Terminologia de gestió de la qualitat

   

Terminologia de gestió de la qualitat

 

 

Aquest diccionari recull 84 termes, procedents de la Norma ISO 9000:2005, Quality management systems. Fundamentals and vocabulary. Cada terme presenta les denominacions equivalents en set llengües romàniques (català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès i romanès), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

El diccionari s’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), creada per iniciativa de la Unió Llatina, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, francès i anglès.

Participants

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

Aquest diccionari recull 84 termes, procedents de la Norma ISO 9000:2005, Quality management systems. Fundamentals and vocabulary. Cada terme presenta les denominacions equivalents en set llengües romàniques (català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès i romanès), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

El diccionari s’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), creada per iniciativa de la Unió Llatina, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, francès i anglès.

Participants

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

This dictionary contains 84 terms, compiled from ISO 9000:2005, Quality management systems. Fundamentals and vocabulary, shown in seven Romance languages (Catalan, Spanish, French, Galician, Italian, Portuguese and Romanian), including the part of speech, and in English.

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

This dictionary has been made within the framework of the Pan-Latin Terminology Network (Realiter), created as an initiative of the Latin Union, whose aim is to enhance the development of Romance languages. The project has been coordinated by TERMCAT, who has provided the initial nomenclature in Catalan, Spanish, French and English.


Participants

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

Last update: 26-10-2014

 

Este diccionario recoge 84 términos, procedentes de la Norma ISO 9000:2005, Quality management systems. Fundamentals and vocabulary, todos ellos presentados con denominaciones equivalentes en siete lenguas románicas (catalán, castellano, francés, gallego, italiano, portugués y rumano), con indicador de categoría gramatical, y también en inglés.

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).


El diccionario se ha elaborado en el marco de la Red Panlatina de Terminología (Realiter), creada por iniciativa de la Unión Latina, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de las lenguas románicas. La coordinación del proyecto ha sido a cargo de TERMCAT, que ha facilitado la nomenclatura de partida en catalán, castellano, francés e inglés.


Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

Última actualitzación: 26-10-2014

 

Ce dictionnaire rassemble 84 termes qui proviennent de la norme ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité. Principes essentiels et vocabulaire. Chaque terme présente les dénominations équivalentes en sept langues romanes (catalan, espagnol, français, galicien, italien, portugais et roumain), avec leurs indicateurs de catégorie grammaticale correspondants, et aussi en anglais.

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Ce dictionnaire a été élaboré dans le cadre du Réseau Panlatin de Terminologie (Realiter), créé à l’initiative de l'Union Latine, qui a pour mission de favoriser le développement des langues romanes. TERMCAT, qui a facilité la nomenclature de départ en catalan, espagnol, français et anglais, a été chargé de la coordination du projet.

Participants

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

Dernière actualisation: 26-10-2014


Este dicionario recolle 84 termos, procedentes da Norma ISO 9000:2005, Quality management systems. Fundamentals and vocabulary. Cada termo presenta as denominacións equivalentes en sete linguas románicas (catalán, castelán, francés, galego, italiano, portugués e romanés), cos seus indicadores de categoría gramatical correspondentes. Tamén en inglés.

O dicionario elaborouse no marco da Rede Panlatina de Terminoloxía (Realiter), creada por iniciativa da Unión Latina, que ten como obxectivo favorecer o desenvolvemento das linguas románicas. A coordinación do proxecto recaeu no TERMCAT, que facilitou a nomenclatura de partida en catalán, castelán, francés e inglés.

Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

26-10-2014

 

Questo glossario riunisce 84 termini tratti dalla norma ISO 9000:2005, Sistemi di gestione della qualità. Fondamenti e vocabolario. Ogni termine presenta gli equivalenti, con gli indicatori della categoria grammaticale, in sette lingue romanze (catalano, francese, galiziano, italiano, portoghese, rumeno e spagnolo) e in inglese.

Questo glossario è stato elaborato nell’ambito della Rete Panlatina di Terminologia (Realiter), creata su iniziativa dell’Unione Latina, che ha per missione di favorire lo sviluppo delle lingue romanze. TERMCAT, che ha fornito la nomenclatura di partenza in catalano, spagnolo, francese e inglese, è stato incaricato del coordinamento del progetto.

Partecipanti

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

Ultimo aggiornamento: 26-10-2014

 

Este glossário reúne 84 termos retirados da norma ISO 9000: 2005, Sistemas de gestão da qualidade. Princípios essenciais e vocabulário. Para cada termo são apresentadas as denominações equivalentes em sete línguas românicas (catalão, espanhol, francês, galego, italiano, português e romeno), com as respectivas marcas de categoria gramatical, e também em inglês.

Este glossário foi elaborado no âmbito da Rede Panlatina de Terminologia (Realiter), criada por iniciativa da União Latina, que tem como missão promover o desenvolvimento das línguas românicas. O projecto foi coordenado pela TERMCAT, que preparou a nomenclatura de partida em catalão, espanhol, francês e inglês.

Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

26-10-2014

 

Acest dicţionar reuneşte 84 de termeni ce se regăsesc în Norma ISO 9000:2005, Sisteme de gestiune a calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. Fiecare dintre termeni prezintă echivalente terminologice în engleză precum şi în şapte limbi romanice (catalană, spaniolă, franceză, gallegă, italiană, portugheză şi română), împreună cu mărcile categoriei gramaticale corespunzatoare fiecăruia.

Dicţionarul a fost elaborat în cadrul Retelei Panlatine de Terminologie (Realiter), organizaţie creată la iniţiativa Uniunii Latine, şi care are ca obiectiv susţinerea dezvoltării limbilor romanice. Coordonarea proiectului a fost realizată de TERMCAT care a furnizat lista termenilor sursă în limba catalană, spaniolă, franceză şi engleză.

Participanti

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Terminologia de gestió de la qualitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/113/>

 

ro Lorem ipsum: 26-10-2014