Diccionari de geografia física

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

 

 

Aquest diccionari aplega més de dos mil termes pertanyents bàsicament a les àrees de la biogeografia, la ciència de sòl, la climatologia, la geomorfologia i la hidrologia. Cada article terminològic conté, a més de la denominació catalana, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives. Com a complement, hi trobareu una vintena de quadres que contenen més d'un miler de termes catalans.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de geografia física, elaborat l’any 2003 pel TERMCAT amb el suport del Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la col·laboració d’especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del Diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de geografia física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/>

 

Darrera actualització: 01-06-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

 

 

Aquest diccionari aplega més de dos mil termes pertanyents bàsicament a les àrees de la biogeografia, la ciència de sòl, la climatologia, la geomorfologia i la hidrologia. Cada article terminològic conté, a més de la denominació catalana, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives. Com a complement, hi trobareu una vintena de quadres que contenen més d'un miler de termes catalans.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de geografia física, elaborat l’any 2003 pel TERMCAT amb el suport del Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la col·laboració d’especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del Diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de geografia física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/>

 

Darrera actualització: 01-06-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre , 2011

 

 

This online dictionary gathers more than 2.000 terms relating to biogeography, soil science, climatology, geomorphology and hydrology. It offers the denomination and definition in Catalan, with equivalents in Spanish, English and French. As a complement, twenty charts with more than one thousand Catalan terms are offered.

 

It is the online version of the Diccionari de geografia física (‘Dictionary of Physical Geography’) that was elaborated by TERMCAT with support of the Catalan Government Environment Department and the Institut Cartogràfic de Catalunya and the assessment of specialists from the University of Barcelona and the University of Valencia.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de geografia física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/>

 

Last update: 01-06-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2011

 

 

El presente diccionario contiene más de dos mil términos pertenecientes básicamente a los ámbitos de la biogeografía, la ciencia del suelo, la climatología, la geomorfología y la hidrología. Cada artículo terminológico contiene, además de la denominación y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, francés e inglés. Como complemento, se ofrecen una veintena de cuadros que contienen más de un millar de términos catalanes.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari de geografia física (‘Diccionario de Geografía Física’), elaborado en 2003 por TERMCAT con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña y del Institut Cartogràfic de Catalunya y la colaboración de especialistas de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Valencia.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de geografia física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/>

 

Última actualitzación: 01-06-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2011

 

 

Ce dictionnaire recueille plus de 2.000 termes des domaines de la biogéographie, la science du sol, la climatologie, la géomorphologie et l’hydrologie, et offre la dénomination et la définition en catalan et les équivalences en espagnol, français et anglais. Comme complément, on offre une vingtaine de diagrammes avec plus d'un millier de termes en catalan.

 

C’est la version en ligne du Diccionari de geografia física (« Dictionnaire de géographie physique »), ouvrage élaboré par TERMCAT l’année 2003 avec le soutien du Département de l’environnement du Gouvernement Catalan et de l’Institut Cartogràfic de Catalunya et la collaboration de spécialistes de l’Université de Barcelone et de l’Université de Valence.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Auteur et édition :

 

TERMCAT

 

 

 TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de geografia física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/>

 

Dernière actualisation: 01-06-2018