Terminologia de la cronicitat

 

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

 

 

Aquest diccionari conté 80 termes de l'àmbit de l'atenció i la prevenció de la cronicitat, resultat del treball conjunt i del consens terminològic formalitzat entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut i el TERMCAT, que ha tingut la col·laboració d'institucions i organismes dels sectors implicats. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà i anglès, i la definició.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

A banda de la cerca en el diccionari, es pot consultar en aquest quadríptic tot el contingut terminològic de l'obra.

 

Equip de treball

Presentació

Introducció

 

 

Més documentació sobre el projecte:

 

. Informació sobre la sessió de normalització de termes de cronicitat.

. Article al butlletí del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (pàg. 53).

. Intervenció de Carles Blay en l'acte Fem Xarxa 2012 del TERMCAT.

. En primera persona d'Albert Ledesma.

. Intervencions en la 12a Jornada d'Estiu de la Professió Mèdica Puigcerdà 2012 (vídeos: min. 52-57).

. Finestra neològica sobre el terme problema de salut crònic.

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la cronicitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/160/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

 

 

Aquest diccionari conté 80 termes de l'àmbit de l'atenció i la prevenció de la cronicitat, resultat del treball conjunt i del consens terminològic formalitzat entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut i el TERMCAT, que ha tingut la col·laboració d'institucions i organismes dels sectors implicats. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà i anglès, i la definició.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

A banda de la cerca en el diccionari, es pot consultar en aquest quadríptic tot el contingut terminològic de l'obra.

 

Equip de treball

Presentació

Introducció

 

 

Més documentació sobre el projecte:

 

. Informació sobre la sessió de normalització de termes de cronicitat.

. Article al butlletí del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (pàg. 53).

. Intervenció de Carles Blay en l'acte Fem Xarxa 2012 del TERMCAT.

. En primera persona d'Albert Ledesma.

. Intervencions en la 12a Jornada d'Estiu de la Professió Mèdica Puigcerdà 2012 (vídeos: min. 52-57).

. Finestra neològica sobre el terme problema de salut crònic.

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la cronicitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/160/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Authors: Government of Catalonia. Ministry of Healtht; TERMCAT, Terminology Centre
© Edició: TERMCAT, Terminology Centre, 2013

 

 

This dictionary gathers 80 terms from the attention and prevention of chronicity field, result of the joint work and the formalized terminological consensus between experts from the Prevention and Attention to Chronicity Program of the Ministry of Health and TERMCAT, which has received the collaboration of institutions from the involved fields. Every term offers the denomination and the definition in Catalan and equivalents in Spanish and English.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search').

 

Apart from the search at the dictionary, all this content can be consulted at this leaflet

 

Crèdits

Presentació

Introducció

 

 

More information on the project:

 

. Information about the standardization session of chronicity terms.

. Article at the Barcelona Medical Association (page 53)

. Carles Blay speech at Fem Xarxa 2012 TERMCAT’s event.

. Speeches at the 12th Summer Seminar on the Medical Profession – Puigcerdà 2012 (videos: min 52-57)

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la cronicitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/160/>

 

Last update: 05-11-2018

 

© Autoría: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud; TERMCAT, Centro de Terminología
© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2013

 

 

Este diccionario contiene 80 términos del ámbito de la atención y la prevención de la cronicidad, resultado del trabajo conjunto y del consenso terminológico formalizado entre los profesionales del Programa de prevención y atención a la cronicidad del Departamento de Salud y TERMCAT, que ha tenido la colaboración de instituciones y organismos de los sectores implicados. Cada artículo contiene la denominación y la definición en catalán y equivalentes en castellano e inglés.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Aparte de la búsqueda en el diccionario, todo el contenido de la obra puede consultarse en este cuadríptico.

 

Crèdits

Presentació

Introducció

 

 

Más información sobre el proyecto:

 

. Información sobre la sesión de normalización de términos de cronicidad.

. Artículo al boletín del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (pág. 53).

. Intervención de Carles Blay en el acto Fem Xarxa 2012 de TERMCAT.

. Intervenciones en la 12a Jornada de Verano de la Profesión Médica Puigcerdà 2012 (vídeos: min. 52-57).

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la cronicitat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

 <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/160/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018