Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1945027   dada de caràcter personal <Administració electrònica> dada de caràcter personal
   
     
  • dada de caràcter personal, n f
  • dada personal, n f sin. compl.
  • es dato de carácter personal, n m
  • es dato personal, n m
  • fr donée personnelle, n f
  • fr donnée à caractère personnel, n f
  • en personal datum, n

  <Administració electrònica>

  Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

  Nota: 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.

  Nota: 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.

     
 • 1945183   dada especialment protegida <Administració electrònica> dada especialment protegida
   
     
  • dada especialment protegida, n f
  • es dato especialmente protegido, n m

  <Administració electrònica>

  Dada de caràcter personal que, atesa la seva naturalesa, s'ha de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament per no posar en risc la persona interessada.

  Nota: 1. Les dades especialment protegides només poden ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.

  Nota: 2. Les dades especialment protegides són aquelles referents a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual, o també a la comissió d'infraccions penals o administratives.

     
 • 1945027   dada personal <Administració electrònica> dada personal
   
     
  • dada de caràcter personal, n f
  • dada personal, n f sin. compl.
  • es dato de carácter personal, n m
  • es dato personal, n m
  • fr donée personnelle, n f
  • fr donnée à caractère personnel, n f
  • en personal datum, n

  <Administració electrònica>

  Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

  Nota: 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.

  Nota: 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.

     
 • 1945002   data electrònica <Administració electrònica> data electrònica
   
     
  • data electrònica, n f
  • es fecha electrónica, n f

  <Administració electrònica>

  Conjunt de dades en forma electrònica que s'usen com a mitjà per constatar el moment en què s'ha dut a terme una actuació sobre altres dades electròniques a les quals estan associades.

     
 • 1944440   declaració d'interès social <Garantia patrimonial> , <Activitat administrativa> declaració d'interès social
   
     
  • declaració d'interès social, n f
  • es declaración de interés social, n f

  <Garantia patrimonial> , <Activitat administrativa>

  Manifestació de la llei per la qual, de forma justificada, una finalitat es considera d'interès social amb l'efecte d'habilitar l'exercici de la potestat expropiatòria de l'Administració pública sobre els béns, drets i interessos que es considerin necessaris per a acomplir aquella finalitat.

  Nota: La declaració d'interès social és un requisit previ a una expropiació forçosa.

     
 • 1945019   declaració d'obra nova <Urbanisme> declaració d'obra nova
   
     
  • declaració d'obra nova, n f
  • es declaración de obra nueva, n f

  <Urbanisme>

  Escriptura pública atorgada pel contractista, el promotor o el propietari d'un edifici de nova construcció, acabat o no, que conté la descripció de l'immoble, la qual es pot inscriure en el registre de la propietat.

     
 • 2695486   declaració d'utilitat pública <Activitat administrativa> declaració d'utilitat pública
   
     
  • declaració d'utilitat pública, n f
  • es declaración de utilidad pública, n f

  <Activitat administrativa>

  Manifestació mitjançant la qual l'administració pública competent reconeix que una entitat està constituïda per a assolir una finalitat d'interès públic, cosa que implica que pot gaudir d'una sèrie de drets, normalment de caràcter fiscal i econòmic, i que ha de complir una sèrie d'obligacions.

     
 • 1944374   declaració d'utilitat pública <Garantia patrimonial> , <Activitat administrativa> declaració d'utilitat pública
   
     
  • declaració d'utilitat pública, n f
  • es declaración de utilidad pública, n f

  <Garantia patrimonial> , <Activitat administrativa>

  Manifestació de la llei per la qual, de forma justificada, una finalitat es considera d'utilitat pública amb l'efecte d'habilitar l'exercici de la potestat expropiatòria de l'Administració pública sobre els béns, drets i interessos que es considerin necessaris per a acomplir aquella finalitat.

  Nota: 1. La declaració d'utilitat pública és un requisit previ a una expropiació forçosa.

  Nota: 2. La declaració d'utilitat pública es considera implícita si en un pla d'obres i serveis d'una administració pública territorial hi ha alguna afectació de béns immobles.

     
 • 1945003   declaració de caducitat <Procediment administratiu i acte administratiu> declaració de caducitat
   
     
  • declaració de caducitat, n f
  • es declaración de caducidad, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Manifestació d'una administració pública de la caducitat d'un procediment administratiu.

     
 • 1944240   declaració de lesivitat <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Control de l'Administració> declaració de lesivitat
   
     
  • declaració de lesivitat, n f
  • es declaración de lesividad, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Control de l'Administració>

  Manifestació que fa una administració pública que un acte administratiu favorable per a una persona interessada que és anul·lable és lesiu per a l'interès públic, amb la finalitat d'impugnar-lo davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

  Nota: Una declaració de lesivitat es pot fer en un termini de quatre anys des que s'ha dictat l'acte administratiu i exigeix l'audiència prèvia de totes les persones interessades.