Sobre el Cercaterm

Què és el Cercaterm?

El Cercaterm és el servei de consultes terminològiques en línia del TERMCAT. Per mitjà d’una interfície de consulta, el Cercaterm dóna accés al conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT té a disposició pública.

Quina informació permet consultar el Cercaterm?

Per mitjà del Cercaterm es pot accedir a la consulta de més de 230.000 fitxes de termes i de criteris actualitzades mensualment, que procedeixen de:

 • · La Neoloteca, que conté tots els termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.
 • · Productes terminològics elaborats pel TERMCAT o que han rebut el seu assessorament.
 • · Projectes de recerca sectorial del TERMCAT en un estat avançat d’elaboració.
 • · Recerques puntuals dutes a terme per les diferents àrees de treball del TERMCAT.
 • · Fitxes de criteris elaborades pel TERMCAT a partir dels criteris que es fan públics periòdicament en el web del centre.
 • · Fitxes terminològiques i de criteris elaborades per altres organismes i professionals.

A qui s’adreça el Cercaterm?

El Cercaterm s’adreça principalment a especialistes dels diversos àmbits del coneixement que tenen la necessitat de redactar textos especialitzats en català, i a traductors i mediadors lingüístics que treballen amb aquesta mena de documentació en editorials, mitjans de comunicació, universitats, etc.

Què no és el Cercaterm?

El Cercaterm no és un servei de consultes lingüístiques generals sobre la llengua catalana. Aquest servei l’ofereix l’Optimot.

El Cercaterm no és un diccionari. Les fitxes que s’hi poden consultar procedeixen de fonts molt diverses i no estan organitzades com un sol producte.

El Cercaterm no és un diccionari de la llengua catalana. Podeu accedir al diccionari normatiu de la llengua catalana des del web de l’Institut d’Estudis Catalans.

El Cercaterm no és un diccionari de traducció del castellà, l’anglès, el francès o d’altres llengües. Moltes de les fitxes terminològiques que s’hi poden consultar ofereixen els equivalents que s’han documentat en altres llengües en fonts de referència, però aquesta informació s’ofereix bàsicament com a via d’accés a la informació catalana.

Com es pot accedir al Cercaterm?

L’accés al Cercaterm és lliure i gratuït.

I si no hi trobeu el que cerqueu?

Quan la cerca no resol el dubte plantejat, els usuaris registrats al web del TERMCAT tenen la possibilitat d’adreçar una consulta al Centre per mitjà del Servei d’atenció personalitzada. Amb el registre s’accedeix a una àrea privada des de la qual es poden gestionar les consultes fetes. Aquest servei també és gratuït.

Abans d’adreçar una consulta, us suggerim que tingueu especialment en compte el caràcter exclusivament terminològic de les fonts que consulta el Cercaterm. Les consultes sobre la llengua general, sobre toponímia, sobre aspectes gramaticals i sintàctics, etc. es poden adreçar a l’Optimot. Igualment, us demanem que per a les qüestions de funcionament del servei (incidències informàtiques) o per a qualsevol altre suggeriment utilitzeu la Bústia de suggeriments.

Què cal fer per enviar una consulta terminològica al TERMCAT?

Si amb la informació obtinguda al Cercaterm no es pot resoldre plenament el dubte terminològic i necessiteu informació complementària, podeu adreçar-vos al Servei d’atenció personalitzada de l’àrea privada.

Fent clic al Servei d’atenció personalitzada, accedireu a un formulari que permet plantejar la consulta i adreçar-la al TERMCAT.

Amb el registre, s’accedeix a un espai personal web que permet:

 • · Fer consultes terminològiques al TERMCAT.
 • · Rebre les respostes a les consultes.
 • · Consultar l'historial de les consultes.
 • · Revisar i actualitzar les dades personals d'accés al servei.

Recordeu que el TERMCAT és un organisme que treballa únicament en l’àmbit de la terminologia científica i tècnica en català. Si el vostre dubte està relacionat amb mots o expressions de la llengua general, qüestions gramaticals, expressions o convencions pròpies del llenguatge administratiu, o noms de lloc o de persona, podeu consultar el cercador d’informació lingüística Optimot.

Com es poden fer arribar comentaris o suggeriments de millora sobre el Cercaterm?

Si voleu fer-nos arribar comentaris sobre possibles imprecisions o errors de les fitxes terminològiques que consulta el Cercaterm, o suggeriments per a la millora del contingut o el funcionament de l’eina, podeu adreçar-vos a la Bústia de suggeriments.

Sobre la cerca

Cerca bàsica

La cerca bàsica busca el text de consulta només en les denominacions de les fitxes terminològiques. Aquesta modalitat de cerca permet filtrar el text de la consulta per àrea temàtica i llengua.

La cerca bàsica funciona per aproximació, de manera que obté com a resultat tant les unitats que coincideixin exactament amb el text de la consulta com les que presenten alguna variació. L’aproximació es calcula en relació amb la totalitat de les dades objecte de consulta i abasta des del 100% fins al 79% de coincidència.

La unitat de cerca és el segment de text entre espais.

Cerca avançada

La cerca avançada permet escollir entre diversos filtres associats al text de la consulta.

D’una banda, per les condicions següents:

Aproximat: el programa busca les unitats que tenen una coincidència des del 100% fins al 79% amb el text de la consulta, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada i a partir d’un càlcul del motor de cerca en relació amb la totalitat de les dades objecte de consulta.

És igual a: el programa busca les unitats que coincideixen amb el text de la consulta, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

Comença per: el programa busca les unitats que contenen el text de la consulta al començament, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

Conté: el programa busca les unitats que contenen el text de la consulta, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

Acaba en: el programa busca les unitats que contenen el text de la consulta al final, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

D’altra banda, permet cercar en els camps de denominacions, definicions i notes. En tots els casos, la unitat de cerca és el segment de text entre espais.

També, es pot filtrar la resposta segons l’àrea temàtica.

Finalment, i només en el cas de la cerca per denominacions, es pot filtrar el resultat segons les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies disponibles.

La cerca no té en compte les majúscules, però sí que distingeix els accents i els altres signes gràfics com la dièresi, el guionet, etc.

Sobre els resultats

Presentació dels resultats

Com a resultat de la cerca, s’informa del nombre de resultats coincidents i aproximats trobats i es mostra la llista de les denominacions principals de les fitxes que compleixen els criteris de cerca.

Cada cerca obté un màxim de 200 resultats i en mostra 10 en cada ordre de visualització de pàgina.

La presentació de les fitxes mostra sempre primer els resultats amb coincidència exacta i, a continuació, en un bloc separat, els aproximats, si escau. L’ordre de presentació dels resultats és alfabètic, a partir de la denominació principal de la fitxa.

Fent clic a cada resultat, s’obre a sota cada una de les fitxes obtingudes com a resposta.

Quina informació contenen les fitxes terminològiques

Les fitxes de termes que mostra el Cercaterm recullen sempre una denominació en català, amb la categoria lèxica corresponent i la referència a l’àrea temàtica en què s’emmarca el terme. A més, la majoria de les fitxes també inclouen equivalents corresponents en altres llengües, sobretot en castellà, francès i anglès, una definició en català i notes que inclouen precisions conceptuals o lingüístiques sobre el terme.

De vegades, al costat de la denominació d’alguns manlleus no adaptats s’indica entre claudàtors la llengua de procedència del terme per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català, sinó les de la llengua assenyalada.

Les fitxes corresponents a termes que han estat normalitzats recentment pel Consell Supervisor incorporen també a l’apartat de notes un resum dels criteris que s’han tingut en compte per a l’aprovació de la forma catalana proposada.

Les fitxes de criteris que mostra el Cercaterm recullen com a denominació en català la indicació inicial ‘CRITERI’ i la formulació de la qüestió plantejada. A més, consten d’una referència temàtica que indica el tipus de criteri (lingüístic o metodològic) i, quan convé, també d’una referència temàtica a l’àmbit corresponent i d’equivalents en altres llengües. La definició argumenta el criteri, i la nota indica on es pot consultar el document original que ha donat lloc a aquesta fitxa.

Els apartats Abreviacions utilitzades i Indicadors de llengua, que podeu trobar a la dreta dels resultats, faciliten la interpretació de tots els camps d’informació de les fitxes.

Així mateix, perquè es pugui valorar millor la resposta obtinguda, totes les fitxes incorporen en l'angle superior dret una icona emergent. Fent clic al damunt d'aquest distintiu, s'obtenen dades sobre la font de les informacions que mostra la fitxa o bé sobre la seva possible falta d'actualització.

D'aquesta manera, mostren un marcatge de procedència les fitxes següents:

 • · Totes les fitxes corresponents a la terminologia normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT. Fent clic sobre el text Neoloteca, s'obté informació sobre el diccionari en línia de termes normalitzats on es poden consultar, de manera sistemàtica, totes les fitxes normalitzades.
 • · Les fitxes procedents de normes UNE, traduïdes al català pel TERMCAT en el marc de l'acord subscrit amb AENOR. Fent clic sobre el distintiu es veu la informació específica sobre la norma on es documenta el terme.
 • · Les fitxes procedents de productes terminològics elaborats pel TERMCAT o que han rebut el seu assessorament. Fent clic sobre el distintiu, s'accedeix a la citació bibliogràfica corresponent al producte terminològic de procedència.
 • · Les fitxes procedents de projectes de recerca sectorial del TERMCAT en un estat avançat d'elaboració o de recerques puntuals dutes a terme per les diferents àrees de treball del Centre. Fent clic sobre la icona, s'accedeix a informació específica sobre la procedència de les fitxes.
 • · Les fitxes de criteris elaborades pel TERMCAT. Fent clic sobre el distintiu, s’accedeix a informació específica sobre la procedència de les fitxes.
 • · Les fitxes terminològiques i de criteris elaborades per altres organismes i professionals. Fent clic sobre la icona, s'accedeix a informació específica sobre la procedència de les fitxes.

Igualment, mostren un marcatge d'estat fitxes antigues procedents de bases de dades terminològiques del Centre que no han estat encara validades.