Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 1944693   NBE <Urbanisme> NBE
   
     
  • normes bàsiques d'edificació, n f pl
  • NBE, n f pl sigla
  • es normas básicas de edificación, n f pl
  • es NBE, n f pl sigla

  <Urbanisme>

  Conjunt d'exigències tècniques que ha de complir un edifici.

     
 • 1944758   necessitat pública <Dret administratiu general> necessitat pública
   
     
  • necessitat pública, n f
  • es necesidad pública, n f

  <Dret administratiu general>

  Necessitat que es genera perquè hi ha una demanda social que l'Administració pública ha de satisfer i costejar.

     
 • 1945420   negociació col·lectiva <Personal al servei de l'Administració> negociació col·lectiva
   
     
  • negociació col·lectiva, n f
  • es negociación colectiva, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Establiment de convenis, pactes o acords sobre les condicions de treball dels treballadors públics elaborats pels representants dels treballadors públics i els òrgans de representació de les administracions públiques, que han d'estar subjectes als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència.

     
 • 1944082   negociat <Organització administrativa> negociat
   
     
  • negociat, n m
  • es negociado, n m

  <Organització administrativa>

  Unitat administrativa de nivell inferior d'una administració pública integrada dins una secció.

     
 • 1944442   nivell <Personal al servei de l'Administració> nivell
   
     
  • nivell, n m
  • es nivel, n m

  <Personal al servei de l'Administració>

  Conjunt de llocs de treball de funcionari classificats atenent als criteris de titulació, especialització, responsabilitat, competència i comandament.

  Nota: Els llocs de treball del personal laboral d'una administració pública es classifiquen d'acord amb la legislació laboral.

     
 • 1944412   nomenament <Personal al servei de l'Administració> nomenament
   
     
  • nomenament, n m
  • es nombramiento, n m

  <Personal al servei de l'Administració>

  Acte administratiu pel qual, un cop s'han acomplert tots els tràmits del procediment de selecció corresponent, es designa una persona per a un càrrec o una plaça.

  Nota: Un nomenament s'ha de publicar en el diari oficial corresponent.

     
 • 1944077   norma administrativa <Fonts de l'ordenament administratiu> norma administrativa
   
     
  • norma administrativa, n f
  • es norma administrativa, n f

  <Fonts de l'ordenament administratiu>

  Norma continguda en una disposició reglamentària o que se'n desprèn.

     
 • 1944857   norma de planejament urbanístic <Urbanisme> norma de planejament urbanístic
   
     
  • norma de planejament urbanístic, n f
  • es norma de planeamiento urbanístico, n f

  <Urbanisme>

  Instrument de planejament urbanístic general que supleix un pla d'ordenació urbanística municipal en cas de suspensió o de pèrdua de vigència o que en completa les determinacions.

  Nota: Una norma de planejament urbanístic té com a finalitat qualificar el sòl urbà i el sòl no urbanitzable i establir-ne les determinacions amb un grau de precisió suficient per a la gestió del sòl, i té una vigència determinada mentre finalitza la tramitació del pla d'ordenació urbanística municipal.

     
 • 1944524   norma tècnica <Dret administratiu general> norma tècnica
   
     
  • norma tècnica, n f
  • es norma técnica, n f

  <Dret administratiu general>

  Document de referència establert per consens i aprovat per un organisme de normalització reconegut que conté especificacions tècniques per a certs procediments, productes, serveis o activitats fonamentades en els resultats de l'experiència i el desenvolupament tecnològic.

  Nota: Els poders públics poden assumir com a pròpia una norma tècnica mitjançant remissions des de normes jurídiques, la qual cosa és una manifestació de l'autoregulació regulada.

     
 • 1944855   norma urbanística <Urbanisme> norma urbanística
   
     
  • norma urbanística, n f
  • es norma urbanística, n f

  <Urbanisme>

  Norma que forma part d'un pla d'ordenació urbanística i que estableix les determinacions que corresponen a aquest pla, per a cada classe i categoria de sòl.