Tesaurus de termes de recerca

 

 

© Autors: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Secretaria d’Universitats i Recerca; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

 

 

Aquest producte terminològic en línia aplega prop de vint mil termes corresponents a les paraules clau i els termes relacionats que s'utilitzen per a l'avaluació de les propostes i sol·licituds d'ajuts en l'àmbit de la recerca que es presenten a les convocatòries de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya).

 

Els termes recollits corresponen a diversos àmbits del coneixement que es representen en l'arbre de camp adjunt, amb una estructura de tesaurus. El treball de recopilació de termes per àmbits no ha estat exhaustiu sinó fruit de les necessitats detectades en relació amb l'etiquetatge de les propostes i sol·licituds en cada àmbit concret; per això també, el nombre de termes recollits en cada cas és desigual. Es preveu d'anar actualitzant el producte d'acord amb les necessitats que sorgeixin en les noves convocatòries d'ajuts en l'àmbit de la  recerca.

 

Cada fitxa conté les denominacions en català i, majoritàriament, en anglès, tot i que en alguns casos també s'inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació i, si escau, la indicació de "paraula clau". 

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre "Text de la consulta" (en qualsevol dels idiomes del diccionari). Per mitjà de l'accés temàtic es poden consultar els termes adscrits a cada una de les branques del tesaurus, tenint en compte que les àrees més genèriques recullen només la terminologia que no s’ha pogut classificar en les àrees específiques corresponents.

 

 

Pròleg d'Antoni Castellà i Clavé, secretari d'Universitats i Recerca

Pròleg d'Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística

Equip de treball

Arbre de camp

 

 

Autors:

Secretaria d'Universitats i RecercaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. SECRETARIA D’UNIVERSITATS I RECERCA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Tesaurus de termes de recerca [en línia]. Barcelona, TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/176/>

 

Darrera actualització: 11-04-2016

 

© Autors: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Secretaria d’Universitats i Recerca; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

 

 

Aquest producte terminològic en línia aplega prop de vint mil termes corresponents a les paraules clau i els termes relacionats que s'utilitzen per a l'avaluació de les propostes i sol·licituds d'ajuts en l'àmbit de la recerca que es presenten a les convocatòries de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya).

 

Els termes recollits corresponen a diversos àmbits del coneixement que es representen en l'arbre de camp adjunt, amb una estructura de tesaurus. El treball de recopilació de termes per àmbits no ha estat exhaustiu sinó fruit de les necessitats detectades en relació amb l'etiquetatge de les propostes i sol·licituds en cada àmbit concret; per això també, el nombre de termes recollits en cada cas és desigual. Es preveu d'anar actualitzant el producte d'acord amb les necessitats que sorgeixin en les noves convocatòries d'ajuts en l'àmbit de la  recerca.

 

Cada fitxa conté les denominacions en català i, majoritàriament, en anglès, tot i que en alguns casos també s'inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació i, si escau, la indicació de "paraula clau". 

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre "Text de la consulta" (en qualsevol dels idiomes del diccionari). Per mitjà de l'accés temàtic es poden consultar els termes adscrits a cada una de les branques del tesaurus, tenint en compte que les àrees més genèriques recullen només la terminologia que no s’ha pogut classificar en les àrees específiques corresponents.

 

 

Pròleg d'Antoni Castellà i Clavé, secretari d'Universitats i Recerca

Pròleg d'Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística

Equip de treball

Arbre de camp

 

 

Autors:

Secretaria d'Universitats i RecercaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. SECRETARIA D’UNIVERSITATS I RECERCA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Tesaurus de termes de recerca [en línia]. Barcelona, TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/176/>

 

Darrera actualització: 11-04-2016

 

© Authors: Government of Catalonia. Ministry of Economy and Knowledge. Secretaria d’Universitats i Recerca; TERMCAT, Terminology Centre

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

 

 

This terminological product online includes nearly twenty thousand words corresponding to keywords and related terms used for the evaluation of proposals and grant applications in the field of research presented at calls for the Agency for Management of University and Research (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR) of the Ministry of University and Research (Ministry of Economy and Knowledge of the Government of Catalonia).

 

The terms included correspond to different areas of knowledge represented in the tree of the field enclosed, structured as a thesaurus. The work of collecting terms for areas was not exhaustive but the result of the needs identified in relation to the labelling of the proposals and applications in each specific area; so too, the number of terms included in each case varies. It is expected the update the product according to the needs that arise in new grants awarded in the field of research.

 

Each record contains the names in Catalan and, mostly, in English, although in some cases also include equivalents in Spanish, French and German, and definitions. In addition, each term presents the thematic area and, where appropriate, an indication of "keyword".

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up either by the alphabetical list of all names (for each language of the dictionary), or make simple and advanced searches directly to the query text box (in any language). Using the Accés temàtic ('Thematic access') in Catalan, terms are presented assigned to each of the branches of the thesaurus.

 

 

Presentation of Antoni Castellà i Clavé, secretary of University and Research

Presentation of Ester Franquesa i Bonet, director of Linguistic Policy

Work team

Concept diagram

 

 

Authors:

Secretaria d'Universitats i RecercaTERMCAT

 

 

Publisher:

TERMCAT

 

 

CATALUNYA. SECRETARIA D’UNIVERSITATS I RECERCA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Tesaurus de termes de recerca [en línia]. Barcelona, TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/176/>

 

 

Last update: 11-04-2016