Comentaris terminològics

T'oferim el recull dels comentaris elaborats pel TERMCAT durant aquest any. Es tracta de textos creats amb la intenció de posar en relació la terminologia amb els fets més destacats de l'actualitat informativa. La terminologia és el punt de trobada privilegiat entre cadascuna de les àrees del coneixement especialitzat i la comunicació i la difusió d'aquest coneixement, perquè en totes les accions que es duen a terme per difondre les activitats dels àmbits tècnic, científic o humanístic la terminologia hi té una presència destacada.


L'apunt terminològic

La finestra neològica

La consulta del mes

Més Més Més