Diccionari d'homeopatia

 

 

© Autoria: Xavier Cabré i Playà

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona; Acadèmia Homeopàtica de Barcelona

 

 

Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari d'homeopatia, elaborat per Xavier Cabré i Playà amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’Acadèmia Homeopàtica de Barcelona i el patrocini de Phinter-Heel. El diccionari, editat pel TERMCAT l’any 2004, conté uns 400 termes en català, que es presenten acompanyats de la categoria gramatical, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, en la majoria dels casos, notes explicatives. A més, s’indiquen també les relacions de sinonímia entre els termes.

 

Equip de treball
Pròleg
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Abreviacions homeopàtiques
Biografies d’autors citats
Bibliografia

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CABRÉ i PLAYÀ, Xavier. Diccionari d'homeopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/115/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

© Autoria: Xavier Cabré i Playà

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona; Acadèmia Homeopàtica de Barcelona

 

 

Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari d'homeopatia, elaborat per Xavier Cabré i Playà amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’Acadèmia Homeopàtica de Barcelona i el patrocini de Phinter-Heel. El diccionari, editat pel TERMCAT l’any 2004, conté uns 400 termes en català, que es presenten acompanyats de la categoria gramatical, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, en la majoria dels casos, notes explicatives. A més, s’indiquen també les relacions de sinonímia entre els termes.

 

Equip de treball
Pròleg
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Abreviacions homeopàtiques
Biografies d’autors citats
Bibliografia

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CABRÉ i PLAYÀ, Xavier. Diccionari d'homeopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/115/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

© Author: Xavier Cabré i Playà

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2010

With the advice of: TERMCAT, Terminologia Centre

In collaboration with: Barcelona’s Official Doctors College; Homeopathic Academy

 

 

This dictionary is the online version of Diccionari d'homeopatia ('Homeopathy dictionary'), created by Xavier Cabré Playà, with the assessment of TERMCAT, in cooperation with Barcelona’s Official Doctors College and Homeopathic Academy, sponsored by Phinter-Heel. The dictionary, published by TERMCAT on 2004, gathers about 400 Catalan terms, and provides information such as its grammatical class, equivalent designations in Spanish, French and English, definition and, in many cases, some notes. Furthermore, information on the synonymy relationship among terms is also included.

 

Crèdits
Pròleg
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Abreviacions homeopàtiques
Biografies d’autors citats
Bibliografia

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

CABRÉ i PLAYÀ, Xavier. Diccionari d'homeopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/115/>

 

Last update: 14-12-2018

 

© Autoría: Xavier Cabré i Playà

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2010

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

Con la colaboración de: Colegio Oficial de Médicos de Barcelona; Academia Homeopática de Barcelona

 

 

Este diccionario es la versión en línea del Diccionari d'homeopatia ('Diccionario de homeopatía'), elaborado por Xavier Cabré Playà con el asesoramiento terminológico de TERMCAT, la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la Academia Homeopática de Barcelona y el patrocinio de Phinter-Heel. El diccionario, editado por TERMCAT en 2004, contiene unos 400 términos en catalán, presentados con su categoría gramatical, equivalencias en español, francés e inglés, definición y, en la mayoría de casos, notas explicativas. Además, se indican las relaciones de sinonimia entre términos.

 

Crèdits
Pròleg
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Abreviacions homeopàtiques
Biografies d’autors citats
Bibliografia

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

CABRÉ i PLAYÀ, Xavier. Diccionari d'homeopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/115/>

 

Última actualitzación: 14-12-2018

 

© Auteur: Xavier Cabré i Playà

© Édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2010

Avec l'appui  de: TERMCAT, Centre de Terminologie

En collaboration avec: Collège Officiel des Médecins de Barcelone; Académie Homéopathique de Barcelone 

 

 

Ce dictionnaire est la version en ligne du Diccionari d'homeopatia (« Dictionnaire de l’homéopathie »), élaboré par Xavier Cabré Playà avec la consultation terminologique du TERMCAT, la collaboration du Collège Officiel des Médecins de Barcelone et l’Académie Homéopathique de Barcelone et le patronage de Phinter-Heel. Le dictionnaire, édité par TERMCAT en 2004, recueille environ 400 termes en catalan, avec leur catégorie grammaticale, des équivalents en espagnol, français et anglais, une définition et, souvent, des notes explicatives. D’ailleurs, les rapports de synonymie sont aussi indiqués.

 

Crèdits
Pròleg
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Abreviacions homeopàtiques
Biografies d’autors citats
Bibliografia

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

CABRÉ i PLAYÀ, Xavier. Diccionari d'homeopatia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/115/>

 

Dernière actualisation: 14-12-2018