Diccionari de fusteria

 

 

 

Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria, corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i instruments; màquines i equipament auxiliar; característiques estructurals d’eines i màquines; materials; construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i il·lustracions que aporten informació complementària sobre la denominació o el concepte definit.


Es tracta de la versió en línia del Diccionari de fusteria, elaborat per Pitu Basart i Pere Pujolàs, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i la col·laboració d’experts de l’àmbit, i editat l'any 2005 pel TERMCAT amb el patrocini de Bauhaus.


Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BASART SALA, Pitu; PUJOLÀS MASET, Pere. Diccionari de fusteria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/188/>

 

Darrera actualització: 01-02-2018

 

 

Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria, corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i instruments; màquines i equipament auxiliar; característiques estructurals d’eines i màquines; materials; construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i il·lustracions que aporten informació complementària sobre la denominació o el concepte definit.


Es tracta de la versió en línia del Diccionari de fusteria, elaborat per Pitu Basart i Pere Pujolàs, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i la col·laboració d’experts de l’àmbit, i editat l'any 2005 pel TERMCAT amb el patrocini de Bauhaus.


Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Presentació

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

BASART SALA, Pitu; PUJOLÀS MASET, Pere. Diccionari de fusteria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/188/>

 

Darrera actualització: 01-02-2018

 

 

This dictionary gathers almost 1.400 terms about woodwork corresponding to seven fields: tools and devices; machines and peripheral equipment; structural features of tools and machines; materials; structures; techniques and procedures; professions and facilities. It offers the denominations and definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French and English.


It is the online version of the Diccionari de fusteria ('Dictionary of woodwork'), elaborated by Pitu Basart and Pere Pujolàs, with the terminological assessment by TERMCAT and the collaboration of experts on the field.

 

 

BASART SALA, Pitu; PUJOLÀS MASET, Pere. Diccionari de fusteria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/188/>

 

Last update: 01-02-2018

 

 

Este diccionario recoge casi 1.400 términos de carpintería, correspondientes a siete ámbitos temáticos: aparatos, utensilios, herramientas e instrumentos; máquinas y equipamiento auxiliar; características estructurales de herramientas y máquinas; materiales; construcciones; técnicas y procesos; oficios e instalaciones. Se presentan las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, francés e inglés y, si procede, notas e ilustraciones que aportan información complementaria sobre la denominación o el concepto definido.


Se trata de la versión en línea del Diccionari de fusteria, elaborado por Pitu Basart y Pere Pujolàs, con el asesoramiento terminológico de TERMCAT y la colaboración de expertos del ámbito, y editado en 2005 por TERMCAT con el patrocinio de Bauhaus.


Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

BASART SALA, Pitu; PUJOLÀS MASET, Pere. Diccionari de fusteria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/188/>

 

Última actualitzación: 01-02-2018

 

 

Ce dictionnaire recueille presque 1.400 termes sur la menuiserie, correspondants à sept milieux thématiques: outils; machines et équipement auxiliaire; caractéristiques structurelles des outils et machines; matériaux, constructions, techniques et procédés, métiers et équipements. Il contient les dénominations et la de définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais.


Il s’agit de la version en ligne du Diccionari de fusteria ('Dictionnaire de menuiserie'), élaboré par Pitu Basart et Pere Pujolàs, avec le conseil terminologique de TERMCAT el la collaboration d’experts du milieu.

 

 

BASART SALA, Pitu; PUJOLÀS MASET, Pere. Diccionari de fusteria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/188/>

 

Dernière actualisation: 01-02-2018