Diccionari de cooperació al desenvolupament

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2015)

Amb el suport de: Govern d'Andorra

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Direcció General de Cooperació al Desenvolupament. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

La cooperació al desenvolupament és una activitat global cada vegada més rellevant en el món actual, que fomenta el treball col·laboratiu d’una gran varietat d’actors a tots els nivells. Els actors humanitaris poden ser persones o organismes (governamentals o no governamentals) d’àmbit local, regional o universal. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. Aquest conjunt de termes provenen del diccionari, d’abast més general, dedicat a les relacions internacionals.

 

Aquest diccionari conté aproximadament un centenar de termes. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries.

 

L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT i s’ha fet amb l’assessorament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, i amb el suport del Govern d’Andorra.

 

Aquest diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tothom que participa en la cooperació al desenvolupament. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Equip de treball
Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

 Amb el suport de:

Govern d'Andorra

 

Amb la col·laboració de:

Generalitat de CatalunyaAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de cooperació al desenvolupament [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/190/

 

Darrera actualització: 29-01-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2015)

Amb el suport de: Govern d'Andorra

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Direcció General de Cooperació al Desenvolupament. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

La cooperació al desenvolupament és una activitat global cada vegada més rellevant en el món actual, que fomenta el treball col·laboratiu d’una gran varietat d’actors a tots els nivells. Els actors humanitaris poden ser persones o organismes (governamentals o no governamentals) d’àmbit local, regional o universal. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. Aquest conjunt de termes provenen del diccionari, d’abast més general, dedicat a les relacions internacionals.

 

Aquest diccionari conté aproximadament un centenar de termes. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries.

 

L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT i s’ha fet amb l’assessorament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, i amb el suport del Govern d’Andorra.

 

Aquest diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tothom que participa en la cooperació al desenvolupament. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Equip de treball
Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

 Amb el suport de:

Govern d'Andorra

 

Amb la col·laboració de:

Generalitat de CatalunyaAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de cooperació al desenvolupament [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/190/

 

Darrera actualització: 29-01-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2019 (First edition: 2015)

With the support of: Government of Andorra

In collaboration with: Government of Catalonia. Ministry of the Presidency. Directorate General for Development Cooperation. Catalan Agency for Development Cooperation

 

 

Development cooperation is a global activity more and more important that encourages collaborative working between different actors at any level. Humanitarian actors can be either persons or organizations (governmental or non-governmental) acting at local, regional or universal level. Thus, considering the importance of cooperation, TERMCAT has decided to produce a dictionary of this field. These terms are part of a wider dictionary on international relations.

 

This dictionary contains about one hundred terms with the denominations. Each term offers the denominations and definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French and English. Some terms also provide conceptual notes.

 

TERMCAT has produced this dictionary in collaboration with the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD) and the Directorate General for Development Cooperation, and with the support of the Government of Andorra.

 

It is expected to be a practical and referential tool for anyone related to development cooperation. We encourage all users to spread it among all concerned groups and to make us any suggestion for improvement or update.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta (‘Text search’).

 

 

Work team
Bibliography

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT

 

 With the support of:


Govern d'Andorra

 

In collaboration with:

Generalitat de CatalunyaAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de cooperació al desenvolupament [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/190/>

 

Last update: 29-01-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2019 (Primera edición: 2015)

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra

Con la colaboración de: Generalidad de Cataluña. Departamento de la Presidencia. Dirección General de Cooperación al Desarrollo. Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

 

 

La cooperación al desarrollo es una actividad global cada vez más relevante que fomenta el trabajo colaborativo de una gran variedad de actores a todos niveles. Los actores humanitarios pueden ser personas u organismos (gubernamentales o no gubernamentales) de ámbito local, regional o universal. Así, pues, teniendo en cuenta la importancia de la cooperación, TERMCAT ha considerado necesario elaborar un diccionario terminológico con los términos básicos de este ámbito. Este conjunto de términos provienen del diccionario, de alcance general, dedicado a las relaciones internacionales.

 

Este diccionario contiene aproximadamente cien términos. Cada término incluye las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, francés e inglés, y, en algún caso, notas complementarias.

 

Esta obra ha sido elaborada por TERMCAT con el asesoramiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, y con el apoyo del Gobierno de Andorra.  

 

Este producto pretende ser una herramienta práctica y de referencia para quien trabaja en la cooperación al desarrollo. Animamos a todo el mundo a utilizarla, a difundirla entre el colectivo implicado y a enviarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Equipo de trabajo
Bibliografía

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

Con el apoyo de:

Govern d'Andorra

 

 Con la colaboración de:

 

Generalitat de CatalunyaAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de cooperació al desenvolupament [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/190/

 

Última actualitzación: 29-01-2019

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2019 (Première édition : 2015)

Avec l’appui de : Gouvernement d’Andorre

En collaboration avec : Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Presidènce. Direction générale de coopération au développement. Agence catalane de coopération au développement

 

 

La coopération au développement est une activité globale de plus en plus importante, qui encourage le travail collaboratif entre différents acteurs à tous niveaux. Les acteurs humanitaires peuvent être des personnes ou des organismes (gouvernementaux ou non) locaux, régionaux ou universels. De ce fait, en considérant l’importance de la coopération, TERMCAT a jugé nécessaire l’élaboration d’un dictionnaire terminologique reprenant les termes de base de ce domaine. Ce recueil de termes fait partie d’un dictionnaire plus large dédié aux relations internationales.

 

Ce dictionnaire offre une centaine de termes. Chaque terme est accompagné des dénominations et de la définition en catalan, des équivalents en espagnol, français et anglais et, éventuellement, de notes supplémentaires.

 

TERMCAT a élaboré cet ouvrage en collaboration avec l’Agence catalane de coopération au développement (ACCD) et la Direction générale de coopération au développement du Gouvernement Catalan, et avec le soutien du Gouvernement d’Andorre.

 

Ce travail est un outil pratique et référentiel pour tout individu travaillant pour la coopération au développement. Nous vous encourageons tous à l’utiliser, à le diffuser parmi les groupes concernés et à nous envoyer toute suggestion d’amélioration ou d’actualisation.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail
Bibliographie

 

 

Auteur et édition : 

 

TERMCAT

 

Avec l’appui de :

Govern d'Andorra

 

 

En collaboration avec :

Generalitat de CatalunyaAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de cooperació al desenvolupament [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/190/

 

Dernière actualisation: 29-01-2019