Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2751951   raó imperiosa d'interès general <Activitat administrativa> raó imperiosa d'interès general
   
     
  • raó imperiosa d'interès general, n f
  • es razón imperiosa de interés general, n f

  <Activitat administrativa>

  Concepte jurídic indeterminat definit i interpretat per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, lligat a l'ordre públic, la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l'equilibri financer del règim de seguretat social, la protecció dels drets, la seguretat i la salut dels consumidors, dels destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de política social i cultural.

     
 • 1944914   reassignació d'efectius <Personal al servei de l'Administració> reassignació d'efectius
   
     
  • reassignació d'efectius, n f
  • es reasignación de efectivos, n f

  <Personal al servei de l'Administració>

  Sistema extraordinari de provisió de llocs de treball que consisteix en l'adscripció d'un funcionari a un lloc de treball de característiques, funcions i retribucions similars a les del lloc que ocupava i que ha estat suprimit com a conseqüència d'un pla d'ocupació.

     
 • 1945374   reclamació de responsabilitat patrimonial <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Garantia patrimonial> reclamació de responsabilitat patrimonial
   
     
  • reclamació de responsabilitat patrimonial, n f
  • es reclamación de responsabilidad patrimonial, n f

  <Procediment administratiu i acte administratiu> , <Garantia patrimonial>

  Escrit que ha de fer un particular a l'Administració pública per iniciar un procediment administratiu de responsabilitat patrimonial quan ha sofert una lesió com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, amb la finalitat d'obtenir una indemnització.

     
 • 1944391   reclamació economicoadministrativa <Control de l'Administració> reclamació economicoadministrativa
   
     
  • reclamació economicoadministrativa, n f
  • es reclamación económico-administrativa, n f

  <Control de l'Administració>

  Mitjà d'impugnació contra els actes d'aplicació dels tributs o dels recàrrecs que s'hi hagin establert i contra els actes d'imposició de sancions tributàries, la resolució del qual correspon a òrgans administratius especials, sovint de caràcter col·legiat.

     
 • 1945376   reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils <Control de l'Administració> reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils
   
     
  • reclamació prèvia a l'exercici de les accions civils, n f
  • es reclamación previa al ejercicio de las acciones civiles, n f

  <Control de l'Administració>

  Escrit que ha de fer una persona a una administració pública abans d'exercir accions en contra seva davant la jurisdicció civil, llevat que una disposició amb rang de llei n'estableixi l'excepció.

     
 • 1945375   reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals <Control de l'Administració> reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals
   
     
  • reclamació prèvia a l'exercici de les accions laborals, n f
  • es reclamación previa al ejercicio de las acciones laborales, n f

  <Control de l'Administració>

  Escrit que ha de fer una persona a una administració pública abans d'exercir accions en contra seva davant la jurisdicció laboral, llevat que una disposició amb rang de llei n'estableixi l'excepció.

     
 • 1945377   reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública <Control de l'Administració> reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública
   
     
  • reclamació prèvia al recurs contra la inactivitat de l'Administració pública, n f
  • es reclamación previa al recurso contra la inactividad de la Administración pública, n f

  <Control de l'Administració>

  Escrit que ha de fer una persona a una administració pública abans de presentar un recurs contenciós administratiu contra la inactivitat d'aquesta administració pública.

     
 • 1944254   rectificació d'errors <Control de l'Administració> rectificació d'errors
   
     
  • rectificació d'errors, n f
  • es rectificación de errores, n f

  <Control de l'Administració>

  Potestat que té una administració pública de rectificar, d'ofici o a instància de part, els errors materials, de fet o aritmètics, dels seus actes administratius, sense modificar-ne el contingut.

     
 • 1944249   recuperació possessòria <Posició jurídica de l'Administració> , <Béns de l'Administració> recuperació possessòria
   
     
  • facultat de recuperació possessòria, n f
  • interdictum proprium [la], n m sin. compl.
  • recuperació possessòria, n f sin. compl.
  • es facultad de recuperación posesoria, n f
  • es interdictum proprium, n m
  • es recuperación posesoria, n f

  <Posició jurídica de l'Administració> , <Béns de l'Administració>

  Potestat d'una administració pública de recuperar per si mateixa la possessió indegudament perduda de béns i drets del seu patrimoni.

  Nota: Interdictum proprium significa literalment 'interdicte del que és propi'.

     
 • 1945085   recurrent <Control de l'Administració> recurrent
   
     
  • recurrent, n m, f
  • es recurrente, n m, f

  <Control de l'Administració>

  Persona que recorre contra una actuació que ha dut a terme una administració pública, davant la mateixa administració pública o davant l'òrgan judicial competent.