Diccionari d'immunologia

 

 

© Autoria i edició:  TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Amb la col·laboració de: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Societat Catalana d’Immunologia

 

 

El Diccionari d’immunologia recull més de 1.300 termes relacionats directament amb aquest camp del coneixement. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès i francès, amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. En el cas dels fàrmacs, es dóna també el número registrat CAS. A més a més, l'obra ofereix la consulta de tres quadres amb terminologia específica de grups de proteïnes rellevants en immunologia humana: les citocines, les quimiocines i els grups de diferenciació (CD).

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’immunologia que va elaborar el TERMCAT l'any 2005 amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Immunologia (societat filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta edició en línia correspon a una segona edició actualitzada i ampliada, que s’ha elaborat amb l’assessorament de dues especialistes de la Societat Catalana d’Immunologia, Odette Viñas (de l’Hospital Clínic de Barcelona) i Mariona Mestre (de l’Hospital Universitari de Bellvitge), gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que fan servir els termes de la immunologia, tant en àmbits acadèmics, com en àmbits de divulgació. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball
Arbre de camp
Introducció
Annexos (citocines, quimiocines, grups de diferenciació)

 

Documents de l'edició impresa (2005):

Presentació
Crèdits
Introducció
Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'immunologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/189/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

© Autoria i edició:  TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
Amb la col·laboració de: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Societat Catalana d’Immunologia

 

 

El Diccionari d’immunologia recull més de 1.300 termes relacionats directament amb aquest camp del coneixement. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès i francès, amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. En el cas dels fàrmacs, es dóna també el número registrat CAS. A més a més, l'obra ofereix la consulta de tres quadres amb terminologia específica de grups de proteïnes rellevants en immunologia humana: les citocines, les quimiocines i els grups de diferenciació (CD).

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’immunologia que va elaborar el TERMCAT l'any 2005 amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Immunologia (societat filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta edició en línia correspon a una segona edició actualitzada i ampliada, que s’ha elaborat amb l’assessorament de dues especialistes de la Societat Catalana d’Immunologia, Odette Viñas (de l’Hospital Clínic de Barcelona) i Mariona Mestre (de l’Hospital Universitari de Bellvitge), gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que fan servir els termes de la immunologia, tant en àmbits acadèmics, com en àmbits de divulgació. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball
Arbre de camp
Introducció
Annexos (citocines, quimiocines, grups de diferenciació)

 

Documents de l'edició impresa (2005):

Presentació
Crèdits
Introducció
Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'immunologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/189/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Health

In collaboration with: Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands. Catalan Society of Immunology

 

 

The Diccionari d’immunologia ('Dictionary of immunology') defines over 1,300 terms related to immunology. Each term includes the denominations and definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French and English. Some terms also include conceptual notes. The CAS Registry Number is provided for all drug terms. Additionally, there are three tables with specific terminology of protein groups that are relevant to human immunology: cytokines, chemokines and clusters of differentiation (CD).

 

This is the online version of the Diccionari d’immunologia published by TERMCAT in 2005 in collaboration with the Catalan Society of Immunology (subsidiary of the Academy of Medical and Health Science of Catalonia and the Balearic Islands, the Academy) and with the support of the Catalan Government’s Ministry of Health.

 

This online dictionary is the updated and expanded second edition. Two specialists from the Catalan Society of Immunology took part in its revision: Odette Viñas (Hospital Clinic of Barcelona) and Mariona Mestre (Bellvitge University Hospital), with the support of the Catalan Government’s Ministry of Health.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Aknowledgements

Concept diagram
Introduction
Annexes (cytokines, Chimiokinesclusters of differentiation)

 

Documents of printed edition (2005):

Presentation
Aknowledgements
Introduction
Bibliography

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'immunologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/189/>

 

Last update: 12-07-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con el apoyo de: Generalitat de Cataluña. Departamento de Salud
Con la colaboración de: Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares. Sociedad Catalana de Inmunología

 

 

El Diccionari d’immunologia ('Diccionario de inmunología') presenta más de 1.300 términos relacionados directamente con este campo del conocimiento. Los términos incluyen las denominaciones en catalán y los equivalentes en castellano, inglés y francés, así como las definiciones correspondientes y, eventualmente, notas explicativas. En el caso de los fármacos, se facilita también el número registrado CAS. Además, la obra ofrece la consulta de tres cuadros con terminología específica de grupos de proteínas relevantes en inmunología humana: las citocinas, las quimiocinas y los grupos de diferenciación (CD).

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari d’immunologia que elaboró TERMCAT el año 2005 con la colaboración de la Sociedad Catalana de Inmunología (sociedad filial de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares) y el soporte del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

 

Esta edición en línea corresponde a una segunda edición actualizada y ampliada, que se ha elaborado con el asesoramiento de dos especialistas de la Sociedad Catalana de Inmunología, Odette Viñas (del Hospital Clínico de Barcelona) y Mariona Mestre (del Hospital Universitario de Bellvitge), gracias al soporte del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

 

El diccionario pretende ser una herramienta de referencia práctica para todos los profesionales que utilizan la terminología anatómica, tanto en ámbitos académicos, como en ámbitos de divulgación. Les invitamos a utilizarla, a difundirla y a comunicarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos'), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso a la lista temática de las denominaciones en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas (directamente en el marco "Text de la consulta" ('Texto de la consulta'), en cualquiera de las lenguas del diccionario).

 

 

Créditos

Árbol de campo
Introducción
Anexos (citocinasquimiocinasgrupos de diferenciación)

 

Documentos de la edición impresa (2005):

Presentación
Créditos
Introducción
Bibliografía

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'immunologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/189/>

 

Última actualitzación: 12-07-2018

 

© Auteur et édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

Avec l'appui de: Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé

En collaboration avec: Académie des sciences médicales et de la santé de la Catalogne et des Îles Baléares. Société Catalane d'immunologie

 

 

Le dictionnaire contient plus de 1300 termes d'immunologie directement liés à ce domaine de la connaissance. Chaque terme inclut les désignations équivalentes en espagnol, anglais et français, avec les définitions en catalan correspondantes et, éventuellement, avec des notes explicatives. Dans le cas des médicaments, il y a aussi le CAS numéro enregistré. En outre, on fournit la consultation à trois groupes spécifiques de protéines pertinentes à l'immunologie humaine: des cytokines, des chimiokines et des groupes de différenciation (CD).

 

Ce dictionnaire est la version en ligne du Diccionari d’immunologia (‘Dictionnaire de l'immunologie’) fait par TERMCAT en 2005 avec la collaboration de la Société Catalane d'immunologie (filiale de l'Académie des sciences médicales et de la santé de la Catalogne et des Îles Baléares) et soutenu par le ministère de la Santé du gouvernement de la Catalogne.

 

L’édition en ligne actualise et élargi la première édition. Elle a été préparée avec l'aide de deux spécialistes de la Société Catalane d'immunologie, Odette Viñas (Hôpital Clinique de Barcelone) et Mariona Mestre (Hôpital universitaire de Bellvitge), avec le soutien de le ministère de la Santé du gouvernement de la Catalogne.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’) , les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Crèdits

Arbre de camp
Introducció
Annexos (citocinesquimiocinesgrups de diferenciació)

 

Documents de l'édition en papier (2005):

Presentació
Crèdits
Introducció
Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'immunologia [en línia]. 2a ed. act. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/189/>

 

Dernière actualisation: 12-07-2018