Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1945298   CAC <Organització administrativa> CAC
   
     
  • Consell de l'Audiovisual de Catalunya, n m
  • CAC, n m sigla
  • es Consejo del Audiovisual de Cataluña, n m
  • es CAC, n m sigla

  <Organització administrativa>

  Autoritat reguladora independent, amb personalitat jurídica pròpia, en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, gestionada directament per la Generalitat de Catalunya, que ha de vetllar pel respecte als drets i les llibertats en l'àmbit audiovisual, garantir el compliment de la normativa reguladora de programació i publicitat, i assegurar el compliment de les condicions de les concessions i l'observança de la normativa europea i dels tractats internacionals que hi estan relacionats.

     
 • 1945278   cadastre <Activitat administrativa> cadastre
   
     
  • cadastre, n m
  • es catastro, n m

  <Activitat administrativa>

  Registre administratiu en el qual es descriuen les característiques físiques, jurídiques i econòmiques dels béns immobles rústics, urbans i de caràcter especial.

  Nota: Les dades del cadastre es fan servir bàsicament amb finalitats fiscals, de seguretat jurídica del dret de propietat i de base del planejament territorial.

     
 • 1944192   caducitat d'un procediment administratiu <Procediment administratiu i acte administratiu> caducitat d'un procediment administratiu
   
     
  • caducitat d'un procediment administratiu, n f
  • es caducidad de un procedimiento administrativo, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Finalització d'un procediment administratiu perquè ha transcorregut un termini determinat quan està paralitzat per una causa imputable a la persona interessada a instància de la qual s'ha iniciat el procediment, o a l'Administració pública competent, si és un procediment iniciat d'ofici en què l'Administració exerceix potestats sancionadores o d'intervenció susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, en què aquesta administració disposa l'arxivament de les actuacions i ho notifica a la persona interessada.

  Nota: 1. La caducitat d'un procediment administratiu per causa imputable a l'Administració pública es produeix pel venciment del termini màxim per a resoldre i notificar.

  Nota: 2. La caducitat d'un procediment administratiu per causa imputable a la persona interessada no es produeix automàticament pel transcurs d'un termini, sinó que cal que l'Administració pública avisi la persona interessada que si passa un temps determinat sense que dugui a terme l'actuació que cal, l'Administració pública declararà la caducitat del procediment i arxivarà l'expedient.

     
 • 1945243   caducitat d'una acció <Control de l'Administració> caducitat d'una acció
   
     
  • caducitat d'una acció, n f
  • es caducidad de una acción, n f

  <Control de l'Administració>

  Extinció d'una acció per no haver-se efectuat durant el termini assenyalat per la llei.

     
 • 1945289   caducitat d'una autorització <Activitat administrativa> caducitat d'una autorització
   
     
  • caducitat d'una autorització, n f
  • es caducidad de una autorización, n f

  <Activitat administrativa>

  Extinció de l'efecte d'una autorització administrativa, que comporta la impossibilitat de dur a terme una activitat pel fet de no haver-la executada durant el termini fixat.

     
 • 1944526   cambra professional <Organització administrativa> cambra professional
   
     
  • cambra professional, n f
  • es cámara profesional, n f

  <Organització administrativa>

  Entitat de base privada estructurada com a corporació pública, que agrupa persones o entitats d'una mateixa activitat econòmica i que té la finalitat de cobrir uns serveis determinats i defensar els interessos dels seus membres.

  Nota: Una cambra professional forma part de l'Administració corporativa.

     
 • 1945135   capacitat processal <Control de l'Administració> capacitat processal
   
     
  • capacitat processal, n f
  • es capacidad procesal, n f

  <Control de l'Administració>

  Capacitat d'una persona física o jurídica de ser part en un procés judicial.

  Nota: En la jurisdicció contenciosa administrativa tenen capacitat processal, a més de les persones que en tenen per la Llei d'enjudiciament civil, els menors d'edat, per exercir i defensar els seus drets i interessos legítims, i els grups d'afectats, unions sense personalitat jurídica o patrimonis independents.

     
 • 1945242   càrrec de confiança <Personal al servei de l'Administració> càrrec de confiança
   
     
  • càrrec de confiança, n m
  • es cargo de confianza, n m

  <Personal al servei de l'Administració>

  Posició que ocupa una persona en una administració pública en règim eventual, considerada de confiança o d'assessorament i no reservada a funcionaris.

     
 • 1945253   càrrec públic <Personal al servei de l'Administració> càrrec públic
   
     
  • càrrec públic, n m
  • es cargo público, n m

  <Personal al servei de l'Administració>

  Posició que ocupa una autoritat o un treballador públic, que comporta l'exercici d'un conjunt de funcions que li són assignades.

     
 • 1945119   càrrega <Posició jurídica de l'Administració> càrrega
   
     
  • càrrega, n f
  • es carga, n f

  <Posició jurídica de l'Administració>

  Conducta positiva que una persona ha de dur a terme si es vol beneficiar d'una situació jurídica determinada.

  Nota: L'incompliment d'una càrrega no comporta il·licitud sinó la no-obtenció d'un benefici.