Vocabulari bàsic dels grans magatzems

 

 

Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament.

 

Es tracta de la versió en línia de la segona edició, ampliada i actualitzada, del Vocabulari bàsic dels grans magatzems, un projecte conjunt entre el Govern d’Andorra i el Centre de Terminologia TERMCAT que esperem que faciliti la comunicació multilingüe als nostres comerços i, especialment, hi impulsi l’ús del català.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

ANDORRA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic dels grans magatzems [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/129/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament.

 

Es tracta de la versió en línia de la segona edició, ampliada i actualitzada, del Vocabulari bàsic dels grans magatzems, un projecte conjunt entre el Govern d’Andorra i el Centre de Terminologia TERMCAT que esperem que faciliti la comunicació multilingüe als nostres comerços i, especialment, hi impulsi l’ús del català.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

ANDORRA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic dels grans magatzems [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/129/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

This vocabulary gathers the Catalan denominations for more than one thousand products, most of which can be found in department stores, with the equivalents in Spanish, French, Portuguese and English. To make the search easier, terms can be consulted by sections, as in the stores. Besides, more than 350 common expressions between buyer and seller are offered in these five languages and by theme.

 

It is the online version of the second edition, expanded and updated, of the Vocabulari bàsic dels grans magatzems (“Basic vocabulary for department stores”), a project carried out between the Government of Andorra and TERMCAT that we hope facilitates the multilingual communication in our stores and promotes the Catalan Language usage.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

 

Clicking on Consulta de termes (“Term search”), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

ANDORRA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic dels grans magatzems [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/129/>

 

Last update: 02-03-2018

 

El presente diccionario contiene las denominaciones catalanas de más de un millar de productos, la mayoría de los cuales pueden encontrarse en unos grandes almacenes, con sus equivalentes en castellano, francés, portugués e inglés. Para facilitar la búsqueda, pueden consultarse clasificados por secciones, como en las grandes superficies. Así mismo, se recogen en estas cinco lenguas más de 350 expresiones que pueden presentase habitualmente en las conversaciones entre comprador y vendedor, también ordenadas temáticamente.

 

Se trata de la versión en línea de la segunda edición, aplicada y actualizada, del Vocabulari bàsic dels grans magatzems (“Vocabulario básico de los grandes almacenes”), un proyecto conjunto entre el Gobierno de Andorra y el TERMCAT que esperamos que facilite la comunicación multilingüe en nuestros comercios y que impulse en ellos el uso del catalán.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

 

Desde la pestaña Consulta de termes (“Consulta de términos”) se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta (“Texto de la consulta”) búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

ANDORRA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic dels grans magatzems [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/129/>

 

Última actualitzación: 02-03-2018

 

Ce vocabulaire recueille les dénominations catalanes de plus d’un millier de produits, la plupart desquels peuvent se trouver dans des grands magasins, avec leurs équivalents en espagnol, français, portugais et anglais. Pour faciliter la recherche, on peut les consulter classifiés par sections, comme dans les magasins. Aussi, on peut trouver plus de 350 expressions habituelles entre acheteur et vendeur en ces cinq langues classifiées thématiquement.

 

C’est la version en ligne de la deuxième édition, étendue et actualisé, du Vocabulari bàsic dels grans magatzems (« Vocabulaire des grands magasins »), un projet conjoint entre le Gouvernement d’Andorre et TERMCAT qu’on espère facilitera la communication multilingue dans nos magasins et promouvra l’usage du catalan.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

ANDORRA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic dels grans magatzems [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/129/>

 

Dernière actualisation: 02-03-2018

 

O presente dicionário contém as denominações catalãs de mais de um milhar de produtos, cuja maioria podem ser encontrados nos grandes armazéns, com as suas respectivas equivalências em espanhol, francês, português e inglês. Para facilitar a pesquisa, os termos podem ser pesquisados por secções, como os produtos nos grandes armazéns. Para além disso, recompilam-se nestas cinco línguas mais de 350 expressões que costumam surgir nas conversas entre compradores e vendedores, igualmente ordenadas tematicamente.

 

Trata-se da versão on-line da segunda edição, aplicada e actualizada, do Vocabulari bàsic dels grans magatzems (“Vocabulário básico dos grandes armazéns”), um projecto conjunto entre o Governo de Andorra e o TERMCAT que esperamos que possa facilitar a comunicação multilingue nos nossos estabelecimentos comerciais e neles promover a utilização do catalão.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

 

A partir da aba Consulta de termes (“Consulta de termos”) pode-se aceder à lista alfabética de todas as denominações (para cada uma das línguas do dicionário) e desdobrar as fichas ou, então, realizar directamente pesquisas simples ou avançadas (em quaisquer das línguas do dicionário) no quadro Text de la consulta (“Texto da consulta”).

 

 

ANDORRA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari bàsic dels grans magatzems [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/129/>

 

02-03-2018