Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460850   mandant mandant
   
     
  • mandant, n m, f
  • es mandante

  Persona que encomana a una altra la realització d'un o més negocis i, sovint, li dona el poder d'obrar en nom seu.

     
 • 460842   mandat mandat
   
     
  • mandat, n m
  • es mandato

  Contracte per raó del qual el mandatari, amb l'acceptació, s'obliga a gestionar els assumptes que el mandant li ha encomanat.

  Nota: El mandat pot ser representatiu, si el mandant ha atorgat al mandatari la seva representació de manera que aquest actua obertament en representació d'aquell, i ordinari, si el mandatari no adverteix als tercers que actua en interès del mandant.

     
 • 460937   mandatari | mandatària mandatari | mandatària
   
     
  • mandatari | mandatària, n m, f
  • es mandatario
  • fr mandataire

  Persona que té l'encàrrec de realitzar un o més negocis d'una altra i, sovint, en té la representació voluntària.

     
 • 460860   manifestació d'herència manifestació d'herència
   
     
  • inventari, n m
  • manifestació d'herència, n f
  • es inventario

  Escriptura en la qual l'hereu accepta formalment l'herència i fa una relació dels béns, els drets i les obligacions que la componen.

     
 • 460930   marmessor | marmessora marmessor | marmessora
   
     
  • marmessor | marmessora, n m, f
  • executor testamentari | executora testamentària, n m, f sin. compl.
  • es albacea
  • es ejecutor testamentario
  • fr exécuteur testamentaire

  Persona nomenada pel testador o l'heretant, en testament, codicil o heretament, perquè tingui cura de complir i executar totalment o parcialment la seva darrera voluntat.

     
 • 460931   marmessor particular | marmessora particular marmessor particular | marmessora particular
   
     
  • marmessor particular | marmessora particular, n m, f
  • es albacea particular
  • fr exécuteur testamentaire désigné à titre particulier

  Marmessor que, existint hereu, ha d'acomplir un o més encàrrecs relatius a l'herència o executar disposicions testamentàries o de l'heretament.

     
 • 460932   marmessor universal | marmessora universal marmessor universal | marmessora universal
   
     
  • marmessor universal | marmessora universal, n m, f
  • es albacea universal
  • fr exécuteur testamentaire désigné à titre universel

  Marmessor que, en absència d'hereu, rep del testador l'encàrrec de lliurar l'herència en la seva totalitat a persones per ell designades o destinar-la a les finalitats expressades en el testament o en la confiança revelada.

     
 • 460953   matriu matriu
   
     
  • matriu, n f
  • es matriz
  • fr minute notarial
  • fr original de l'acte

  Original d'una escriptura o acta signada pels compareixents i el notari que aquest conserva en el protocol, de la qual s'extreuen la primera i successives còpies per a lliurar-les als interessats.

     
 • 460947   memòria testamentària memòria testamentària
   
     
  • memòria testamentària, n f
  • es memoria testamentaria
  • fr dispositions testamentaires
  • fr mémoire

  Instrucció escrita i signada pel testador en al·lusió a un testament anterior en què ordena disposicions que poden referir-se únicament a diners, joies, robes i parament de casa, o bé a obligacions de moderada importància a càrrec dels hereus o els legataris.

     
 • 460784   minuta minuta
   
     
  • minuta, n f
  • es minuta

  Compte d'honoraris que presenta un notari.