Diccionari de recerca clínica de medicaments

 

 

© Autoria: Fundació Dr. Antoni Esteve; TERMCAT, Centre de Terminologia
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Departament de Salut

 

 

Aquest diccionari recull més de set-cents termes pertanyents a l’àmbit de l’assaig clínic que tenen el medicament com a nucli central, especialment els relacionats amb la metodologia i la bioestadística, la farmacologia, la bioètica, l’epidemiologia i la salut pública, la recerca i la publicació científica i la regulació legal i el control de qualitat. Completa l’obra una breu selecció de termes que designen els principals agents que intervenen en les diverses fases d’un assaig clínic. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà i anglès, a més d’una definició i, si escau, notes complementàries.


Es tracta de la versió en línia del Diccionari de recerca clínica de medicaments, elaborat conjuntament per la Fundació Dr. Antoni Esteve i el TERMCAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


Amb la publicació en línia de l’obra es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la recerca clínica de medicaments sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris (metges, farmacòlegs, documentalistes, epidemiòlegs, estudiants, periodistes, traductors o correctors de textos especialitzats, etc.). Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.


Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Equip de treball

Presentació dels autors

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de recerca clínica de medicaments [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157/>

 

Darrera actualització: 26-11-2018

 

© Autoria: Fundació Dr. Antoni Esteve; TERMCAT, Centre de Terminologia
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Departament de Salut

 

 

Aquest diccionari recull més de set-cents termes pertanyents a l’àmbit de l’assaig clínic que tenen el medicament com a nucli central, especialment els relacionats amb la metodologia i la bioestadística, la farmacologia, la bioètica, l’epidemiologia i la salut pública, la recerca i la publicació científica i la regulació legal i el control de qualitat. Completa l’obra una breu selecció de termes que designen els principals agents que intervenen en les diverses fases d’un assaig clínic. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà i anglès, a més d’una definició i, si escau, notes complementàries.


Es tracta de la versió en línia del Diccionari de recerca clínica de medicaments, elaborat conjuntament per la Fundació Dr. Antoni Esteve i el TERMCAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


Amb la publicació en línia de l’obra es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la recerca clínica de medicaments sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris (metges, farmacòlegs, documentalistes, epidemiòlegs, estudiants, periodistes, traductors o correctors de textos especialitzats, etc.). Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.


Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Equip de treball

Presentació dels autors

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de recerca clínica de medicaments [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157/>

 

Darrera actualització: 26-11-2018

 

© Authors: Esteve Foundation; TERMCAT, Terminology Centre 
© Edició: TERMCAT, Terminology Centre, 2014
With the advice of: Government of Catalonia. Ministry of Culture. Ministry of Health

 

 

This dictionary includes more than seven hundred terms belonging to the field of clinical trials that have the drug as a central core, especially those related to the methodology and biostatistics, pharmacology, bioethics, epidemiology and public health, research and scientific publication, and the legal regulation and quality control. Complete the work a brief selection of terms that designate the main agents involved in the various phases of a clinical trial. Each term includes the denominations in Catalan and the equivalent in Spanish and English, in addition to a definition and, if necessary, additional notes.


This is the online version of the Diccionari de recerca clínica de medicaments (‘Dictionary of clinical research on drugs’), developed jointly by Esteve Foundation and TERMCAT, with the support of the Department of health of the Government of Catalonia.


With the online publication we hope to reinforce the main goal of this terminological work: that terminology of pharmacology can be accessible to all fields that use it (doctors, pharmacologists, epidemiologists, researchers, students, journalists, translators or proofreaders of specialised texts, etc.). We encourage all users to spread it among the groups involved and to send us suggestions of improvement or update.


Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

Crèdits

Presentació dels autors

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de recerca clínica de medicaments [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157/>

 

Last update: 26-11-2018

 

© Autoría: Fundación Dr. Antoni Esteve; TERMCAT, Centro de Terminología 
© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2014
Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Cultura. Departamento de Salud

 

 

Este diccionario recoge más de setecientos términos del ámbito de los ensayos clínicos que tienen el medicamento como núcleo central, especialmente los relacionados con la metodología y la bioestadística, la farmacología, la bioética, la epidemiologia y la salud pública, la investigación y la publicación científica y la regulación legal y el control de calidad. Completa la obra una breve selección de términos que designan los principales agentes que intervienen en las diferentes fases de un ensayo clínico. Cada término incluye las denominaciones en catalán y los equivalentes en castellano e inglés, además de una definición y, si procede, notas complementarias.


Se trata de la versión en línea del Diccionari de recerca clínica de medicaments, elaborado conjuntamente por la Fundación Dr. Antonio Esteve y TERMCAT, con el apoyo del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.


Con la publicación en línea se pretende reforzar la voluntad principal de este trabajo terminológico de consenso: que la terminología de la farmacología sea accesible a todos los sectores que la utilizan (médicos, farmacólogos, documentalistas, epidemiólogos, estudiantes, periodistas, traductores o correctores de textos especializados, etc.). Animamos a los usuarios a utilizarla, difundirla entre el colectivo implicado y a hacernos llegar cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Presentació dels autors

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de recerca clínica de medicaments [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia) 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157/>

 

Última actualitzación: 26-11-2018