Circ (acrobàcia, aeris, equilibrisme)

 

 

Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius a les especialitats circenses d’acrobàcia, aeris i equilibrisme. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries.

 

L'obra posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del Diccionari de circ, que elabora el TERMCAT amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. El TERMCAT ha volgut avançar la difusió parcial de les dades per a facilitar la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d'anar completant-ne progressivament el contingut en actualitzacions posteriors amb la incorporació dels termes de la resta d’àrees temàtiques del diccionari.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia del circ sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Bibliografia

 

Més documentació sobre el projecte:

 

. Informació sobre la sessió de normalització de termes de circ.

. Finestra neològica sobre termes d'acrobàcies.

. En primera persona: Especialistes del Diccionari de circ (acrobàcia, aeris, equilibrisme)

. Acrobàcies terminològiques, article d’Elisabeth Casademont (TERMCAT) publicat a la revista Zirkòlika (2013), número 39.

 

© Fotografia: Marta Garcia

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Darrera actualització: 21-02-2014

 

Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius a les especialitats circenses d’acrobàcia, aeris i equilibrisme. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries.

 

L'obra posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del Diccionari de circ, que elabora el TERMCAT amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. El TERMCAT ha volgut avançar la difusió parcial de les dades per a facilitar la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d'anar completant-ne progressivament el contingut en actualitzacions posteriors amb la incorporació dels termes de la resta d’àrees temàtiques del diccionari.

 

Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia del circ sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Bibliografia

 

Més documentació sobre el projecte:

 

. Informació sobre la sessió de normalització de termes de circ.

. Finestra neològica sobre termes d'acrobàcies.

. En primera persona: Especialistes del Diccionari de circ (acrobàcia, aeris, equilibrisme)

. Acrobàcies terminològiques, article d’Elisabeth Casademont (TERMCAT) publicat a la revista Zirkòlika (2013), número 39.

 

© Fotografia: Marta Garcia

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Darrera actualització: 21-02-2014

 

This dictionary gathers about three hundred terms related to the circus specialties of acrobatics, aerials and balancing. Each term offers the denominations and definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French, English and, in some cases, Italian and German.

 

The work offers a selection of terms from the Diccionari de circ, developed by TERMCAT with the support by the Catalan Government Ministry of Culture and the Catalan Association of Circus Professionals. Today, when the work is at the final stages, we want to publish this partial data online to facilitate the public consultation.

  

With this edition we would like to to reinforce the main will of this terminological work: that terminology of circus be accessible to all fields that are using it. We encourage all users to spread it among the groups involved and to send us any suggestion of improvement or update.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

Crèdits

Bibliografia

 

 

© Fotografia: Marta Garcia

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Last update: 21-02-2014

 

Este diccionario incluye cerca de trescientos términos relativos a las especialidades circenses de acrobacia, aéreos y equilibrismo. Cada término incluye las denominaciones y la definición en catalán y los equivalentes en castellano, francés, inglés y, en algún caso, italiano y alemán.

 

La obra pone a disposición de los usuarios una selección de términos del Diccionari de circ, que TERMCAT elabora con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y la colaboración de la Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña. TERMCAT ha querido avanzar la difusión parcial de los datos para facilitar la consulta pública de la información, que se considera ya suficientemente avanzada, con la intención de ir completando progresivamente el contenido en actualizaciones posteriores con la incorporación de los términos del resto de áreas temáticas del diccionario.

 

Con la publicación en línea quiere reforzarse la voluntad principal de este trabajo terminológico de consenso: que la terminología del circo sea accesible a todos los sectores que lo utilizan. Les animamos a utilizarla, a difundirla entre el colectivo implicado y a enviarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Bibliografia

 

© Fotografía: Marta Garcia

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Última actualitzación: 21-02-2014

 

Ce dictionnaire recueille près de trois cents termes relatifs à les spécialités de cirque d’acrobatie, aériens et équilibre. Chaque terme offre les dénominations et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français, anglais et, parfois, italien et allemand.

 

L’ouvrage met à disposition des usagers une sélection de termes du Diccionari de circ, que TERMCAT élabore avec le support du Ministère de la Culture du Gouvernement catalan et la collaboration de l’Association du Professionnels du Cirque de la Catalogne. TERMCAT a voulu avancer la diffusion partielle des données pour faciliter la consultation publique de l’information, qui est considérée suffisamment avancée, avec l’intention de compléter progressivement le contenu avec des actualisations ultérieures qui incorporent des termes du reste de domaines thématiques du dictionnaire.

 

Avec la publication en ligne on veut renforcer la volonté principale de ce travail terminologique de consensus: que la terminologie du cirque soit accessible à tous les secteurs que l’utilisent. On vous encourage à l’utiliser, la diffuser entre l’ensemble impliqué et à nous envoyer des suggestions d’amélioration ou actualisation.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Crèdits

Bibliografia

 

© Photo: Marta Garcia

© TERMCAT, Centre de Terminologia, 2013

Dernière actualisation: 21-02-2014