal al servei de l'administració ca presa de possessió terme pral.n f es toma de posesión  
744 activitat administrativa ca prescripció terme pral.n f es prescripción  
745 administració electrònica ca prestador de serveis de certificació | prestadora de serveis de certificació terme pral.n m, f es prestador de servicios de certificación | prestadora de servicios de certificación  
746 procediment administratiu i acte administratiu ca presumpció d'innocència terme pral.n f es presunción de inocencia  
747 procediment administratiu i acte administratiu ca presumpció de certesa terme pral.n f ca presumpció de veracitat sin. compl.n f es presunción de certeza  es presunción de veracidad  
748 procediment administratiu i acte administratiu ca presumpció de validesa terme pral.n f ca presumpció de legalitat sin. compl.n f es presunción de legalidad  es presunción de validez  
749 urbanisme ca presumpció de parcel·lació urbanística terme pral.n f es presunción de parcelación urbanística  
750 control de l'administració ca pretensió terme pral.n f es pretensión  
751 garantia patrimonial ca preu just terme pral.n m es justiprecio  
752 activitat administrativa ca preu privat terme pral.n m es precio privado  
753 activitat administrativa ca preu públic terme pral.n m es precio público  
754 procediment administratiu i acte administratiu ca principi antiformalista terme pral.n m ca principi in dubio pro actione [in dubio pro actione: la] terme pral.n m es principio antiformalista  es principio in dubio pro actione  
755 procediment administratiu i acte administratiu ca principi contradictori terme pral.n m ca principi de contradicció terme pral.n m es principio contradictorio  es principio de contradicción  
756 activitat administrativa ca principi d'accessibilitat terme pral.n m es principio de accesibilidad  
757 activitat administrativa ca principi d'adaptació terme pral.n m ca principi de mutabilitat terme pral.n m es principio de adaptación  es principio de mutabilidad  
758 organització administrativa ca principi d'autonomia terme pral.n m es principio de autonomía  
759 organització administrativa ca principi d'economia terme pral.n m es principio de economía  
760 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'economia processal terme pral.n m es principio de economía procesal  
761 organització administrativa ca principi d'eficàcia terme pral.n m es principio de eficacia  
762 organització administrativa ca principi d'eficiència terme pral.n m es principio de eficiencia  
763 urbanisme ca principi d'equidistribució terme pral.n m es principio de equidistribución  
764 activitat administrativa ca principi d'especificació terme pral.n m es principio de especificación  
765 posició jurídica de l'administració ca principi d'heterotutela dels administrats terme pral.n m es principio de heterotutela de los administrados  
766 organització administrativa ca principi d'igualtat terme pral.n m es principio de igualdad  
767 activitat administrativa ca principi d'igualtat en l'ús dels mitjans electrònics terme pral.n m es principio de igualdad en el uso de los medios electrónicos  
768 personal al servei de l'administració ca principi d'imparcialitat terme pral.n m es principio de imparcialidad  
769 béns de l'administració ca principi d'imprescriptibilitat dels béns terme pral.n m es principio de imprescriptibilidad de los bienes  
770 béns de l'administració ca principi d'inalienabilitat dels béns terme pral.n m es principio de inalienabilidad de los bienes  
771 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'incomunicació d'invalidesa i d'intransmissibilitat terme pral.n m es principio de incomunicación de invalidez y de intransmisibilidad  
772 béns de l'administració ca principi d'inembargabilitat dels béns terme pral.n m es principio de inembargabilidad de los bienes  
773 garantia patrimonial ca principi d'integritat patrimonial terme pral.n m es principio de integridad patrimonial  
774 posició jurídica de l'administració ca principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics terme pral.n m es principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos  
775 activitat administrativa ca principi d'intervenció mínima terme pral.n m ca principi favor libertatis [favor libertatis: la] sin. compl.n m es principio de intervención mínima  es principio favor libertatis  
776 organització administrativa ca principi d'irrenunciabilitat de la competència terme pral.n m es principio de irrenunciabilidad de la competencia  
777 fonts de l'ordenament administratiu ca principi d'irretroactivitat terme pral.n m es principio de irretroactividad  
778 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'irrevocabilitat terme pral.n m es principio de irrevocabilidad  
779 organització administrativa ca principi d'objectivitat terme pral.n m es principio de objetividad  
780 procediment administratiu i acte administratiu ca principi d'oficialitat terme pral.n m es principio de oficialidad  
781 organització administrativa ca principi d'organització administrativa terme pral.n m es principio de organización administrativa  
782 organització administrativa ca principi de bona fe terme pral.n m es principio de buena fe  
783 organització administrativa ca principi de celeritat terme pral.n m es principio de celeridad  
784 organització administrativa ca principi de cooperació terme pral.n m ca principi de col·laboració sin. compl.n m es principio de colaboración  es principio de cooperación  
785 contractes de l'administració ca principi de concurrència terme pral.n m es principio de concurrencia  
786 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de confiança legítima terme pral.n m es principio de confianza legítima  
787 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de congruència terme pral.n m es principio de congruencia  
788 activitat administrativa ca principi de continuïtat en la prestació de serveis públics terme pral.n m es principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos  
789 administració electrònica ca principi de cooperació en la utilització de mitjans electrònics terme pral.n m es principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos  
790 organització administrativa ca principi de coordinació terme pral.n m es principio de coordinación  
791 activitat administrativa ca principi de culpabilitat terme pral.n m es principio de culpabilidad  
792 organització administrativa ca principi de descentralització terme pral.n m es principio de descentralización  
793 organització administrativa ca principi de desconcentració terme pral.n m es principio de desconcentración  
794 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de garantia del procediment administratiu sancionador terme pral.n m es principio de garantía del procedimiento administrativo sancionador  
795 garantia patrimonial ca principi de garantia patrimonial de l'administrat terme pral.n m es principio de garantía patrimonial del administrado  
796 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de gratuïtat terme pral.n m es principio de gratuidad  
797 organització administrativa ca principi de jerarquia administrativa terme pral.n m es principio de jerarquía administrativa  
798 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de jerarquia normativa terme pral.n m es principio de jerarquía normativa  
799 posició jurídica de l'administració ca principi de legalitat terme pral.n m es principio de legalidad  
800 administració electrònica ca principi de legalitat en la utilització de mitjans electrònics terme pral.n m es principio de legalidad en la utilización de medios electrónicos  
801 organització administrativa ca principi de lleialtat institucional terme pral.n m es principio de lealtad institucional  
802 personal al servei de l'administració ca principi de mèrit i capacitat terme pral.n m es principio de mérito y capacidad  
803 administració electrònica ca principi de neutralitat tecnològica terme pral.n m es principio de neutralidad tecnológica  
804 organització administrativa ca principi de participació administrativa terme pral.n m ca principi de participació ciutadana sin. compl.n m es principio de participación administrativa  es principio de participación ciudadana  
805 organització administrativa ca principi de participació cooperativa terme pral.n m es principio de participación cooperativa  
806 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de participació funcional terme pral.n m es principio de participación funcional  
807 organització administrativa ca principi de participació orgànica terme pral.n m es principio de participación orgánica  
808 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de participació procedimental terme pral.n m es principio de participación procedimental  
809 activitat administrativa ca principi de precaució terme pral.n m es principio de precaución  
810 activitat administrativa ca principi de proporcionalitat terme pral.n m es principio de proporcionalidad  
811 organització administrativa ca principi de proximitat terme pral.n m es principio de proximidad  
812 organització administrativa ca principi de publicitat administrativa terme pral.n m es principio de publicidad administrativa  
813 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de publicitat de les normes terme pral.n m es principio de publicidad de las normas  
814 administració electrònica ca principi de qualitat de les dades de caràcter personal terme pral.n m es principio de calidad de los datos de carácter personal  
815 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de reserva de llei terme pral.n m es principio de reserva de ley  
816 garantia patrimonial ca principi de responsabilitat dels poders públics terme pral.n m es principio de responsabilidad de los poderes públicos  
817 activitat administrativa ca principi de retroactivitat de disposicions sancionadores favorables terme pral.n m es principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables  
818 activitat administrativa ca principi de revocabilitat dels actes administratius desfavorables terme pral.n m es principio de revocabilidad de los actos administrativos desfavorables  
819 contractes de l'administració ca principi de risc i ventura terme pral.n m es principio de riesgo y ventura  
820 administració electrònica ca principi de seguretat de la informació terme pral.n m es principio de seguridad de la información  
821 fonts de l'ordenament administratiu ca principi de seguretat jurídica terme pral.n m es principio de seguridad jurídica  
822 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de separació entre instrucció i resolució terme pral.n m es principio de separación entre instrucción y resolución  
823 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de servei al ciutadà terme pral.n m es principio de servicio al ciudadano  
824 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de simplificació i racionalitat administrativa terme pral.n m es principio de simplificación y racionalización administrativa  
825 activitat administrativa ca principi de tipicitat terme pral.n m es principio de tipicidad  
826 procediment administratiu i acte administratiu ca principi de transparència administrativa terme pral.n m es principio de transparencia administrativa  
827 procediment administratiu i acte administratiu ca principi favor acti [favor acti: la] terme pral.n m es principio favor acti  
828 activitat administrativa ca principi non bis in idem [non bis in idem: la] terme pral.n m es principio non bis in idem  
829 procediment administratiu i acte administratiu ca principi non reformatio in peius [non reformatio in peius: la] terme pral.n m es principio non reformatio in peius  
830 procediment administratiu i acte administratiu ca principi solve et repete [solve et repete: la] terme pral.n m es principio solve et repete  
831 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu terme pral.n m es procedimiento administrativo  
832 posició jurídica de l'administració ca procediment administratiu ablatori terme pral.n m es procedimiento administrativo ablatorio  
833 control de l'administració ca procediment administratiu simplificat terme pral.n m ca procediment administratiu abreujat sin. compl.n m es procedimiento administrativo abreviado  es procedimiento administrativo simplificado  
834 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu autoritzador terme pral.n m ca procediment administratiu d'atorgament d'autoritzacions sin. compl.n m es procedimiento administrativo autorizador  es procedimiento administrativo de otorgamiento de autorizaciones  
835 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu comú terme pral.n m es procedimiento administrativo común  
836 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu constitutiu terme pral.n m es procedimiento administrativo constitutivo  
837 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'aprovació de la despesa de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de aprobación del gasto de subvenciones  
838 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'atorgament de concessions terme pral.n m es procedimiento administrativo concesional  es procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones  
839 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'execució forçosa terme pral.n m es procedimiento administrativo de ejecución forzosa  
840 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'expropiació forçosa terme pral.n m es procedimiento administrativo de expropiación forzosa  
841 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu d'impugnació terme pral.n m es procedimiento administrativo de impugnación  
842 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de concessió de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de concesión de subvenciones  
843 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de concurrència competitiva terme pral.n m es procedimiento administrativo de concurrencia competitiva  
844 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de gestió i justificació de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de gestión y justificación de subvenciones  
845 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de lesivitat terme pral.n m es procedimiento administrativo de lesividad  
846 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de pagament de subvencions terme pral.n m es procedimiento administrativo de pago de subvenciones  
847 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de protecció de la legalitat terme pral.n m es procedimiento administrativo de protección de la legalidad  
848 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de responsabilitat patrimonial terme pral.n m es procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial  
849 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de restauració terme pral.n m es procedimiento administrativo de restauración  
850 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de reversió terme pral.n m es procedimiento administrativo de reversión  
851 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu de revisió d'ofici terme pral.n m es procedimiento administrativo de revisión de oficio  
852 personal al servei de l'administració ca procediment administratiu de selecció de treballadors públics terme pral.n m es procedimiento administrativo de selección de trabajadores públicos  
853 garantia patrimonial ca procediment administratiu de taxació conjunta terme pral.n m es procedimiento administrativo de tasación conjunta  
854 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu declaratiu terme pral.n m es procedimiento administrativo declarativo  
855 personal al servei de l'administració ca procediment administratiu disciplinari terme pral.n m es procedimiento administrativo disciplinario  
856 administració electrònica ca procediment administratiu electrònic terme pral.n m es procedimiento administrativo electrónico  
857 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu especial terme pral.n m es procedimiento administrativo especial  
858 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu general terme pral.n m es procedimiento administrativo general  
859 organització administrativa ca procediment administratiu organitzatiu terme pral.n m es procedimiento administrativo organizativo  
860 procediment administratiu i acte administratiu ca procediment administratiu sancionador terme pral.n m es procedimiento administrativo sancionador  
861 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo  
862 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu abreujat terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo abreviado  
863 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu de suspensió administrativa prèvia d'acords terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo de suspensión administrativa previa de acuerdos  
864 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu ordinari terme pral.n m ca procediment contenciós administratiu en primera instància sin. compl.n m ca procediment contenciós administratiu en única instància sin. compl.n m es procedimiento contencioso-administrativo en primera instancia  es procedimiento contencioso-administrativo en única instancia  es procedimiento contencioso-administrativo ordinario  
865 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu especial terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo especial  
866 control de l'administració ca procediment contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals de la persona terme pral.n m es procedimiento contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona  
867 contractes de l'administració ca procediment d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m ca procediment de selecció del contractista sin. compl.n m es procedimiento de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  es procedimiento de selección del contratista  
868 control de l'administració ca procediment d'arbitratge terme pral.n m es procedimiento de arbitraje  
869 fonts de l'ordenament administratiu ca procediment d'elaboració de disposicions reglamentàries terme pral.n m es procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias  
870 administració electrònica ca procediment de dissociació terme pral.n m es procedimiento de disociación  
871 control de l'administració ca procediment economicoadministratiu terme pral.n m es procedimiento económico-administrativo  
872 contractes de l'administració ca procediment negociat d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m es procedimiento negociado de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  
873 contractes de l'administració ca procediment obert d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m es procedimiento abierto de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  
874 contractes de l'administració ca procediment restringit d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques terme pral.n m es procedimiento restringido de adjudicación de los contratos de las administraciones públicas  
875 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu terme pral.n m ca procés contenciós administratiu sin. compl.n m es proceso contencioso-administrativo  es recurso contencioso-administrativo  
876 urbanisme ca programa d'actuació urbanística municipal terme pral.n m es programa de actuación urbanística municipal  
877 contractes de l'administració ca programa funcional terme pral.n m es programa funcional  
878 activitat administrativa ca prohibició terme pral.n f es prohibición  
879 contractes de l'administració ca prohibició de contractar terme pral.n f es prohibición de contratar  
880 urbanisme ca projecte d'actuació terme pral.n m es proyecto de actuación  
881 garantia patrimonial ca projecte d'expropiació terme pral.n m es proyecto de expropiación  
882 contractes de l'administració ca projecte d'obres terme pral.n m es proyecto de obras  
883 urbanisme ca projecte de reparcel·lació terme pral.n m es proyecto de reparcelación  
884 urbanisme ca projecte urbanístic terme pral.n m es proyecto urbanístico  
885 personal al servei de l'administració ca promoció interna terme pral.n f es promoción interna  
886 personal al servei de l'administració ca promoció professional terme pral.n f es promoción profesional  
887 urbanisme ca promotor | promotora terme pral.n m, f es promotor | promotora  
888 béns de l'administració ca propietat privada d'interès públic terme pral.n f es propiedad privada de interés público  
889 béns de l'administració ca propietat pública terme pral.n f es propiedad pública  
890 contractes de l'administració ca proposició terme pral.n f es proposición  
891 procediment administratiu i acte administratiu ca proposta de resolució terme pral.n f es propuesta de resolución  
892 organització administrativa ca protocol general terme pral.n m es protocolo general  
893 procediment administratiu i acte administratiu ca prova terme pral.n f es prueba  
894 procediment administratiu i acte administratiu ca prova de càrrec terme pral.n f es prueba de cargo  
895 organització administrativa ca província terme pral.n f es provincia  
896 organització administrativa ca província terme pral.n f es provincia  
897 personal al servei de l'administració ca provisió de llocs de treball terme pral.n f es provisión de puestos de trabajo  
898 dret administratiu general ca publicació terme pral.n f es publicación  
899 administració electrònica ca punt d'accés electrònic terme pral.n m es punto de acceso electrónico  
900 urbanisme ca qualificació del sòl terme pral.n f ca qualificació urbanística sin. compl.n f es calificación del suelo  es calificación urbanística  
901 procediment administratiu i acte administratiu ca queixa terme pral.n f es queja  
902 control de l'administració ca qüestió d'il·legalitat terme pral.n f es cuestión de ilegalidad  
903 activitat administrativa ca raó imperiosa d'interès general terme pral.n f es razón imperiosa de interés general  
904 personal al servei de l'administració ca reassignació d'efectius terme pral.n f es reasignación de efectivos  
905 procediment administratiu i acte administratiu ca reclamació de responsabilitat patrimonial terme pral.n f es reclamación de responsabilidad patrimonial  
906 control de l'administració ca reclamació economicoadministrativa terme pral.n f es reclamación económico-administrativa  
907 control de l'administració ca reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils terme pral.n f es reclamación previa al ejercicio de las acciones civiles  
908 control de l'administració ca reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals terme pral.n f es reclamación previa al ejercicio de las acciones laborales  
909 control de l'administració ca reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública terme pral.n f es reclamación previa al recurso contra la inactividad de la Administración pública  
910 control de l'administració ca rectificació d'errors terme pral.n f es rectificación de errores  
911 control de l'administració ca recurrent terme pral.n m, f es recurrente  
912 control de l'administració ca recurs terme pral.n m es recurso  
913 control de l'administració ca recurs administratiu terme pral.n m es recurso administrativo  
914 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'Administració pública terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración pública  
915 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'Administració pública per actes ferms terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración pública por actos firmes  
916 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu contra la via de fet terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo contra la vía de hecho  
917 control de l'administració ca recurs contenciós administratiu de lesivitat terme pral.n m es recurso contencioso-administrativo de lesividad  
918 control de l'administració ca recurs d'alçada terme pral.n m es recurso de alzada  
919 control de l'administració ca recurs de cassació en interès de llei terme pral.n m es recurso de casación en interés de ley  
920 control de l'administració ca recurs de cassació ordinari terme pral.n m es recurso de casación ordinario  
921 control de l'administració ca recurs de cassació per a unificació de doctrina terme pral.n m es recurso de casación para unificación de doctrina  
922 control de l'administració ca recurs potestatiu de reposició terme pral.n m ca recurs de reposició sin. compl.n m es recurso de reposición  es recurso potestativo de reposición  
923 control de l'administració ca recurs extraordinari de revisió terme pral.n m ca recurs de revisió sin. compl.n m es recurso de revisión  es recurso extraordinario de revisión  
924 control de l'administració ca recurs de súplica terme pral.n m es recurso de súplica  
925 control de l'administració ca recurs directe terme pral.n m es recurso directo  
926 contractes de l'administració ca recurs especial en matèria de contractació terme pral.n m es recurso especial en materia de contratación  
927 fonts de l'ordenament administratiu ca recurs indirecte terme pral.n m es recurso indirecto  
928 control de l'administració ca recurs ordinari d'apel·lació terme pral.n m es recurso ordinario de apelación  
929 procediment administratiu i acte administratiu ca recusació terme pral.n f es recusación  
930 personal al servei de l'administració ca redistribució d'efectius terme pral.n f es redistribución de efectivos  
931 organització administrativa ca regidor | regidora terme pral.n m, f es concejal | concejala  
932 organització administrativa ca regidoria terme pral.n f es concejalía  
933 activitat administrativa ca règim d'autorització terme pral.n m es régimen de autorización  
934 urbanisme ca règim d'ús provisional del sòl terme pral.n m es régimen de uso provisional del suelo  
935 organització administrativa ca règim de consell obert terme pral.n m es régimen de concejo abierto  
936 personal al servei de l'administració ca règim disciplinari terme pral.n m es régimen disciplinario  
937 organització administrativa ca registre administratiu terme pral.n m es registro administrativo  
938 activitat administrativa ca registre administratiu terme pral.n m es registro administrativo  
939 personal al servei de l'administració ca registre de personal terme pral.n m es registro de personal  
940 administració electrònica ca registre electrònic terme pral.n m ca registre telemàtic sin. compl.n m es registro electrónico  es registro telemático  
941 urbanisme ca registre municipal de solars sense edificar terme pral.n m es registro municipal de solares sin edificar  
942 contractes de l'administració ca registre oficial de licitadors i empreses classificades terme pral.n m es registro oficial de licitadores y empresas clasificadas  
943 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament terme pral.n m es reglamento  
944 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament jurídic terme pral.n m ca reglament ad extra [ad extra: la] sin. compl.n m ca reglament normatiu sin. compl.n m es reglamento ad extra  es reglamento jurídico  es reglamento normativo  
945 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament organitzatiu terme pral.n m ca reglament ad intra [ad intra: la] sin. compl.n m ca reglament d'organització sin. compl.n m es reglamento ad intra  es reglamento de organización  es reglamento organizativo  
946 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament independent terme pral.n m ca reglament autònom sin. compl.n m ca reglament praeter legem [praeter legem: la] sin. compl.n m es reglamento autónomo  es reglamento independiente  es reglamento praeter legem  
947 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament de necessitat terme pral.n m ca reglament contra legem [contra legem: la] sin. compl.n m ca reglament d'urgència sin. compl.n m es reglamento contra legem  es reglamento de necesidad  es reglamento de urgencia  
948 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament executiu terme pral.n m ca reglament secundum legem [secundum legem: la] sin. compl.n m es reglamento ejecutivo  es reglamento secundum legem  
949 fonts de l'ordenament administratiu ca reglament il·legal terme pral.n m es reglamento ilegal  
950 activitat administrativa ca reglamentació terme pral.n f es reglamentación  
951 fonts de l'ordenament administratiu ca reglamentació tècnica terme pral.n f es reglamentación técnica  
952 urbanisme ca regularització de finques terme pral.n f es regularización de fincas  
953 personal al servei de l'administració ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  
954 personal al servei de l'administració ca reingrés terme pral.n m es reingreso  
955 activitat administrativa ca reintegrament de subvenció terme pral.n m es reintegro de subvención  
956 personal al servei de l'administració ca relació de llocs de treball terme pral.n f es relación de puestos de trabajo  
957 personal al servei de l'administració ca relació de servei terme pral.n f es relación de servicio  
958 posició jurídica de l'administració ca relació de subjecció especial terme pral.n f es relación de sujeción especial  
959 posició jurídica de l'administració ca relació de subjecció general terme pral.n f es relación de sujeción general  
960 personal al servei de l'administració ca relació estatutària terme pral.n f es relación estatutaria  
961 posició jurídica de l'administració ca relació jurídica administrativa terme pral.n f es relación jurídica administrativa  es relación jurídico-administrativa  
962 personal al servei de l'administració ca remoció terme pral.n f es remoción  
963 personal al servei de l'administració ca renúncia terme pral.n f es renuncia  
964 procediment administratiu i acte administratiu ca renúncia terme pral.n f es renuncia  
965 urbanisme ca reparcel·lació terme pral.n f es reparcelación  
966 urbanisme ca reparcel·lació econòmica terme pral.n f es reparcelación económica  
967 urbanisme ca reparcel·lació voluntària terme pral.n f es reparcelación voluntaria  
968 procediment administratiu i acte administratiu ca requeriment terme pral.n m es requerimiento  
969 garantia patrimonial ca requisició terme pral.n f es requisa  
970 activitat administrativa ca rescat terme pral.n m es rescate  
971 urbanisme ca reserva de dispensació terme pral.n f es reserva de dispensación  
972 béns de l'administració ca reserva demanial terme pral.n f es reserva demanial  
973 procediment administratiu i acte administratiu ca resolució terme pral.n f ca resolució administrativa terme pral.n f es resolución  es resolución administrativa  
974 contractes de l'administració ca resolució d'un contracte administratiu terme pral.n f es resolución de un contrato administrativo  
975 garantia patrimonial ca responsabilitat administrativa sancionadora terme pral.n f es responsabilidad administrativa sancionadora  
976 activitat administrativa ca responsabilitat de dret privat terme pral.n f es responsabilidad de derecho privado  
977 personal al servei de l'administració ca responsabilitat disciplinària terme pral.n f es responsabilidad disciplinaria  
978 garantia patrimonial ca responsabilitat patrimonial de l'Administració pública terme pral.n f es responsabilidad patrimonial de la Administración pública  
979 personal al servei de l'administració ca responsabilitat patrimonial del personal al servei de les administracions públiques terme pral.n f es responsabilidad patrimonial del personal al servicio de las administraciones públicas  
980 personal al servei de l'administració ca responsabilitat penal del personal al servei de les administracions públiques terme pral.n f es responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas  
981 administració electrònica ca responsable del fitxer terme pral.n m, f ca responsable del tractament sin. compl.n m, f es responsable del fichero  es responsable del tratamiento  
982 personal al servei de l'administració ca retribució terme pral.n f es retribución  
983 procediment administratiu i acte administratiu ca retroactivitat de l'acte administratiu terme pral.n f es retroactividad del acto administrativo  
984 garantia patrimonial ca reversió expropiatòria terme pral.n f es reversión expropiatoria  
985 contractes de l'administració ca revisió de preus terme pral.n f es revisión de precios  
986 urbanisme ca revisió del planejament urbanístic terme pral.n f es revisión del planeamiento urbanístico  
987 control de l'administració ca revocació terme pral.n f es revocación  
988 control de l'administració ca revocació per motius d'oportunitat terme pral.n f ca revocació expropiatòria sin. compl.n f es revocación expropiatoria  es revocación por motivos de oportunidad  
989 control de l'administració ca revocació indirecta terme pral.n f es revocación indirecta  
990 procediment administratiu i acte administratiu ca revocació per il·legalitat sobrevinguda terme pral.n f ca revocació per ineficàcia sobrevinguda sin. compl.n f es revocación por ilegalidad sobrevenida  es revocación por ineficacia sobrevenida  
991 control de l'administració ca sala contenciosa administrativa terme pral.n f es sala de lo contencioso-administrativo  
992 activitat administrativa ca sanció administrativa terme pral.n f es sanción administrativa  
993 personal al servei de l'administració ca sanció disciplinària terme pral.n f es sanción disciplinaria  
994 activitat administrativa ca sanció rescissòria terme pral.n f es sanción rescisoria  
995 organització administrativa ca secció terme pral.n f es sección  
996 organització administrativa ca secretaria d'estat terme pral.n f es secretaría de estado  
997 organització administrativa ca secretaria general terme pral.n f es secretaría general  
998 organització administrativa ca secretaria general terme pral.n f es secretaría general  
999 organització administrativa ca secretaria general tècnica terme pral.n f es secretaría general técnica  
1000 organització administrativa ca secretaria sectorial terme pral.n f es secretaría sectorial  
1001 urbanisme ca sector d'urbanització prioritària terme pral.n m es sector de urbanización prioritaria  
1002 urbanisme ca sector de planejament urbanístic terme pral.n m es sector de planeamiento urbanístico  
1003 dret administratiu general ca sector públic terme pral.n m es sector público  
1004 administració electrònica ca segellament de temps terme pral.n m es sellado de tiempo  
1005 urbanisme ca segregació terme pral.n f es segregación  
1006 administració electrònica ca seguretat de les dades terme pral.n f es seguridad de los datos  
1007 personal al servei de l'administració ca separació del servei terme pral.n f es separación del servicio  
1008 organització administrativa ca servei terme pral.n m es servicio  
1009 personal al servei de l'administració ca servei actiu terme pral.n m es servicio activo  
1010 activitat administrativa ca servei d'interès general terme pral.n m es servicio de interés general  
1011 activitat administrativa ca servei econòmic d'interès general terme pral.n m es servicio económico de interés general  
1012 personal al servei de l'administració ca servei en una altra administració pública terme pral.n m es servicio en otra administración pública  
1013 activitat administrativa ca servei no econòmic d'interès general terme pral.n m es servicio no económico de interés general  
1014 activitat administrativa ca servei universal terme pral.n m es servicio universal  
1015 personal al servei de l'administració ca serveis especials terme pral.n m pl es servicios especiales  
1016 administració electrònica ca seu electrònica terme pral.n f es sede electrónica  
1017 administració electrònica ca signatura electrònica terme pral.n f es firma electrónica  
1018 administració electrònica ca signatura electrònica avançada terme pral.n f es firma electrónica avanzada  
1019 administració electrònica ca signatura electrònica reconeguda terme pral.n f es firma electrónica reconocida  
1020 procediment administratiu i acte administratiu ca silenci administratiu terme pral.n m es silencio administrativo  
1021 procediment administratiu i acte administratiu ca silenci negatiu terme pral.n m es silencio negativo  
1022 procediment administratiu i acte administratiu ca silenci positiu terme pral.n m es silencio positivo  
1023 procediment administratiu i acte administratiu ca simplificació administrativa terme pral.n f es simplificación administrativa  
1024 organització administrativa ca Síndic de Greuges terme pral.n m es Síndic de Greuges  
1025 organització administrativa ca Sindicatura de Comptes terme pral.n f es Sindicatura de Cuentas  
1026 administració electrònica ca sistema de signatura electrònica terme pral.n m es sistema de firma electrónica  
1027 contractes de l'administració ca sistema dinàmic de contractació terme pral.n m es sistema dinámico de contratación  
1028 personal al servei de l'administració ca situació administrativa terme pral.n f es situación administrativa  
1029 contractes de l'administració ca societat d'economia mixta terme pral.n f es sociedad de economía mixta  
1030 organització administrativa ca societat mercantil terme pral.n f es sociedad mercantil  
1031 urbanisme ca societat urbanística terme pral.n f es sociedad urbanística  
1032 urbanisme ca sòl no urbanitzable terme pral.n m es suelo no urbanizable  
1033 urbanisme ca sòl rural terme pral.n m es suelo rural  
1034 urbanisme ca sòl urbà terme pral.n m es suelo urbano  
1035 urbanisme ca sòl urbà consolidat terme pral.n m es suelo urbano consolidado  
1036 urbanisme ca sòl urbà no consolidat terme pral.n m es suelo urbano no consolidado  
1037 urbanisme ca sòl urbanitzable terme pral.n m es suelo urbanizable  
1038 urbanisme ca sòl urbanitzable delimitat terme pral.n m es suelo urbanizable delimitado  
1039 urbanisme ca sòl urbanitzable no delimitat terme pral.n m es suelo urbanizable no delimitado  
1040 urbanisme ca sòl urbanitzat terme pral.n m es suelo urbanizado  
1041 urbanisme ca solar terme pral.n m es solar  
1042 urbanisme ca sostre edificable terme pral.n m es techo edificable  
1043 organització administrativa ca sub-direcció general terme pral.n f es subdirección general  
1044 organització administrativa ca sub-secretaria d'estat terme pral.n f es subsecretaría de estado  
1045 contractes de l'administració ca subcontractació terme pral.n f es subcontratación  
1046 contractes de l'administració ca subcontractista terme pral.n m, f es subcontratista  
1047 organització administrativa ca substitució de competències terme pral.n f es sustitución de competencias  
1048 garantia patrimonial ca substitució forçosa terme pral.n f es sustitución forzosa  
1049 organització administrativa ca substitució per dissolució terme pral.n f es sustitución por disolución  
1050 organització administrativa ca substitució per subrogació terme pral.n f es sustitución por subrogación  
1051 activitat administrativa ca subvenció terme pral.n f es subvención  
1052 activitat administrativa ca suggeriment terme pral.n m es sugerencia  
1053 organització administrativa ca suplència terme pral.n f es suplencia  
1054 organització administrativa ca supressió de lloc de treball terme pral.n f es supresión de plaza  
1055 personal al servei de l'administració ca suspensió de funcions terme pral.n f es suspensión de funciones  
1056 personal al servei de l'administració ca suspensió de funcions terme pral.n f es suspensión de funciones  
1057 procediment administratiu i acte administratiu ca suspensió de l'acte administratiu terme pral.n f es suspensión del acto administrativo  
1058 personal al servei de l'administració ca suspensió de sou i feina terme pral.n f es suspensión de empleo y sueldo  
1059 activitat administrativa ca targeta d'identitat d'estranger terme pral.n f es tarjeta de identidad de extranjero  
1060 activitat administrativa ca tarifa terme pral.n f es tarifa  
1061 personal al servei de l'administració ca taula de negociació terme pral.n f es mesa de negociación  
1062 activitat administrativa ca taxa terme pral.n f es tasa  
1063 garantia patrimonial ca teoria de l'equivalència de les condicions terme pral.n f es teoría de la equivalencia de las condiciones  
1064 garantia patrimonial ca teoria de la causalitat adequada terme pral.n f es teoría de la causalidad adecuada  
1065 garantia patrimonial ca teoria de la causalitat exclusiva terme pral.n f es teoría de la causalidad exclusiva  
1066 procediment administratiu i acte administratiu ca teoria de les nul·litats terme pral.n f es teoría de las nulidades  
1067 procediment administratiu i acte administratiu ca terme terme pral.n m es término  
1068 procediment administratiu i acte administratiu ca termini terme pral.n m ca terme sin. compl.n m es plazo  es término  
1069 organització administrativa ca terme municipal terme pral.n m es término municipal  
1070 procediment administratiu i acte administratiu ca terminació convencional del procediment administratiu terme pral.n f es terminación convencional del procedimiento administrativo  
1071 organització administrativa ca tinent d'alcalde | tinenta d'alcalde terme pral.n m, f es teniente de alcalde  
1072 administració electrònica ca tractament de dades terme pral.n m es tratamiento de datos  
1073 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit administratiu terme pral.n m es trámite administrativo  
1074 administració electrònica ca tràmit administratiu electrònic terme pral.n m es trámite administrativo electrónico  
1075 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit d'al·legacions terme pral.n m es trámite de alegaciones  
1076 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit d'audiència terme pral.n m ca tràmit d'audiència i vista sin. compl.n m es trámite de audiencia  es trámite de audiencia y vista  
1077 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit d'informació pública terme pral.n m es trámite de información pública  
1078 procediment administratiu i acte administratiu ca tràmit de prova terme pral.n m es trámite de prueba  
1079 procediment administratiu i acte administratiu ca tramitació administrativa terme pral.n f ca tramitació sin. compl.n f es tramitación  es tramitación administrativa  
1080 contractes de l'administració ca tramitació abreujada de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación abreviada del expediente de contratación  
1081 contractes de l'administració ca tramitació d'emergència de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación de emergencia del expediente de contratación  
1082 contractes de l'administració ca tramitació d'un expedient de contractació terme pral.n f es tramitación de un expediente de contratación  
1083 contractes de l'administració ca tramitació ordinària de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación ordinaria del expediente de contratación  
1084 contractes de l'administració ca tramitació urgent de l'expedient de contractació terme pral.n f es tramitación urgente del expediente de contratación  
1085 procediment administratiu i acte administratiu ca tramitar terme pral.v tr es tramitar  
1086 organització administrativa ca transferència de competències terme pral.n f es transferencia de competencias  
1087 urbanisme ca transformació del sòl terme pral.n f es transformación del suelo  
1088 urbanisme ca transformació urbanística del sòl terme pral.n f es transformación urbanística del suelo  
1089 personal al servei de l'administració ca tribunal d'oposicions terme pral.n m es tribunal de oposiciones  
1090 activitat administrativa ca tribut terme pral.n m es tributo  
1091 personal al servei de l'administració ca trienni terme pral.n m es trienio  
1092 organització administrativa ca tutela administrativa terme pral.n f es tutela administrativa  
1093 organització administrativa ca unitat administrativa terme pral.n f es unidad administrativa  
1094 urbanisme ca unitat d'actuació urbanística terme pral.n f ca unitat d'actuació sin. compl.n f es unidad de actuación  es unidad de actuación urbanística  
1095 urbanisme ca unitat d'execució terme pral.n f es unidad de ejecución  
1096 urbanisme ca urbanisme terme pral.n m es urbanismo  
1097 urbanisme ca urbanisme participatiu terme pral.n m es urbanismo participativo  
1098 urbanisme ca urbanització terme pral.n f es urbanización  
1099 urbanisme ca urbanització bàsica terme pral.n f es urbanización básica  
1100 béns de l'administració ca ús anormal terme pral.n m es uso anormal  
1101 béns de l'administració ca ús comú terme pral.n m es uso común  
1102 urbanisme ca ús del sòl terme pral.n m ca utilització del sòl sin. compl.n f es uso del suelo  es utilización del suelo  
1103 béns de l'administració ca ús normal terme pral.n m es uso normal  
1104 béns de l'administració ca ús privatiu terme pral.n m es uso privativo  
1105 activitat administrativa ca usuari | usuària terme pral.n m, f es usuario | usuaria  
1106 garantia patrimonial ca utilitat pública terme pral.n f es utilidad pública  
1107 procediment administratiu i acte administratiu ca validació terme pral.n f es validación  
1108 procediment administratiu i acte administratiu ca validesa de l'acte administratiu terme pral.n f es validez del acto administrativo  
1109 urbanisme ca valor cadastral terme pral.n m es valor catastral  
1110 urbanisme ca valor de repercussió terme pral.n m es valor de repercusión  
1111 garantia patrimonial ca valor de substitució terme pral.n m es valor de sustitución  
1112 garantia patrimonial ca valor teòric terme pral.n m es valor teórico  
1113 urbanisme ca valor urbanístic terme pral.n m es valor urbanístico  
1114 urbanisme ca valoració urbanística terme pral.n f es valoración urbanística  
1115 organització administrativa ca vegueria terme pral.n f es veguería  
1116 procediment administratiu i acte administratiu ca via terme pral.n f es vía  
1117 procediment administratiu i acte administratiu ca via administrativa terme pral.n f es vía administrativa  
1118 control de l'administració ca via contenciosa administrativa terme pral.n f es vía contencioso-administrativa  
1119 procediment administratiu i acte administratiu ca via de fet terme pral.n f es vía de hecho  
1120 control de l'administració ca via economicoadministrativa terme pral.n f es vía económico-administrativa  
1121 procediment administratiu i acte administratiu ca vici d'incompetència terme pral.n m es vicio de incompetencia  
1122 procediment administratiu i acte administratiu ca vici d'invalidesa terme pral.n m es vicio de invalidez  
1123 procediment administratiu i acte administratiu ca vici de fons terme pral.n m es vicio de fondo  
1124 procediment administratiu i acte administratiu ca vici de forma terme pral.n m ca vici de procediment sin. compl.n m es vicio de forma  es vicio de procedimiento  
1125 posició jurídica de l'administració ca vinculació negativa terme pral.n f es vinculación negativa  
1126 posició jurídica de l'administració ca vinculació positiva terme pral.n f es vinculación positiva  
1127 procediment administratiu i acte administratiu ca visar terme pral.v tr es visar  
1128 urbanisme ca volum edificable terme pral.n m es volumen edificable  
1129 administració electrònica ca xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles terme pral.n f es red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas  
1130 administració electrònica ca xarxa integrada d'atenció al ciutadà terme pral.n f es red integrada de atención al ciudadano