Diccionari de circ

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

El Diccionari de circ aplega més de cinc-cents termes pertanyents a les àrees temàtiques d’acrobàcia, aeris, equilibrisme, espectacle (i les subàrees de creació i posada en escena i interpretació), espai escènic (circ, escenari a la italiana, carrer) i gestió empresarial.

 

Aquesta obra en línia posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del projecte més ampli sobre terminologia del circ, en curs d’elaboració. El TERMCAT ha volgut avançar la difusió parcial de les dades per a facilitar la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d'anar completant-ne progressivament el contingut en actualitzacions posteriors amb la incorporació dels termes de la resta d’àrees temàtiques del diccionari.

 

Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. Algunes fitxes també inclouen il·lustracions.

 

Per a l’elaboració d’aquest diccionari en línia el TERMCAT ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Marta Garcia ha cedit la fotografia de la capçalera del diccionari.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia del circ sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari), o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

Més documentació sobre el projecte:

 

. Informació sobre la sessió de normalització de termes de circ.

. Finestra neològica sobre termes d'acrobàcies.

. En primera persona: Especialistes del Diccionari de circ (acrobàcia, aeris, equilibrisme)

. Acrobàcies terminològiques, article d’Elisabeth Casademont (TERMCAT) publicat a la revista Zirkòlika (2013), número 39.

. Informació sobre la segona sessió de normalització de termes de circ.

. Apunt terminològic sobre la carpa i els termes relacionats (imatge).

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de circ [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

El Diccionari de circ aplega més de cinc-cents termes pertanyents a les àrees temàtiques d’acrobàcia, aeris, equilibrisme, espectacle (i les subàrees de creació i posada en escena i interpretació), espai escènic (circ, escenari a la italiana, carrer) i gestió empresarial.

 

Aquesta obra en línia posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del projecte més ampli sobre terminologia del circ, en curs d’elaboració. El TERMCAT ha volgut avançar la difusió parcial de les dades per a facilitar la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d'anar completant-ne progressivament el contingut en actualitzacions posteriors amb la incorporació dels termes de la resta d’àrees temàtiques del diccionari.

 

Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. Algunes fitxes també inclouen il·lustracions.

 

Per a l’elaboració d’aquest diccionari en línia el TERMCAT ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Marta Garcia ha cedit la fotografia de la capçalera del diccionari.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia del circ sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari), o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

Més documentació sobre el projecte:

 

. Informació sobre la sessió de normalització de termes de circ.

. Finestra neològica sobre termes d'acrobàcies.

. En primera persona: Especialistes del Diccionari de circ (acrobàcia, aeris, equilibrisme)

. Acrobàcies terminològiques, article d’Elisabeth Casademont (TERMCAT) publicat a la revista Zirkòlika (2013), número 39.

. Informació sobre la segona sessió de normalització de termes de circ.

. Apunt terminològic sobre la carpa i els termes relacionats (imatge).

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de circ [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

In collaboration with: Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

The Diccionari de circ (‘Circus dictionary’) defines over five hundred terms belonging to different areas of knowledge related to circus: acrobatics, aerials, balancing, show, acting area and management.

 

This online dictionary gathers a selection of terms from a wider terminological project on circus terms, currently in preparation. TERMCAT publishes this partial data online to facilitate public consultation. Its intention is to enlarge the selection of terms with words belonging to the other areas of knowledge in the future.

 

Each term offers the denominations and a definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French, English and, in some cases, Italian and German. Some terms also include notes and illustrations.

 

TERMCAT has developed this online dictionary with the support of the Ministry of Culture of the Government of Catalonia and in collaboration with the Catalan circus association Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Marta Garcia is the author of the image that illustrates the dictionary.

 

With this edition TERMCAT would like to reinforce the main will of this terminological work: that terminology of circus be accessible to all its users. We encourage all users to spread it among the groups involved and to send us any suggestion of improvement or update.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Bibliography

 

Further information about this project (in Catalan):

 

. Information about the first meeting held with experts for the standardization of circus terms.

Finestra neològica on acrobatics terms (standardized terms).

. En primera persona: the experts of the Diccionari de circ.

. Article on circus terminology by Elisabeth Casademont (TERMCAT) at Zirkolika magazine (2013), num. 39.

. Information about the second meeting held with experts for the standardization of circus terms.

. Apunt terminològic on terms related to circus big top (illustration)

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

 

In collaboration with:

Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de circ [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165/>

 

Last update: 02-03-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con la colaboración de: Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

El Diccionari de circ (‘Diccionario de circo’) incluye más de quinientos términos pertenecientes a las áreas temáticas de acrobacia, aéreos, equilibrismo, espectáculo (y las subáreas de creación y puesta en escena, e interpretación), espacio escénico (circo, escenario a la italiana, calle) y gestión empresarial.

 

Esta obra en línea pone a disposición de los usuarios una selección de términos de un proyecto más extenso, en curso de elaboración. TERMCAT ha querido avanzar la difusión parcial de los datos para facilitar la consulta pública de la información que se considera ya suficientemente avanzada. La intención es ir completando progresivamente el contenido del diccionario en actualizaciones posteriores con la incorporación de los términos del resto de áreas temáticas de la obra.

 

Para cada término se proporcionan las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, francés, inglés y, en algún caso, italiano y alemán, y, si es necesario, notas complementarias. Algunas fichas también incluyen ilustraciones.

 

TERMCAT ha elaborado este diccionario en línea con el soporte del Departamento de Cultura del Gobierno de Cataluña y la colaboración de la Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Marta Garcia ha cedido la fotografía del diccionario.  

 

Con la publicación en línea quiere reforzarse la voluntad principal de este trabajo terminológico de consenso: que la terminología del circo sea accesible a todos los sectores que lo utilizan. Les animamos a utilizarla, a difundirla entre el colectivo implicado y a enviarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario), o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Bibliografía

 

Más información sobre el proyecto (en catalán):

 

. Información sobre la primera sesión de normalización de términos de circo.

. Finestra neològica sobre neologismos de acrobacia.

. En primera persona: especialistas del Diccionari de circ.

. Acrobacias terminológicas, artículo de Elisabeth Casademont (TERMCAT) publicado en la revista Zirkòlika (2013), número 39 (en catalán y en castellano).

. Información sobre la segunda sesión de normalización de términos de circo.

. Apunte terminológico sobre la carpa y los términos relacionados (imagen).

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de circ [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165/>

 

Última actualitzación: 02-03-2018

 

© Auteur et éditeur : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

En collaboration avec : Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

Le Diccionari de circ (‘Dictionnaire du cirque’) recueille plus de cinq cents termes relatifs aux spécialités d’acrobatie, aériens, équilibre, spectacle (plus création et mise en scène et interprétation), espace scénique (cirque, scène à l'italienne, rue) et gestion d’entreprise.

 

Cet ouvrage met à disposition des usagers une sélection de termes du projet plus grand sur la terminologie du cirque, en course d’élaboration. TERMCAT a voulu avancer la diffusion partielle des données pour faciliter la consultation publique de l’information, qui est considérée suffisamment avancée, avec l’intention de compléter progressivement le contenu avec des actualisations ultérieures qui incorporent des termes du reste de domaines thématiques du dictionnaire.

 

Chaque terme offre les dénominations et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français, anglais et, parfois, italien et allemand. Quelques termes incluent aussi des notes et illustrations.

 

Pour l’élaboration de ce dictionnaire TERMCAT a eu le soutien du Ministère de la Culture du Gouvernement catalan et la collaboration de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Marta Garcia a cédé la photographie principale du dictionnaire.

 

Avec la publication en ligne on veut renforcer la volonté principale de ce travail terminologique de consensus: que la terminologie du cirque soit accessible à tous les secteurs que l’utilisent. On vous encourage à l’utiliser, la diffuser entre l’ensemble impliqué et à nous envoyer des suggestions d’amélioration ou actualisation.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Bibliographie

 

Plus de documentation sur le projet (en catalan):

 

. Information sur la première session de standardisation de termes de cirque

. Finestra neològica sur des termes d’acrobatie

. En primera persona: Experts du Diccionari de circ

. Acrobàcies terminològiques, article de Elisabeth Casademont (TERMCAT) publié au magazine Zirkòlika (2013)

 . Information sur la deuxième session de standardisation de termes de cirque

. Apunt terminològic sur le terme carpa et d’autres termes similaires (image)

 

 

Auteur et éditeur :

TERMCAT

 

 

En collaboration avec :

Associació de Professionals de Circ de Catalunya

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de circ [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165/>

 

Dernière actualisation: 02-03-2018