Criteris terminològics

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014-2019

 

 

El Diccionari de criteris terminològics és un diccionari en creixement que recull criteris diversos publicats pel TERMCAT i que els recull, a més, sintetitzats i adaptats a un mateix format. L’objectiu del diccionari és que tots els criteris terminològics del TERMCAT (els elaborats fins ara i els que elabori en un futur) estiguin a la plena disposició dels usuaris, en un mateix espai i amb una estructura i una classificació que en facilitin al màxim la consulta.

 

Què s’hi pot trobar? Doncs, bàsicament, els casos següents:

 

(1) Recomanacions sobre quina és la forma catalana preferent en un àmbit d’especialitat, quan coexisteixen formes diverses (per exemple, APODERAMENT O EMPODERAMENT?), o bé distincions entre formes o conceptes molt pròxims que corresponen a termes diferents (per exemple, CITRONEL·LA, CITRONELLA O HERBA LLIMONA?).
(Es recullen en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris d’especialitat.)

 

(2) Tractament en català de qüestions lingüístiques lligades a la terminologia, com ara calcs i manlleus, el guionet, numerals, formes prefixades o sufixades de tipus culte o d’altres llengües, etc. Per exemple, PREFIX ANGLÈS M-: TRADUCCIÓ.
(Es recullen en l’àrea temàtica Criteris lingüístics i, si afecten un àmbit determinat, també en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris d’especialitat.)

 

(3) Recomanacions sobre qüestions metodològiques en l’elaboració de diccionaris terminològics. Per exemple, DENOMINACIONS PROCEDENTS DE MARQUES COMERCIALS.
(Es recullen en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris metodològics i, si afecten un àmbit determinat, també en aquella àrea temàtica dels Criteris d'especialitat.)

 

D’on vénen aquests criteris? Es tracta de l’adaptació de criteris publicats en espais diferents pel TERMCAT, una part important dels quals procedeixen de decisions preses pel Consell Supervisor, que és l’òrgan encarregat de la normalització terminològica de la llengua catalana. Sobretot, hi ha:

 

- documents publicats en apartats del web del TERMCAT («La finestra neològica», «La consulta del mes» i «Criteris i metodologia»)
- apunts del blog del TERMCAT
- criteris redactats específicament per a aquest diccionari.

 

Com es fa la consulta? Les fitxes es poden consultar des de la pestanya Consulta de termes (que dóna accés a la consulta alfabètica en català, castellà, francès i anglès i també a la consulta temàtica per tipus de criteris) o bé des del quadre Text de la consulta (que permet fer cerques simples i avançades).

 

Totes les fitxes del Diccionari de criteris terminològics es poden consultar igualment des del Cercaterm.

 

Introducció

Arbre de camp

Crèdits

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014-2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014-2019

 

 

El Diccionari de criteris terminològics és un diccionari en creixement que recull criteris diversos publicats pel TERMCAT i que els recull, a més, sintetitzats i adaptats a un mateix format. L’objectiu del diccionari és que tots els criteris terminològics del TERMCAT (els elaborats fins ara i els que elabori en un futur) estiguin a la plena disposició dels usuaris, en un mateix espai i amb una estructura i una classificació que en facilitin al màxim la consulta.

 

Què s’hi pot trobar? Doncs, bàsicament, els casos següents:

 

(1) Recomanacions sobre quina és la forma catalana preferent en un àmbit d’especialitat, quan coexisteixen formes diverses (per exemple, APODERAMENT O EMPODERAMENT?), o bé distincions entre formes o conceptes molt pròxims que corresponen a termes diferents (per exemple, CITRONEL·LA, CITRONELLA O HERBA LLIMONA?).
(Es recullen en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris d’especialitat.)

 

(2) Tractament en català de qüestions lingüístiques lligades a la terminologia, com ara calcs i manlleus, el guionet, numerals, formes prefixades o sufixades de tipus culte o d’altres llengües, etc. Per exemple, PREFIX ANGLÈS M-: TRADUCCIÓ.
(Es recullen en l’àrea temàtica Criteris lingüístics i, si afecten un àmbit determinat, també en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris d’especialitat.)

 

(3) Recomanacions sobre qüestions metodològiques en l’elaboració de diccionaris terminològics. Per exemple, DENOMINACIONS PROCEDENTS DE MARQUES COMERCIALS.
(Es recullen en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris metodològics i, si afecten un àmbit determinat, també en aquella àrea temàtica dels Criteris d'especialitat.)

 

D’on vénen aquests criteris? Es tracta de l’adaptació de criteris publicats en espais diferents pel TERMCAT, una part important dels quals procedeixen de decisions preses pel Consell Supervisor, que és l’òrgan encarregat de la normalització terminològica de la llengua catalana. Sobretot, hi ha:

 

- documents publicats en apartats del web del TERMCAT («La finestra neològica», «La consulta del mes» i «Criteris i metodologia»)
- apunts del blog del TERMCAT
- criteris redactats específicament per a aquest diccionari.

 

Com es fa la consulta? Les fitxes es poden consultar des de la pestanya Consulta de termes (que dóna accés a la consulta alfabètica en català, castellà, francès i anglès i també a la consulta temàtica per tipus de criteris) o bé des del quadre Text de la consulta (que permet fer cerques simples i avançades).

 

Totes les fitxes del Diccionari de criteris terminològics es poden consultar igualment des del Cercaterm.

 

Introducció

Arbre de camp

Crèdits

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014-2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2014-2019

 

 

The Diccionari de criteris terminològics (‘Dictionary of Terminological Criteria’) is an open dictionary that gathers several criteria published by TERMCAT. These criteria are abridged and published according to a regular format. This dictionary aims at grouping all criteria together in one tool, classified and structured to facilitate consultation.

 

What can you find in the dictionary? Essentially, the following types of criteria:

 

(1) Recommendations on the preferred Catalan term in a specific field when various terms coexist (for example, APODERAMENT O EMPODERAMENT?); distinction between closely related terms (for example, CITRONEL·LA, CITRONELLA O HERBA LLIMONA?)

 

(2) Linguistic issues related to terminology, specific for the Catalan language, such as loanwords, calques, use of hyphens, numerals, prefixes and suffixes (either of Greek or Latin origin, or taken from other languages), and so on. For example, PREFIX ANGLÈS M-: TRADUCCIÓ.

 

(3) Recommendations on methodological questions related to the elaboration of terminological dictionaries. For example, DENOMINACIONS PROCEDENTS DE MARQUES COMERCIALS.

 

Where do these criteria come from? This dictionary adapts criteria published by TERMCAT in various formats. Some of them are decisions taken by Consell Supervisor, the corporate body in charge of terminological standardisation in Catalan.

 

How should you use the dictionary? Clicking on Consulta de termes (‘Search terms’), terms can be looked up either using the alphabetical index (there is an index for each language) or the thematic index (all criteria are grouped according to their typology); also, simple and advanced searches can be made in the upper space Text de la consulta (‘Text search’).

 

All these criteria are also in Cercaterm.

 

Introducció

Arbre de camp

Crèdits

 

 

Author and publisher: 

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014-2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187>

 

Last update: 01-02-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2014-2019

 

 

El Diccionari de criteris terminològics es un diccionario en crecimiento que incluye diversos criterios publicados por TERMCAT y que los incluye, además, sintetizados y adaptados a un mismo formato. El objetivo del diccionario es conseguir que todos los criterios terminológicos de TERMCAT (los elaborados hasta ahora y los que elabore en un futuro) estén a disposición de los usuarios, en un mismo repositorio y con una estructura y una clasificación que faciliten al máximo su consulta.

 

¿Qué ofrece? Básicamente, los siguientes casos:

 

(1) Recomendaciones sobre la forma catalana preferente en un ámbito de especialidad, cuando coexisten varias formas (por ejemplo, APODERAMENT O EMPODERAMENT?), o bien distinciones entre formas o conceptos muy cercanos que corresponden a términos diferentes (por ejemplo, CITRONEL·LA, CITRONELLA O HERBA LLIMONA?).

(Se incluyen en el apartado Criteris d’especialitat ‘Criterios de especialidad’, con indicación del área temática específica.)

 

(2) Tratamiento en catalán de cuestiones lingüísticas ligadas a la terminología, como calcos y préstamos, guión, numerales, formas prefijadas o sufijadas de tipo culto o de otras lenguas, etc. Por ejemplo, PREFIX ANGLÈS M-: TRADUCCIÓ.
(Se incluyen en el apartado Criteris lingüístics ‘Criterios lingüísticos’ y, si afectan a un ámbito determinado, también en Criteris d’especialitat, con indicación del área temàtica específica.)

 

(3) Recomendaciones sobre cuestiones metodológicas para la elaboración de diccionarios terminológicos. Por ejemplo, DENOMINACIONS PROCEDENTS DE MARQUES COMERCIALS.

(Se incluyen en el apartado Criteris metodològics ‘Criterios metodológicos’ y, si afectan a un ámbito determinado, también en Criteris d’especialitat, en ambos casos con indicación del área temática específica.)

 

¿De dónde proceden estos criterios? Se trata de la adaptación de criterios publicados hasta ahora por TERMCAT en diferentes espacios:

 

- documentos publicados en apartados del web de TERMCAT («La finestra neològica», «La consulta del mes» i «Criteris i metodologia»)
- posts del blog de TERMCAT
- criterios redactados específicamente para este diccionario.

 

Cabe remarcar que una parte importante de ellos se deben a decisiones tomadas por el Consell Supervisor del TERMCAT ‘Consejo Supervisor de TERMCAT’, que es el órgano encargado de la normalización terminológica de la lengua catalana.

 

¿Cómo se consulta? Las fichas se pueden consultar desde la pestaña Consulta de termes ‘Consulta de términos’ (que da acceso a la consulta alfabética en catalán, castellano, francés e inglés y también a la consulta temática por tipos de criterios) o bien desde el cuadro Text de la consulta ‘Texto de la consulta’ (que permite realizar búsquedas simples y avanzadas).

 

Todas las fichas del Diccionari de criteris terminològics se pueden consultar igualmente desde Cercaterm.

 

Introducció

Arbre de camp

Crèdits

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014-2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187>

 

Última actualitzación: 01-02-2019

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2014-2019

 

 

Le Diccionari de criteris terminològics (« Dictionnaire de critères terminologiques ») est un dictionnaire ouvert qui recueille plusieurs critères publiés par TERMCAT synthétisés et adaptés dans un même format. L’objectif est d’offrir tous les critères aux usagers dans un même espace et avec une structure et classification qui facilitent la consultation.

 

Qu’est-ce que vous pouvez trouver dans le dictionnaire? Essentiellement les cas suivants:

 

(1) Recommandations sur la forme catalane préférentielle dans un milieu de spécialité, quand plusieurs formes coexistent (par exemple, APODERAMENT O EMPODERAMENT?), ou bien des distinctions entre des formes ou concepts très proches qui correspondent à des termes différents (par exemple, CITRONEL·LA, CITRONELLA O HERBA LLIMONA?).

 

(2) Traitement en catalan de questions linguistiques liées à la terminologie, tels que des calques et prêts, le trait d’union, numéraux, formes préfixés ou suffixés de type culte ou d’autres langues, etc. Par exemple, PREFIX ANGLÈS M-: TRADUCCIÓ.

 

(3) Recommandations sur des questions méthodologiques en l’élaboration de dictionnaires terminologiques. Par exemple, DENOMINACIONS PROCEDENTS DE MARQUES COMERCIALS.

 

D'où proviennent ces critères? Il s’agit de l’adaptation de critères publiés par TERMCAT dans différents espaces, une partie desquels sont décisions du Consell Supervisor, qui est l’organisme chargé de la normalisation terminologique en catalan.

 

Comment est-ce qu’on peut consulter ces critères? En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) et la consultation thématique pour type de critères, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Tous les critères du dictionnaire peuvent se consulter aussi au Cercaterm.

 

Introducció

Arbre de camp

Crèdits

 

 

Auteur et édition :

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014-2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187>

 

Dernière actualisation: 01-02-2019