Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere)

 

 

© Autoria: Marta Breu

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest vocabulari, elaborat per Marta Breu, recull prop de 200 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia bàsica vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.).

 

El vocabulari prové d’un treball de final de màster de l’autora i ha estat revisat pel TERMCAT, concretament per la terminòloga Dolors Montes. És una obra oberta que es preveu d’anar ampliant amb nous termes i noves branques temàtiques.

 

Les fitxes terminològiques contenen la denominació catalana del concepte amb la corresponent definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llengües i, de vegades, notes explicatives.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BREU, Marta. Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/>

 

Darrera actualització: 01-03-2018

 

© Autoria: Marta Breu

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest vocabulari, elaborat per Marta Breu, recull prop de 200 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia bàsica vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.).

 

El vocabulari prové d’un treball de final de màster de l’autora i ha estat revisat pel TERMCAT, concretament per la terminòloga Dolors Montes. És una obra oberta que es preveu d’anar ampliant amb nous termes i noves branques temàtiques.

 

Les fitxes terminològiques contenen la denominació catalana del concepte amb la corresponent definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llengües i, de vegades, notes explicatives.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BREU, Marta. Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/>

 

Darrera actualització: 01-03-2018

 

© Author: Marta Breu

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre , 2013

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

This dictionary, by Marta Breu, offers nearly 200 terms related to the LGBT community (Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders), with the denomination and the definition in Catalan and the equivalents in Spanish, English and French.

 

It is a basic terminology related to the sexual orientation, sexual and gender identity and the relationship between the LGBT community and the society (activism, rights and family, entertainment, etc.). The vocabulary is result of a master dissertation by the author and has been revised by TERMCAT, specifically by the terminologist Dolors Montes. It is an open work planned to be growing with new terms and new fields.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Published and advised by:

 

TERMCAT

 

 

BREU, Marta. Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/>

 

Last update: 01-03-2018

 

© Autoría: Marta Breu

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2013

Con el asesoramiento de de: TERMCAT, Centro de Terminología

 

 

Este vocabulario, elaborado por Marta Breu, contiene cerca de 200 términos relativos al ámbito LGBT (colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros), con la denominación y la definición en catalán, el área temática, los equivalentes en castellano, francés e inglés, la categoría léxica de cada forma en las distintas lenguas y algunas notas explicativas.

 

Se trata de terminología básica vinculada con la orientación sexual, la identidad sexual y de género y la relación del colectivo LGBT con la sociedad (activismo, derechos y familia, ocio, etc.). El vocabulario proviene de un trabajo de final de máster de la autora y ha sido revisado por TERMCAT, concretamente por la terminóloga Dolors Montes. Es una obra abierta que se prevé ir ampliando con nuevos términos y nuevos apartados temáticos.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edición y asesoramiento:

 

TERMCAT

 

 

BREU, Marta. Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/>

 

Última actualitzación: 01-03-2018

 

© Auteur : Marta Breu

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2013

Avec l'assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

 

 

Ce dictionnaire, élaboré par Marta Breu, recueille près de 200 termes relatifs à la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), avec la dénomination et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais.

 

Il s’agit de terminologie essentielle liée à l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et de genre et la relation de la communauté LGBT avec la société (activisme, droits et famille, loisir, etc.). Le vocabulaire est fruit d’une dissertation de master de l’auteur et a été révisé par TERMCAT, concrètement par la terminologue Dolors Montes. C’est un travail ouvert qu’on prévoit d’agrandir avec des nouveaux termes et nouveaux cadres thématiques.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Édition et asssistance de :

 

TERMCATBREU, Marta. Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2013. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/>

 

Dernière actualisation: 01-03-2018