Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

 

 

Per ajudar en la presa de decisions lingüístiques i terminològiques durant el procés de creació o traducció de productes informàtics en català, us presentem un conjunt de fitxes que apleguen la terminologia i la fraseologia més habituals en aquest sector d’activitat. Hi trobareu:

 

Més de 2.450 fitxes terminològiques corresponents a àmbits d’interès per al sector de la localització: ofimàtica, arts gràfiques i edició electrònica, comerç electrònic, telefonia mòbil, Internet, videojocs, societat de la informació...

 

Més de 3.650 fitxes que recullen exemples d’unitats fraseològiques, en català i anglès, d’ús habitual en la creació i traducció de productes informàtics.  En aquest cas, la frase catalana és una proposta d’entre les diferents redaccions adequades possibles.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de tots els termes i unitats fraseològiques (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari). També es pot fer clic a l’opció Accés temàtic i filtrar només les unitats terminològiques o les fraseològiques.

 

Complementàriament, podeu consultar el document Localització de productes informàtics, que recull algunes orientacions lingüístiques i terminològiques per a la creació o traducció de productes informàtics en català.

 

Sobre el contingut

Crèdits

Bibliografia

 

Autoria i Edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

Per ajudar en la presa de decisions lingüístiques i terminològiques durant el procés de creació o traducció de productes informàtics en català, us presentem un conjunt de fitxes que apleguen la terminologia i la fraseologia més habituals en aquest sector d’activitat. Hi trobareu:

 

Més de 2.450 fitxes terminològiques corresponents a àmbits d’interès per al sector de la localització: ofimàtica, arts gràfiques i edició electrònica, comerç electrònic, telefonia mòbil, Internet, videojocs, societat de la informació...

 

Més de 3.650 fitxes que recullen exemples d’unitats fraseològiques, en català i anglès, d’ús habitual en la creació i traducció de productes informàtics.  En aquest cas, la frase catalana és una proposta d’entre les diferents redaccions adequades possibles.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de tots els termes i unitats fraseològiques (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari). També es pot fer clic a l’opció Accés temàtic i filtrar només les unitats terminològiques o les fraseològiques.

 

Complementàriament, podeu consultar el document Localització de productes informàtics, que recull algunes orientacions lingüístiques i terminològiques per a la creació o traducció de productes informàtics en català.

 

Sobre el contingut

Crèdits

Bibliografia

 

Autoria i Edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

To help taking linguistic and terminological decisions to create or translate computer products in Catalan, we present a set of files that gather the most common terminology and phraseology of this field. You can find:

 

More than 2.450 terminological files related to fields of interest from the localization perspective: office automation, graphics arts and edition, electronic commerce, mobile phones, Internet, videogames, information society...

 

More than 3.650 files that gather examples of phraseological units, in Catalan and English, that are commonly used when creating and translating computer products. In this case, the Catalan phrase is one of the several appropriate proposals.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches. You can also click on Accés temàtic ('Thematic Access') and only leak the terminological or phraseological units.

 

As a complement, you can read the document Localització de productes informàtics, which gathers linguistic and terminological directions to create or translate computer products in Catalan.

 

Sobre el contingut

Crèdits

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/>

 

Last update: 01-02-2019

 

Para ayudar a la toma de decisiones lingüísticas y terminológicas durante el proceso de creación o traducción de productos informáticos en catalán, presentamos un conjunto de fichas que recogen la terminología y la fraseología más habituales de este sector de actividad. Se pueden encontrar:

 

Más de 2.450 fichas terminológicas correspondientes a ámbitos de interés en el sector de la localización: ofimática, artes gráficas y edición, comercio electrónico, telefonía móvil, Internet, videojuegos, sociedad de la información...

 

Más de 3.650 fichas que recogen ejemplos de unidades fraseológicas, en catalán e inglés, de uso habitual en la creación y traducción de productos informáticos. En este caso, la frase catalana es una propuesta entre las distintas redacciones posibles.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todos los términos y unidades fraseológicas (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Como complemento, puede consultarse el documento Localització de productes informàtics, que recoge algunas orientaciones lingüísticas y terminológicas para la creación o traducción de productos informáticos en catalán.

 

Sobre el contingut

Crèdits

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/>

 

Última actualitzación: 01-02-2019

 

Pour aider prendre des décisions linguistiques et terminologiques pendant le processus de création ou traduction de produits informatiques en catalan, on présente un ensemble de fiches que recueillent la terminologie et la phraséologie les plus habituelles dans ce secteur d’activité. Vous trouverez:

 

Plus de 2.450 fiches terminologiques correspondantes a des domaines d’intérêt dans le secteur de la localisation: bureautique, arts graphiques et édition, commerce électronique, téléphonie portable, Internet, jeux vidéo, société de l’information...

 

Plus de 3.650 fiches qui recueillent des exemples d’unités phraséologiques, en catalan et anglais, utilisés normalement dans la création et traduction de produits informatiques. Dans ce cas, la phrase catalane est une proposition entre les différentes rédactions possibles.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Complémentairement, vous pouvez consulter le document Localització de productes informàtics, qui recueille quelques indications linguistiques et terminologiques pour rédiger ou traduire des produits informatiques en catalan.

 

Sobre el contingut

Crèdits

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/>

 

Dernière actualisation: 01-02-2019