Lèxic d'additius alimentaris

 

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012-2018

Amb la col·laboració de: Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius i Complements Alimentaris (AFCA)

 

 

Aquest lèxic recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d’identificació i les seves classes funcionals més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic.

 

El TERMCAT va elaborar aquest lèxic l’any 2012 a partir d’un corpus terminològic cedit per l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius i Complements Alimentaris (AFCA). En l’apartat Noves incorporacions es poden consultar els darrers additius alimentaris autoritzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria:

Departament de SalutTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de: 

 AFCA

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic d’additius alimentaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012-2018

Amb la col·laboració de: Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius i Complements Alimentaris (AFCA)

 

 

Aquest lèxic recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d’identificació i les seves classes funcionals més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic.

 

El TERMCAT va elaborar aquest lèxic l’any 2012 a partir d’un corpus terminològic cedit per l’Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius i Complements Alimentaris (AFCA). En l’apartat Noves incorporacions es poden consultar els darrers additius alimentaris autoritzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria:

Departament de SalutTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de: 

 AFCA

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic d’additius alimentaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Authors: Government of Catalonia, Ministry of Health; TERMCAT, Terminology Centre

© Publisher: TERMCAT,  Terminology Centre, 2012-2018

In collaboration with: Association of Food Additives Marketers and Manufacturers (AFCA)

 

 

This vocabulary gathers about four hundred terms that designate the food additives that are official in Spain according to the current legislation. Each term includes the Catalan denomination and the equivalents in Spanish, French and English, as well as the E-number and the most usual functional category, which can be consulted through the thematic access (Accés temàtic). 

 

TERMCAT elaborated this vocabulary in 2012 on the basis of a terminological corpus transmitted by the Catalan Government Health Protection Agency and with the scientific advice from the Association of Food Additives Marketers and Manufacturers (AFCA). In the section Noves incorporacions (‘New terms’) the latest authorised food additives can be looked up.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

Bibliography

 

 

Authors:

Departament de SalutTERMCAT

 

 

Publisher:

TERMCAT

 

 

In collaboration with: 

 AFCA

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic d’additius alimentaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/>

 

Last update: 02-02-2018

 

© Autoría: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud; TERMCAT, Centro de Terminología

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2012-2018

Con la colaboración de: Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios (AFCA)

 

 

Este léxico recoge cerca de cuatrocientos términos que designan los aditivos alimentarios autorizados en el Estado español de acuerdo con la normativa vigente. Cada término incluye la denominación en catalán y los equivalentes en castellano, francés e inglés, además del número de identificación y de sus clases funcionales más habituales, las cuales también pueden consultarse a través del acceso temático (Accés temàtic).

 

TERMCAT elaboró este léxico en 2012 a partir de un corpus terminológico cedido por la Agencia de Protección de la Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y con el asesoramiento científico de la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios (AFCA). En el apartado Noves incorporacions (‘Nuevas incorporaciones’) se pueden consultar los últimos aditivos alimentarios autorizados.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Autoría:

Departament de SalutTERMCAT

 

 

Edición:

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de: 

AFCA

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic d’additius alimentaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/>

 

Última actualitzación: 02-02-2018

 

© Auteurs : Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé; TERMCAT, Centre de Terminologie

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2012-2018

En collaboration avec : Association de Fabricants et Commercialisateurs d’Additifs et Compléments Alimentaires (AFCA)

 

 

Ce lexique recueille près de quatre cents termes qui désignent les additives alimentaires autorisés par l’Etat espagnol selon la règlementation en vigueur. Chaque terme offre la dénomination en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais, en plus du numéro d’identification et ses classes fonctionnels le plus habituelles, qui peuvent se consulter à travers de l’accès thématique (Accés temàtic).

 

TERMCAT a élaboré ce lexique en 2012 à partir d’un corpus terminologique cédé par l’Agence de Protection de la Santé du Gouvernement Catalan et avec la consultation terminologique de l’Association de Fabricants et Commercialisateurs d’Additifs et Compléments Alimentaires (AFCA). Dans la section Noves incorporacions (‘Dernières incorporations’) on peut consulter les derniers additifs alimentaires autorisés.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Auteurs :

Departament de SalutTERMCAT

 

 

 

Édition :

TERMCAT

 

 

En collaboration avec : 

AFCA

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic d’additius alimentaris [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/>

 

Dernière actualisation: 02-02-2018