Noms de peixos

 

 

© Autoria: Jordi Lleonart

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016 (Primera edició: 2015)

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Aquesta obra, Noms de peixos, és un diccionari descriptiu elaborat per Jordi Lleonart, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT i la col·laboració de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Es complementa amb el diccionari en línia Noms de mamífers marins, elaborat pel mateix autor.

 

Conté prop de 5.150 noms catalans de peixos en correspondència amb uns 1.325 noms científics, presentats en més de 480 fitxes terminològiques referides a tàxons zoològics de l’àmbit de la ictiologia, en què es mostren les fonts de documentació. Cada fitxa inclou les denominacions en català juntament amb els equivalents en castellà, anglès i francès, en alguns casos també en alemany, italià i portuguès, i el nom científic. També inclou, eventualment, notes amb informació sobre procedència i usos de les denominacions catalanes.

 

Atès que es tracta d’un diccionari descriptiu, us recomanem llegir el pròleg de l’autor i la introducció d’aquesta obra per saber què hi podeu trobar i quin valor heu d’atribuir a les denominacions que recull cadascuna de les fitxes.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Presentació de l’autor

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

 TERMCAT

 

Amb la col·laboració de:

Institut d'Estudis Catalans                    

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

LLEONART, Jordi. Noms de peixos [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/173/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Autoria: Jordi Lleonart

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016 (Primera edició: 2015)

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Aquesta obra, Noms de peixos, és un diccionari descriptiu elaborat per Jordi Lleonart, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT i la col·laboració de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Es complementa amb el diccionari en línia Noms de mamífers marins, elaborat pel mateix autor.

 

Conté prop de 5.150 noms catalans de peixos en correspondència amb uns 1.325 noms científics, presentats en més de 480 fitxes terminològiques referides a tàxons zoològics de l’àmbit de la ictiologia, en què es mostren les fonts de documentació. Cada fitxa inclou les denominacions en català juntament amb els equivalents en castellà, anglès i francès, en alguns casos també en alemany, italià i portuguès, i el nom científic. També inclou, eventualment, notes amb informació sobre procedència i usos de les denominacions catalanes.

 

Atès que es tracta d’un diccionari descriptiu, us recomanem llegir el pròleg de l’autor i la introducció d’aquesta obra per saber què hi podeu trobar i quin valor heu d’atribuir a les denominacions que recull cadascuna de les fitxes.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Presentació de l’autor

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Edició i assessorament:

 TERMCAT

 

Amb la col·laboració de:

Institut d'Estudis Catalans                    

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

LLEONART, Jordi. Noms de peixos [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/173/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Author: Jordi Lleonart

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2016 (First edition: 2015)

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

In collaboration with: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

This dictionary, Noms de peixos (“Names of fishes”), is a descriptive work elaborated by Jordi Lleonart, with TERMCAT’s terminological advice and the collaboration of the Biology Section of the Institute for Catalan Studies. It is complemented by the online dictionary Noms de mamífers marins ('Names of marine mammals').

 

It includes 5150 Catalan names for fishes corresponding to 1325 scientific names, referred to the field of icthyology, presented in more than 480 terminological entries referred to zoological taxa, with the documentation sources. Each entry gathers the Catalan denominations, the equivalents in Spanish, English and French, sometimes also in Deustch, Italian and Portuguese, and the scientific name. It also features some notes with information about the origins and uses of Catalan names.

 

As it is a descriptive dictionary, we recommend consulting the preface and the introduction of this book to find out which data can be consulted and which value should be attributed to the denominations in each entry.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Authors' presentation

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

 

Publisher and adviser: 

TERMCAT

 

In collaboration with: 

Institut d'Estudis Catalans

 

 

 

LLEONART, Jordi. Noms de peixos [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/173/>

 

Last update: 29-09-2018

 

© Autoría: Jordi Lleonart

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2016 (Primera edición: 2015)

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

Con la colaboración de: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Esta obra, Noms de peixos ('Nombres de peces’) es un diccionario descriptivo elaborado por Jordi Lleonart, con el asesoramiento terminológico de TERMCAT y la colaboración de la Sección de Ciencias Biológicas del Institut d’Estudis Catalans. Se complementa con el diccionario en línea Noms de mamífers marins (‘Nombres de mamíferos marinos’).

 

Contiene cerca de 5.150 nombres catalanes de peces en correspondencia con unos 1.325 nombres científicos, presentados en más de 480 fichas terminológicas referidas a taxones zoológicos del ámbito de la ictiología, en las cuales se muestran las fuentes de documentación. Cada ficha incluye las denominaciones en catalán junto con los equivalentes en castellano, inglés y francés, en algunos casos también en alemán, italiano y portugués, y el nombre científico. También incluye, eventualmente, notas con información sobre procedencia y usos de les denominaciones catalanas.

 

Por tratarse de un diccionario descriptivo, recomendamos consultar el prólogo del autor y la introducción de esta obra para saber qué puede encontrarse y qué valor hay que atribuir a las denominaciones que presenta cada ficha.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Presentación del autor

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Edición y asesoramiento:

TERMCAT

 

Con la colaboración de: 

Institut d'Estudis Catalans

 

  

LLEONART, Jordi. Noms de peixos [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/173/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

© Auteur : Jordi Lleonart

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2016 (Première édition : 2015)

Avec l’assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

En collaboration avec : Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències Biològiques

 

 

Ce dictionnaire, Noms de peixos (« Noms de poissons»), est une œuvre descriptive élaborée par Jordi Lleonart, avec la assistance terminologique de TERMCAT et la collaboration de la Section de Sciences Biologiques de l’Institut d’Études Catalans. Cette oeuvre supplemènte le dictionnaire en ligne Noms de mamífers marins («Noms de mammifères marins»).

 

Il contient 5 150 désignations catalanes qui correspondent à 1 325 noms scientifiques de poissons, présentées en plus de 480 fiches terminologiques concernant taxons zoologiques d’ichtyologie, avec les sources de documentation. Chaque fiche comprend les désignations catalanes, les équivalents en espagnol, anglais et français, et dans certaines fiches terminologiques aussi en allemand, italien et portugais, et le nom scientifique. Il inclut aussi quelques notes avec information sur l’origine et utilisation des noms catalans.

 

Puis que c’est un dictionnaire descriptif, nous vous recommandons de consulter la préface et l'introduction de ce livre pour savoir ce qui peut être trouvée et quelle valeur devrait être attribuée aux différentes désignations.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Présentation de l’auteur

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Édition et assistance :

 TERMCAT

 

En collaboration avec :

Institut d'Estudis Catalans      

 

 

LLEONART, Jordi. Noms de peixos [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/173/>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018