Vocabulari multilingüe de la sida

   

Vocabulari multilingüe de la sida

 

 

© Autoria: TERMCAT, Centre de Terminologia; REALITER
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

 

 

Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s'utilitzen habitualment en l'àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia. Cada terme presenta les denominacions equivalents en set llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, portuguès -variants d’Europa i de Brasil- i romanès), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

El vocabulari s’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), creada per iniciativa de la Unió Llatina, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, francès i anglès, procedent de la Terminologia de la sida, que va elaborar l’any 2005 en col·laboració amb el Departament de Salut. Podeu trobar més informació d’aquest diccionari en els crèdits, la introducció, l’arbre de camp i la bibliografia. A més, s’hi incloïen tres annexos amb contingut terminològic: una taula de fàrmacs antiretrovirals, una taula de malalties definidores de sida i una taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2.

 

Participants

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

© Autoria: TERMCAT, Centre de Terminologia; REALITER
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

 

 

Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s'utilitzen habitualment en l'àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia. Cada terme presenta les denominacions equivalents en set llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, portuguès -variants d’Europa i de Brasil- i romanès), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

El vocabulari s’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), creada per iniciativa de la Unió Llatina, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, francès i anglès, procedent de la Terminologia de la sida, que va elaborar l’any 2005 en col·laboració amb el Departament de Salut. Podeu trobar més informació d’aquest diccionari en els crèdits, la introducció, l’arbre de camp i la bibliografia. A més, s’hi incloïen tres annexos amb contingut terminològic: una taula de fàrmacs antiretrovirals, una taula de malalties definidores de sida i una taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2.

 

Participants

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

© Author: TERMCAT, Terminology Centre; REALITER
© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2011

 

 

This dictionary contains more than 400 terms related with the infection by HIV and AIDS that are commonly used in the healthcare field. You can find terms related to biological characteristics of HIV, clinical and epidemiological aspects of HIV / AIDS or disease treatment. Every term is given in seven Romance languages (Catalan, Spanish –variants of Spain and Mexico--, French, Galician, Italian, Portuguese –variants of Portugal and Brazil-- and Romanian), including the part of speech, and in English.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space "Text de la consulta" ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

This dictionary has been made within the framework of the Pan-Latin Terminology Network (Realiter), created as an initiative of the Latin Union, whose aim is to enhance the development of Romance languages. The project has been coordinated by TERMCAT, who has provided the initial nomenclature in Catalan, Spanish, French and English.

 

Participants

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

 

Last update: 14-12-2018

 

© Autoría: TERMCAT, Centro de Terminología; REALITER
© Edicióm: TERMCAT, Centro de Terminología, 2011

 

 

Este diccionario incorpora más de 400 términos relativos a la infección por el VIH y el sida que se utilizan habitualmente en el ámbito asistencial. Se pueden encontrar términos relacionados con las características biológicas del VIH, con aspectos epidemiológicos y clínicos de la infección por el VIH y el sida o con el tratamiento de la enfermedad. Cada término presenta las denominaciones equivalentes en siete lenguas románicas (catalán, español --variantes de Europa y Méjico--, francés, gallego, italiano, portugués –-variantes de Europa y Brasil-- y rumano), con indicador de categoría gramatical, y también en inglés.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

El diccionario se ha elaborado en el marco de la Red Panlatina de Terminologia (Realiter), creada por iniciativa de la Unión Latina, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de las lenguas románicas. La coordinación del proyecto ha sido a cargo de TERMCAT, que ha facilitado la nomenclatura de partida en catalán, castellano, francés e inglés.

 

Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

Última actualitzación: 14-12-2018

 

© Auteur: TERMCAT, Centre de Terminologie; REALITER
© Édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2011

 

 

Ce dictionnaire rassemble plus de 400 termes relatifs à l'infection par le VIH et le SIDA qui sont couramment utilisés dans le domaine de la santé. Vous pouvez trouver des termes liés à des caractéristiques biologiques du VIH, à des aspects cliniques et épidémiologiques de l’infection par le VIH / sida ou au traitement de la maladie. Chaque terme présente les dénominations équivalentes en sept langues romanes (catalan, espagnol –variantes espagnole et mexicaine--, français, galicien, italien, portugais –variantes portugaise et brésilienne--et roumain), avec leurs indicateurs de catégorie grammaticale correspondants, et aussi en anglais.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ;  cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Ce dictionnaire a été élaboré dans le cadre du Réseau Panlatin de Terminologie (Realiter), créé à l’initiative de l’Union Latine, qui a pour mission de favoriser le développement des langues romanes. TERMCAT, qui a facilité la nomenclature de départ en catalan, espagnol, français et anglais, a été chargé de la coordination du projet.

 

Participants

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

Dernière actualisation: 14-12-2018

 

Este dicionario incorpora máis de 400 termos relativos á infección polo VIH e a sida que se empregan decote no ámbito asistencial. Pódense atopar termos relacionados coas características biolóxicas do VIH, con aspectos epidemiolóxicos e clínicos da infección polo VIH e a sida ou co tratamento da doenza. Cada termo presenta as denominacións equivalentes en sete linguas románicas (catalán, español –variantes de Europa e México-, francés, galego, italiano, portugués –variantes de Europa e o Brasil- e romanés), con indicador de categoría gramatical, e tamén en inglés.

 

Desde a pestana Consulta de termes (‘Consulta de termos’) pódese ou ben acceder á listaxe alfabética de todas as denominacións (para cada un dos idiomas do dicionario) e despregar as fichas, ou ben realizar directamente no cadro Text de la consulta (‘Texto da consulta’) buscas simples ou avanzadas (en calquera dos idiomas do dicionario).

 

O dicionario elaborouse no marco da Rede Panlatina de Terminoloxía (Realiter), creada por iniciativa da Unión Latina, que ten como obxectivo favorecer o desenvolvemento das linguas románicas. A coordinación do proxecto recaeu en TERMCAT, quen facilitou a nomenclatura de partida en catalán, castelán, francés e inglés.

 

Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

 

 

gl Lorem ipsum: 14-12-2018

 

© Autore: TERMCAT, Centro di Terminologia; REALITER
© Editore: TERMCAT, Centro di Terminologia, 2011

 

 

Questo glossario riunisce più di 400 termini relativi all’infezione HIV e all’AIDS, correntemente in uso nel settore medico-sanitario. Sono compresi i termini delle caratteristiche biologiche dell'HIV, degli aspetti clinici ed epidemiologici dell’infezione, nonché della cura della malattia. Ogni termine presenta le denominazioni equivalenti in sette lingue romanze (catalano, spagnolo - con le varianti spagnola e messicana -, francese, galiziano, italiano, portoghese - con le varianti portoghese e brasiliana - e rumeno), con le marche morfologiche corrispondenti, e anche  in inglese.

 

Facendo click su "Consulta de termes" ('Ricerca di termini'), i termini possono essere cercati in due modi: con l'accesso agli indici alfabetici (ogni lingua ha un indice proprio), o introducendo direttamente il termine da cercare in una delle lingue del dizionario, nel riquadro "Text de la consulta" ('Termine da cercare'), opzione che permette  di effettuare ricerche semplici o avanzate.

 

Questo glossario è stato elaborato nell’ambito della Rete Panlatina di Terminologia (Realiter), creata su iniziativa dell’Unione Latina, che ha per missione di favorire lo sviluppo delle lingue romanze. TERMCAT, che ha fornito la nomenclatura di partenza in catalano, spagnolo, francese e inglese, è stato incaricato del coordinamento del progetto.

 

Partecipanti

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 14-12-2018

 

Este glossário foi elaborado no âmbito da Rede Panlatina de Terminologia (Realiter), criada por iniciativa da União Latina, que tem como missão promover o desenvolvimento das línguas românicas. O projecto foi coordenado pela TERMCAT, que preparou a nomenclatura de partida em catalão, espanhol, francês e inglês.

 

A partir da aba Consulta de termes (“Consulta de termos”) pode-se aceder à lista alfabética de todas as denominações (para cada uma das línguas do dicionário) e desdobrar as fichas ou, então, realizar directamente pesquisas simples ou avançadas (em quaisquer das línguas do dicionário) no quadro Text de la consulta (“Texto da consulta”).

 

Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

 

 

Última actualização: 14-12-2018

 

Acest dicţionar cuprinde peste 400 de termeni referitori la infecţia cu virusul VIH şi la SIDA, termeni care sunt în mod curent utilizaţi în domeniul medical. Puteţi găsi aici termeni legaţi de caracteristicile biologice ale virusului HIV, de aspecte clinice şi epidemiologice ale infecţiei cu HIV/ SIDA sau de tratarea maladiei. Fiecare termen prezintă denumiri echivalente în şapte limbi romanice (catalană, spaniolă – cu variantele din Spania şi din Mexic) –, franceză, galiciană, italiană, portugheză – cu variantele din Portugalia şi din Brazilia – şi română) şi, de asemenea, în engleză. Termenii sunt însoţiţi de indicele categoriei lor gramaticale.

 

Clicând pe secţiunea Consulta de termes („Consultare de termeni”), termenii pot fi consultaţi în două moduri: utilizând indexul alfabetic (un index diferit pentru fiecare limbă) sau introducând direct un cuvânt căutat într-una din limbile menţionate în spaţiul superior Text de la consulta („Text de căutat”); această ultimă opţiune permite să faceţi căutări simple sau avansate.

 

Acest dicţionar a fost elaborat în cadrul Reţelei Panlatine de Terminolgie (Realiter), creată la iniţiativa Uniunii Latine care are ca misiune favorizarea dezvoltării limbilor romanice. TERMCAT a oferit nomenclatura de bază în catalană, spaniolă, franceză şi engleză şi a primit sarcina de a coordona proiectul.

 

Participanţi

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.; REALITER. Vocabulari multilingüe de la sida [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/>

 

 

 

ro Lorem ipsum: 14-12-2018