Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944430   accesibilidad <Urbanisme> accesibilidad
   
     
  • accessibilitat, n f
  • es accesibilidad, n f

  <Urbanisme>

  Qualitat de l'urbanisme, l'edificació, el transport o els mitjans de comunicació de poder ser utilitzats per tothom sense cap mena de limitació.

     
 • 1945401   acción <Control de l'Administració> acción
   
     
  • acció, n f
  • es acción, n f

  <Control de l'Administració>

  Instrument mitjançant el qual es pretén el reconeixement o la protecció d'un dret o un interès legítim davant l'Administració pública o, si escau, davant els òrgans judicials.

     
 • 1944133   acción de nulidad <Control de l'Administració> acción de nulidad
   
     
  • acció de nul·litat, n f
  • es acción de nulidad, n f

  <Control de l'Administració>

  Acció que pot exercir una persona per sol·licitar la nul·litat de ple dret d'un acte administratiu.

  Nota: Hi ha tres vies per a exercir una acció de nul·litat: interposar un recurs administratiu, sol·licitar a l'Administració pública una revisió d'ofici o bé interposar un recurs contenciós administratiu.

     
 • 1945279   acción de regreso <Garantia patrimonial> acción de regreso
   
     
  • acció de regrés, n f
  • acció de repetició, n f
  • es acción de regreso, n f
  • es acción de repetición, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acció que pot exercir una administració pública per exigir d'ofici a les autoritats o als treballadors públics la responsabilitat en què han incorregut per dol, culpa o negligència greu, pels danys causats a un particular, després d'haver-lo indemnitzat.

     
 • 1945279   acción de repetición <Garantia patrimonial> acción de repetición
   
     
  • acció de regrés, n f
  • acció de repetició, n f
  • es acción de regreso, n f
  • es acción de repetición, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acció que pot exercir una administració pública per exigir d'ofici a les autoritats o als treballadors públics la responsabilitat en què han incorregut per dol, culpa o negligència greu, pels danys causats a un particular, després d'haver-lo indemnitzat.

     
 • 1944547   acción de responsabilidad <Garantia patrimonial> acción de responsabilidad
   
     
  • acció de responsabilitat, n f
  • es acción de responsabilidad, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acció que pot exercir una persona per reclamar a una administració pública responsabilitat per un dany pel qual és susceptible de ser indemnitzada.

     
 • 2751299   acreditación <Activitat administrativa> acreditación
   
     
  • acreditació, n f
  • es acreditación, n f

  <Activitat administrativa>

  Reconeixement que una entitat o un individu compleix les condicions d'independència, imparcialitat i competència exigides per a la realització d'unes tasques perfectament determinades.

     
 • 1944284   acta <Activitat administrativa> acta
   
     
  • acta, n f
  • es acta, n f

  <Activitat administrativa>

  Document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat a fi que en quedi constància.

  Nota: En el cas d'òrgans col·legiats, el secretari ha d'estendre una acta de cada sessió, que ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s'ha fet, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

     
 • 1945237   acta de comienzo de obra <Urbanisme> acta de comienzo de obra
   
     
  • acta de replantejament, n f
  • acta de començament d'obra, n f sin. compl.
  • acta de replanteig, n f sin. compl.
  • es acta de comienzo de obra, n f
  • es acta de replanteo, n f

  <Urbanisme>

  Document que estén el personal tècnic o jurídic municipal assistent a un acte de replantejament, que signen totes les persones convocades que hi assisteixen i, si escau, els seus assessors, en el qual els propietaris assistents poden fer constar la conformitat o oposició al reajustament pretès.

  Nota: Una acta de replantejament es completa amb un plànol annex, que també han de signar tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades.

     
 • 1945402   acta de inspección <Activitat administrativa> acta de inspección
   
     
  • acta d'inspecció, n f
  • es acta de inspección, n f

  <Activitat administrativa>

  Acta en la qual es recullen les actuacions dutes a terme per una administració pública quan exerceix l'activitat d'inspecció.

  Nota: Els fets constatats en una acta d'inspecció per un funcionari al qual es reconeix la condició d'autoritat tenen valor probatori en un procediment administratiu sancionador, sens perjudici de les proves que puguin aportar-hi les persones interessades.