Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460930   ejecutor testamentario ejecutor testamentario
   
     
  • marmessor | marmessora, n m, f
  • executor testamentari | executora testamentària, n m, f sin. compl.
  • es albacea
  • es ejecutor testamentario
  • fr exécuteur testamentaire

  Persona nomenada pel testador o l'heretant, en testament, codicil o heretament, perquè tingui cura de complir i executar totalment o parcialment la seva darrera voluntat.

     
 • 461003   emancipación emancipación
   
     
  • emancipació, n f
  • es emancipación
  • fr émancipation

  Acte jurídic pel qual una persona menor adquireix per concessió dels seus pares, amb limitacions, la capacitat d'obrar pròpia d'una persona major d'edat.

     
 • 460786   empleo empleo
   
     
  • empriu, n m
  • es empleo
  • es uso

  Dret a aprofitar o usar una cosa material propietat d'una altra persona, amb una finalitat concreta i limitada.

     
 • 460731   enajenación enajenación
   
     
  • cessió, n f
  • alienació, n f sin. compl.
  • es cesión
  • es enajenación
  • fr aliénation
  • fr cession

  Transmissió que una persona fa d'un dret, d'una obligació o d'un bé a favor d'una altra.

     
 • 460757   encabezamiento encabezamiento
   
     
  • encapçalament, n m
  • es encabezamiento

  Primera part d'un instrument públic, que consta del número de protocol, la qualificació de l'instrument i el lloc i la data de l'atorgament.

     
 • 460833   enfiteusis enfiteusis
   
     
  • cens emfitèutic, n m
  • emfiteusi, n f
  • es censo enfitéutico
  • es enfiteusis

  Dret real de cens que atorga al seu titular, a més del dret a la pensió, els drets de lluïsme i de fadiga.

  Nota: Tradicionalment el cens emfitèutic comportava l'escissió del domini en domini directe, que corresponia al titular del cens, i domini útil, que corresponia al titular de la finca.

     
 • 460856   escisión escisión
   
     
  • escissió, n f
  • es escisión

  Modificació d'una societat per la qual se separen una o més parts del seu patrimoni i es transmeten en bloc, sense liquidació i com a universalitat, a una altra o unes altres societats preexistents o de nova creació, les quals se subroguen en tots els drets i obligacions que resulten dels patrimonis que se separen.

     
 • 460886   escritura escritura
   
     
  • escriptura, n f
  • es escritura
  • fr acte
  • fr écriture
  • en deed
  • en indenture

  Document autoritzat per un notari competent, amb les solemnitats legals i a instància de part interessada, que documenta un acte jurídic, del qual el notari dona fe, que resta incorporat al protocol i queda sota la salvaguarda dels tribunals.

     
 • 460898   escrivanía escrivanía
   
     
  • notaria, n f
  • es escrivanía
  • es notaría
  • fr étude de notaire

  Oficina o despatx on un notari exerceix la seva funció i atén el servei del públic.

  Nota: L'equivalència castellana escrivanía és pròpia d'Hispanoamèrica.

     
 • 460892   escrivano escrivano
   
     
  • notari | notària, n m, f
  • es escrivano
  • es notario
  • fr notaire
  • en notary
  • en notary public

  Funcionari que, en règim professional, exerceix la fe pública extrajudicial i redacta i autoritza documents públics, els conserva i n'expedeix còpies, d'acord amb la voluntat expressada per les persones contractants.

  Nota: L'equivalent castellà escrivano és pròpia d'Hispanoamèrica.