Diccionari d'oftalmologia

   

Diccionari d'oftalmologia

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Departament de Salut

 

 

Aquest diccionari aplega prop de 1.200 termes de l’àmbit de l’oftalmologia, corresponents a sis àmbits temàtics: anatomia, fisiologia, exploració, semiologia, patologia i terapèutica. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’oftalmologia, elaborat l'any 2011 pel TERMCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Societat Catalana d'Oftalmologia.

 

Arbre de camp

Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'oftalmologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/121/>

 

Darrera actualització: 20-12-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Departament de Salut

 

 

Aquest diccionari aplega prop de 1.200 termes de l’àmbit de l’oftalmologia, corresponents a sis àmbits temàtics: anatomia, fisiologia, exploració, semiologia, patologia i terapèutica. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’oftalmologia, elaborat l'any 2011 pel TERMCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Societat Catalana d'Oftalmologia.

 

Arbre de camp

Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'oftalmologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/121/>

 

Darrera actualització: 20-12-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2011

With the advice of: Government of Catalonia. Ministry of Culture. Ministry of Health

 

 

This online dictionary gathers about 1,200 terms relating to ophthalmology, organized under six thematic fields: anatomy, physiology, exploration, semiology, pathology, and therapeutics. It offers definitions and denominations in Catalan, with equivalent terms in Spanish and English and, where appropriate, international anatomical terms.

 

It is the online version of the Diccionari d’oftalmologia (‘Dictionary of Ophthalmology’) that was published by TERMCAT with support from the Government of Catalonia and the assessment of specialists from the University of Barcelona and the Catalan Society of Ophthalmology.

 

Arbre de camp

Bibliografia

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space "Text de la consulta" ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'oftalmologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/121/>

 

Last update: 20-12-2018

 

© Autoría i edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2011

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Cultura. Departamento de Salud

 

 

El presente diccionario reúne cerca de 1.200 términos del ámbito de la oftalmología, correspondientes a seis ámbitos temáticos: anatomía, fisiología, exploración, semiología, patología y terapéutica. Se presentan las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en castellano e inglés y, si procede, los términos anatómicos internacionales.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari d’oftalmologia (‘Diccionario de oftalmología’), elaborado en 2001 por TERMCAT con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y la colaboración de especialistas de la Universidad de Barcelona y de la Sociedad Catalana de Oftalmología.

 

Arbre de camp

Bibliografia

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'oftalmologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/121/>

 

Última actualitzación: 20-12-2018