Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1945328   legislació bàsica <Fonts de l'ordenament administratiu> legislació bàsica
   
     
  • legislació bàsica, n f
  • es legislación básica, n f

  <Fonts de l'ordenament administratiu>

  Conjunt de lleis de l'Estat espanyol on s'estableixen els principis o mínim comú normatiu que han de respectar les comunitats autònomes en legislar sobre les competències que tenen atribuïdes.

     
 • 2695481   legislació delegada <Fonts de l'ordenament administratiu> legislació delegada
   
     
  • legislació delegada, n f
  • es legislación delegada, n f

  <Fonts de l'ordenament administratiu>

  Conjunt de decrets legislatius que aprova un govern.

     
 • 1945140   legitimació <Control de l'Administració> legitimació
   
     
  • legitimació, n f
  • es legitimación, n f

  <Control de l'Administració>

  Reconeixement com a part demandant de la persona que té una relació amb l'objecte del procés, per drets o interessos propis o de terceres persones que aquesta persona té la facultat o el deure de defensar.

     
 • 1944455   lesió <Procediment administratiu i acte administratiu> lesió
   
     
  • lesió, n f
  • es lesión, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu>

  Dany o disminució patrimonial que es produeix a conseqüència del funcionament normal o anormal d'un servei públic, que pot donar lloc a indemnització si concorren determinats requisits.

     
 • 1944611   licitació <Contractes de l'Administració> licitació
   
     
  • licitació, n f
  • es licitación, n f
  • es puja, n f

  <Contractes de l'Administració>

  Oferiment econòmic que es duu a terme en un procediment d'adjudicació d'un contracte del sector públic.

  Nota: En els contractes menors no hi ha, estrictament, licitació.

     
 • 1944829   llançament <Béns de l'Administració> llançament
   
     
  • llançament, n m
  • es lanzamiento, n m

  <Béns de l'Administració>

  Acció de desallotjar forçosament l'ocupant o les seves pertinences d'un bé immoble que duu a terme una administració pública quan exerceix la potestat de recuperació possessòria o la potestat de desnonament.

     
 • 1945329   llei de bases <Fonts de l'ordenament administratiu> llei de bases
   
     
  • llei de bases, n f
  • es ley de bases, n f

  <Fonts de l'ordenament administratiu>

  Llei aprovada per les Corts Generals o per l'assemblea legislativa d'una comunitat autònoma que estableix l'objecte i l'abast d'una delegació legislativa i els principis i criteris que han de regir-ne l'exercici quan té l'objectiu d'elaborar textos articulats.

     
 • 1945330   llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya <Fonts de l'ordenament administratiu> llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
   
     
  • llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, n f
  • es ley de desarrollo básico del Estatuto de autonomía de Cataluña, n f

  <Fonts de l'ordenament administratiu>

  Llei que regula directament les matèries esmentades a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'aprovació, modificació i derogació de la qual requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text, llevat que l'Estatut n'estableixi una altra.

     
 • 1945331   llei orgànica <Fonts de l'ordenament administratiu> llei orgànica
   
     
  • llei orgànica, n f
  • es ley orgánica, n f
  • fr loi organique, n f
  • en fundamental law, n
  • en organic law, n

  <Fonts de l'ordenament administratiu>

  Llei que desenvolupa drets fonamentals o llibertats públiques, que aprova els estatuts d'autonomia o el règim electoral o regula determinades matèries previstes a la Constitució, i l'aprovació, modificació o derogació de la qual exigeix la majoria absoluta del Congrés dels Diputats en una votació final sobre el conjunt del projecte.

     
 • 1944696   llibre d'edifici <Urbanisme> llibre d'edifici
   
     
  • llibre d'edifici, n m
  • es libro de edificio, n m

  <Urbanisme>

  Conjunt de documents relatius a una obra executada, que inclou la llista identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació i les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici.