Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

 

 

Aquest diccionari recull els termes bàsics més utilitzats en l'àmbit de l'administració electrònica, i també els conceptes més habituals referits a la millora i la simplificació dels processos administratius.

 

Inclou 164 fitxes terminològiques que contenen denominacions en català, castellà, francès i anglès, definicions en català, algunes notes explicatives i la indicació d'àrea temàtica. Els termes corresponen als sis àmbits temàtics següents: infraestructures tecnològiques, tramitació electrònica, seguretat, procediment administratiu, qualitat i planificació estratègica, i anàlisi, millora i simplificació de processos. 

 

L'obra ha estat elaborada pel TERMCAT, que s'ha fet càrrec del treball terminològic, i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que hi ha ofert la col·laboració especialitzada. 

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

Aquest diccionari recull els termes bàsics més utilitzats en l'àmbit de l'administració electrònica, i també els conceptes més habituals referits a la millora i la simplificació dels processos administratius.

 

Inclou 164 fitxes terminològiques que contenen denominacions en català, castellà, francès i anglès, definicions en català, algunes notes explicatives i la indicació d'àrea temàtica. Els termes corresponen als sis àmbits temàtics següents: infraestructures tecnològiques, tramitació electrònica, seguretat, procediment administratiu, qualitat i planificació estratègica, i anàlisi, millora i simplificació de processos. 

 

L'obra ha estat elaborada pel TERMCAT, que s'ha fet càrrec del treball terminològic, i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que hi ha ofert la col·laboració especialitzada. 

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

This dictionary includes the most basic terms related to electronic administration, and the most usual concepts about improvement and simplification of administration processes.

 

It shows 164 files, with Catalan, Spanish, French and English denominations, Catalan definitions and some notes. Terms are classified in these fields: technological infrastructures, electronic procedure, safety, administrative procedure, quality and strategic planning, and analysis, improvement and simplification of processes.

 

The work has been elaborated by TERMCAT, with the collaboration of the Catalan Government’s Ministry of Governance and Institutional Relations).

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/>

 

Last update: 14-12-2018

 

Este diccionario contiene los términos básicos más utilizados en el ámbito de la administración electrónica, y también los conceptos más habituales relacionados con la mejora y la simplificación de los procesos administrativos.

 

Incluye 164 fichas terminológicas con las denominaciones en catalán, castellano, francés e inglés, la definición en catalán, algunas notas explicativas y la indicación de marca temática. Los términos corresponden a seis ámbitos temáticos: infraestructuras tecnológicas, tramitación electrónica, seguridad, procedimiento administrativo, calidad y planificación estratégica, análisis, mejora y simplificación de procesos.

 

La obra ha sido elaborada por TERMCAT, que se ha ocupado del trabajo terminológico, y el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya, que ha ofrecido su colaboración especializada. 

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/>

 

Última actualitzación: 14-12-2018

 

Ce dictionnaire recueille les termes les plus utilisés dans le domaine de l’administration électronique et les concepts les plus habituels en relation à l’amélioration et la simplification des procédés administratifs.

 

Il contient 164 fiches avec les dénominations et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais. Les termes correspondent aux six domaines thématiques suivants: infrastructures technologiques, démarches, sécurité, procédé administratif, qualité et planification stratégique et analyse, amélioration et simplification des procédés administratifs.

  

L’ouvrage a été élaborée par TERMCAT, qui s’est chargé du travail terminologique, avec la collaboration spécialisée du Département des Relations Institutionnelles du Gouvernement Catalan.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.CATALUNYA. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170/>

 

Dernière actualisation: 14-12-2018