Diccionari de física

 

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Fundació Torrens-Ibern; Fundació Catalunya-La Pedrera

 

 

El Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, aplega i defineix més de tres mil termes de l’àmbit de la física. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. El diccionari ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Torrens-Ibern.

 

La física, en el seu propòsit de descriure el món, des de les partícules més petites conegudes fins al cosmos en conjunt, és considerada una ciència d’abast molt ampli, amb molta terminologia pròpia. Aquest diccionari, però, s’ha concebut com un recull de terminologia fonamental, amb la voluntat d’oferir una eina de consulta pràctica.

 

Inclou termes dels àmbits següents: mecànica, termodinàmica, electromagnetisme, òptica, relativitat, física quàntica, física de partícules, física nuclear, física atòmica i física de la matèria condensada. Completen la selecció de nomenclatura un bloc dedicat a la física de la Terra i l’espai i un de dedicat a la física mèdica. Per a cadascuna d’aquestes branques, el lector hi trobarà termes relatius a les teories, els fenòmens i les equacions, i les lleis i els models que els expliquen, com també als experiments més rellevants i les unitats de mesura més emprades o d’interès històric. El punt de partida de la nomenclatura del diccionari ha estat la base de dades de la Gran enciclopèdia catalana, i s’hi han afegit els termes requerits per a la comprensió d’alguns dels conceptes definits i se n’han eliminat els més generals.


Cada article conté la informació següent: la denominació catalana considerada principal amb la categoria lèxica; denominacions catalanes sinònimes, si escau, també amb la categoria lèxica i amb la indicació del tipus de remissió (sinònims, sinònims complementaris o sigles); equivalents en castellà; equivalents en francès; equivalents en anglès; símbols, si escau; l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme; una definició, i, quan s’ha cregut convenient per a ampliar la informació, una nota o més d'una.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Aquesta obra s’adreça sobretot a estudiants que comencen el grau de Física i graus de ciències afins, estudiants d’enginyeria i alumnes de batxillerat, i també als seus docents, que la poden utilitzar com a recurs didàctic. Alhora, el diccionari pot servir de referència per als periodistes, divulgadors científics, traductors i correctors que estiguin interessats a conèixer la denominació catalana d’un concepte, el seu equivalent en castellà, francès o anglès, el significat exacte d’un terme o, per exemple, quins són els termes bàsics d’una branca de la física concreta. Finalment, desitgem que la consulta d’aquest diccionari contribueixi a ampliar els coneixements de qualsevol lector aficionat a la física que s’hi acosti amb curiositat i interès per endinsar-se en el món d’aquesta ciència.


Un diccionari com aquest, que recull terminologia d’un àmbit tan lligat al progrés del coneixement científic i tecnològic, i, per tant, en evolució permanent, no es pot considerar una obra tancada. Atès que tota obra és susceptible de ser millorada i ampliada, convidem els lectors a fer-nos arribar tots les propostes que puguin contribuir a millorar i fer créixer aquest Diccionari de física, mitjançant la Bústia de suggeriments que trobareu a la dreta dels resultats de cerca.

 

 

Equip de treball

Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

    

TERMCAT

Enciclopèdia Catalana

 

Edició:    

TERMCAT

 

 Amb la col·laboració:

Fundació Torrens-Ibern

Fundació Catalunya-La Pedrera

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Fundació Torrens-Ibern; Fundació Catalunya-La Pedrera

 

 

El Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, aplega i defineix més de tres mil termes de l’àmbit de la física. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. El diccionari ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Torrens-Ibern.

 

La física, en el seu propòsit de descriure el món, des de les partícules més petites conegudes fins al cosmos en conjunt, és considerada una ciència d’abast molt ampli, amb molta terminologia pròpia. Aquest diccionari, però, s’ha concebut com un recull de terminologia fonamental, amb la voluntat d’oferir una eina de consulta pràctica.

 

Inclou termes dels àmbits següents: mecànica, termodinàmica, electromagnetisme, òptica, relativitat, física quàntica, física de partícules, física nuclear, física atòmica i física de la matèria condensada. Completen la selecció de nomenclatura un bloc dedicat a la física de la Terra i l’espai i un de dedicat a la física mèdica. Per a cadascuna d’aquestes branques, el lector hi trobarà termes relatius a les teories, els fenòmens i les equacions, i les lleis i els models que els expliquen, com també als experiments més rellevants i les unitats de mesura més emprades o d’interès històric. El punt de partida de la nomenclatura del diccionari ha estat la base de dades de la Gran enciclopèdia catalana, i s’hi han afegit els termes requerits per a la comprensió d’alguns dels conceptes definits i se n’han eliminat els més generals.


Cada article conté la informació següent: la denominació catalana considerada principal amb la categoria lèxica; denominacions catalanes sinònimes, si escau, també amb la categoria lèxica i amb la indicació del tipus de remissió (sinònims, sinònims complementaris o sigles); equivalents en castellà; equivalents en francès; equivalents en anglès; símbols, si escau; l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme; una definició, i, quan s’ha cregut convenient per a ampliar la informació, una nota o més d'una.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Aquesta obra s’adreça sobretot a estudiants que comencen el grau de Física i graus de ciències afins, estudiants d’enginyeria i alumnes de batxillerat, i també als seus docents, que la poden utilitzar com a recurs didàctic. Alhora, el diccionari pot servir de referència per als periodistes, divulgadors científics, traductors i correctors que estiguin interessats a conèixer la denominació catalana d’un concepte, el seu equivalent en castellà, francès o anglès, el significat exacte d’un terme o, per exemple, quins són els termes bàsics d’una branca de la física concreta. Finalment, desitgem que la consulta d’aquest diccionari contribueixi a ampliar els coneixements de qualsevol lector aficionat a la física que s’hi acosti amb curiositat i interès per endinsar-se en el món d’aquesta ciència.


Un diccionari com aquest, que recull terminologia d’un àmbit tan lligat al progrés del coneixement científic i tecnològic, i, per tant, en evolució permanent, no es pot considerar una obra tancada. Atès que tota obra és susceptible de ser millorada i ampliada, convidem els lectors a fer-nos arribar tots les propostes que puguin contribuir a millorar i fer créixer aquest Diccionari de física, mitjançant la Bústia de suggeriments que trobareu a la dreta dels resultats de cerca.

 

 

Equip de treball

Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

    

TERMCAT

Enciclopèdia Catalana

 

Edició:    

TERMCAT

 

 Amb la col·laboració:

Fundació Torrens-Ibern

Fundació Catalunya-La Pedrera

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Authors: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Terminology Centre; Enciclopèdia Catalana
© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

In collaboration with: Torrens-Ibern Foundation; Catalunya-La Pedrera Foundation

 

The Diccionari de física (‘Physics Dictionary’), jointly developed by the Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana and TERMCAT, gathers and defines more than 3,000 terms from the field of physics. It is part of the collection Ciència i Tecnologia (‘Science and Technology’), which gathers scientific and technical dictionaries. This dictionary has been produced in collaboration with Catalunya-La Pedrera Foundation and Torrens-Ibern Foundation.

 

It includes terms from the following fields: mechanics, thermodynamics, electromagnetism, optics, relativity theory, quantum physics, particle physics, nuclear physics, atomic physics and condensed matter physics. It also gathers terms belonging to other two thematic blocks: Earth and space physics and medical physics. The starting point for the nomenclature of the dictionary has been the database of the Gran enciclopèdia catalana. Other terms necessary for the understanding of the defined concepts have been added, while the most general terms have been removed.

 

Each article contains the following information: the main Catalan denomination with its lexical category; synonymous Catalan names, where appropriate, also with their lexical category and relationship with the main term (synonym, complementary synonym or acronym); equivalents in Spanish; equivalents in French; equivalents in English; symbols, if applicable; the thematic area or areas of the term; a definition and, if necessary, one or several notes.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

This work aims to be a reference tool for a very broad audience: journalists, students, science communicators, translators and proofreaders.

 

We encourage readers to let us know all those suggestions which may help us improve and expand the Diccionari de física. These proposals can be delivered through the Bústia de suggeriments (‘Suggestion box’), which can be found to the right of the search results.

 

 

Work team

Foreword

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

 

Authors:

Universitat Politècnica de Catalunya    

TERMCAT, Terminology Centre

Enciclopèdia Catalana

 

Publisher:

TERMCAT, Terminology Centre

 

 In collaboration with:

Torrens Ibern Foundation

Catalunya-La Pedrera Foundation

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/>

 

Last update: 12-02-2019

 

© Autoría: Universidad Politécnica de Cataluña; TERMCAT, Centro de Terminología; Enciclopèdia Catalana
© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con la colaboración de: Fundación Torrens-Ibern; Fundación Catalunya-La Pedrera

 

 

El Diccionari de física (‘Diccionario de física’), elaborado conjuntamente por la Universidad Politécnica de Cataluña, Enciclopèdia Catalana y TERMCAT, recoge y define más de tres mil términos del ámbito de la física. Forma parte de la colección de diccionarios científicos y técnicos Ciència i Tecnologia ('Ciencia y Tecnología'). El diccionario ha contado con la colaboración de la Fundación Catalunya-La Pedrera y la Fundación Torrens-Ibern.

 

Incluye términos de los siguientes ámbitos: mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica, relatividad, física cuántica, física de partículas, física nuclear, física atómica y física de la materia condensada. Completan la selección de nomenclatura un bloque dedicado a la física de la Tierra y el espacio y uno dedicado a la física médica. El punto de partida de la nomenclatura del diccionario ha sido la base de datos de la Gran enciclopèdia catalana, y se han añadido los términos requeridos para la comprensión de algunos de los conceptos definidos y se han eliminado los más generales.

 

Cada artículo contiene la información siguiente: la denominación catalana considerada principal con la categoría léxica; denominaciones catalanas sinónimas, en su caso, también con la categoría léxica y con la indicación del tipo de remisión (sinónimos, sinónimos complementarios o siglas); equivalentes en castellano; equivalentes en francés; equivalentes en inglés; símbolos, si procede; el área temática o áreas temáticas en las que se clasifica el término; una definición, y, en su caso, una nota o más de una.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

Esta obra pretende ser una herramienta de consulta de un público muy amplio: periodistas, estudiantes, divulgadores científicos, traductores y correctores.

 

Invitamos a los lectores a hacernos llegar todas las propuestas que puedan contribuir a mejorar y hacer crecer este Diccionari de física, mediante la Bústia de suggeriments ('Buzón de sugerencias') que encontrarán a la derecha de los resultados de búsqueda.

 

 

Equipo de trabajo

Prólogo

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Autoría:

Universidad Politécnica de Cataluña

    

TERMCAT, Centro de TerminologíaEnciclopèdia Catalana

 

Edición: 

TERMCAT, Centro de Terminología

 

 Con la colaboración de:

Fundación Torrens Ibern

Fundación Catalunya-La Pedrera

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/>

Última actualitzación: 12-02-2019

 

© Auteurs : Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologie; Enciclopèdia Catalana
© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

En collaboration avec : Foundation Torrens-Ibern; Foundation Catalunya-La Pedrera

 

 

Le Diccionari de física (« Dictionnaire de physique »), élaboré par la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana et TERMCAT, recueille et définit plus de trois mil termes du milieu de la physique. Il fait partie de la collection de dictionnaires scientifiques et techniques Ciència i Tecnologia (‘Science et Technologie’). Le dictionnaire a compté sur la collaboration de la Foundation Catalunya-La Pedrera et la Foundation Torrens-Ibern.

 

Il inclut des termes des suivants domaines : mécanique, thermodynamique, électromagnétisme, optique, théorie de la relativité, physique quantique, physique des particules, physique nucléaire, physique atomique et physique de la matière condensée, en plus d’une section sur la physique de la Terre et l’espace et une autre sur la physique médicale. L’origine de la nomenclature du dictionnaire a été la base de données de la  Gran enciclopèdia catalana. On a ajouté les termes requéris pour la compréhension de quelques concepts définis et on a éliminé les plus généraux.

 

Chaque terme offre la dénomination et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Ce travail a la volonté d’être un outil de consultation pour le grand publique: journalistes, étudiants, divulgateurs scientifiques, traducteurs et correcteurs.

 

On invite aux lecteurs à nous envoyer toutes les propositions qui peuvent aider à l’améliorer par la Bústia de suggeriments (« Boîte à idées »), sur la droite des résultats.

 

 

Équipe de travail

Prologue

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

 

Auteurs :

Universitat Politècnica de Catalunya

    

TERMCAT, Centre de TerminologieEnciclopèdia Catalana

 

Édition :

TERMCAT, Centre de Terminologie

 

 En collaboration avec :

Foundation Torrens-Ibern

Foundation Catalunya-La Pedrera

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/>

 

Dernière actualisation: 12-02-2019