Terminologia bàsica dels dispositius mòbils

 

 

Aquest diccionari conté una cinquantena de termes relacionats amb els dispositius mòbils, especialment els telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils, amb la definició en català i equivalents en castellà, francès i anglès. Algunes fitxes també inclouen notes explicatives i il·lustracions.

 

El díptic Gestos tàctils en dispositius mòbils,  en forma de tauleta tàctil, il·lustra una desena de fitxes del diccionari.

 

Tant el recull de termes com el fullet sobre gestos tàctils s'han publicat amb motiu de Mobile World Congress 2014 (MWC) amb la intenció de difondre àmpliament les alternatives catalanes als termes més utilitzats entre els usuaris de dispositius mòbils, en les empreses del sector i en els mitjans de comunicació que es fan ressò de les novetats en aquest sector tecnològic de consum massiu. Pel fort caràcter neològic de la terminologia tractada, aquest diccionari és un producte que roman obert a l'actualització permanent del contingut.

 

L'obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració d'altres organismes de la Generalitat de Catalunya: el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació.

 

Els usuaris d'aquesta terminologia també han pogut fer-hi valuoses aportacions des dels canals de diàleg oberts pel TERMCAT. I, concretament, la terminologia dels gestos tàctils s'ha fixat en el marc d’un projecte col·laboratiu que expliquem en la revista Llengua i Ús.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica dels dispositius mòbils [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/171/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

Aquest diccionari conté una cinquantena de termes relacionats amb els dispositius mòbils, especialment els telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils, amb la definició en català i equivalents en castellà, francès i anglès. Algunes fitxes també inclouen notes explicatives i il·lustracions.

 

El díptic Gestos tàctils en dispositius mòbils,  en forma de tauleta tàctil, il·lustra una desena de fitxes del diccionari.

 

Tant el recull de termes com el fullet sobre gestos tàctils s'han publicat amb motiu de Mobile World Congress 2014 (MWC) amb la intenció de difondre àmpliament les alternatives catalanes als termes més utilitzats entre els usuaris de dispositius mòbils, en les empreses del sector i en els mitjans de comunicació que es fan ressò de les novetats en aquest sector tecnològic de consum massiu. Pel fort caràcter neològic de la terminologia tractada, aquest diccionari és un producte que roman obert a l'actualització permanent del contingut.

 

L'obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració d'altres organismes de la Generalitat de Catalunya: el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació.

 

Els usuaris d'aquesta terminologia també han pogut fer-hi valuoses aportacions des dels canals de diàleg oberts pel TERMCAT. I, concretament, la terminologia dels gestos tàctils s'ha fixat en el marc d’un projecte col·laboratiu que expliquem en la revista Llengua i Ús.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica dels dispositius mòbils [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/171/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

The dictionary gathers about fifty terms related to mobile devices, in particular smartphones and tablets, with their definitions in Catalan and equivalents in Spanish, English and French. Some terms also include notes and illustrations.

 

The leaflet Gestos tàctils en dispositius mòbils (“Touch gestures in mobile devices”) illustrates a selection of terms from the dictionary.

 

Both the dictionary and the leaflet have been published on the occasion of the Mobile World Congress 2014 (MWC). The aim is to spread the Catalan alternatives for the most popular terms among mobile device users, companies and news media. Given the strong neological character of the terminology included, this dictionary will remain open to edition and updates.

 

TERMCAT has carried out this work with the collaboration of several Catalan government departments.

 

Users of this terminology have made very useful contributions through the channels of communication opened by TERMCAT. In particular, touch gestures terminology has been  studied as part of a collaborative project explained in the Catalan publication Llengua Ús.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica dels dispositius mòbils [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/171/>

 

Last update: 29-09-2018

 

Este diccionario contiene unos cincuenta de términos relacionados con los dispositivos móviles, especialmente los teléfonos inteligentes y las tabletas, con la definición en catalán y equivalentes en castellano, francés e inglés. Algunas fichas también incluyen notes explicativas e ilustraciones.

 

El díptico Gestos tàctils en dispositius mòbils ilustra una decena de fichas del diccionario.

 

Tanto el conjunto de términos como el díptico sobre gestos táctiles se han publicado con motivo del Mobile World Congress 2014 (MWC) con la intención de difundir ampliamente las alternativas catalanes a los términos más utilizados entre los usuarios de dispositivos móviles, en las empresas del sector y en los medios de comunicación que se hacen eco de las novedades en este sector tecnológico de consumo masivo. Por el fuerte carácter neológico de la terminología tratada, este diccionario es un producto abierto a la actualización permanente del contenido.

 

La obra ha sido elaborada por TERMCAT con la colaboración de otros organismos de la Generalitat de Catalunya: el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión del Departamento de Presidencia y la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Departamento de Empresa y Ocupación.

 

Los usuarios de esta terminología también han podido hacer valiosas aportaciones desde los canales de dialogo abiertos por TERMCAT. Concretamente, la terminología de los gestos táctiles ha sido fijada en el marco de un proyecto colaborativo que explicamos en la revista Llengua i Ús.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica dels dispositius mòbils [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/171/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

Le dictionnaire contient près de cinquante termes concernant les dispositifs mobiles, particulièrement les téléphones intelligents et les tablettes, avec la définition en catalan et des équivalents en espagnol, français et anglais. Quelques termes incluent aussi des notes et illustrations.

 

Le brochure Gestos tàctils en dispositius mòbils ("Gestes tactiles en dispositifs mobiles") illustre une dizaine de termes du dictionnaire.

 

Le vocabulaire et le brochure sur les gestes tactiles ont été publiés à l’occasion du Mobile World Congress 2014 (MWC) avec l’intention de diffuser largement les alternatives catalanes aux termes le plus utilisés entre les usagers de dispositifs mobiles et dans le media qui se font l'écho des nouveautés de ce secteur technologique de consommation massive. À cause du fort caractère néologique de la terminologie traitée, ce dictionnaire reste ouvert à l’actualisation permanente de son contenu.

 

L’ouvrage a été élaborée par TERMCAT avec la collaboration du plusieurs départements du Gouvernement de la Catalogne.

 

Les usagers de cette terminologie ont pu faire des précieuses contributions des canaux de dialogue ouverts par TERMCAT. Notamment, la terminologie des gestes tactiles a été fixée dans le cadre d’un projet collaboratif qu’on explique dans la revue catalane Llengua i Ús.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia bàsica dels dispositius mòbils [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/171/>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018