Diccionari de veterinària i ramaderia

 

 

Aquest diccionari aplega i defineix prop de sis mil termes en català, amb les equivalències en castellà, francès i anglès, pertanyents als àmbits temàtics de l’anatomia patològica i la histopatologia, els agents patògens i les malalties, la clínica, la producció animal, la reproducció i les tècniques reproductives, els sistemes d’identificació, la bromatologia, la inspecció veterinària i els animals de companyia, entre d’altres.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de veterinària i ramaderia, editat pel TERMCAT i Enciclopèdia Catalana el 2002, i elaborat sota la direcció i coordinació científica d’Iscle Selga, amb la coordinació terminològica del TERMCAT, i la participació del Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya; el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya; la Fundació Agrícola Catalana; el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

 

Aquesta edició permet per primera vegada la consulta temàtica de les dades del diccionari i incorpora esmenes puntuals respecte a la versió en paper, fruit dels treballs de manteniment actualitzat de les dades duts a terme pel TERMCAT, i inclou, també, la terminologia que en la versió en paper es recollia sense definició en unes taules annexes dedicades a l’etnologia i la morfologia animals.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Documents associats (extrets de l’obra en paper)

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de veterinària i ramaderia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/163/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

Aquest diccionari aplega i defineix prop de sis mil termes en català, amb les equivalències en castellà, francès i anglès, pertanyents als àmbits temàtics de l’anatomia patològica i la histopatologia, els agents patògens i les malalties, la clínica, la producció animal, la reproducció i les tècniques reproductives, els sistemes d’identificació, la bromatologia, la inspecció veterinària i els animals de companyia, entre d’altres.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de veterinària i ramaderia, editat pel TERMCAT i Enciclopèdia Catalana el 2002, i elaborat sota la direcció i coordinació científica d’Iscle Selga, amb la coordinació terminològica del TERMCAT, i la participació del Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya; el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya; la Fundació Agrícola Catalana; el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

 

Aquesta edició permet per primera vegada la consulta temàtica de les dades del diccionari i incorpora esmenes puntuals respecte a la versió en paper, fruit dels treballs de manteniment actualitzat de les dades duts a terme pel TERMCAT, i inclou, també, la terminologia que en la versió en paper es recollia sense definició en unes taules annexes dedicades a l’etnologia i la morfologia animals.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Documents associats (extrets de l’obra en paper)

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de veterinària i ramaderia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/163/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

This dictionary gathers and defines nearly six thousand terms in Catalan, with the equivalents in Spanish, English and French, related to morbid anatomy and histopathology, pathogen agents and diseases, clinical features, animal production, reproduction, identification systems, bromatology, veterinary inspection and pets, among others.

 

It is the online version for the Diccionari de veterinària i ramaderia ("Dictionary on veterinary science and cattle farming"), published by TERMCAT and Enciclopèdia Catalana in 2002 and elaborated under the direction and scientific coordination of Iscle Selga, with the terminological coordination by TERMCAT and the participation of the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, Food and Natural Environment and other institutions of the field.

 

This edition allows for the first time the thematic consultation and adds specific corrections regarding the paper version, result of the updated maintenance work carried out by TERMCAT, and includes the terminology that the paper version offered without definition in the attached tables dedicated to the animal ethnology and morphology.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Associated documents (extracted from the paper version)

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de veterinària i ramaderia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/163/>

 

Last update: 01-02-2019

 

Este diccionario incluye y define cerca de seis mil términos en catalán, con los equivalentes en castellano, francés e inglés, pertenecientes a los ámbitos temáticos de la anatomía patológica y la histopatología, los agentes patógenos y las enfermedades, la clínica, la producción animal, la reproducción y las técnicas reproductivas, los sistemas de identificación, la bromatología, la inspección veterinaria y los animales de compañía, entre otros.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari de veterinària i ramaderia ("Diccionario de veterinaria y ganadería"), editado por TERMCAT i Enciclopèdia Catalana en 2002, y elaborado bajo la dirección y coordinación científica de Iscle Selga, con la coordinación terminológica de TERMCAT, y la participación del Departamento de Sanidad y Seguridad Social y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya; el Consejo de Colegios Veterinarios de Catalunya; la Fundación Agrícola Catalana; el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Catalunya.

 

Esta edición permite por primera vez la consulta temática de los datos del diccionario e incorpora modificaciones puntuales respecto de la versión en papel, fruto del trabajo de mantenimiento actualizado de los datos llevado a cabo por TERMCAT, y también incluye la terminología que en la versión en papel se ofrecía sin definición en unas tablas anexas dedicadas a la etnología y la morfología animales.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Documentación asociada (extraída de la obra en papel)

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de veterinària i ramaderia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/163/>

 

Última actualitzación: 01-02-2019

 

Ce dictionnaire recueille et définit près de six mil termes en catalan, avec les équivalents en espagnol, français et anglais, des domaines de l’anatomie pathologique et l’histopathologie, les agents pathogènes et les maladies, la clinique, la production animal, la reproduction et les techniques reproductives, les systèmes d’identification, la bromatologie, la inspection vétérinaire et les animaux de compagnie, entre autres.  

 

Il s’agit de la version en ligne du Diccionari de veterinària i ramaderia ("Dictionnaire de vétérinaire et élevage"), edité par TERMCAT et Enciclopèdia Catalana en 2002, et élaboré sous la directions et coordination scientifique d’Iscle Selga, avec la coordination terminologique de TERMCAT, et la participation du Département de la Santé et du Département de l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche du Gouvernement catalan et d’autres institutions du milieu.

 

Cette édition permet pour la première fois la consultation thématique des données du dictionnaire et ajoute des modifications ponctuelles au sujet de la version papier, fruit du travail de maintien réalisé par TERMCAT, et recueille aussi la terminologie que en la version papier s’offrait sans définition dans des tables annexes dédiés à l’ethnologie et la morphologie animaux.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Documentation associée (extraite de la version papier)

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de veterinària i ramaderia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/163/>

 

Dernière actualisation: 01-02-2019