Diccionari de neurociència

 

 

© Autoria:
Antoni Valero-Cabré (autor principal)
Josep Reig Vilallonga; Xavier Navarro Acebes (coordinadors científics)
Laia Acarín Pérez; Albert Adell Calduch; Jordi Bruna Escuer; Joan X. Comella Carnicé; Arcadi Gual Sala; Carme Junqué Plaja; Josep M. Pericay Hosta; Antoni Rodríguez Fornells; Elena Valderrama Vallés (autors especialistes d’àrea)
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012
Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Amb la col·laboració de: Xarxa Vives d’Universitats

 

 

Aquest diccionari recull prop de dos mil termes de l’àmbit de la neurociència, juntament amb la definició, notes explicatives i equivalents en castellà i anglès.

 

L’obra està organitzada d’acord amb una estructuració temàtica en què tenen cabuda la neuroanatomia, la neurohistologia, la neurobiologia cel·lular, la neurobiologia del desenvolupament, la neuroquímica, la neurofarmacologia, la neurofisiologia cel·lular i de sistemes, la neurobiologia del comportament, la neurologia, la neuropsicologia i la psiquiatria, la neurociència computacional i disciplines connexes amb la neurociència.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de neurociència, iniciativa de l'expert en neurociència Antoni Valero-Cabré i elaborat per un equip d’especialistes mèdics de diverses universitats, coordinats pels professors de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Reig i Xavier Navarro, en col·laboració amb el TERMCAT, que s’ha encarregat de la coordinació del projecte i de la gestió de la terminologia de l’obra. La Xarxa Vives d'Universitats ha supervisat el desenvolupament del projecte, el qual ha tingut el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l’Obra Social de CatalunyaCaixa.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Equip de treball

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

REIG VILALLONGA, Josep.; NAVARRO ACEBES, Xavier (coord.); VALERO-CABRÉ, Antoni [et al.]. Diccionari de neurociència [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/>

 

Darrera actualització: 26-04-2018

 

© Autoria:
Antoni Valero-Cabré (autor principal)
Josep Reig Vilallonga; Xavier Navarro Acebes (coordinadors científics)
Laia Acarín Pérez; Albert Adell Calduch; Jordi Bruna Escuer; Joan X. Comella Carnicé; Arcadi Gual Sala; Carme Junqué Plaja; Josep M. Pericay Hosta; Antoni Rodríguez Fornells; Elena Valderrama Vallés (autors especialistes d’àrea)
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012
Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Amb la col·laboració de: Xarxa Vives d’Universitats

 

 

Aquest diccionari recull prop de dos mil termes de l’àmbit de la neurociència, juntament amb la definició, notes explicatives i equivalents en castellà i anglès.

 

L’obra està organitzada d’acord amb una estructuració temàtica en què tenen cabuda la neuroanatomia, la neurohistologia, la neurobiologia cel·lular, la neurobiologia del desenvolupament, la neuroquímica, la neurofarmacologia, la neurofisiologia cel·lular i de sistemes, la neurobiologia del comportament, la neurologia, la neuropsicologia i la psiquiatria, la neurociència computacional i disciplines connexes amb la neurociència.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de neurociència, iniciativa de l'expert en neurociència Antoni Valero-Cabré i elaborat per un equip d’especialistes mèdics de diverses universitats, coordinats pels professors de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Reig i Xavier Navarro, en col·laboració amb el TERMCAT, que s’ha encarregat de la coordinació del projecte i de la gestió de la terminologia de l’obra. La Xarxa Vives d'Universitats ha supervisat el desenvolupament del projecte, el qual ha tingut el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l’Obra Social de CatalunyaCaixa.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Equip de treball

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

REIG VILALLONGA, Josep.; NAVARRO ACEBES, Xavier (coord.); VALERO-CABRÉ, Antoni [et al.]. Diccionari de neurociència [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/>

 

Darrera actualització: 26-04-2018

 

© Authors:
Antoni Valero-Cabré (primary author)
Josep Reig Vilallonga; Xavier Navarro Acebes (scientific coordinators)
Laia Acarín Pérez; Albert Adell Calduch; Jordi Bruna Escuer; Joan X. Comella Carnicé; Arcadi Gual Sala; Carme Junqué Plaja; Josep M. Pericay Hosta; Antoni Rodríguez Fornells; Elena Valderrama Vallés (authors specialized in subject fields)
© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2012
With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre
With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Health
In collaboration with: Vives Network

 

 

This dictionary gathers about two thousand terms related to neuroscience, together with the definition in Catalan and equivalents in Spanish and English.

 

The work is organized according to a thematic organization including neuroanatomy, neurohistology, cellular neurobiology, developmental neurobiology, neurochemistry, neuropharmacology, cellular and systems neurophysiology, behavioral neurobiology, neurology, neuropsychology and psychiatrics, computational neuroscience and disciplines related to neuroscience.

 

It is the online version of the Diccionari de neurociencia ('Neuroscience Dictionary'), initiative of the expert on neuroscience Antoni Valero-Cabré and elaborated by a team of medical specialists from several universities, coordinated by professors Josep Reig i Xavier Navarro from the Autonomous University of Barcelona, in collaboration with TERMCAT, which has coordinated the project and the terminology management. The Vives Network has supervised the development of the project, which has had the support of Catalan Government Health Department and the sponsorship of Obra Social de CatalunyaCaixa.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space "Text de la consulta" ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

REIG VILALLONGA, Josep.; NAVARRO ACEBES, Xavier (coord.); VALERO-CABRÉ, Antoni [et al.]. Diccionari de neurociència [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/>

 

Last update: 26-04-2018

 

© Autoría:

Antoni Valero-Cabré (autor principal)
Josep Reig Vilallonga; Xavier Navarro Acebes (coordinadores científicos)
Laia Acarín Pérez; Albert Adell Calduch; Jordi Bruna Escuer; Joan X. Comella Carnicé; Arcadi Gual Sala; Carme Junqué Plaja; Josep M. Pericay Hosta; Antoni Rodríguez Fornells; Elena Valderrama Vallés (autores especialistas de área)
© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2012
Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología
Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud
Con la colaboración de: Red Vives

 

 

Este diccionario recoge cerca de dos mil términos del ámbito de la neurociencia, junto con la definición, notas explicativas y equivalentes en castellano e inglés.

 

La obra está organizada de acuerdo con una estructuración temática en la que se incluyen la neuroanatomía, la neurohistología, la neurobiología celular, la neurobiología del desarrollo, la neuroquímica, la neurofarmacología, la neurofisiología celular y de sistemas, la neurobiología del comportamiento, la neurología, la neuropsicología y la psiquiatría, la neurociencia computacional y disciplinas conexas con la neurociencia.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari de neurociència, iniciativa del experto en neurociencia Antoni Valero-Cabré y elaborado por un equipo de especialistas médicos de distintas universidades, coordinados por los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Reig y Xavier Navarro, en colaboración con TERMCAT, que se ha encargado de la coordinación del proyecto y de la gestión de la terminología de la obra. La Red Vives ha supervisado el desarrollo del proyecto, el cual ha tenido el apoyo del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de la Obra Social de CatalunyaCaixa.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

REIG VILALLONGA, Josep.; NAVARRO ACEBES, Xavier (coord.); VALERO-CABRÉ, Antoni [et al.]. Diccionari de neurociència [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/>

 

Última actualitzación: 26-04-2018