Nomenclatura de gestió universitària (XVU)

 

 

© Autoria: Xarxa Vives d’universitats

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el grup de treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

 

L'origen d'aquest treball va ser la traducció a l'anglès de tots el termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es van sumar al projecte. Posteriorment es van afegir entrades que, encara que no presentaven problemes de traducció, donaven completesa al treball. La versió que ara en publiquem s’actualitzarà periòdicament amb noves entrades.

 

Actualment el diccionari conté 465 termes de l’àmbit de la gestió universitària. Els articles contenen equivalències en castellà i anglès, i notes quan escau.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de la Nomenclatura de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions per a cada un dels idiomes de la Nomenclatura; mitjançant l’accés temàtic en català i anglès (per exemple, “òrgans de govern / governing bodies”), o mitjançant cerques simples o avançades, directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües incloses en aquest producte.

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

XARXA VIVES D’UNIVERSITATS. Nomenclatura de gestió universitària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/180/>

 

Darrera actualització: 19-10-2017

 

© Autoria: Xarxa Vives d’universitats

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el grup de treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

 

L'origen d'aquest treball va ser la traducció a l'anglès de tots el termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats i que eren conceptes que no tenien una equivalència clara en anglès. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats. Així va començar el projecte de fer una nomenclatura de la gestió universitària compartida entre les universitats que es van sumar al projecte. Posteriorment es van afegir entrades que, encara que no presentaven problemes de traducció, donaven completesa al treball. La versió que ara en publiquem s’actualitzarà periòdicament amb noves entrades.

 

Actualment el diccionari conté 465 termes de l’àmbit de la gestió universitària. Els articles contenen equivalències en castellà i anglès, i notes quan escau.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de la Nomenclatura de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions per a cada un dels idiomes de la Nomenclatura; mitjançant l’accés temàtic en català i anglès (per exemple, “òrgans de govern / governing bodies”), o mitjançant cerques simples o avançades, directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües incloses en aquest producte.

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

XARXA VIVES D’UNIVERSITATS. Nomenclatura de gestió universitària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/180/>

 

Darrera actualització: 19-10-2017

 

© Author: The Vives Network

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

This dictionary results from the collaboration between the Vives Network and the TERMCAT, Terminology Centre. Its aim is to provide an online version of the work carried out by the Language Committee of the Vives Network through the working group on Terminology and Nomenclature, comprising specialists from the language services of the Network’s 14 universities.

 

This work began with the translation into English of all those terms and concepts in documents such as regulations and other institutional texts produced by these universities, and which had no direct or clear equivalence in English. Each university had found its own particular solutions to these issues, but it was thought necessary to agree to, and make available, a set of common terms for all the universities in the Vives Network. This in turn gave rise to the production of a university-administration nomenclature shared amongst those universities that joined the project. Subsequently, other terms were added that—whilst not in themselves of a problematic nature as far as their translation was concerned—helped to give a sense of completeness to the project. The version that we publish here will be periodically updated with new terms, as the need arises.

 

Currently, the dictionary contains 465 terms from the ambit of university administration. The entries contain equivalences in Spanish and English, and provide notes on usage when this is thought necessary.

 

From the tab titled “Consulta de termes” (Consult Terms), you can access the entries in three distinct ways: through the alphabetical list of all terms for each one of the languages in the Nomenclature; thematically, on both Catalan and English (for example, “òrgans de govern/governing bodies”); or through simple or advanced searches entered directly into the “Text de la consulta” word-and-phrase search box. This latter search type can be made in any of the languages included in the dictionary.

 

 

Work team

Bibliography

 

 

XARXA VIVES D’UNIVERSITATS. Nomenclatura de gestió universitària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/180/>

 

Last update: 19-10-2017