Lèxic d'additius alimentaris

 

 

Aquest lèxic recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d’identificació i les seves classes funcionals més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic.

 

Convé fer notar que s’han sistematitzat les denominacions d’additius en català, castellà i francès que corresponen a noms de compostos químics amb l’expressió del segon formant amb un sintagma preposicional introduït amb la preposició de en comptes de recórrer a l’adjectivació (per exemple, acetat de sodi, en lloc de acetat sòdic; acetato de sodio, en lloc de acetato sódico; acétate de sodium, en lloc de acétate sodique).

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

El TERMCAT va elaborar aquest lèxic l’any 2012 a partir d’un corpus terminològic cedit per l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius Alimentaris (AFCA). La nomenclatura s’actualitza anualment amb la incorporació dels nous additius autoritzats, que es poden consultar separadament a l’apartat Noves incorporacions.

 

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 


© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Darrera actualització: 11-11-2014

 

Aquest lèxic recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d’identificació i les seves classes funcionals més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic.

 

Convé fer notar que s’han sistematitzat les denominacions d’additius en català, castellà i francès que corresponen a noms de compostos químics amb l’expressió del segon formant amb un sintagma preposicional introduït amb la preposició de en comptes de recórrer a l’adjectivació (per exemple, acetat de sodi, en lloc de acetat sòdic; acetato de sodio, en lloc de acetato sódico; acétate de sodium, en lloc de acétate sodique).

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

El TERMCAT va elaborar aquest lèxic l’any 2012 a partir d’un corpus terminològic cedit per l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius Alimentaris (AFCA). La nomenclatura s’actualitza anualment amb la incorporació dels nous additius autoritzats, que es poden consultar separadament a l’apartat Noves incorporacions.

 

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 


© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Darrera actualització: 11-11-2014

 

This vocabulary gathers about four hundred terms that designate the food additives that are official in Spain according to the current legislation. Each term includes the Catalan denomination and the equivalents in Spanish, French and English, as well as the E-number and the most usual functional category, which can be consulted through the thematic access (Accés temàtic).

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

TERMCAT elaborated this vocabulary in 2012 on the basis of a terminological corpus transmitted by the Catalan Government Health Protection Agency and with the scientific advice from the Association of Food Additives Marketers and Manufacturers (AFCA). The nomenclature is updated every year with the inclusion of the new additives approved, which can be consulted separately at the section Noves incorporacions.

 

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 


© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Last update: 11-11-2014

 

Este léxico recoge cerca de cuatrocientos términos que designan los aditivos alimentarios autorizados en el Estado español de acuerdo con la normativa vigente. Cada término incluye la denominación en catalán y los equivalentes en castellano, francés e inglés, además del número de identificación y de sus clases funcionales más habituales, las cuales también pueden consultarse a través del acceso temático (Accés temàtic).

 

Conviene destacar que se han sistematizado las denominaciones de aditivos en catalán, castellano y francés correspondientes a nombres de compuestos químicos con la expresión del segundo formante con un sintagma preposicional introducido por la preposición de en lugar de recurrir a la adjetivación (por ejemplo, acetato de sodio, en lugar de acetato sódico).

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o utilizar el acceso temático en catalán (agrupa las denominaciones por áreas temáticas); o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

TERMCAT elaboró este léxico en 2012 a partir de un corpus terminológico cedido por la Agencia de Protección de la Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y con el asesoramiento científico de la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios (AFCA). La nomenclatura se actualiza anualmente con la incorporación de los nuevos aditivos autorizados, que pueden consultarse por separado en el apartado Noves incorporacions.

 

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Última actualitzación: 11-11-2014

 

Ce lexique recueille près de quatre cents termes qui désignent les additives alimentaires autorisés par l’Etat espagnol selon la règlementation en vigueur. Chaque terme offre la dénomination en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais, en plus du numéro d’identification et ses classes fonctionnels le plus habituelles, qui peuvent se consulter à travers de l’accès thématique (Accés temàtic).

 

Il faut remarquer qu’on a systématisé les dénominations d’additifs en catalan, espagnol et français correspondants à des noms de composés chimiques avec l’expression du deuxième formant avec un syntagme prépositionnel introduit par la préposition de au lieu de recourir à l’adjectivation (par exemple, acétate de sodium, au lieu de acétate sodique).

 

 En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

TERMCAT a élaboré ce lexique en 2012 à partir d’un corpus terminologique cédé par l’Agence de Protection de la Santé du Gouvernement Catalan et avec la consultation terminologique de l’Association de Fabricants et Commercialisateurs d’Additifs et Compléments Alimentaires (AFCA). La nomenclature s’actualise annuellement avec l’incorporation des nouveaux additifs autorisés, qui peuvent se consulter séparément dans la section Noves incorporacions.

 

Crèdits

Arbre de camp

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Dernière actualisation: 11-11-2014