Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 urbanisme ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  
2 control de l'administració ca acció terme pral.n f es acción  
3 control de l'administració ca acció de nul·litat terme pral.n f es acción de nulidad  
4 garantia patrimonial ca acció de regrés terme pral.n f ca acció de repetició terme pral.n f es acción de regreso  es acción de repetición  
5 garantia patrimonial ca acció de responsabilitat terme pral.n f es acción de responsabilidad  
6 personal al servei de l'administració ca acomiadament disciplinari terme pral.n m es despido disciplinario  
7 procediment administratiu i acte administratiu ca acord administratiu terme pral.n m es acuerdo administrativo  
8 garantia patrimonial ca acord mutu terme pral.n m ca acord amistós sin. compl.n m es acuerdo amigable  es mutuo acuerdo  
9 procediment administratiu i acte administratiu ca acord d'iniciació terme pral.n m es acuerdo de iniciación  
10 garantia patrimonial ca acord de necessitat d'ocupació terme pral.n m es acuerdo de necesidad de ocupación  
11 procediment administratiu i acte administratiu ca acord de suspensió terme pral.n m es acuerdo de suspensión  
12 contractes de l'administració ca acord marc de contractació terme pral.n m es acuerdo marco de contratación  
13 activitat administrativa ca acreditació terme pral.n f es acreditación  
14 activitat administrativa ca acta terme pral.n f es acta  
15 activitat administrativa ca acta d'inspecció terme pral.n f es acta de inspección  
16 garantia patrimonial ca acta d'ocupació terme pral.n f es acta de ocupación  
17 urbanisme ca acta de replantejament terme pral.n f ca acta de començament d'obra sin. compl.n f ca acta de replanteig sin. compl.n f es acta de comienzo de obra  es acta de replanteo  
18 garantia patrimonial ca acta de pagament terme pral.n f es acta de pago  
19 urbanisme ca acta de recepció d'obra terme pral.n f es acta de recepción de obra  
20 garantia patrimonial ca acta prèvia a l'ocupació terme pral.n f es acta previa a la ocupación  
21 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu terme pral.n m es acto administrativo  
22 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu anul·lable terme pral.n m es acto administrativo anulable  
23 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu complex terme pral.n m es acto administrativo complejo  
24 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu confirmatori terme pral.n m ca acte administratiu reproductori sin. compl.n m es acto administrativo confirmatorio  es acto administrativo reproductorio  
25 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu consentit terme pral.n m es acto administrativo consentido  
26 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu constitutiu terme pral.n m es acto administrativo constitutivo  
27 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu desfavorable terme pral.n m ca acte administratiu de gravamen sin. compl.n m ca acte administratiu restrictiu sin. compl.n m es acto administrativo de gravamen  es acto administrativo desfavorable  es acto administrativo restrictivo  
28 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tracte instantani terme pral.n m ca acte administratiu de tracte únic sin. compl.n m es acto administrativo de tracto instantáneo  es acto administrativo de tracto único  
29 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tracte successiu terme pral.n m es acto administrativo de tracto sucesivo  
30 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tràmit terme pral.n m es acto administrativo de trámite  
31 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu de tràmit qualificat terme pral.n m es acto administrativo de trámite cualificado  
32 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu declaratiu terme pral.n m es acto administrativo declarativo  
33 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu resolutori terme pral.n m ca acte administratiu definitiu sin. compl.n m es acto administrativo definitivo  es acto administrativo resolutorio  
34 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu executiu terme pral.n m es acto administrativo ejecutivo  
35 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu exprés terme pral.n m es acto administrativo expreso  
36 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu extintiu terme pral.n m es acto administrativo extintivo  
37 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu favorable terme pral.n m es acto administrativo favorable  
38 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu ferm terme pral.n m es acto administrativo firme  
39 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu que posa fi a la via administrativa terme pral.n m ca acte administratiu ferm en via administrativa sin. compl.n m ca acte administratiu que causa estat sin. compl.n m ca acte administratiu que exhaureix la via administrativa sin. compl.n m es acto administrativo firme en vía administrativa  es acto administrativo que agota la vía administrativa  es acto administrativo que causa estado  es acto administrativo que pone fin a la vía administrativa  
40 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu general terme pral.n m es acto administrativo general  
41 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu tàcit terme pral.n m ca acte administratiu implícit sin. compl.n m es acto administrativo implícito  es acto administrativo tácito  
42 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu inexistent terme pral.n m es acto administrativo inexistente  
43 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu múltiple terme pral.n m es acto administrativo plúrimo  
44 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu necessitat d'acceptació terme pral.n m es acto administrativo necesitado de aceptación  
45 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu nul de ple dret terme pral.n m es acto administrativo nulo de pleno derecho  
46 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu originari terme pral.n m es acto administrativo originario  
47 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu presumpte terme pral.n m es acto administrativo presunto  
48 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu que no posa fi a la via administrativa terme pral.n m ca acte administratiu que no causa estat sin. compl.n m ca acte administratiu que no és ferm en via administrativa sin. compl.n m ca acte administratiu que no exhaureix la via administrativa sin. compl.n m es acto administrativo que no agota la vía administrativa  es acto administrativo que no causa estado  es acto administrativo que no es firme en vía administrativa  es acto administrativo que no pone fin a la vía administrativa  
49 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu sancionador terme pral.n m es acto administrativo sancionador  
50 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu simple terme pral.n m es acto administrativo simple  
51 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu singular terme pral.n m es acto administrativo singular  
52 procediment administratiu i acte administratiu ca acte administratiu translatiu de drets terme pral.n m es acto administrativo traslativo de derechos  
53 control de l'administració ca acte de govern terme pral.n m ca acte polític sin. compl.n m es acto de gobierno  es acto político  
54 urbanisme ca acte de replantejament terme pral.n m ca acte de replanteig sin. compl.n m es acto de replanteamiento  es acto de replanteo  
55 procediment administratiu i acte administratiu ca acte propi terme pral.n m es acto propio  
56 contractes de l'administració ca actes separables terme pral.n m pl es actos separables  
57 procediment administratiu i acte administratiu ca activitat administrativa terme pral.n f ca actuació administrativa sin. compl.n f es actividad administrativa  es actuación administrativa  
58 activitat administrativa ca activitat arbitral terme pral.n f es actividad arbitral  
59 activitat administrativa ca activitat d'inspecció terme pral.n f ca funció inspectora sin. compl.n f ca inspecció sin. compl.n f es actividad de inspección  es función inspectora  es inspección  
60 activitat administrativa ca activitat de policia terme pral.n f ca activitat d'ordenació sin. compl.n f ca activitat de limitació sin. compl.n f es actividad de limitación  es actividad de ordenación  es actividad de policía  
61 activitat administrativa ca activitat de control de riscos terme pral.n f es actividad de control de riesgos  
62 activitat administrativa ca activitat de foment terme pral.n f ca foment sin. compl.n m es actividad de fomento  es fomento  
63 activitat administrativa ca activitat de planificació terme pral.n f ca activitat de programació terme pral.n f ca activitat planificadora sin. compl.n f ca planificació sin. compl.n f ca programació sin. compl.n f es actividad de planificación  es actividad de programación  es actividad planificadora  es planificación  es programación  
64 activitat administrativa ca activitat de prestació terme pral.n f ca servei públic terme pral.n m es actividad de prestación  es servicio público  
65 activitat administrativa ca activitat de regulació de serveis d'interès general terme pral.n f es actividad de regulación de servicios de interés general  
66 activitat administrativa ca activitat sancionadora terme pral.n f es actividad sancionadora  
67 urbanisme ca activitat urbanística terme pral.n f es actividad urbanística  
68 administració electrònica ca actuació administrativa automatitzada terme pral.n f es actuación administrativa automatizada  
69 urbanisme ca actuació de transformació urbanística terme pral.n f es actuación de transformación urbanística  
70 urbanisme ca actuació urbanística terme pral.n f es actuación urbanística  
71 garantia patrimonial ca actuació urbanística per expropiació forçosa terme pral.n f es actuación urbanística por expropiación forzosa  
72 procediment administratiu i acte administratiu ca acumulació d'actes administratius terme pral.n f es acumulación de actos administrativos  
73 procediment administratiu i acte administratiu ca acumulació de procediments administratius terme pral.n f es acumulación de procedimientos administrativos  
74 activitat administrativa ca adjudicació directa d'una subvenció terme pral.n f es adjudicación directa de una subvención  
75 organització administrativa ca Administració activa terme pral.n f es Administración activa  
76 organització administrativa ca Administració autonòmica terme pral.n f es Administración autonómica  
77 organització administrativa ca Administració general de l'Estat terme pral.n f ca Administració central sin. compl.n f es Administración central  es Administración general del Estado  
78 organització administrativa ca Administració consultiva terme pral.n f es Administración consultiva  
79 organització administrativa ca Administració corporativa terme pral.n f es Administración corporativa  
80 organització administrativa ca Administració de la Generalitat de Catalunya terme pral.n f es Administración de la Generalidad de Cataluña  
81 administració electrònica ca administració electrònica terme pral.n f es administración electrónica  es gobierno electrónico  
82 organització administrativa ca administració independent terme pral.n f ca autoritat administrativa independent sin. compl.n f es administración independiente  es autoridad administrativa independiente  
83 organització administrativa ca Administració institucional terme pral.n f es Administración institucional  
84 organització administrativa ca Administració local terme pral.n f es Administración local  
85 organització administrativa ca Administració perifèrica terme pral.n f es Administración periférica  
86 dret administratiu general ca Administració pública terme pral.n f es Administración pública  
87 organització administrativa ca Administració territorial terme pral.n f es Administración territorial  
88 procediment administratiu i acte administratiu ca administrat | administrada terme pral.n m, f es administrado | administrada  
89 administració electrònica ca adreça electrònica única terme pral.n f es dirección electrónica única  
90 béns de l'administració ca adscripció terme pral.n f es adscripción  
91 activitat administrativa ca advertència terme pral.n f es apercibimiento  
92 activitat administrativa ca advertiment terme pral.n m es advertencia  
93 activitat administrativa ca afectació terme pral.n f es afectación  
94 administració electrònica ca afectat pel tractament de dades | afectada pel tractament de dades terme pral.n m, f ca interessat pel tractament de dades | interessada pel tractament de dades sin. compl.n m, f es afectado por el tratamiento de datos | afectada por el tratamiento de datos  es interesado por el tratamiento de datos | interesada por el tratamiento de datos  
95 organització administrativa ca agència terme pral.n f es agencia  
96 urbanisme ca agent de l'edificació terme pral.n m, f es agente de la edificación  
97 organització administrativa ca ajuntament terme pral.n m ca corporació municipal sin. compl.n f es ayuntamiento  es corporación municipal  
98 activitat administrativa ca ajut públic terme pral.n m es ayuda pública  
99 organització administrativa ca alcalde | alcalde, alcaldessa terme pral.n m, f es alcalde | alcaldesa  
100 béns de l'administració ca alienació forçosa terme pral.n f es enajenación forzosa  
101 béns de l'administració ca alienació onerosa terme pral.n f es enajenación onerosa  
102 procediment administratiu i acte administratiu ca al·legació terme pral.n f es alegación  
103 garantia patrimonial ca alliberament d'expropiacions terme pral.n m es liberación de expropiaciones  
104 personal al servei de l'administració ca alt càrrec terme pral.n m es alto cargo  
105 organització administrativa ca alta inspecció terme pral.n f es alta inspección  
106 organització administrativa ca àmbit competencial terme pral.n m es ámbito competencial  
107 béns de l'administració ca amillarament terme pral.n m es amillaramiento  
108 activitat administrativa ca fitació terme pral.n f ca amollonament sin. compl.n m es amojonamiento  
109 activitat administrativa ca amonestació terme pral.n f ca amonestament terme pral.n m es amonestación  
110 personal al servei de l'administració ca amortització terme pral.n f es amortización  
111 procediment administratiu i acte administratiu ca anul·labilitat terme pral.n f ca nul·litat relativa sin. compl.n f es anulabilidad  es nulidad relativa  
112 procediment administratiu i acte administratiu ca anul·lació terme pral.n f es anulación  
113 control de l'administració ca aparença de bon dret terme pral.n f ca fumus boni iuris [la] sin. compl.n m es apariencia de buen derecho  es fumus boni iuris  
114 urbanisme ca aprofitament urbanístic terme pral.n m ca edificabilitat mitjana ponderada sin. compl.n f es aprovechamiento urbanístico  es edificabilidad media ponderada  
115 procediment administratiu i acte administratiu ca aprovació terme pral.n f es aprobación  
116 posició jurídica de l'administració ca arbitrarietat terme pral.n f es arbitrariedad  
117 control de l'administració ca arbitratge administratiu terme pral.n m es arbitraje administrativo  
118 control de l'administració ca arbitratge institucional terme pral.n m es arbitraje institucional  
119 urbanisme ca àrea de repartiment terme pral.n f es área de reparto  
120 organització administrativa ca àrea metropolitana terme pral.n f es área metropolitana  
121 urbanisme ca àrea residencial terme pral.n f es área residencial  
122 urbanisme ca àrea residencial estratègica terme pral.n f es área residencial estratégica