Terminologia electoral bàsica

 

 

La Terminologia electoral bàsica recull 129 termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries.

 

L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en el projecte el Departament de Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el qual ha aportat informació documental.

 

Aquest diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que utilitzen la terminologia electoral, ja sigui en àmbits teòrics o acadèmics, ja sigui en àmbits de divulgació. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Bibliografia

 

Més documentació sobre el projecte:
Informació sobre la sessió de normalització de termes de l’àmbit electoral

Article del diari digital Núvol sobre el diccionari

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia electoral bàsica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

La Terminologia electoral bàsica recull 129 termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries.

 

L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en el projecte el Departament de Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el qual ha aportat informació documental.

 

Aquest diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que utilitzen la terminologia electoral, ja sigui en àmbits teòrics o acadèmics, ja sigui en àmbits de divulgació. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Bibliografia

 

Més documentació sobre el projecte:
Informació sobre la sessió de normalització de termes de l’àmbit electoral

Article del diari digital Núvol sobre el diccionari

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia electoral bàsica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

The Terminologia electoral bàsica (‘Basic Electoral Terminology’) defines 129 terms related to election processes and electoral systems. Each term offers the denominations and definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French and English. Some terms also provide conceptual notes.

 

TERMCAT has produced this dictionary in collaboration with the Catalan Government’s Ministry of Governance and Institutional Relations. The Spanish-Language Department of the Directorate-General for Translation at the European Commission also took part in the project and provided TERMCAT with bibliographical references.

 

Clicking on Consulta de termes (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: either using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta (‘Text search’).

 

 

Crèdits

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia electoral bàsica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/>

 

Last update: 12-02-2019

 

La Terminología electoral básica define 129 términos relacionados con el proceso y los sistemas electorales. Cada término incluye las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, francés e inglés, y, en algún caso, notas complementarias.

 

Este diccionario ha sido elaborado por TERMCAT con la colaboración del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalidad de Cataluña. También ha participado en el proyecto el Departamento de Lengua Española de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, que ha aportado información documental.

 

Desde la pestaña Consulta de termes (‘Consulta de términos’) se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta (‘Texto de la consulta’) en cualquiera de los idiomas del diccionario.

 

 

Crèdits

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia electoral bàsica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/>

 

Última actualitzación: 12-02-2019

 

La Terminologia electoral bàsica (‘Terminologie électorale basique’) recueille 129 termes relatifs au processus et aux systèmes électoraux. Chaque terme inclut les dénominations et la définition en catalan, les équivalents en espagnol, français et anglais, et, éventuellement, des notes complémentaires.

 

Le dictionnaire a été élaboré par TERMCAT avec la collaboration du Ministère de les Relations Institutionnelles de la Catalogne. Le Département de la Langue Espagnole de la Direction Générale de Traduction de la Commission Européenne, qui a fourni d’information documentaire, a aussi participé au projet.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Crèdits

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia electoral bàsica [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/>

 

Dernière actualisation: 12-02-2019