Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 2906670   academic minor(mínor) <Criteris d'especialitat > Ciències socials> academic minor(mínor)
   
     
  • MÍNOR O MENCIÓ?
  • es mención (menció), n f
  • es minor (mínor), n m
  • fr mineure (mínor), n f
  • en academic minor (mínor), n
  • en minor (mínor), n

  <Criteris d'especialitat > Ciències socials>

  Tant mínor (nom masculí) com menció (nom femení) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

  - Un mínor (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT i ja utilitzada en diverses universitats catalanes) és una formació dels estudis de grau que és complementària perquè pertany a una àrea de coneixement diferent de l'àrea principal d'aquests estudis.
  . Es tracta d'una adaptació a l'ortografia catalana d'un manlleu de l'anglès procedent del llatí minor, -oris. La presència de l'accent porta a una pronúncia propera a la pronúncia llatina en comptes de la pronúncia anglesa (que modifica el valor de la primera vocal).
  . L'equivalent castellà és minor; el francès, mineure, i els anglesos, academic minor i minor.
  Ex.: Un estudiant de grau d'història amb un mínor en anglès professional.

  - Una menció (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT i ja utilitzada en els títols oficials dels estudis de grau) és una formació dels estudis de grau especialitzada en una àrea de coneixement que és pròpia d'aquests estudis.
  . L'equivalent castellà és mención.
  Ex.: Un estudiant del grau d'història amb una menció en història contemporània.

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de mínor i menció al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Formació universitària: mínor o menció?, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/118/).

     
 • 3204763   active packaging(envàs actiu) <Criteris d'especialitat > Indústria. Energia> , <Criteris d'especialitat > Transports> active packaging(envàs actiu)
   
     
  • ENVÀS ACTIU O ENVÀS INTEL·LIGENT?
  • es envase activo (envàs actiu), n m
  • es envase inteligente (envàs intel·ligent), n m
  • fr emballage actif (envàs actiu), n m
  • fr emballage intelligent (envàs intel·ligent), n m
  • en active packaging (envàs actiu), n
  • en intelligent packaging (envàs intel·ligent), n
  • en smart packaging (envàs intel·ligent), n

  <Criteris d'especialitat > Indústria. Energia> , <Criteris d'especialitat > Transports>

  Tant envàs actiu com envàs intel·ligent (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

  - Un envàs actiu (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un envàs alimentari que absorbeix substàncies que podrien deteriorar el producte o n'emet d'altres que ajuden a conservar-lo, gràcies a productes incorporats a la matriu de l'envàs, en etiquetes o en petites bosses. Aquest tipus d'envàs serveix per a preservar la qualitat i el bon estat dels aliments.
  . L'equivalent castellà és envase activo; el francès, emballage actif, i l'anglès, active packaging.

  - Un envàs intel·ligent (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un envàs alimentari que proporciona informació sobre la seva atmosfera interior o sobre el producte que conté, per mitjà de dispositius integrats a l'envàs que són sensibles a les modificacions biològiques, tèrmiques o gasoses; serveix, doncs, per a controlar la qualitat i l'estat dels aliments.
  . L'equivalent castellà és envase inteligente; el francès, emballage intelligent, i l'anglès, intelligent packaging.

  Els motius de la tria de envàs actiu i envàs intel·ligent són els següents:
  (1) Són formes descriptives i lingüísticament adequades, ja que l'adjectiu actiu fa referència a la capacitat de l'envàs d'interactuar amb el seu contingut i l'adjectiu intel·ligent fa referència de manera figurada a la capacitat de saber quines són les condicions del contingut.
  (2) Són formes utilitzades habitualment dins l'àmbit, tal com testimonien els textos especialitzats.
  (3) Les llengües veïnes fan servir formes anàlogues.
  (4) Tenen l'aval dels especialistes del sector consultats.

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de envàs actiu i envàs intel·ligent al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Els envasos també evolucionen, fins i tot els que tenen nom llatí, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/239/).

     
 • 2906676   acupressure(digitopressió) <Criteris d'especialitat > Ciències de la salut> acupressure(digitopressió)
   
     
  • DIGITOPRESSIÓ, DIGITOPUNTURA, DIGITIPRESSIÓ, DIGITIPUNTURA O ACUPRESSIÓ?
  • es acupresión (digitopressió), n f
  • es digitopresión (digitopressió), n f
  • es digitopuntura (digitopressió), n f
  • fr acupression (digitopressió), n f
  • fr digipuncture (digitopressió), n f
  • fr digitopression (digitopressió), n f
  • fr digitopuncture (digitopressió), n f
  • it digitopressione (digitopressió), n f
  • en acupressure (digitopressió), n

  <Criteris d'especialitat > Ciències de la salut>

  Es considera que les formes adequades són digitopressió i digitopuntura (totes dues, noms femenins), i no *digitipressió, *acupressió ni *digitipuntura.

  Els motius de la tria de digitopressió i digitopuntura (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT) són els següents:
  (1) Formalment estan ben construïdes: digitopressió està creada amb la forma prefixada d'origen llatí digito- ('dit') i el nom pressió, i digitopuntura, amb la mateixa forma prefixada i el nom puntura, ja utilitzat en el terme paral·lel acupuntura.
  (2) Conceptualment són adequades: digitopressió indica que es fa pressió amb els dits, i digitopuntura, que es tracta d'una variant de l'acupuntura practicada amb els dits.

  En canvi, *digitipressió, *digitipuntura i *acupressió presenten problemes:
  - *Digitipressió i *digitipuntura estan construïdes amb la forma prefixada digiti-, tot i que la vocal d'enllaç -i es reserva per als casos en què la forma prefixada s'adjunta a una forma sufixada llatina (ex., herbicida, caducifoli). Sent pressió i puntura paraules pròpies del català, és més adequada la vocal d'enllaç -o: digitopuntura, digitopressió.
  - *Acupressió, calc de l'anglès acupression, resulta conceptualment poc adequada, ja que podria fer pensar que es tracta de fer pressió amb agulles i justament en aquesta tècnica no s'utilitzen agulles.

  La digitopressió, o la digitopuntura, és la tècnica terapèutica de massatge que estimula determinats punts del cos, generalment els mateixos punts que l'acupuntura, fent-hi pressió amb els dits; de vegades, la pressió no es fa amb els dits sinó amb els artells, els punts, els palmells o els colzes.

  Nota: 1. Alguns especialistes consideren que digitopressió i digitopuntura no són exactament sinònims: digitopressió s'aplicaria a tota tècnica de pressió amb els dits, i digitopuntura, a la digitopressió feta en els mateixos punts que l'acupuntura. Tot i això, la digitopressió generalment es fa seguint els punts de l'acupuntura, de manera que aquesta distinció sembla innecessària.

  Nota: 2. Podeu consultar la fitxa completa de digitopressió al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Digitopressió, digitipressió, acupressió, digitopuntura o digitipuntura?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/115/).

  Nota: 3. Per a ampliar la informació sobre la composició culta, podeu consultar el document Formació de termes amb elements cultes a l'apartat "Criteris i metodologia" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/docs/docs/FormacioElementsCultes.pdf).

     
 • 2906732   ad hoc interpreting(interpretació d'enllaç) <Criteris d'especialitat > Llengua. Literatura> ad hoc interpreting(interpretació d'enllaç)
   
     
  • TRADUCCIÓ A LA VISTA, INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA, TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA, INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ O INTERPRETACIÓ A CAU D'ORELLA?
  • es interpretación ad hoc (interpretació d'enllaç), n f
  • es interpretación bilateral (interpretació d'enllaç), n f
  • es interpretación consecutiva (interpretació consecutiva), n f
  • es interpretación de enlace (interpretació d'enllaç), n f
  • es interpretación simultánea (interpretació simultània), n f
  • es interpretación susurrada (interpretació a cau d'orella), n f
  • es traducción a la vista (traducció a la vista), n f
  • es traducción a vista (traducció a la vista), n f
  • es traducción consecutiva (interpretació consecutiva), n f
  • es traducción simultánea (interpretació simultània), n f
  • fr chuchotage (interpretació a cau d'orella), n m
  • fr interprétation ad hoc (interpretació d'enllaç), n f
  • fr interprétation chuchotée (interpretació a cau d'orella), n f
  • fr interprétation consécutive (interpretació consecutiva), n f
  • fr interprétation de liaison (interpretació d'enllaç), n f
  • fr interprétation en consécutive (interpretació consecutiva), n f
  • fr interprétation par chuchotage (interpretació a cau d'orella), n f
  • fr interprétation simultanée (interpretació simultània), n f
  • fr traduction à vue (traducció a la vista), n f
  • fr traduction consécutive (interpretació consecutiva), n f
  • fr traduction simultanée (interpretació simultània), n f
  • en ad hoc interpreting (interpretació d'enllaç), n
  • en chuchotage (interpretació a cau d'orella), n
  • en consecutive interpretation (interpretació consecutiva), n
  • en consecutive interpreting (interpretació consecutiva), n
  • en consecutive translation (interpretació consecutiva), n
  • en elbow interpretation (interpretació a cau d'orella), n
  • en liaison interpretation (interpretació d'enllaç), n
  • en liaison interpreting (interpretació d'enllaç), n
  • en sight translation (traducció a la vista), n
  • en simultaneous interpretation (interpretació simultània), n
  • en simultaneous interpreting (interpretació simultània), n
  • en simultaneous translation (interpretació simultània), n
  • en whispered interpretation (interpretació a cau d'orella), n
  • en whispered interpreting (interpretació a cau d'orella), n

  <Criteris d'especialitat > Llengua. Literatura>

  Tant traducció a la vista, com interpretació simultània i traducció simultània, com interpretació consecutiva, com interpretació d'enllaç i com interpretació a cau d'orella (tot, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

  - La traducció a la vista (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un tipus de traducció en què el traductor fa una traducció oral a la llengua d'arribada d'un text expressat per escrit en la llengua de partida, generalment sense temps de preparació prèvia.
  . Els equivalents castellans són traducción a la vista i traducción a vista; el francès, traduction à vue, i l'anglès, sight translation.

  - La interpretació simultània, o el sinònim complementari traducció simultània (totes dues formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret va traduint el discurs a mesura que l'orador el pronuncia, generalment amb l'ajuda de mitjans tècnics específics d'audiovisió.
  . Els equivalents castellans són interpretación simultánea i traducción simultánea; els francesos, interprétation simultanée i traduction simultanée, i els anglesos, simultaneous interpretation, simultaneous interpreting i simultaneous translation.

  - La interpretació consecutiva (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret, situat al costat de l'orador, tradueix el seu discurs davant del públic a continuació de cada fragment discursiu, a partir de les notes que ha anat prenent.
  . Els equivalents castellans són interpretación consecutiva i traducción consecutiva; els francesos, interprétation consécutive, interprétation en consécutive i traduction consécutive, i els anglesos, consecutive interpretation, consecutive interpreting i consecutive translation.

  - La interpretació d'enllaç (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus d'interpretació en què l'intèrpret fa possible el diàleg entre dues o més persones que parlen dues llengües diferents traduint les intervencions de cadascuna.
  . Els equivalents castellans són interpretación ad hoc, interpretación bilateral i interpretación de enlace; els francesos, interprétation ad hoc i interprétation de liaison, i els anglesos, ad hoc interpreting, liaison interpretation i liaison interpreting.

  Finalment, la interpretació a cau d'orella (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un tipus específic d'interpretació simultània en què l'intèrpret, situat al costat dels destinataris, tradueix el discurs de l'orador en veu baixa.
  . La denominació interpretació a cau d'orella té una motivació similar al manlleu del francès chuchotage (de chuchoter, 'xiuxiuejar'), que és com se sol anomenar
  . L'equivalent castellà és interpretación susurrada; els francesos, chuchotage i interprétation chuchotée, i els anglesos, chuchotage, elbow interpretation, whispered interpretation i whispered interpreting.

  Nota: 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa TRADUCCIÓ O INTERPRETACIÓ?

  Nota: 2. Podeu consultar les fitxes completes de tots aquestes termes al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Nous mots per a interpretar, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/148/).

     
 • 3139391   adaptive design(disseny web adaptatiu) <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació> adaptive design(disseny web adaptatiu)
   
     
  • DISSENY WEB ADAPTATIU O DISSENY WEB RESPONSIU?
  • es diseño web adaptativo (disseny web adaptatiu), n m
  • es diseño web responsivo (disseny web responsiu), n m
  • en adaptive design (disseny web adaptatiu), n
  • en adaptive web design (disseny web adaptatiu), n
  • en responsive design (disseny web responsiu), n
  • en responsive web design (disseny web responsiu), n

  <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tant disseny web adaptatiu com disseny web responsiu (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents, ja que designen tècniques diferents d'adaptació dels llocs web:

  - El disseny web adaptatiu permet adaptar el format dels continguts d'un lloc web a les característiques d'uns dispositius i unes pantalles d'accés concrets, gràcies a la detecció de les seves característiques i a la selecció de la versió del codi del web més adequat entre els diversos codis predeterminats.
  . La denominació disseny web adaptatiu és un calc de l'anglès adaptive web design, que és un terme d'autor creat pel dissenyador Aaron Gustafson.
  . L'equivalent castellà és diseño web adaptativo, i els anglesos, adaptive disegn i adaptive web design.

  - El disseny web responsiu permet adaptar el format dels continguts d'un lloc web a les característiques de qualsevol dispositiu o pantalla d'accés, gràcies a determinades solucions tècniques que parteixen d'una versió única del codi.
  . La denominació disseny web responsiu és un calc de l'anglès responsvie web design, que és també un terme d'autor creat pel dissenyador i desenvolupador Ethan Marcotte.
  . L'equivalent castellà és diseño web responsivo, i els anglesos, responsive design i responsive web design.

  Nota: 1. L'adjectiu responsiu -iva també s'utilitza en àmbits lligats a la salut per a traduir l'adjectiu anglès responder, que fa referència a la resposta davant d'un estímul concret.
  Ex.: responsiu -iva (IMMUNOLOGIA 'Dit de la cèl·lula o l'organisme que expressa una resposta immunitària en ser estimulat per un antigen concret') | no responsiu -iva (IMMUNOLOGIA 'Dit de la cèl·lula o l'organisme que no respon a un estímul antigènic o hi respon de forma deficient') | responsiu -iva al placebo (FARMACOLOGIA 'Dit de la persona que presenta una resposta associada a la presa d'un placebo')

  Nota: 2. Podeu consultar les fitxes completes de disseny web adaptatiu i disseny web responsiu al Cercaterm.

     
 • 3139391   adaptive web design(disseny web adaptatiu) <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació> adaptive web design(disseny web adaptatiu)
   
     
  • DISSENY WEB ADAPTATIU O DISSENY WEB RESPONSIU?
  • es diseño web adaptativo (disseny web adaptatiu), n m
  • es diseño web responsivo (disseny web responsiu), n m
  • en adaptive design (disseny web adaptatiu), n
  • en adaptive web design (disseny web adaptatiu), n
  • en responsive design (disseny web responsiu), n
  • en responsive web design (disseny web responsiu), n

  <Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació>

  Tant disseny web adaptatiu com disseny web responsiu (tots dos, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents, ja que designen tècniques diferents d'adaptació dels llocs web:

  - El disseny web adaptatiu permet adaptar el format dels continguts d'un lloc web a les característiques d'uns dispositius i unes pantalles d'accés concrets, gràcies a la detecció de les seves característiques i a la selecció de la versió del codi del web més adequat entre els diversos codis predeterminats.
  . La denominació disseny web adaptatiu és un calc de l'anglès adaptive web design, que és un terme d'autor creat pel dissenyador Aaron Gustafson.
  . L'equivalent castellà és diseño web adaptativo, i els anglesos, adaptive disegn i adaptive web design.

  - El disseny web responsiu permet adaptar el format dels continguts d'un lloc web a les característiques de qualsevol dispositiu o pantalla d'accés, gràcies a determinades solucions tècniques que parteixen d'una versió única del codi.
  . La denominació disseny web responsiu és un calc de l'anglès responsvie web design, que és també un terme d'autor creat pel dissenyador i desenvolupador Ethan Marcotte.
  . L'equivalent castellà és diseño web responsivo, i els anglesos, responsive design i responsive web design.

  Nota: 1. L'adjectiu responsiu -iva també s'utilitza en àmbits lligats a la salut per a traduir l'adjectiu anglès responder, que fa referència a la resposta davant d'un estímul concret.
  Ex.: responsiu -iva (IMMUNOLOGIA 'Dit de la cèl·lula o l'organisme que expressa una resposta immunitària en ser estimulat per un antigen concret') | no responsiu -iva (IMMUNOLOGIA 'Dit de la cèl·lula o l'organisme que no respon a un estímul antigènic o hi respon de forma deficient') | responsiu -iva al placebo (FARMACOLOGIA 'Dit de la persona que presenta una resposta associada a la presa d'un placebo')

  Nota: 2. Podeu consultar les fitxes completes de disseny web adaptatiu i disseny web responsiu al Cercaterm.

     
 • 2906709   adgaming(ludopublicitat) <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> , <Criteris d'especialitat > Ciències socials> adgaming(ludopublicitat)
   
     
  • LUDOPUBLICITAT, PUBLICITAT LÚDICA O LUDIFICACIÓ?
  • es gamificación (ludificació), n f
  • es jueguización (ludificació), n f
  • es juguetización (ludificació), n f
  • es ludificación (ludificació), n f
  • fr gamification (ludificació), n f
  • fr ludification (ludificació), n f
  • fr ludopubilcité (ludopublicitat), n f
  • fr publicité ludique (ludopublicitat), n f
  • it gamification (ludificació), n f
  • it ludicizzazione (ludificació), n f
  • en adgaming (ludopublicitat), n
  • en advergaming (ludopublicitat), n
  • en advertgaming (ludopublicitat), n
  • en game advertising (ludopublicitat), n
  • en gamevertising (ludopublicitat), n
  • en gamification (ludificació), n

  <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> , <Criteris d'especialitat > Ciències socials>

  Tant ludopublicitat i publicitat lúdica com ludificació (tots tres, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

  - La ludopublicitat, o publicitat lúdica, fa referència, en l'àmbit de la publicitat, a la tècnica de crear un joc de vídeo vinculat a una marca o a un producte perquè el visitant quedi exposat a la publicitat d'aquella marca o producte mentre juga.
  . Els equivalents francesos són ludopublicité i publicité ludique, i els anglesos, adgaming, advergaming i advertgaming (acrònims formats a partir de advertising, 'publicitat', i gaming, 'joc'), gamevertising (acrònim format a partir de game i advertising) i game advertising.

  - La ludificació fa referència, en l'àmbit de la psicologia, a l'ús de la mecànica del joc en un altre context per a incitar un comportament determinat.
  . Els equivalents castellans són gamificación, jueguización, juguetización i ludificación; els francesos, gamification i ludification; els italians, gamification i ludicizzazione, i l'anglès, gamification.

  Ludopublicitat i ludificació són denominacions creades a partir de la forma prefixada ludo- (del llatí ludus, 'joc').

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de ludopublicitat i ludificació al Cercaterm, i també el document de criteri original,Com es pot dir advergaming en català?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/158/).

     
 • 2906681   adtainment(entreteniment de marca) <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> adtainment(entreteniment de marca)
   
     
  • RELAT DE MARCA, MÀRQUETING DE CONTINGUTS, CONTINGUT DE MARCA, ENTRETENIMENT DE MARCA, ENTRETENIMENT PUBLICITARI, JOC DE MARCA O JOC PUBLICITARI?
  • es advergame (joc de marca), n m
  • es advertainment (entreteniment de marca), n m
  • es contenido de marca (contingut de marca), n m
  • es content marketing (màrqueting de continguts), n m
  • es juego publicitario (joc de marca), n m
  • es marketing de contenidos (màrqueting de continguts), n m
  • es storytelling (relat de marca), n m
  • fr contenu de marque (contingut de marca), n m
  • fr divertissement publicitaire (entreteniment de marca), n m
  • fr jeu promotionnel (joc de marca), n m
  • fr jeu publicitaire (joc de marca), n m
  • fr jeu vidéo promotionnel (joc de marca), n m
  • fr jeu vidéo publicitaire (joc de marca), n m
  • fr marketing de contenu (màrqueting de continguts), n m
  • fr marketing de contenus (màrqueting de continguts), n m
  • fr mise en récit (relat de marca), n f
  • fr promojeu (joc de marca), n m
  • fr publicité divertissante (entreteniment de marca), n f
  • fr publidivertissement (entreteniment de marca), n m
  • fr publijeu (joc de marca), n m
  • fr storytelling (relat de marca), n m
  • en adtainment (entreteniment de marca), n
  • en advergame (joc de marca), n
  • en advertainment (entreteniment de marca), n
  • en advertising game (joc de marca), n
  • en advertising video game (joc de marca), n
  • en brand storytelling (relat de marca), n
  • en branded content (contingut de marca), n
  • en content marketing (màrqueting de continguts), n
  • en entertising (entreteniment de marca), n
  • en storytelling (relat de marca), n

  <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals>

  Tant relat de marca, com màrqueting de continguts, com contingut de marca, com entreteniment de marca i entreteniment publicitari, com joc de marca i joc publicitari (tot, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

  - El relat de marca (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és el recurs creatiu consistent a explicar una història real o de ficció que reflecteixi els valors d'una marca, amb l'objectiu d'establir un vincle emocional amb el públic objectiu i fer-li arribar de manera eficaç un missatge determinat.
  . L'equivalent castellà és storytelling; els francesos, mise en récit i storytelling, i els anglesos, brand storytelling i storytelling.

  - El màrqueting de continguts (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és l'estratègia de màrqueting consistent a crear i difondre continguts rellevants per al públic objectiu d'una marca, amb la finalitat de captar la seva atenció i mantenir o crear una comunitat afí a la marca.
  . Els equivalents castellans són content marketing i marketing de contenidos; els francesos, marketing de contenu i marketing de contenus, i l'anglès, content marketing.

  En canvi, les altres formes depenen d'una manera o altra d'aquestes:
  - Un contingut de marca (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un contingut informatiu, d'entreteniment o lúdic basat en el màrqueting de continguts i produït o promogut per una marca que sol reflectir els seus valors.
  . L'equivalent castellà és contenido de marca; el francès, contenu de marque, i l'anglès, branded content.

  - Un entreteniment de marca, o un entreteniment publicitari (formes també normalitzades pel Consell Supervisor) és un tipus de contingut de marca que té com a objectiu l'entreteniment.
  . L'equivalent castellà és advertainment; els francesos, divertissement publicitaire, publicité divertissante i publidivertissement, i els anglesos, adtainment, advertainment i entertising.

  - Un joc de marca, o un joc publicitari (formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és un tipus d'entreteniment de marca consistent en un videojoc en què l'escena està protagonitzada per la marca que el produeix o promou.
  . Els equivalents castellans són advergame i juego publicitario; els francesos, jeu promotionnel, jeu publicitaire, jeu vidéo promotionnel, jeu vidéo publicitaire, promojeu i publijeu, i els anglesos, advergame, advertising game i advertising video game.

  Els motius de la tria de totes aquestes formes són els següents:
  (1) El paral·lelisme formal de les denominacions relat de marca, contingut de marca, entreteniment de marca i joc de marca reflecteix la relació conceptual que hi ha entre els termes, cosa que en pot facilitar la implantació.
  (2) Les denominacions entreteniment publicitari i joc publicitari s'han aprovat com a sinònimes de entreteniment de marca i joc de marca, respectivament, perquè ja tenen força ús, segurament per influència de les formes angleses.

  Nota: 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CURADOR DE CONTINGUTS | CURADORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE CONTINGUTS | GESTORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE COMUNITATS | GESTORA DE COMUNITATS O RESPONSABLE DE CONTINGUTS?

  Nota: 2. Podeu consultar les fitxes completes de relat de marca, màrqueting de continguts, contingut de marca, joc de marca i videojoc de marca al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Novetats de marca, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/190/).

     
 • 2906681   advergame(joc de marca) <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> advergame(joc de marca)
   
     
  • RELAT DE MARCA, MÀRQUETING DE CONTINGUTS, CONTINGUT DE MARCA, ENTRETENIMENT DE MARCA, ENTRETENIMENT PUBLICITARI, JOC DE MARCA O JOC PUBLICITARI?
  • es advergame (joc de marca), n m
  • es advertainment (entreteniment de marca), n m
  • es contenido de marca (contingut de marca), n m
  • es content marketing (màrqueting de continguts), n m
  • es juego publicitario (joc de marca), n m
  • es marketing de contenidos (màrqueting de continguts), n m
  • es storytelling (relat de marca), n m
  • fr contenu de marque (contingut de marca), n m
  • fr divertissement publicitaire (entreteniment de marca), n m
  • fr jeu promotionnel (joc de marca), n m
  • fr jeu publicitaire (joc de marca), n m
  • fr jeu vidéo promotionnel (joc de marca), n m
  • fr jeu vidéo publicitaire (joc de marca), n m
  • fr marketing de contenu (màrqueting de continguts), n m
  • fr marketing de contenus (màrqueting de continguts), n m
  • fr mise en récit (relat de marca), n f
  • fr promojeu (joc de marca), n m
  • fr publicité divertissante (entreteniment de marca), n f
  • fr publidivertissement (entreteniment de marca), n m
  • fr publijeu (joc de marca), n m
  • fr storytelling (relat de marca), n m
  • en adtainment (entreteniment de marca), n
  • en advergame (joc de marca), n
  • en advertainment (entreteniment de marca), n
  • en advertising game (joc de marca), n
  • en advertising video game (joc de marca), n
  • en brand storytelling (relat de marca), n
  • en branded content (contingut de marca), n
  • en content marketing (màrqueting de continguts), n
  • en entertising (entreteniment de marca), n
  • en storytelling (relat de marca), n

  <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals>

  Tant relat de marca, com màrqueting de continguts, com contingut de marca, com entreteniment de marca i entreteniment publicitari, com joc de marca i joc publicitari (tot, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

  - El relat de marca (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) és el recurs creatiu consistent a explicar una història real o de ficció que reflecteixi els valors d'una marca, amb l'objectiu d'establir un vincle emocional amb el públic objectiu i fer-li arribar de manera eficaç un missatge determinat.
  . L'equivalent castellà és storytelling; els francesos, mise en récit i storytelling, i els anglesos, brand storytelling i storytelling.

  - El màrqueting de continguts (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és l'estratègia de màrqueting consistent a crear i difondre continguts rellevants per al públic objectiu d'una marca, amb la finalitat de captar la seva atenció i mantenir o crear una comunitat afí a la marca.
  . Els equivalents castellans són content marketing i marketing de contenidos; els francesos, marketing de contenu i marketing de contenus, i l'anglès, content marketing.

  En canvi, les altres formes depenen d'una manera o altra d'aquestes:
  - Un contingut de marca (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un contingut informatiu, d'entreteniment o lúdic basat en el màrqueting de continguts i produït o promogut per una marca que sol reflectir els seus valors.
  . L'equivalent castellà és contenido de marca; el francès, contenu de marque, i l'anglès, branded content.

  - Un entreteniment de marca, o un entreteniment publicitari (formes també normalitzades pel Consell Supervisor) és un tipus de contingut de marca que té com a objectiu l'entreteniment.
  . L'equivalent castellà és advertainment; els francesos, divertissement publicitaire, publicité divertissante i publidivertissement, i els anglesos, adtainment, advertainment i entertising.

  - Un joc de marca, o un joc publicitari (formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és un tipus d'entreteniment de marca consistent en un videojoc en què l'escena està protagonitzada per la marca que el produeix o promou.
  . Els equivalents castellans són advergame i juego publicitario; els francesos, jeu promotionnel, jeu publicitaire, jeu vidéo promotionnel, jeu vidéo publicitaire, promojeu i publijeu, i els anglesos, advergame, advertising game i advertising video game.

  Els motius de la tria de totes aquestes formes són els següents:
  (1) El paral·lelisme formal de les denominacions relat de marca, contingut de marca, entreteniment de marca i joc de marca reflecteix la relació conceptual que hi ha entre els termes, cosa que en pot facilitar la implantació.
  (2) Les denominacions entreteniment publicitari i joc publicitari s'han aprovat com a sinònimes de entreteniment de marca i joc de marca, respectivament, perquè ja tenen força ús, segurament per influència de les formes angleses.

  Nota: 1. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CURADOR DE CONTINGUTS | CURADORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE CONTINGUTS | GESTORA DE CONTINGUTS, GESTOR DE COMUNITATS | GESTORA DE COMUNITATS O RESPONSABLE DE CONTINGUTS?

  Nota: 2. Podeu consultar les fitxes completes de relat de marca, màrqueting de continguts, contingut de marca, joc de marca i videojoc de marca al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Novetats de marca, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/190/).

     
 • 2906709   advergaming(ludopublicitat) <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> , <Criteris d'especialitat > Ciències socials> advergaming(ludopublicitat)
   
     
  • LUDOPUBLICITAT, PUBLICITAT LÚDICA O LUDIFICACIÓ?
  • es gamificación (ludificació), n f
  • es jueguización (ludificació), n f
  • es juguetización (ludificació), n f
  • es ludificación (ludificació), n f
  • fr gamification (ludificació), n f
  • fr ludification (ludificació), n f
  • fr ludopubilcité (ludopublicitat), n f
  • fr publicité ludique (ludopublicitat), n f
  • it gamification (ludificació), n f
  • it ludicizzazione (ludificació), n f
  • en adgaming (ludopublicitat), n
  • en advergaming (ludopublicitat), n
  • en advertgaming (ludopublicitat), n
  • en game advertising (ludopublicitat), n
  • en gamevertising (ludopublicitat), n
  • en gamification (ludificació), n

  <Criteris d'especialitat > Comunicació. Audiovisuals> , <Criteris d'especialitat > Ciències socials>

  Tant ludopublicitat i publicitat lúdica com ludificació (tots tres, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

  - La ludopublicitat, o publicitat lúdica, fa referència, en l'àmbit de la publicitat, a la tècnica de crear un joc de vídeo vinculat a una marca o a un producte perquè el visitant quedi exposat a la publicitat d'aquella marca o producte mentre juga.
  . Els equivalents francesos són ludopublicité i publicité ludique, i els anglesos, adgaming, advergaming i advertgaming (acrònims formats a partir de advertising, 'publicitat', i gaming, 'joc'), gamevertising (acrònim format a partir de game i advertising) i game advertising.

  - La ludificació fa referència, en l'àmbit de la psicologia, a l'ús de la mecànica del joc en un altre context per a incitar un comportament determinat.
  . Els equivalents castellans són gamificación, jueguización, juguetización i ludificación; els francesos, gamification i ludification; els italians, gamification i ludicizzazione, i l'anglès, gamification.

  Ludopublicitat i ludificació són denominacions creades a partir de la forma prefixada ludo- (del llatí ludus, 'joc').

  Nota: Podeu consultar les fitxes completes de ludopublicitat i ludificació al Cercaterm, i també el document de criteri original,Com es pot dir advergaming en català?, en l'apartat "La consulta del mes" del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Consultes_Terminologiques/158/).