Vocabulari de les xarxes socials

 

 

Aquest vocabulari conté 155 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà.

 

S’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, i anglès i les definicions procedents de la Terminologia bàsica de les xarxes socials, que va elaborar l’any 2012 amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

D'entre tota la terminologia que genera aquest àmbit, els termes recollits actualment s'han extret fonamentalment de la Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, que estableix les pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials. Tanmateix, aquest diccionari és un producte que roman obert a l'actualització permanent del contingut.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Participants

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

Aquest vocabulari conté 155 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà.

 

S’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, i anglès i les definicions procedents de la Terminologia bàsica de les xarxes socials, que va elaborar l’any 2012 amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

D'entre tota la terminologia que genera aquest àmbit, els termes recollits actualment s'han extret fonamentalment de la Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, que estableix les pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials. Tanmateix, aquest diccionari és un producte que roman obert a l'actualització permanent del contingut.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Participants

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

This dictionary includes 155 terms related to social networks, especially Facebook and Twitter. Every term is given in six Romance languages (Catalan, Spanish –variants of Spain and Mexico--, French, Galician, Italian, and Portuguese –variants of Portugal and Brazil--), including the part of speech, and in English. Definitions are in Catalan and, sometimes, in Spanish.


This dictionary has been made within the framework of the Pan-Latin Terminology Network (Realiter), whose aim is to enhance the development of Romance languages. The project has been coordinated by TERMCAT, who has provided the initial nomenclature in Catalan, Spanish, and English, and definitions belonging to Terminologia bàsica de les xarxes socials, published in 2012 with the collaboration of the Government of Catalonia. However, the content of this dictionary is open to be updated permanently.

 
Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

Participants

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

Last update: 01-02-2019

 

Este diccionario incluye 155 términos relacionados con las diferentes redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. Cada término presenta las denominaciones equivalentes en seis lenguas románicas (catalán, español --variantes de Europa y Méjico--, francés, gallego, italiano, y portugués –-variantes de Europa y Brasil--), con indicador de categoría gramatical, y también en inglés. Las definiciones son en catalán y, en algunos casos, también en español.

 

El diccionario se ha elaborado en el marco de la Red Panlatina de Terminologia (Realiter),  cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de las lenguas románicas. La coordinación del proyecto ha sido a cargo de TERMCAT, que ha facilitado la nomenclatura de partida en catalán, castellano, e inglés y las definiciones procedentes de la Terminologia bàsica de les xarxes socials, elaborada en 2012 con la colaboración de la Generalitat de Catalunya. Aun así, este diccionario es un producto que queda abierto a la actualización permanente de su contenido.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

Última actualitzación: 01-02-2019

 

Ce dictionnaire comprend 155  termes relatifs aux différents réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Twitter. Chaque terme figure dans six langues romanes (catalan, espagnol – variantes d’Espagne et du Mexique –, français, galicien, italien et portugais – variantes du Portugal et du Brésil) avec les indicatifs de grammaire correspondants, ainsi qu’en anglais. Les définitions sont en catalan et, dans certains cas, également en espagnol.

 

Ce dictionnaire a été élaboré dans le cadre du Réseau panlatin de terminologie (Realiter), dont l’objectif est de favoriser le développement des langues romanes. Ce projet a été coordonné par TERMCAT, qui a fourni la nomenclature de départ en catalan, en espagnol et en anglais, ainsi que les définitions figurant dans Terminologia bàsica de les xarxes socials, publié en 2012 avec la collaboration du gouvernement de la Catalogne. Le contenu de ce dictionnaire est néanmoins amené à être mis à jour continuellement.

 

À partir de l’onglet Consulta de termes (recherche de termes), on peut soit accéder à l’index de toutes les dénominations (pour chacune des langues du dictionnaire) et déployer le contenu des fiches présentées, soit interroger directement dans la case Text de la consulta (recherche par mot) en recherche simple ou avancée (dans n’importe quelle langue du dictionnaire).

 

Participants

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

Dernière actualisation: 01-02-2019

 

Este vocabulario contén 155 termos relacionados coas diferentes redes sociais, especialmente Facebook e Twitter. Cada termo presenta as denominacións equivalentes en seis linguas románicas (catalán, castelán -variantes de Europa e de México-, francés, galego, italiano e portugués -variantes de Europa e do Brasil), cos indicadores de categoría gramatical correspondentes, e tamén en inglés. As definicións figuran en catalán e, nalgúns casos, tamén en castelán.

 

Elaborouse no marco da Rede Panlatina de Terminoloxía (Realiter), que ten como obxectivo favorecer o desenvolvemento das linguas románicas. A coordinación do proxecto correu a cargo do TERMCAT, que facilitou a nomenclatura de partida en catalán, castelán, francés e inglés e as definicións procedentes da Terminologia bàsica de les xarxes socials, que elaborou en 2012 coa colaboración da Generalitat de Catalunya. No entanto, este dicionario é un produto que se mantén aberto á actualización permanente do seu contido.

 

Desde a lapela Consulta de termes ('Consulta de termos’), pódese ou ben acceder á lista alfabética de todas as denominacións (para cada un dos idiomas do dicionario) e despregar as fichas, ou ben facer directamente na caixa Text de la consulta (‘Texto da consulta’)  buscas simples ou avanzadas (en calquera dos idiomas do dicionario).

 

Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

gl Lorem ipsum: 01-02-2019

 

Questo dizionario include 155 termini relativi alle diverse reti sociali, in particolare Facebook e Twitter. Ogni termine presenta le denominazioni equivalenti in sei lingue romanze (catalano, francese, gallego, italiano, portoghese – variante europea e del Brasile – spagnolo – variante europea e del Messico), con l’indicazione della categoria grammaticale, e anche in inglese. Le definizioni sono in catalano e, in taluni casi, anche in spagnolo.

 

Il dizionario è stato elaborato all’interno della Rete Panlatina di Terminologia (Realiter) il cui obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle lingue romanze. Il coordinamento del progetto è stato gestito da TERMCAT, che ha fornito la nomenclatura di partenza in catalano, castigliano, francese e inglese e le definizioni provenienti dalla Terminologia bàsica de les xarxes socials, elaborata nel 2012 con la collaborazione della Generalitat de Catalunya. Tuttavia, questo dizionario è un prodotto che rimane aperto all’aggiornamento permanente del contenuto.

 

Cliccando su Consulta de termes (‘Ricerca di termini’) è possibile accedere alla lista alfabetica di tutte le denominazioni (per ogni lingua del dizionario) ed espandere le schede, oppure effettuare ricerche semplici e avanzate direttamente nel riquadro Text de la consulta (‘Testo della ricerca’), in qualsiasi lingua del dizionario.

 

Partecipanti

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

Ultimo aggiornamento: 01-02-2019

 

Este dicionário inclui 155 termos relacionados às diferentes redes sociais, especialmente, ao Facebook e ao Twitter. Cada termo apresenta as denominações equivalentes em seis línguas românicas (catalão, espanhol – variantes da Europa e do México –, francês, galego, italiano e português – variantes da Europa e do Brasil), com indicador de categoria gramatical e também em inglês. As definições são em catalão e, em alguns casos, também em espanhol.

  

O dicionário foi elaborado no âmbito da Rede Panlatina de Terminologia (Realiter), cujo objetivo é favorecer o desenvolvimento das línguas românicas. A coordenação do projeto ficou a cargo do TERMCAT, que forneceu a nomenclatura inicial em catalão, espanhol, francês e inglês e as definições pertencentes à Terminologia bàsica de les xarxes socials, elaborada em 2012 com a colaboração da Generalitat de Catalunya. No entanto, este dicionário é uma obra aberta a atualização permanentemente de seu conteúdo.

 

A partir da guia Consulta de termes ("Consulta de termos”') é possível acessar a lista alfabética de todas as denominações (para cada uma das línguas do dicionário) e exibir as guias, ou fazer buscas simples e avançadas diretamente em Text de la consulta ("texto de consulta”') (em qualquer idioma do dicionário).

 

Participantes

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; REALITER. Vocabulari de les xarxes socials [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/>

 

Última actualização: 01-02-2019