Diccionari de sinologia

 

 

© Autoria: Pere Culell; Adelaida Fandos; Maribel Nieto
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015
Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Amb la col·laboració de: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Secció Col·legial de Sinologia

 

 

El Diccionari de sinologia en línia posa a l’abast dels usuaris vora de 1.100 termes propis d’aquesta disciplina; especialment, termes relacionats amb l’anatomia i la fisiologia mamàries, les tècniques diagnòstiques, la patologia de la mama i els tractaments. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès, francès i italià i, si escau, les denominacions de la Terminologia Anatomica (TA), amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives.

 

L’obra ha estat elaborada conjuntament per Pere Culell, Adelaida Fandos i Maribel Nieto, professionals mèdics vinculats a la Secció Col·legial de Sinologia de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb l'assessorament del TERMCAT. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya hi ha donat suport.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la sinologia sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Els encoratgem doncs a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Pròleg

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Altres documents del projecte:

Article a Servei d’Informació Col·legial (1997)

Article a Revista de Senología y Patología Mamaria (1996)

 

 

Edició i assessorament:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

 

Amb la col·laboració de:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CULELL, Pere; FANDOS, Adelaida; NIETO, Maribel. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117/>

 

Darrera actualització: 05-07-2018

 

© Autoria: Pere Culell; Adelaida Fandos; Maribel Nieto
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015
Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Amb la col·laboració de: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Secció Col·legial de Sinologia

 

 

El Diccionari de sinologia en línia posa a l’abast dels usuaris vora de 1.100 termes propis d’aquesta disciplina; especialment, termes relacionats amb l’anatomia i la fisiologia mamàries, les tècniques diagnòstiques, la patologia de la mama i els tractaments. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès, francès i italià i, si escau, les denominacions de la Terminologia Anatomica (TA), amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives.

 

L’obra ha estat elaborada conjuntament per Pere Culell, Adelaida Fandos i Maribel Nieto, professionals mèdics vinculats a la Secció Col·legial de Sinologia de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb l'assessorament del TERMCAT. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya hi ha donat suport.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la sinologia sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Els encoratgem doncs a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Pròleg

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Altres documents del projecte:

Article a Servei d’Informació Col·legial (1997)

Article a Revista de Senología y Patología Mamaria (1996)

 

 

Edició i assessorament:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

 

Amb la col·laboració de:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CULELL, Pere; FANDOS, Adelaida; NIETO, Maribel. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117/>

 

Darrera actualització: 05-07-2018

 

© Authors: Pere Culell; Adelaida Fandos; Maribel Nieto

© Publisher: TERMCAT, Centre for Terminology, 2015

With the advice of: TERMCAT, Centre for Terminology

With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Health

In collaboration with: Barcelona Medical Association. Mastology Section

 

 

The online Diccionari de sinologia (‘Dictionary of Mastology’) offers to users almost 1.100 terms related to this subject field; in particular, terms about mammary anatomy and phisiology, diagnostic techniques, breast pathology and treatments. Each entry includes denominations and definition in Catalan, term equivalents in Spanish, French, Italian and English, terms from the Terminologia Anatomica (TA) and, eventually, explanatory notes.

 

This is a terminology work carried out by Pere Culell, Adelaida Fandos and Maribel Nieto –medical professionals linked to the Mastology Section of the Barcelona Medical Association–, with the advice of TERMCAT. The support of the Catalan Government’s Ministry of Health has been essential.

 

The online publication aims to make this terminology accessible to everyone involved in mastology. We encourage you to use the terminology, as well as to spread it among your professional colleagues and make us any suggestion to improve or update it.

 

Clicking on “Consulta de termes” (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space “Text de la consulta” (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Foreword

Presentation

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

 

Other documents related to the project: 

Article at Servei d’Informació Col·legial (1997) [in Catalan]
Article at Revista de Senología y Patología Mamaria (1996) [in Spanish]

 

 

Publisher and adviser:

TERMCAT

 

 

With the support of:

Departament de Salut

 

 

In collaboration with:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 

 

CULELL, Pere; FANDOS, Adelaida; NIETO, Maribel. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117/>

 

Last update: 05-07-2018

 

© Autoría: Pere Culell; Adelaida Fandos; Maribel Nieto

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud

Con la colaboración de: Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Sección Colegial de Sinología

 

 

El Diccionari de sinologia (‘Diccionario de senología’) en línea ofrece a los usuarios cerca de 1.100 términos propios de esta disciplina; especialmente, términos relacionados con la anatomía y la fisiología mamarias, las técnicas diagnósticas, la patología de la mama y los tratamientos. Cada término incluye las denominaciones en catalán y los equivalentes en castellano, inglés, francés e italiano y, si corresponde, las denominaciones de la Terminologia Anatomica (TA), con sus definiciones y, eventualmente, con notas explicativas.

 

La obra ha sido elaborada conjuntamente por Pere Culell, Adelaida Fandos y Maribel Nieto, profesionales médicos vinculados a la Sección Colegial de Senología del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, con el asesoramiento de TERMCAT. Ha contado con el soporte del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña.

 

Con la publicación en línea se refuerza la voluntad principal de este trabajo terminológico de consenso: que la terminología de la senología sea accesible a todos los sectores que la emplean. Animamos, pues, a todos sus usuarios a utilizarla, difundirla entre el colectivo implicado y a enviarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos'), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso a la lista temática de las denominaciones en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas (directamente en el marco "Text de la consulta" ('Texto de la consulta'), en cualquiera de las lenguas del diccionario).

 

 

Equipo de trabajo

Prólogo

Presentación

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Otros documentos del proyecto:

Artículo aparecido en Servei d’Informació Col·legial (1997) [en catalán]

Artículo aparecido en Revista de Senología y Patología Mamaria (1996) [en castellano]

 

 

Edición y asesoramiento de:

TERMCAT

 

 

Con el soporte de:

Departament de Salut

 

 

Con la colaboración de:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 

 

CULELL, Pere; FANDOS, Adelaida; NIETO, Maribel. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117/>

 

 

Última actualitzación: 05-07-2018

 

 

© Auteurs : Pere Culell ; Adelaida Fandos ; Maribel Nieto

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

Avec l’assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

Avec l’appui de: Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé

En collaboration avec : Collège Officiel des Médecins de Barcelone. Section Collégiale de Sénologie

 

 

Le Diccionari de sinologia (‘Dictionnaire de sénologie’) contient près de 1.100 termes directement liés à cette discipline ; notamment termes relatifs à l’anatomie et la physiologie mammaires, les techniques diagnostiques, la pathologie du sein et les traitements. Chaque terme offre les dénominations en catalan ; les équivalents en espagnol, anglais, français et italien ; les dénominations de la Terminologia Anatomica (TA), si nécessaire ; la définition en catalan et, éventuellement, des notes avec information complémentaire.

 

Cet ouvrage a été élaboré conjointement par Pere Culell, Adelaida Fandos et Maribel Nieto, avec l’assistance de TERMCAT et l’appui du Ministère de la Santé du Gouvernement catalan. Les auteurs sont professionnels de la santé appartenant à la Section Collégiale de Sénologie du Collège Officiel des Médecins de Barcelone.

 

Avec la publication en ligne on veut renforcer la volonté principale de ce travail terminologique de consensus : que la terminologie de la sénologie soit accessible à tous les secteurs ayant besoin de s’en servir. Ainsi, on les encourage à l’utiliser, à la diffuser parmi le collectif impliqué et à nous envoyer des suggestions d’amélioration ou d’actualisation.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’). Cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Prologue

Présentation

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Information additionnelle sur le projet : 

Article paru au Servei d’Informació Col·legial (1997) [en catalan]
Article paru à la Revista de Senología y Patología Mamaria (1996) [en espagnol]

 

 

Édition et assistance de :

TERMCAT

 

 

Avec l'appui de :

Departament de Salut

 

 

En collaboration avec :

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 

 

CULELL, Pere; FANDOS, Adelaida; NIETO, Maribel. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117/>

 

Dernière actualisation: 05-07-2018

 

© Autori: Pere Culell; Adelaida Fandos; Maribel Nieto
© Editore: TERMCAT, Centro di Terminologia, 2015
Con la consulenza di: TERMCAT, Centro di Terminologia
Con il sostegno di: Governo della Catalogna. Dipartimento per la Salute
In collaborazione con: Ordine Professionale dei Medici di Barcellona. Sezione di Senologia

 

 

Il Diccionari de sinologia (‘Dizionario di senologia’) online mette a disposizione degli utenti circa 1.100 termini propri di questa disciplina; nello specifico, termini relativi all’anatomia e alla fisiologia della mammella, alle tecniche diagnostiche, alla patologia mammaria e ai trattamenti. Ogni entrata include le denominazioni e le corrispondenti definizioni in catalano; gli equivalenti in spagnolo, inglese, francese e italiano; le denominazioni della Terminologia Anatomica (TA), ove disponibili; ed, eventualmente, note esplicative.

 

Quest’opera è stata elaborata congiuntamente da Pere Culell, Adelaida Fandos e Maribel Nieto, medici specialisti legati alla Sezione di Senologia dell’Ordine Professionale dei Medici di Barcellona, con la consulenza del TERMCAT e con il sostegno del Dipartimento per la Salute del Governo della Catalogna.

 

La pubblicazione in linea consolida l’obiettivo di questo lavoro terminologico: rendere accessibile la terminologia della senologia a tutti i settori che la utilizzano. Invitiamo, quindi, tutti i suoi utilizzatori ad impiegare questa terminologia, a diffonderla tra gli specialisti del settore e a inviarci suggerimenti per migliorarla o aggiornarla.

 

Facendo click su “Consulta de termes” (‘Ricerca di termini’), i termini possono essere cercati in tre modi: con l'accesso agli indici alfabetici (ogni lingua ha un indice proprio); con gli indici tematici in catalano, o introducendo direttamente il termine da cercare in una delle lingue del dizionario, nel riquadro “Text de la consulta” (Termine da cercare), opzione che permette  di effettuare ricerche semplici o avanzate.

 

 

Gruppo di lavoro

Prefazione

Presentazione

Introduzione

Albero concettuale

Bibliografia

 

 

Altri documenti relativi al progetto:

Articolo apparso su Servei d’Informació Col·legial (1997) [in catalano]

Articulo apparso su Revista de Senología y Patología Mamaria (1996) [in spagnolo]

 

 

Editore e consulente di:

 

 

Con il sostegno di:

 

 

In collaborazione con:

 

 

CULELL, Pere; FANDOS, Adelaida; NIETO, Maribel. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117/>

 

Ultimo aggiornamento: 05-07-2018