Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944804   factum principis [la] <Contractes de l'Administració> factum principis [la]
   
     
  • fet del príncep, n m
  • factum principis [la], n m sin. compl.
  • es factum principis, n m
  • es hecho del príncipe, n m

  <Contractes de l'Administració>

  Principi de la contractació del sector públic segons el qual si un poder públic adopta mesures generals que afecten directament l'equilibri econòmic d'un contracte, l'òrgan de contractació està obligat a indemnitzar el contractista per a restablir-lo.

     
 • 1944249   facultat de recuperació possessòria <Posició jurídica de l'Administració> , <Béns de l'Administració> facultat de recuperació possessòria
   
     
  • facultat de recuperació possessòria, n f
  • interdictum proprium [la], n m sin. compl.
  • recuperació possessòria, n f sin. compl.
  • es facultad de recuperación posesoria, n f
  • es interdictum proprium, n m
  • es recuperación posesoria, n f

  <Posició jurídica de l'Administració> , <Béns de l'Administració>

  Potestat d'una administració pública de recuperar per si mateixa la possessió indegudament perduda de béns i drets del seu patrimoni.

  Nota: Interdictum proprium significa literalment 'interdicte del que és propi'.

     
 • 1944634   facultat dominical <Urbanisme> facultat dominical
   
     
  • facultat dominical, n f
  • es facultad dominical, n f

  <Urbanisme>

  Qualsevol de les facultats relatives a l'ús del sòl i l'edificació que l'ordenament jurídic reconeix o atorga al titular d'un bé immoble segons l'estat, classificació, característiques objectives i destinació que té aquest bé.

     
 • 1944661   facultat urbanística <Urbanisme> facultat urbanística
   
     
  • facultat urbanística, n f
  • es facultad urbanística, n f

  <Urbanisme>

  Capacitat d'un propietari d'exercir el dret de propietat del sòl pel que fa a urbanització, d'acord amb la legislació i el planejament urbanístics.

  Nota: Les facultats urbanístiques no es poden adquirir per silenci administratiu si contravenen la legislació o el planejament urbanístic.

     
 • 1944570   falta disciplinària <Personal al servei de l'Administració> falta disciplinària
   
     
  • falta disciplinària, n f
  • infracció disciplinària, n f sin. compl.
  • es falta disciplinaria, n f
  • es infracción disciplinaria, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Acció o omissió d'un treballador públic a la qual correspon la imposició d'una sanció disciplinària.

  Nota: Una falta disciplinària pot ser lleu, greu o molt greu.

     
 • 1945178   fe pública <Activitat administrativa> fe pública
   
     
  • fe pública, n f
  • es fe pública, n f

  <Activitat administrativa>

  Facultat que tenen atribuïda determinats òrgans administratius per la qual poden expedir certificats i documents públics.

     
 • 1944804   fet del príncep <Contractes de l'Administració> fet del príncep
   
     
  • fet del príncep, n m
  • factum principis [la], n m sin. compl.
  • es factum principis, n m
  • es hecho del príncipe, n m

  <Contractes de l'Administració>

  Principi de la contractació del sector públic segons el qual si un poder públic adopta mesures generals que afecten directament l'equilibri econòmic d'un contracte, l'òrgan de contractació està obligat a indemnitzar el contractista per a restablir-lo.

     
 • 1945021   fet determinant <Procediment administratiu i acte administratiu> fet determinant
   
     
  • fet determinant, n m
  • es hecho determinante, n m

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Realitat material sobre la qual recolza o incideix una actuació d'una administració pública.

  Nota: Un tribunal pot fer servir un fet determinant per a controlar la potestat discrecional de l'Administració pública. Per exemple, pot comprovar si la valoració duta a terme en l'exercici d'una potestat discrecional recolza o no en un fet determinant.

     
 • 1944983   finca <Urbanisme> finca
   
     
  • finca, n f
  • es finca, n f

  <Urbanisme>

  Unitat de sòl o d'edificació d'un sol propietari o de diversos com a propietat proindivisa, que pot estar situada en la rasant, el vol o el subsol.

     
 • 1944823   finca matriu <Urbanisme> finca matriu
   
     
  • finca matriu, n f
  • es finca matriz, n f

  <Urbanisme>

  Finca a partir de la qual es constitueixen altres finques per mitjà de la segregació, l'agrupació, l'obra nova o la divisió horitzontal.