Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944375   acord de necessitat d'ocupació <Garantia patrimonial> acord de necessitat d'ocupació
   
     
  • acord de necessitat d'ocupació, n m
  • es acuerdo de necesidad de ocupación, n m

  <Garantia patrimonial>

  Acord que inicia un procediment administratiu d'expropiació forçosa, una vegada declarada la utilitat pública o l'interès social, en el qual es fa una relació de tots els béns i els drets afectats d'expropiació forçosa i se'n descriuen tots els aspectes materials i jurídics.

  Nota: 1. Un acord de necessitat d'ocupació pot ser implícit quan s'aprova un projecte d'obres i serveis que comprèn la descripció material detallada dels béns o els drets que són susceptibles d'expropiació.

  Nota: 2. Un acord de necessitat d'ocupació es pot impugnar mitjançant un recurs administratiu davant del titular del departament que tingui la competència de l'obra, la finalitat o el servei que determina l'expropiació forçosa.

     
 • 1944893   acord de suspensió <Procediment administratiu i acte administratiu> acord de suspensió
   
     
  • acord de suspensió, n m
  • es acuerdo de suspensión, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Acte administratiu pel qual l'òrgan competent suspèn la tramitació d'un procediment administratiu o un acte administratiu.

  Nota: Per exemple, l'òrgan administratiu que tramita un procediment sancionador ha d'adoptar un acord de suspensió quan té coneixement que s'està tramitant simultàniament un procés penal a la mateixa persona, pels mateixos fets i sobre la base del mateix fonament jurídic. Si no hi hagués acord de suspensió, es vulneraria el principi non bis in idem.

     
 • 1945058   acord marc de contractació <Contractes de l'Administració> acord marc de contractació
   
     
  • acord marc de contractació, n m
  • es acuerdo marco de contratación, n m

  <Contractes de l'Administració>

  Acord entre un òrgan de contractació del sector públic i un o diversos empresaris que fixa les condicions a les quals s'han d'ajustar els contractes que els adjudiquen durant un període determinat.

  Nota: 1. Si l'acord marc de contractació es fa amb diversos empresaris, ha de ser com a mínim amb tres si hi ha prou nombre d'interessats que responguin als criteris d'adjudicació.

  Nota: 2. La durada d'un acord marc de contractació no pot excedir els quatre anys, llevat de casos excepcionals i degudament justificats.

  Nota: 3. El recurs a acords marc de contractació no pot ser abusiu ni ha d'obstaculitzar, restringir o falsejar la competència.

     
 • 1944377   acord mutu <Garantia patrimonial> acord mutu
   
     
  • acord mutu, n m
  • acord amistós, n m sin. compl.
  • es acuerdo amigable, n m
  • es mutuo acuerdo, n m

  <Garantia patrimonial>

  Acord entre l'Administració pública o, si n'hi ha, el beneficiari d'una expropiació forçosa i l'expropiat en què es determina el preu just d'un bé o un dret objecte d'expropiació.

  Nota: Si no s'arriba a un acord mutu en un termini de quinze dies, cal seguir el procediment previst legalment per a determinar el preu just, sens perjudici que, en qualsevol moment de la tramitació, totes dues parts puguin arribar a aquest acord mutu.

     
 • 2751299   acreditació <Activitat administrativa> acreditació
   
     
  • acreditació, n f
  • es acreditación, n f

  <Activitat administrativa>

  Reconeixement que una entitat o un individu compleix les condicions d'independència, imparcialitat i competència exigides per a la realització d'unes tasques perfectament determinades.

     
 • 1944284   acta <Activitat administrativa> acta
   
     
  • acta, n f
  • es acta, n f

  <Activitat administrativa>

  Document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat a fi que en quedi constància.

  Nota: En el cas d'òrgans col·legiats, el secretari ha d'estendre una acta de cada sessió, que ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s'ha fet, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

     
 • 1945402   acta d'inspecció <Activitat administrativa> acta d'inspecció
   
     
  • acta d'inspecció, n f
  • es acta de inspección, n f

  <Activitat administrativa>

  Acta en la qual es recullen les actuacions dutes a terme per una administració pública quan exerceix l'activitat d'inspecció.

  Nota: Els fets constatats en una acta d'inspecció per un funcionari al qual es reconeix la condició d'autoritat tenen valor probatori en un procediment administratiu sancionador, sens perjudici de les proves que puguin aportar-hi les persones interessades.

     
 • 1944406   acta d'ocupació <Garantia patrimonial> acta d'ocupació
   
     
  • acta d'ocupació, n f
  • es acta de ocupación, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acta que s'estén a continuació de l'acta de pagament i que és títol suficient perquè s'inscrigui al registre de la propietat i altres registres públics la transmissió de domini i es faci, si escau, la cancel·lació de les càrregues, els gravàmens i els drets reals de tota mena que afectin la cosa expropiada.

     
 • 1945237   acta de començament d'obra <Urbanisme> acta de començament d'obra
   
     
  • acta de replantejament, n f
  • acta de començament d'obra, n f sin. compl.
  • acta de replanteig, n f sin. compl.
  • es acta de comienzo de obra, n f
  • es acta de replanteo, n f

  <Urbanisme>

  Document que estén el personal tècnic o jurídic municipal assistent a un acte de replantejament, que signen totes les persones convocades que hi assisteixen i, si escau, els seus assessors, en el qual els propietaris assistents poden fer constar la conformitat o oposició al reajustament pretès.

  Nota: Una acta de replantejament es completa amb un plànol annex, que també han de signar tots els assistents, comparatiu de les alineacions i rasants vigents i les proposades.

     
 • 1945006   acta de pagament <Garantia patrimonial> acta de pagament
   
     
  • acta de pagament, n f
  • es acta de pago, n f

  <Garantia patrimonial>

  Acta que s'estén per acreditar el pagament del preu just en una expropiació forçosa.