Noms de mamífers marins

 

 

© Autoria: Jordi Lleonart

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Aquesta obra, Noms de mamífers marins, és un diccionari descriptiu elaborat per Jordi Lleonart, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT i el suport de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Conté més de 350 noms catalans de mamífers marins en correspondència amb uns 150 noms científics, presentats en fitxes terminològiques referides a tàxons zoològics, en què es mostren les fonts de documentació. Cada fitxa inclou les denominacions en català juntament amb els equivalents en castellà, anglès, francès, el nom científic amb la referència d’autoria i el codi 3-alpha de la FAO, documentats bàsicament a ASFIS, la Llista d’espècies d’interès per a les estadístiques pesqueres de la FAO.

 

Atès que es tracta d’un diccionari descriptiu, us recomanem llegir el pròleg i la introducció d’aquesta obra per saber què hi podeu trobar i quin valor heu d’atribuir a les denominacions que recull cadascuna de les fitxes.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

 

Equip de treball

Presentació de l'autor

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament: 

 TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Institut d'Estudis Catalans        

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

LLEONART, Jordi. Noms de mamífers marins [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/159/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Autoria: Jordi Lleonart

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Aquesta obra, Noms de mamífers marins, és un diccionari descriptiu elaborat per Jordi Lleonart, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT i el suport de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Conté més de 350 noms catalans de mamífers marins en correspondència amb uns 150 noms científics, presentats en fitxes terminològiques referides a tàxons zoològics, en què es mostren les fonts de documentació. Cada fitxa inclou les denominacions en català juntament amb els equivalents en castellà, anglès, francès, el nom científic amb la referència d’autoria i el codi 3-alpha de la FAO, documentats bàsicament a ASFIS, la Llista d’espècies d’interès per a les estadístiques pesqueres de la FAO.

 

Atès que es tracta d’un diccionari descriptiu, us recomanem llegir el pròleg i la introducció d’aquesta obra per saber què hi podeu trobar i quin valor heu d’atribuir a les denominacions que recull cadascuna de les fitxes.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

 

Equip de treball

Presentació de l'autor

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament: 

 TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Institut d'Estudis Catalans        

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

LLEONART, Jordi. Noms de mamífers marins [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/159/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Author: Jordi Lleonart

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

In collaboration with: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

This dictionary, Noms de mamífers marins (“Names of marine mammals”), is a descriptive work elaborated by Jordi Lleonart, with TERMCAT’s terminological advice and the support of the Biology Section of the Institute for Catalan Studies.

 

It includes more than 350 Catalan names for marine mammals corresponding to 150 scientific names, presented in terminological entries referred to zoological taxa with the documentation sources. Each entry gathers the Catalan denominations, the equivalents in Spanish, English and French, the scientific name with the authorship mention and the FAO 3-alpha code, basically documented at the ASFIS, the FAO List of Species for Fishery Statistics Purposes. 

 

Clicking on "Consulta de termes", terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Author's presentation

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

 

Publisher and adviser: 

 TERMCAT

 

In collaboration with:

Institut d'Estudis Catalans        

 

 

LLEONART, Jordi. Noms de mamífers marins [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/159/>

 

Last update: 29-09-2018

 

© Autoría: Jordi Lleonart

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2014

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

Con la colaboración de: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Esta obra, Noms de mamífers marins ('Nombres de mamíferos marinos') es un diccionario descriptivo elaborado por Jordi Lleonart, con el asesoramiento terminológico de TERMCAT i el apoyo de la Sección de Ciencias Biológicas del Institut d’Estudis Catalans.

 

Contiene más de 350 nombres catalanes de mamíferos marinos en correspondencia con unos 150 nombres científicos, presentados en fichas terminológicas referidas a táxones zoológicos, en las cuales se muestran las fuentes de documentación. Cada ficha incluye las denominaciones en catalán junto con los equivalentes en castellano, inglés, francés, el nombre científico con la referencia de autoría y el código 3-alpha de la FAO, documentados básicamente en ASFIS, la Lista de especies de interés para las estadísticas pesqueras de la FAO.

 

Al tratarse de un diccionario descriptivo, recomendamos consultar el prólogo y la introducción de esta obra para saber qué puede encontrarse y qué valor hay que atribuir a las denominaciones que presenta cada ficha.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes", se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso a la lista temática de las denominaciones en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas (directamente en el marco "Text de la consulta", en cualquiera de las lenguas del diccionario).

 

 

Equipo de trabajo

Presentación del autor

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Edición y asesoramiento:

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

Institut d'Estudis Catalans

 

 

LLEONART, Jordi. Noms de mamífers marins [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/159/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

© Auteur : Jordi Lleonart

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

Avec l’assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

En collaboration avec : Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Ce dictionnaire, Noms de mamífers marins (« Noms de mammifères marins »), est une œuvre descriptive élaborée par Jordi Lleonart, avec la consultation terminologique de TERMCAT et le soutien de la Section de Sciences Biologiques de l’Institut d’Études Catalans.

 

Il contient plus de 350 désignations catalanes qui correspondent à 150 noms scientifiques de mammifères marins, présentées en fiches terminologiques référents à taxons zoologiques avec les sources de documentation. Chaque fiche comprend les désignations catalanes, les équivalents en espagnol, anglais et français, le nom scientifique avec la référence de l’auteur, et le code alpha-3 de la FAO, documenté principalement à la liste ASFISListe des espèces pour les besoins des statistiques des pêches de la FAO.

 

En cliquant sur la section "Consulta de termes" , les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur "Text de la consulta"; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Présentation de l'auteur

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Édition et assistance :

 TERMCAT

 

 

En collaboration avec :

Institut d'Estudis Catalans        

 

 

LLEONART, Jordi. Noms de mamífers marins [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/159/>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018