Lèxic de fàrmacs

 

 

© Autoria: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008-2018

 

 

Aquest diccionari recull més de tres mil termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número registrat CAS i les seves accions terapèutiques o mecanismes d’acció més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic.

 

La nomenclatura s’actualitza anualment amb la incorporació de noves denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades, que es poden consultar separadament a l’apartat Noves incorporacions. A més, s’hi inclou una revisió i actualització de les Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques, en les quals es fonamenta la versió catalana dels fàrmacs que tenen entrada en aquesta obra, amb nous criteris d’adaptació gràfica i algunes indicacions sobre les formes sintagmàtiques i l’accentuació.

 

Es tracta de la versió en línia del Lèxic de fàrmacs que han elaborat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT i que ha editat el Col·legi l’abril del 2008 amb el patrocini de l’Obra Social Caixa Sabadell.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques

Bibliografia

 

Material complementari:

Vídeo de presentació del Lèxic de fàrmacs

 Fàrmacs

 

 

Autoria:

Col·legi de Farmacèutics de BarcelonaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de fàrmacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Autoria: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008-2018

 

 

Aquest diccionari recull més de tres mil termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número registrat CAS i les seves accions terapèutiques o mecanismes d’acció més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic.

 

La nomenclatura s’actualitza anualment amb la incorporació de noves denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades, que es poden consultar separadament a l’apartat Noves incorporacions. A més, s’hi inclou una revisió i actualització de les Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques, en les quals es fonamenta la versió catalana dels fàrmacs que tenen entrada en aquesta obra, amb nous criteris d’adaptació gràfica i algunes indicacions sobre les formes sintagmàtiques i l’accentuació.

 

Es tracta de la versió en línia del Lèxic de fàrmacs que han elaborat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT i que ha editat el Col·legi l’abril del 2008 amb el patrocini de l’Obra Social Caixa Sabadell.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques

Bibliografia

 

Material complementari:

Vídeo de presentació del Lèxic de fàrmacs

 Fàrmacs

 

 

Autoria:

Col·legi de Farmacèutics de BarcelonaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de fàrmacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Authors: Barcelona Pharmacists Association; TERMCAT, Terminology Centre 

© Publisher: TERMCAT,  Terminology Centre, 2008-2018This dictionary gathers more than 3,000 terms that designate the most common drugs with their Catalan denominations, their correspondent equivalents in Spanish, French and English, the CAS Registry Number and their most common therapeutic actions or action mechanisms.

 

Nomenclature is updated yearly with the inclusion of approved new international nonproprietary names (which can be looked up separately in the Noves incorporacions ('New entries') section). There is also a revision and updating of the Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques ('Practical Guidelines for the Catalan Version of International Nonproprietary Names (INN) of Pharmaceutical Substances'): Catalan drug names presented in this dictionary follow these guidelines, which include new criteria for graphic adaptation and some notes on syntagmatic forms and accentuation.

 

It is the online version of the Lèxic de fàrmacs ('Drugs Vocabulary') that the Barcelona Pharmacists Association and TERMCAT have elaborated and the Association has published in April 2008 with the sponsorship of Obra Social Caixa Sabadell.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Introduction

Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques (practical criteria to adapt English denominations of International Nonproprietary Names (INN) of pharmaceutical substances or active pharmaceutical ingredients into Catalan)

Bibliografia

 

Other documents related to the project:

Presentation video on the Lèxic de fàrmacs

Fàrmacs

 

Authors:

Col·legi de Farmacèutics de BarcelonaTERMCAT

 

 

 

Publisher:

TERMCAT

 

 

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de fàrmacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12>

 

Last update: 29-09-2018

 

© Autoría: Colegio de Farmacéuticos de Barcelona; TERMCAT, Centro de Terminología

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2008-2018

 

 

Este diccionario recoge más de tres mil términos que designan los fármacos de uso más generalizado con las denominaciones en catalán y sus equivalencias en castellano, francés e inglés, además del número registrado CAS y sus acciones terapéuticas o mecanismos de acción más habituales.

 

La nomenclatura se actualiza anualmente con la incorporación de nuevas denominaciones comunes internacionales de fármacos aprobadas, que se pueden consultar separadamente en el apartado Noves incorporacions ('Nuevas incorporaciones'). Además, se incluye una revisión y una actualización de las Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques ('Normas prácticas para la versión catalana de las denominaciones comunes internacionales (DCI) de las sustancias farmacéuticas'), en las que se fundamenta la versión catalana de los fármacos que tienen entrada en esta obra, con nuevos criterios de adaptación gráfica y algunas indicaciones sobre las formas sintagmáticas y la acentuación.

 

Se trata de la versión en línea del Lèxic de fàrmacs ('Léxico de fármacos') que han elaborado el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y TERMCAT y que ha editado el Colegio en abril de 2008 con el patrocinio de la Obra Social Caixa Sabadell.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Introducción

Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques (criterios para la versión catalana de las denominaciones comunes internacionales de las sustancias farmacéuticas)

Bibliografía

 

Material complementario:

Vídeo de presentación del Lèxic de fàrmacs

Fàrmacs

 

Autoría:

Col·legi de Farmacèutics de BarcelonaTERMCAT

 

 

Edición:

TERMCAT

 

 

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de fàrmacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

© Auteurs : Ordre de Pharmaciens de Barcelone; TERMCAT, Centre de Terminologie

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2008-2018

 

 

Ce dictionnaire recueille plus de 3.000 termes des préparations pharmaceutiques les plus habituelles avec leur catégorie grammaticale et leurs équivalents correspondants en espagnol, français et anglais. En outre, nous trouvons leur numéro registré CAS, ainsi que leurs actions thérapeutiques et leurs mécanismes d’action les plus habituels.

 

On actualise la nomenclature annuellement avec l’incorporation de nouvelles dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques qui ont été approuvées ; ces nouvelles dénominations peuvent être consultées séparément dans la section Noves incorporacions ('Nouvelles incorporations'). Le dictionnaire inclut aussi une révision et actualisation des Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques ('Règles pratiques pour la version catalane des dénominations communes internationales (DCI) de substances pharmaceutiques') : les dénominations catalanes incluses dans cet ouvrage se basent sur ces règles, avec des nouveaux critères d’adaptation graphique et quelques indications sur les formes syntagmatiques et l’accentuation.

 

Le dictionnaire est la version en ligne du Lèxic de fàrmacs ('Lexique des Préparations Pharmaceutiques') que l’Ordre de Pharmaciens de Barcelone et TERMCAT ont élaboré et l’Ordre a édité en avril 2008 avec le patronage de l’Obra Social Caixa Sabadell.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Introduction

Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques (règles pour la version catalane des dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques)

Bibliographie 

 

Documentation additionnel :

Vidéo de présentation du Lèxic de fàrmacs

 Fàrmacs

 

Auteurs :

Col·legi de Farmacèutics de BarcelonaTERMCAT

 

 

 

Édition :

TERMCAT

 

 

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de fàrmacs [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018