Sobre la cerca

Cerca bàsica

La cerca bàsica busca el text de consulta només en les denominacions de les fitxes terminològiques. Aquesta modalitat de cerca permet filtrar el text de la consulta per àrea temàtica i llengua.

La cerca bàsica funciona per aproximació, de manera que obté com a resultat tant les unitats que coincideixin exactament amb el text de la consulta com les que presenten alguna variació. L’aproximació es calcula en relació amb la totalitat de les dades objecte de consulta i abasta des del 100% fins al 79% de coincidència.

La unitat de cerca és el segment de text entre espais.

Cerca avançada

La cerca avançada permet escollir entre diversos filtres associats al text de la consulta.

D’una banda, per les condicions següents:

Aproximat: el programa busca les unitats que tenen una coincidència des del 100% fins al 79% amb el text de la consulta, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada i a partir d’un càlcul del motor de cerca en relació amb la totalitat de les dades objecte de consulta.

És igual a: el programa busca les unitats que coincideixen amb el text de la consulta, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

Comença per: el programa busca les unitats que contenen el text de la consulta al començament, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

Conté: el programa busca les unitats que contenen el text de la consulta, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

Acaba en: el programa busca les unitats que contenen el text de la consulta al final, d’acord amb el conjunt de filtres de cerca avançada.

D’altra banda, permet cercar en els camps de denominacions, definicions i notes. En tots els casos, la unitat de cerca és el segment de text entre espais.

També, es pot filtrar la resposta segons l’àrea temàtica.

Finalment, i només en el cas de la cerca per denominacions, es pot filtrar el resultat segons les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies disponibles.

La cerca no té en compte les majúscules, però sí que distingeix els accents i els altres signes gràfics com la dièresi, el guionet, etc.

Sobre els resultats

Presentació dels resultats

Com a resultat de la cerca, s’informa del nombre de resultats coincidents i aproximats trobats i es mostra la llista de les denominacions principals de les fitxes que compleixen els criteris de cerca.

Cada cerca obté un màxim de 200 resultats i en mostra 10 en cada ordre de visualització de pàgina.

La presentació de les fitxes mostra sempre primer els resultats amb coincidència exacta i, a continuació, en un bloc separat, els aproximats, si escau. L’ordre de presentació dels resultats és alfabètic, a partir de la denominació principal de la fitxa.

Fent clic a cada resultat, s’obre a sota cada una de les fitxes obtingudes com a resposta.