Diccionari de recerca clínica: farmacologia

 

 

Aquest diccionari posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes de farmacologia del Diccionari de recerca clínica, que actualment està en curs de revisió i que ha estat elaborat conjuntament per la Fundació Dr. Antoni Esteve i el TERMCAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

A dia d’avui, quan l’elaboració de l’obra es troba en la recta final, els autors han volgut avançar la difusió parcial de les dades en un diccionari en línia per a facilitar la consulta pública de la informació que es considera ja definitiva.

 

Així, aquesta versió recull més de dos-cents termes catalans amb la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la farmacologia i la recerca clínica de medicaments. Aquest contingut es completarà en el Diccionari de recerca clínica amb terminologia de bioestadística i de la metodologia dels estudis clínics, de bioètica i dels agents implicats en la recerca clínica de medicaments.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la farmacologia sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Els encoratgem doncs a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Darrera actualització: 09-06-2014

 

Aquest diccionari posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes de farmacologia del Diccionari de recerca clínica, que actualment està en curs de revisió i que ha estat elaborat conjuntament per la Fundació Dr. Antoni Esteve i el TERMCAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

A dia d’avui, quan l’elaboració de l’obra es troba en la recta final, els autors han volgut avançar la difusió parcial de les dades en un diccionari en línia per a facilitar la consulta pública de la informació que es considera ja definitiva.

 

Així, aquesta versió recull més de dos-cents termes catalans amb la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la farmacologia i la recerca clínica de medicaments. Aquest contingut es completarà en el Diccionari de recerca clínica amb terminologia de bioestadística i de la metodologia dels estudis clínics, de bioètica i dels agents implicats en la recerca clínica de medicaments.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la farmacologia sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Els encoratgem doncs a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Bibliografia

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Darrera actualització: 09-06-2014

 

This dictionary offers users a selection of terms of pharmacology from the Diccionari de recerca clínica ('Clinical Research Dictionary'), that at the moment is in process of revision and that has been developed by TERMCAT with the Esteve Foundation, with the support of the Catalan Government Health Department.

 

Today, when the work is at the final stages, authors have wanted to publish the data considered already definitive online to facilitate the public consultation.

 

This version gathers more than two-hundred Catalan terms with the definition and the equivalents in Spanish and English from the fields of pharmacology and drug clinical research. This content will be completed in the Diccionari de recerca clínica with terminology related to biostatistics and clinical studies methodology, bioethics and the agents involved in drug clinical research.

 

With the online publication we hope to reinforce the main will of this terminological work: that terminology of pharmacology be accessible to all fields that are using it. We encourage all users to spread it among the groups involved and to send us any suggestion of improvement or update.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

Crèdits

Bibliografia

 

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Last update: 09-06-2014

 

Este diccionario pone a disposición de los usuarios una selección de términos de farmacología del Diccionari de recerca clínica ('Diccionario de investigación clínica'), que actualmente se encuentra en proceso de revisión y que ha sido elaborado conjuntamente por la Fundación Dr. Antonio Esteve y TERMCAT, con el apoyo del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

 

A día de hoy, cuando la elaboración de la obra se encuentra en la recta final, los autores han querido adelantar la difusión parcial de los datos en un diccionario en línea para facilitar la consulta pública de la información que se considera ya definitiva.

 

Así, esta versión recoge más de dos-cientos términos catalanes con la definición y los equivalentes en castellano e inglés, relativos a la farmacología y la investigación clínica de medicamentos. Este contenido se completará en el Diccionari de recerca clínica con terminología de bioestadística y de la metodología de los estudios clínicos, de bioética y de los agentes implicados en la investigación clínica de medicamentos.

 

Con la publicación en línea se pretende reforzar la voluntad principal de este trabajo terminológico de consenso: que la terminología de la farmacología sea accesible a todos los sectores que la utilizan. Animamos a los usuarios a utilizarla, difundirla entre el colectivo implicado y a hacernos llegar cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Bibliografia

 

 

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2012

Última actualitzación: 09-06-2014