Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944596   junta consultiva de contractació administrativa <Contractes de l'Administració> junta consultiva de contractació administrativa
   
     
  • junta consultiva de contractació administrativa, n f
  • es junta consultiva de contratación administrativa, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Òrgan consultiu d'una administració pública i del seu sector públic en matèria de contractació administrativa.

  Nota: A l'Estat espanyol hi ha la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat i a Catalunya, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

     
 • 1944904   junta de compensació <Urbanisme> junta de compensació
   
     
  • junta de compensació, n f
  • es junta de compensación, n f

  <Urbanisme>

  Entitat urbanística col·laboradora, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda pels propietaris dels terrenys d'un polígon d'actuació urbanística per a dur-ne a terme la urbanització.

  Nota: La junta de compensació formula el projecte de reparcel·lació i, si escau, el projecte d'urbanització, i gestiona i executa la urbanització completa del polígon d'actuació urbanística que desenvolupa.

     
 • 1944905   junta de concertació <Urbanisme> junta de concertació
   
     
  • junta de concertació, n f
  • es junta de concertación, n f

  <Urbanisme>

  Entitat urbanística col·laboradora que formula el projecte de reparcel·lació i gestiona i executa la urbanització completa d'un polígon d'actuació urbanística, d'acord amb les bases de la concertació que hagin estat aprovades per l'Administració pública actuant.

  Nota: La junta de concertació es constitueix quan hi ha més d'una persona física o jurídica titular de la gestió urbanística integrada per concertació.

     
 • 1944906   junta de conservació <Urbanisme> junta de conservació
   
     
  • junta de conservació, n f
  • es junta de conservación, n f

  <Urbanisme>

  Entitat urbanística col·laboradora constituïda pels propietaris de les finques compreses en un polígon d'actuació urbanística, en els quals recau el deure de conservació de les obres d'urbanització.

     
 • 1944193   junta de contractació <Contractes de l'Administració> junta de contractació
   
     
  • junta de contractació, n f
  • es junta de contratación, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Òrgan col·legiat que té per objecte l'adjudicació dels contractes administratius.

     
 • 1944352   junta de govern local <Organització administrativa> junta de govern local
   
     
  • junta de govern local, n f
  • comissió de govern, n f sin. compl.
  • es comisión de gobierno, n f
  • es junta de gobierno local, n f

  <Organització administrativa>

  Òrgan d'un ajuntament integrat per l'alcalde i per una tercera part, com a màxim, dels regidors, que té la missió de coordinar les funcions executives i de prendre la iniciativa en el govern i l'administració del municipi.

  Nota: Des de l'aprovació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, la comissió de govern s'anomena junta de govern local.

     
 • 1945147   Jurat d'Expropiació de Catalunya <Garantia patrimonial> Jurat d'Expropiació de Catalunya
   
     
  • Jurat d'Expropiació de Catalunya, n m
  • es Jurado de Expropiación de Cataluña, n m

  <Garantia patrimonial>

  Òrgan col·legiat permanent de la Generalitat de Catalunya, de caràcter administratiu i amb independència jeràrquica, al qual correspon la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya, els acords del qual es poden impugnar en la jurisdicció contenciosa administrativa.

     
 • 1944590   jurat d'expropiació forçosa <Garantia patrimonial> jurat d'expropiació forçosa
   
     
  • jurat d'expropiació forçosa, n m
  • es jurado de expropiación forzosa, n m

  <Garantia patrimonial>

  Òrgan administratiu amb funció pericial que, d'acord amb els fulls d'apreuament formulats per les persones expropiades i el beneficiari, decideix executòriament sobre el preu just que correspon als béns o els drets objecte d'una expropiació forçosa.

     
 • 1945426   jurat de concursos <Contractes de l'Administració> jurat de concursos
   
     
  • jurat de concursos, n m
  • es jurado de concursos, n m

  <Contractes de l'Administració>

  Òrgan format per una mesa de contractació més un màxim de cinc personalitats de competència notòria en l'àmbit de què es tracti, que puguin contribuir de manera especial a avaluar les propostes presentades en un concurs de projectes i que participen en les deliberacions amb veu i vot.

     
 • 1944066   jurisdicció contenciosa administrativa <Control de l'Administració> jurisdicció contenciosa administrativa
   
     
  • jurisdicció contenciosa administrativa, n f
  • es jurisdicción contencioso-administrativa, n f

  <Control de l'Administració>

  Ordre jurisdiccional al qual correspon conèixer de les pretensions amb relació a l'activitat administrativa subjecta al dret administratiu, les disposicions de categoria inferior a llei i els decrets legislatius quan superen els límits de la delegació.